Helsingin yliopistosta valmistuneet entistä tyytyväisempiä tutkintoonsa – vain joka sadas työttömänä

Helsingin yliopistosta viisi vuotta sitten valmistuneiden maistereiden tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta on jopa kasvanut, kertoo tuore uraseurantakysely. Kysely antaa tärkeää tietoa siitä, miten yliopiston kannattaa kehittää opetustaan, jotta tutkinnot vastaisivat työelämän tarpeisiin jatkossakin.

Helsingin yliopiston uusin uraseurantakysely selvittää vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon ja farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä ja heidän tyytyväisyyttään yliopistotutkintoonsa.

Kyselyn tulokset ovat erinomaisia: valtaosa vastanneista on tyytyväinen saamaansa koulutukseen työuran kannalta. Tyytyväisten osuus jopa kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä edelliseen kyselyyn nähden. Muutos on tilastollisesti merkitsevä.

Tyytyväisimpiä tutkintoonsa ovat lääketieteellisen, oikeustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan alumnit.

Tutustu loppuvuodesta 2021 tehdyn uraseurantakyselyn tuloksiin.

Vain prosentti työttömiä – työelämässä silti katkoksia

Myös alumnien työllistymisen kannalta uutiset ovat hyviä: lähes kaikki kyselyyn vastanneista ovat töissä ja vain yksi prosentti on työttömänä.

Tärkeimpänä työllisyyteen vaikuttavana tekijänä kaikkien tiedekuntien vastaajat pitävät kykyä kertoa omasta osaamisestaan. Taito on siis oleellinen – se on ollut myös aikaisempina vuosina työllistymisen kannalta tärkeimpänä pidetty taito.

Uusimmassa uraseurantakyselyssä muutettiin tapaa, jolla työttömyyden kokemista valmistumisen jälkeen kysytään. On mahdollista, että aiempi kysymisen tapa johti siihen, että hyvin lyhytkestoisia, esimerkiksi alle kuukauden kestäneitä työttömyysjaksoja ei raportoitu.

42 prosenttia uraseurantakyselyn vastaajista oli ollut työttömänä jossain vaiheessa valmistumisen jälkeen viiden vuoden aikana. 29 prosentilla vastaajista työttömyys oli kestänyt alle kuusi kuukautta. Pitkäaikaistyöttömyys on harvinaista.

– Alle kuusi kuukautta työttömänä olleiden osuus on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna. Hyvä uutinen on, että yli kuusi kuukautta kestänyttä työttömyyttä kokeneiden osuus on laskenut, kertoo asiantuntija Eric Carver opetuksen strategisista palveluista.

– On myös mahdollista, että lyhytkestoisen työttömyyden kasvu valmistumisen jälkeen on ihan aito ilmiö, eikä kysymyksen muuttaminen ole ainoa selittävä tekijä. Lyhytkestoisen työttömyyden kasvua voisi selittää muun muassa koronaviruspandemia, jonka aikana moni, myös Helsingin yliopistosta valmistunut, oli lomautettuna jonkin aikaa, erityisesti keväällä 2020, Carver sanoo.

Kaikille tärkeisiin taitoihin on panostettava

Uraseurantakyselystä selviää, että tietyt taidot ovat tärkeitä käytännössä kaikille Helsingin yliopistosta valmistuneille heidän työssään. Näitä ovat esimerkiksi kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus, yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot ja stressinsietokyky.

Kyselyssä kysyttiin myös ensimmäistä kertaa tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä osaamistarpeita. Lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeinä itsesäätelytaitoja, kuten kykyä oppia uutta, stressinsietokykyä ja oma-aloitteisuutta.

Myös ajattelun taitoja, kuten ongelmanratkaisua, päätöksentekoa, kriittisyyttä ja luovuutta, sekä tiedon yhdistämisen taitoja pidettiin entistä tärkeämpinä.

– Nämä ovat taitoja, jotka ovat alasta riippumatta tärkeitä, Carver sanoo.

– Vastaajat arvioivat, että käytännössä kaikkien mainittujen taitojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Siksi meidän kannattaa panostaa niihin.

Uraseurantakyselyn tuloksia käytetään yliopiston opetuksen kehittämiseksi, joten saatu palaute on arvokasta.

Myös tohtorit tyytyväisiä tutkintoonsa

Uusin uraseurantakysely selvittää myös vuonna 2018 tohtoriksi valmistuneiden työllistymistä ja heidän tyytyväisyyttään tutkintoonsa. Kuten maistereidenkin kohdalla, tohtoreiden tulokset ovat hyviä, sillä jopa 98 % kyselyyn vastanneista tohtoreista on töissä ja vain yksi prosentti on työttömänä.

Yli 85 % kyselyyn vastanneista tohtoreista pystyy hyödyntämään työssään yliopistossa opittuja taitoja ja tietoja ja on tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta. Neljä viidestä työskentelee hyvin koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä.

Kyselyyn vastanneiden tohtoreiden mukaan ylempi korkeakoulututkinto ja kyky sanoittaa omaa osaamistaan ovat tärkeimmät työllistymiseen vaikuttavat asiat. Myös tohtorintutkintoa, työkokemusta ja verkostoja pidetään tärkeinä.

Työnsä kannalta tärkeimpinä taitoina vastanneet tohtorit pitävät metakognitiivisia taitoja, kuten kykyä oppia uutta ja itseohjautuvuutta. Myös korkean tason kognitiiviset taidot, kuten analyyttinen ja systemaattinen ajattelu sekä ongelmanratkaisutaidot, ovat vastanneiden mukaan tärkeitä. Näitä taitoja pidetään myös tulevaisuudessa tärkeinä.

Uraseurantakyselyn vastaukset vaikuttavat yliopiston rahoitukseen

Maistereiden uraseurantakysely vaikuttaa yliopistojen rahanjakomalliin. Mittareina ovat sekä työssä olevien määrä että koulutuksen laatu, jota arvioidaan uraseurantakyselyn vastausten perusteella.

Seuraava uraseurantakysely alkaa maanantaina 3. lokakuuta. Tällä kertaa vastausvuorossa ovat 2017 valmistuneet maisterit ja 2019 valmistuneet tohtorit. Vastaajia lähestytään henkilökohtaisesti.

Poimintoja uraseurantakyselyn 2021 tuloksista, maisterit

 • Helsingin yliopistosta valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen töissä oli 95 %, työttömänä 1 % ja työvoiman ulkopuolella 4 %. Työvoiman ulkopuolella oleviksi luetaan esimerkiksi päätoimiset opiskelijat.

   
 • Uraseurantakyselyyn vastanneista noin 85 % on tyytyväinen tutkintoonsa työuran kannalta, työskentelee hyvin koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä ja pystyy hyödyntämään työssään yliopistossa opittuja taitoja ja tietoja.

   
 • Helsingin yliopiston 11 tiedekunnasta valmistuneet päätyvät moninaisiin asiantuntijatehtäviin. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 17 % toimi asiakas- ja potilastyössä. Opetus- tai kasvatustehtävissä toimi 15 % ja myös hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä toimi 15 % vastanneista. 11 % vastaajista teki tutkimustyötä.

   
 • Kolmasosa uraseurantakyselyyn vastanneista työskentelee yrityksissä ja vajaa kolmannes on kuntien palkkalistoilla. Myös valtio, yliopistot ja kolmas sektori ovat merkittäviä työllistäjiä. Vajaa neljännes vastaajista on toiminut yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana valmistumisen jälkeen.

   
 • 42 prosenttia uraseurantakyselyn vastaajista oli ollut työttömänä jossain vaiheessa valmistumisen jälkeen viiden vuoden aikana. 29 prosentilla vastaajista työttömyys oli kestänyt alle kuusi kuukautta. Pitkäaikaistyöttömyys on harvinaista.

   
 • Kriittisimmin valmistuneet arvioivat kysymystä siitä, onko koulutus antanut riittävät valmiudet työelämään. Vähän yli kaksi kolmasosaa (69 %) vastaajista on väittämän kanssa vähintään melko samaa mieltä. Arvio on kuitenkin positiivisempi kuin se minkä vuonna 2015 valmistuneet antoivat (65 %). Muutos on tilastollisesti merkitsevä.

   
 • Tiedekuntien väliset erot ovat osin merkittäviä koulutuksen ja työn suhteen arvioinnissa.

   
 • Tutkintoon tyytyväisten osuus vaihtelee lääketieteellisen 97 %:sta teologisen 73 %:iin. Vastausten hajonnassa erottuvat ns. professioalat, joissa tutkinto tuottaa suoraan ammatillisen pätevyyden ja oikeuden harjoittaa ammattia ja ns. generalistialat, jossa tutkinto antaa valmiudet toimia monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. Professioaloilla arvioidaan työn ja koulutuksen suhdetta keskimäärin positiivisemmin kuin generalistialoilla. On kuitenkin tärkeää huomata, että näkemykset eroavat merkittävästi myös tiedekuntien ja koulutusalojen sisällä.

Lisätietoa eri tieteenaloilta maisteriksi valmistuneiden työllisyydestä löytyy uraseurantaraportista (PDF).

Poimintoja uraseurantakyselyn 2021 tuloksista, tohtorit

 • Helsingin yliopistosta valmistuneet tohtorit työllistyvät hyvin. Kolme vuotta valmistumisen jälkeen töissä oli 98 %, työttömänä 1 % ja työvoiman ulkopuolella 1 %.

   
 • Uraseurantakyselyyn vastanneista neljä viidestä työskentelee hyvin koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä. Yli 85 % pystyy hyödyntämään työssään yliopistossa opittuja taitoja ja tietoja ja on tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta.

   
 • Lähes puolet tohtoreista tekee päätyökseen tutkimusta. Tohtorien työtehtävien kirjo on laaja, koulutus- ja tiedealasta riippuen. 37 % tohtoreista työllistyy yliopistosektorille, 22 % yrityksiin ja 13 % valtiolle.

Lisätietoa eri tieteenaloilta tohtoriksi valmistuneiden työllisyydestä löytyy englanninkielisestä tohtoriuraseurantaraportista (PDF).

Lisätietoja
Uusi uraseurantakysely alkaa – jokainen vastaus on tärkeä

Seuraava uraseurantakysely alkaa maanantaina 3.10.2022. Kysely lähetetään vuonna 2017 valmistuneille maistereille ja vuonna 2019 valmistuneille tohtoreille. Vastaajia lähestytään henkilökohtaisesti sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä.

Vastaamalla kyselyyn autat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita. Tieto valmistuneiden urapoluista auttaa opintojaan ja työmahdollisuuksia pohtivia ja on siksi heille erittäin arvokasta. Vastaamalla annat myös yliopistolle tärkeää tietoa, kuinka opetusta kannattaa kehittää.