Sosiaaliturvaa uudistetaan – professori tuottaa tutkimustietoa päätöksenteon tueksi

Sosiaalioikeus näkyy kaikkien elämässä. Toomas Kotkas ohjaa opiskelijoita, jotka selvittävät esimerkiksi lastensuojelulaitosten kasvatuskeinojen oikeudellisia rajoja sekä sitä, saavatko päihdehuollon asiakkaat palveluja, joihin heillä on oikeus.

Mitä tutkit?

Tutkin sosiaalioikeutta, joka kuuluu julkisoikeuteen. Sosiaalioikeus on yksi laajimmista oikeusjärjestyksemme oikeudenaloista: sosiaalioikeudellinen sääntely kattaa niin toimeentuloturvan – esimerkiksi eläketurvan, työttömyysturvan ja sairausajan turvan – kuin sosiaali- ja terveydenhuollonkin.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Sosiaalioikeudelliselle tutkimukselle on tyypillistä tarkastella, miten yksilöiden oikeudet erilaisiin sosiaalietuuksiin sekä hyvinvointipalveluihin määräytyvät ja miten hyvin nämä oikeudet toteutuvat käytännössä. Ohjauksessani olevat tohtoriopiskelijat tutkivat parhaillaan esimerkiksi sitä, miten hyvin päihdehuollon asiakkaiden oikeus palveluihin toteutuu, eli saavatko he palveluja, missä kulkee raja lastensuojelun laitoshuollon kasvatuksellisten keinojen ja laissa säädettyjen perusoikeusrajoitusten välillä, ja miten ihmisarvon käsitettä käytetään oikeudellisessa argumentaatiossa.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Tällä hetkellä johdan tutkimushanketta, jossa selvitämme, minkälaisia ehtoja perustuslaki asettaa käynnissä olevalle sosiaaliturvauudistukselle. Tutkimuksemme tulosten on tarkoitus hyödyttää sosiaaliturvakomiteaa, joka valmistelee uudistusta.

Toomas Kotkas on julkisoikeuden professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Toomas Kotkasin uuden professorin juhlaluento 25.5.2021 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.