Luonnosta vastauksia nykypäivän haasteisiin

Professori Erik Anderssonin tutkimuskohteet vaihtelevat kaupunkirakentamisesta luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja ekosysteemipohjaiseen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Mitä tutkit?

Tutkimukseni keskiössä ovat alati muuttuvat ja kehittyvät maisemat sekä se, mitä ne tarjoavat meille ja muulle luonnon monimuotoisuudelle. Lähtökohtanani on maiseman aktiivinen muokkaus suunnittelun, hoidon ja käytön kautta. Tutkin maiseman muokkauksen taustalla olevia vaikuttimia ja sen seurauksia luonnon monimuotoisuudelle, myös meille ihmisille.

Tutkimuskohteeni vaihtelevat kaupunkirakentamisesta luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja ekosysteemipohjaiseen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Monet käyttämistäni menetelmistä perustuvat kollektiiviseen merkityksenantoon ja toimijoiden vuoropuheluun. Olen kiinnostunut myös tämän tieteidenvälisen ja poikkitieteellisen alan käytäntöjen tutkimisesta ja kehittämisestä.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Pohjimmiltaan työskentelen luonnon parissa löytääkseni keinoja vastata nykypäivän kriiseihin ja haasteisiin. Tätä voidaan toteuttaa eri tasoilla kuten erittäin paikallisesta globaaliin, tai vihreän infrastruktuurin hyödyntämisestä kaupunkirakentamisen strategisena voimavarana aina ruokatuotannon, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevien alueellisten strategioiden uudelleenarviointiin.

Maisemiin ja kolmiulotteiseen, avaruudelliseen ilmaisuun liittyvän kiinnostukseni takia tutkimuksellani on läheiset yhteydet suunnitteluun, joka on yksi suorimmista reiteistä käytännön toteutukseen.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Olemme – mahdollisesti taas kerran – tulossa entistä tietoisemmiksi luonnontilaisten ja muokattujen maisemien moninaisista toiminnoista ja arvoista. Muutosta tavoiteltaessa ei ainoastaan pyritä tekemään vähemmän vahinkoa, vaan tekemään hyvää ja pohtimaan uudelleen suhdettamme luontoon.

Muutoksen tutkiminen ja tukeminen sekä uusien tapojen löytäminen kestävän kehityksen taustalla olevien moninaisten ja toisinaan ristiriitaisten tavoitteiden yhdistämiseksi tuntuu erittäin merkitykselliseltä – ja on älyllisesti hauskaa tehdä tutkimusta nopeasti kehittyvällä alalla.

Erik Andersson on kestävän kehityksen professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.