Tukea opintoihin ja tutkimukseen - opiskelijat kertovat

Yli 150 miljoonan euron lahjoitusvarojen kokonaisuus on merkittävä tuki tieteelle ja opiskelulle Helsingin yliopistossa. Tiedesäätiön 23 nimikkopaikkatutkijan lisäksi yliopistolla on yli 100 lahjoitusvaroilla tuettavaa professuuria ja muuta tehtävää. Rahastoista jaetaan vuosittain apurahoja ja stipendejä 600 000 euroa yli 200 tutkijalle ja opiskelijalle sekä useita miljoonia tukea erilaisille tutkimus- ja opetushankkeille.

Asumisen uusia tuulia – asunto-osuuskuntien historiaa Helsingissä

Tuleva filosofian maisteri Anna Hyödynmaa tutkii pro gradussaan 1900-luvun alun helsinkiläisiä asunto-osuuskuntia ja niiden asukkaita. Asuntokysymyksestä oli 1900-luvun alussa muodostunut suuri sosiaalinen kysymys työperäisen maaseudulta kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen seurauksena.

- On kiinnostavaa tutkia, keitä asunto-osuuskuntalaiset olivat ja miksi he asuivat asunto-osuuskunnissa, kertoo Suomen ja Pohjoismaiden historiaa opiskeleva Hyödynmaa.

- Tutkimus tarkastelee myös asunto-osuuskuntien asemaa yleishyödyllisen rakentamisen kontekstissa ja pohtii, miksi asunto-osuuskunnat jäivät Suomessa asuntorakentamisen marginaaliin, vaikka osuustoiminnalla on Suomessa muuton merkittävä rooli.

Taustalla on ainakin vuosisadan alun asuntopoliittisia valintoja, jotka vaikuttivat siihen, että Suomessa asuntotuotannon muodoksi vakiintui asunto-osakeyhtiö, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

- Olen kiinnostunut valintoihin johtaneista kehityskulusta ja syistä. Käytän työssäni monipuolisesti arkistolähteitä kuten kunnalliskertomuksia, osoitekortistoja, aikalaisjulkaisuja asunto-osuuskunnista sekä helsinkiläisten asunto-osuuskuntien omia arkistoja, kertoo Hyödynmaa suunnitelmistaan.

Historialla on tiivis kytkös politiikkaan 100 vuotta myöhemmin, sillä ratkaisut näkyvät yhä urbaanissa asuntopolitiikassa.

- Apuraha vahvistaa uskoa graduaiheen merkitykseen ja siihen, että se kiinnostaa laajemmin. Se myös mahdollistaa keskittymisen gradu-työskentelyyn ja takaa sen tutkimuksellisen laadun. Ripeä valmistuminen helpottuu, kun työntekoa on mahdollista vähentää.

Monipuolinen rahastojen kokonaisuus, joka tukee myös humanististen ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoita ja tutkijoita on Hyödynmaan mielestä tärkeä viesti.

- Tutkimuksen vankka julkinen perusrahoitus on kuitenkin ehdottoman tärkeää. Yksityisellä rahoituksella voidaan tarpeen vaatiessa tukea sitä, ja esimerkiksi perustutkinto-opiskelijoille myönnettävät apurahat voivat olla merkittäviä erityisesti tutkijan uran myöhemmille vaiheille.

Katalyysikokeita kullalla - tavoitteena kansainvälinen julkaisu

Synteettinen työskentely, katalyysikokeet kullalla ja platinalla ja laskennallinen suunnittelu ovat LuK Santeri Aikosen arkea orgaanisen kemian pro gradu -tutkielman viimeistelyssä.

- Aloitin tutkimusurani yliopistolehtori Juho Helajan ryhmässä tutkimusavustajana kesällä 2014, kolmen vuoden opintojen jälkeen. Totesimme jo tuolloin, että voin jatkaa kesän töitä myös pro gradu -tutkielmaksi.

Hyvä opastus antoi valmiudet suunnitella töitä itsenäisesti.

-  Osaan nyt selittää useiden reaktioiden ja katalyysikokeiden lopputuloksia ja kartoittaa monivaiheisten reaktiomekanismien aktivoimisenergioita. Olen saanut kiitosta siitä, miten tehokkaasti löydän reaktioiden välivaiheita, iloitsee Santeri Aikonen.

Aikosen tutkimuksessa yhdistyvät laskennallinen mallintaminen ja tulosten yhdistäminen kemian käytännön kokeisiin. Nuori tutkija vaihtaa sujuvasti laboratoriosta ja kolvin äärestä tietokonemallinnuksiin toimistossa.

- Osaan tutkia sitkeästi tutkimuskysymystäni, mutta pidän samalla silmät auki myös muille havainnoille, kuvaa Aikonen tutkimustaitojensa kehittymistä.

Filosofian maisterin tutkinnosta puuttuu orgaanisen kemian lopputentin lisäksi säteilysuojelusta vastaavan johtajan pätevyyden antava tentti. Tavoitteena on valmistua tavoiteaikataulussa keväällä 2016.

- Pro gradu -tutkielman lisäksi töistäni on mahdollista tehdä myös kansainvälinen julkaisu osana tutkimusryhmän projektia.

Tunnustuksen saaminen työskentelystä tuntuu hyvältä ja on tervetullut lisä opiskelija-arkeen.

- Stipendin turvin voin keskittyä viimeistelemään opinnot töiden tekemisen sijaan. Toivon, että perinne opiskelijoille myönnettävistä stipendeistä jatkuu. Erillisille gradustipendeille on ehdottomasti tarvetta, sillä tuesta on apua juuri opintojen viimeistelyssä, Aikonen kiittää.

Nya kurser i svenska i Sverige

Lisette Sällström började sina utbytesstudier i Lund i början av år 2016. I Sverige har hon valt att koncentrera sig på arbets- och organisationspsykologi. Studierna vid Lunds universitet ger henne ett biämne som kan tillgodoräknas för hennes examen i Finland.

 -  Det är inte möjligt att studera arbets- och organisationspsykologi till samma grad i Finland på svenska och detta var en av orsakerna till att jag valde Lund, berättar Sällström.

 -Samtidigt är det en fin möjlighet att få studera i ett annat land och uppleva universitetsstudier i Lund.

 Sällströms stipendium går till rese-, inkvarterings- samt levnadskostnader under utbytet.

- Allt har hittills gått fint och det känns som om våren gått väldigt fort. Lund är en livlig studentstad med mycket utbytesstuderande och utmärkta möjligheter att vara aktiv inom studenttivet. Samtidigt är Lund ganska liten. Staden är verkligen hemtrevlig!

Studierna i arbets- och organisationspsykologi har varit givande och intressanta. En stor del av kursen består av arbete i mindre grupper vilket möjliggör reflektion och diskussion. Arbetet som utförts i gruppen presenteras därefter för övriga kursdeltagare vid seminarietillfällen.

- Detta tror jag är typiskt svenskt, säger Sällström

-  Jag vill tacka donatorerna för stipendiet. Utbytet i Lund har varit en fin upplevelse och jag är glad och tacksam för stipendiet som har möjliggjort studier utomlands.

Economics from south to north

A-soon-to-be-master in social sciences Christian Feumo has studied in Helsinki for almost two years.

- My grant helps me to purchase books about data analysis, modeling and growth theory need in my master’s studies in economics. There are also several certifications that I need to register for in order to promote my future career prospects, says happy Feumo whose bachelor’s degree is from Cameroon.

- I am interested in economic growth and development, and I would like to contribute to the living conditions of people suffering from poverty in developing countries, he continues.

Grant is not just about financial support, reminds Feumo.

- It recalls me that my aspiration for excellence is valuable and can be rewarded. It also encourages me to keep on with my dream to improve the well-being, also beyond Finland.

Studies in Helsinki have met Feumo’s expectations.

- I am firmly satisfied with the quality of education including the educational system management. Student achievement and satisfaction are always priorities to the administration and teaching staff, Feumo acknowledges.

- The impetus of making the world, even the anonymous corners of the developing world, a better place, can start from Helsinki and with my education and experiences here.

 

HuK Anna Hyödynmaa sai 2000 euron apurahan Osuustoiminnan opetus- ja neuvottelukunnan rahastosta. Rahasto toimii itsenäisenä rahastona osana Helsingin yliopiston rahastoja. Rahastoon yhdistettiin vuonna 2005 osuustoimintaopin rahasto (perustettu vuonna 1966) sekä osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (perustettu vuonna 1977). Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta tieteen eri aloilla. 

LuK Santeri Aikoinen sai perustutkinto-opiskelijan 1000 euron stipendin matematiikan ja luonnontieteiden rahastosta, joka edistää matematiikan ja luonnontieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Rahasto muodostuu yli 20 nimikkorahastosta, joista vanhimmat ovat peräisin 1890-luvulta.

Politikes kandidat Lisette Sällström fick 700 euro för utbytesstudier från Helsingfors universitets jubileumsfond.​ Jubileumsfonder består av 27 namngivna fonder. Den äldsta fonden daterar sig på donation från året 1840.

Christian Ludovic Feumo received a 1000-euro-grant from the Arts and Social Sciences Fund that supports students and researchers of arts and humanities, behavioral sciences and social sciences with about 40 other master’s students and many other researchers.

Rahastojen apurahahaku on auki 11.-31.1.2018

Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat voivat hakea apurahaa rahastojen apurahahaussa 11.-31.1.2018. Lue lisää