Simo Vehmaksesta Suomen ensimmäinen vammaistutkimuksen professori

Suomen ensimmäisenä vammaistutkimuksen professorina on tänään 1.8.2013 aloittanut kasvatustieteen tohtori Simo Vehmas. Viisivuotinen professuuri on perustettu Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vammaisjärjestöjen tuella.

Vammaistutkimuksen tarve on ollut ilmeinen. Sitä on kaivattu vammaisten yhteiskunnallisen aseman arviointiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Kokonaiskuva esimerkiksi vammaisten työllistymisestä, koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja itsenäistä elämää koskevista järjestelyistä on vielä puutteellinen.

Professori Simo Vehmas nimeää vammaisten työllistymisen keskeiseksi tutkimushaasteeksi.

– Siitä olisi saatava nykyistä tarkempaa tietoa. Työllistyminen ei ole tähdellistä pelkästään ihmisen toimeentulon, vaan myös sosiaalisen aseman ja itsekunnioituksen takia. Muuta väestöä korkeampi työttömyys selittää osittain vammaisten marginaalisen aseman.

Pyrkimyksenä tasa-arvoisempi yhteiskunta

Laajempi ideologinen ja käytännöllinen kysymys on, millaiset mahdollisuudet hyvään elämään hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa vammaisille.

– Mitä paremmin vammaisuuden ilmiöitä ymmärretään, sitä paremmin osaamme edistää erilaisten ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista tasavertaisuutta. Esimerkiksi vammaisten ihmisten sosiaalisen osallistumisen esteet johtuvat usein yhteiskunnallisista järjestelyistä ja toisaalta ihmisten asenteista, Vehmas painottaa.

Uuden professorin tavoitteena on myös eri alojen ammattilaisten kouluttaminen.

– Vammaisten henkilöiden itsensä ja heidän läheistensä lisäksi laajempi ymmärrys vammaisuudesta hyödyttää ainakin juristeja, opettajia, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, professori Vehmas sanoo.

Vammaisia henkilöitä arvioidaan olevan noin kymmenesosa väestöstä, Suomessakin siis yli puoli miljoonaa. Välillisesti vammaisuus vaikuttaa laajemmin, esimerkiksi vammaisten henkilöiden lähipiiriin.

Professorilla monitieteinen ja kansainvälinen työkenttä

Sosiaalinen vammaistutkimus on kansainvälinen ja monitieteinen tieteenala. Vammaistutkimuksen professori sijoittuu Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle osaksi yhteiskuntapolitiikan oppiainetta.  Tällä pyritään takaamaan tieteenalojen välinen vuorovaikutus sekä suomalaisen vammaistutkimuksen sijoittuminen osaksi kansainvälistä tutkimusperinnettä.

Simo Vehmas on erikoistunut vammaisuuden teoreettisiin ja filosofisiin kysymyksiin. Hän toimii myös Pohjoismaisen vammaistutkimusverkoston NNDR:n puheenjohtajana. Vehmas on aiemmin toiminut Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan professorina.