Miten luontokato huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa – lahjoitusvaroista tuetaan aikamme suurten kysymysten tutkimista

Valtiotieteitä opiskeleva Henry Laine selvittää pro gradu -tutkielmassaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja poliittisen päätöksenteon välisiä yhteyksiä. Ilman lahjoitusvaroista saatua stipendiä työn valmistuminen nopeassa aikataulussa olisi ollut vaikeaa.

Miten tavoite luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä on sisällytetty poliittiseen päätöksentekoon Suomessa?

Valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa opiskeleva Henry Laine halusi selvittää kysymystä pro gradu -tutkielmassaan.

– Mielestäni tämä on ollut aliarvioitu ongelma sekä poliittisessa päätöksenteossa että valtiotieteellisessä tutkimuksessa, Henry Laine sanoo.

Nimellisesti luonnon monimuotoisuuden suojelu on Laineen mukaan hyvin esillä politiikassa, mutta syvempi taso on vielä lapsenkengissä.

– Miten esimerkiksi ristiriitoja biodiversiteetin ja muiden tavoitteiden, kuten talouden, välillä ratkaistaan.

Myöskään erilaisten luontotavoitteiden välisiä eroja ei aina tiedosteta.

– Ei nähdä, että myös luontotavoitteiden välillä voi olla ristiriitoja. Hiiltä sitova metsä voi olla luonnon monimuotoisuuden kannalta sellainen, etteivät biodiversiteettitavoitteet toteudu.

Stipendi mahdollisti gradun nopean valmistumisen

Henry Laine teki valtiotieteen pro gradu -tutkielmansa osana Helsingin yliopiston HELSUS Co-Creation Labia, joka kokoaa maisterivaiheen opiskelijoita eri tieteenaloilta ratkaisemaan kestävyyteen liittyviä haasteita yhdessä. Tänä vuonna teemana oli luonnon monimuotoisuus. Mukana on myös yhteiskunnan ja työelämän tahoja, jotka antavat omaa asiantuntemustaan opiskelijoiden käyttöön.

Laine teki graduaan ympäristöministeriön työryhmässä, joka perehtyi hallinnon ja luontokadon välisiin kytkentöihin. Muut ryhmän opiskelijat olivat esimerkiksi metsä- ja biotieteistä, oikeustieteellisestä ja kauppakorkeakoulusta.

– Co-Creation Lab auttoi pistämään omaa gradua laajempaan kontekstiin. On terveellistä ajatella aihetta useammasta näkökulmasta kuin vain oman tieteenalan.

Graduprosessissa Laineen tutkielman näkökulma tarkentui vesitalouteen ja ojitustoiminnan tarkasteluun maa- ja metsätaloudessa.

– Maa- ja metsätalous on tärkein sektori luonnon monimuotoisuuden kannalta Suomessa.

Laine oli jo aiemmin suuntautunut ympäristöpolitiikkaan opinnoissaan. Kandityö käsitteli kasvihuonepäästöjä. Luonto on ollut Laineelle tärkeä lapsuudesta asti.

– Olen harrastanut luonnossa oleskelua ihan koko elämän, käynyt vaeltamassa ja kalastamassa. Lapsena mökillä saatettiin kaverin kanssa lähteä aamulla metsään eväsleivät pakattuina ja tulla illalla takaisin.

Gradun aihepiiri kiinnosti siksikin, että suvussa on maanviljelijöitä ja metsureita, joiden työtä Laine on nähnyt läheltä.

HELSUS Co-Creation Labissa pro gradu -tutkielmat toteutetaan ohjatusti yhdeksän kuukauden aikataulussa. Gradunsa tekoon Henry Laine sai 2000 euron stipendin Ympäristön ystävät -rahastolta, mikä oli työn valmistumisen kannalta tärkeä tuki.

– Se mahdollisti, että pystyin tekemään gradua kokopäiväisesti ja pysymään aikataulussa. Olen kyllä tosi kiitollinen siitä.

Monimuotoisuus-käsite pitäisi määritellä tarkemmin

Henry Laine palautti gradunsa lokakuussa. Eräs työn lopputulemista oli, että monimuotoisuus on politiikan käsitteenä vaikeaselkoinen.

– Monimuotoisuus on hankalasti käytäntöön sopiva käsite, Laine sanoo.

Määrittelemättä jäävät usein, mitä strategiaan tai päätöksentekoon kirjattu monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa, ja mitkä ovat ne konkreettiset keinot ja tavoitteet, joihin toimenpiteillä pyritään.

– Usein maa- ja metsätalouden projektien vetäjillä ei ole mitään keinoja mitata luonnon monimuotoisuutta.

Monimuotoisuuden suojelun tueksi tarvitaan myös hallinnollisia rakenteita sekä valvontaa Laine sanoo. Lisäksi toimenpiteiden tulisi perustua tieteelliseen tutkimukseen.

– Usein vain arvellaan, että tämä on varmaan hyväksi luonnon monimuotoisuudelle, mutta siitä ei ole olemassa tutkimusta.

Gradunsa Laine toivoo vievän yleisemmälläkin tasolla eteenpäin keskustelua siitä, miten erilaisia tavoitteita, kuten tasa-arvon edistämistä, voidaan sisällyttää poliittiseen päätöksentekoon. Valmistuttuaan hän toivoo pääsevänsä jatkamaan gradunsa aiheen parissa.

– Olisi äärimmäisen mielenkiintoista päästä tekemään töitä esimerkiksi vesitalouden asiantuntijatehtävissä.

Lahjoita tänään ja tue tutkimusta luontokadon pysäyttämiseksi.

Tutustu Lahjoita tänään -päivän kampanjaan.

Lahjoita tänään ja tue tutkimusta luontokadon pysäyttämiseksi

Liian moni eläin- ja kasvilajeista on jo uhanalainen. Jos emme toimi nyt, koko järjestelmä on vaarassa hajota.

Tutkimuksen avulla löydämme keinot luontokadon pysäyttämiseen.