Tietosuoja
Me Helsingin yliopistolla arvostamme yksityisyyttäsi ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja miten tietoja käsitellään. Näille sivuille kokoamme tietosuojailmoituksia koskien henkilötietojen käsittelyä Helsingin yliopistolla. Sivun lopusta löydät listan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Tietoa evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä verkkosivuillamme löydät sivulta verkkosivut ja evästeet.

Yhteyshenkilöt tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten löydät kustakin tietosuojailmoituksesta. Helsingin yliopiston tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta tietosuoja@helsinki.fi 

Opiskelu ja opiskelijapalvelut

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

hakijapalvelut@helsinki.fi

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Helsingin yliopisto käsittelee hakijoidensa henkilötietoja, jotta opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa. Kun haet opiskelijaksi, henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • opinnoista ja opiskelijavalinnoista tiedottamiseen
 • opis­ke­li­ja­va­lin­taan liittyvien tehtävien jär­jes­tä­mi­seen
 • tieteelliseen tutkimukseen ja
 • koulutustarjontaan liittyvään markkinointiviestintään tai
 • mahdollisten oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeustapausten käsittely
 • muuhun opiskelijavalintoihin liittyvään tarkoitukseen.

Yksilölliset järjestelyt

Käsittelemme henkilötietojasi, jotka toimitat meille, jotta voimme toteuttaa valintakokeisiin liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä. Tietojen käsittely perustuu niihin tietoihin, joita annat yksilöllisiä järjestelyitä koskevassa hakemuksessa ja sen liitteenä (kuten lääkärintodistus ja/tai muut asiantuntijalausunnot). Suostumuksesi perusteella tietojasi voidaan käyttää myös opiskelua koskevien yksilöllisten järjestelyjen suunnittelemiseksi, kun otat opiskelupaikan vastaan.

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevaan tehtävään tai julkisen vallan käyttämiseen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen sekä tietyissä tapauksissa suostumukseen.

Pääasialliset säädökset:

 • yliopistolaki 558/2009 ja sen nojalla annetut asetukset
 • yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004 muutoksineen 
 • laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 (5. luku)
 • yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset
 • laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
 • hallintolaki 434/2003
 • yhdenvertaisuuslaki 2014/1325
 • laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994

Mitä tietoja käsitellään?

Yliopisto käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöivät tunnistetiedot (nimi, henkilötunnus, syntymäaika, hakemus/hakijanumero)
 • taustatiedot (kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli)
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)
 • hakutoiveet
 • koulutukseen hakemista koskevat tiedot
 • valintaperusteiden ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaiset tiedot
 • hakijan koulutus-, tutkinto- ja työkokemustiedot
 • tieto hakijan opiskelijavalintaan vaikuttavista terveydellisistä seikoista (kyllä/ei -tieto), erikoislääkärihauissa myös sairaslomapäivien määrä (jos sillä on vaikutusta työkokemuksen laskemiseen)
 • valintakokeiden vastaukset
 • valintoihin mahdollisesti kuuluvat motivaatiokirjeet tai -testit sekä videohaastattelut, jotka tallennetaan
 • valinnan tulosta koskevat tiedot (valintakoetulokset sekä muut valintaan liittyvät tiedot mm. valintapisteet)
 • opiskelupaikan vastaanottamista koskevat tiedot
 • hakijan suostumus tai kielto valintatuloksen julkaisemisesta
 • mahdolliset muut opiskelijavalintoihin liittyvät tiedot

Yksilölliset järjestelyt

Mikäli haet yksilöllisiä järjestelyjä, käsittelemme edellä mainittujen lisäksi hakemuksella ja sen liitteinä antamiasi henkilötietoja:

 • hakijan tiedot,
 • kuvailu tarvittavasta järjestelystä ja perustelut sekä
 • muut huomiot.

Lisäksi liitteet saattavat sisältää esimerkiksi kopion lääkärintodistuksesta. Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset ja päätökset ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelee yliopistolla vain rajattu joukko henkilöstöä.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Hakijoita koskevia tietoja kerätään seuraavista tietolähteistä:

 • Hakijalta itseltään
 • Opintopolku, suoritusrekisteri (SURE), VIRTA-opintotietopalvelu ja väestötietojärjestelmä (VTJ)
 • Kansainväliset haku- ja tutkintojärjestelmät tai palvelut, jotka välittävät koulutustaustadokumentteja
 • Kansalliset ja kansainväliset kielitestijärjestäjät
 • Kotimaiset ja ulkomaiset korkeakoulut
 • Verkkomaksu- ja ilmoittautumispalvelut
 • Yliopiston hakemusten ja valintakokeiden arvioijat
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri JulkiTerhikki

Tiedot voivat olla myös yliopiston hakijalle tarjoamien it-palveluiden ja laitteiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tai yliopiston käytössä olevien hallinta- ja valvontapalveluiden keräämiä (esim. kameravalvonta).

Säilytysajat

Säilytysajat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmaan.

Pysyvästi säilytettäviä tietoja ovat:

 • hyväksytyt hakijat: oppijanumero ja henkilön henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto;
 • hyväksytyt hakijat: tiedot henkilön opiskeluoikeuksista tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta
 • Opiskelijavalintaa koskeviin oikaisupyyntöihin annetut päätökset

Lisäksi kansallisarkiston päätöksellä voidaan säilyttää muitakin hakijan henkilötietoja pysyvästi.

Muita kuin pysyvästi säilytettävien henkilötietojen säilytysaikoja: 

 • Valintakoevastaukset 6 kk
 • Pisteluettelot vähintään 1 vuotta
 • Hylätyt hakemukset 2 vuotta
 • Hyväksytyt hakemukset 10 vuotta
 • Hakijaluettelot 10 vuotta
 • Opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt 10 vuotta

Kenelle luovutamme tietojasi?

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville vastaanottajille:

 • Kansallisten ja kansainvälisten yhteisohjelmien korkeakoulujen rekisterit
 • Opetus- ja kulttuuriministeriölle KOTA-tietokanta
 • Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut
 • Kansaneläkelaitos
 • korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Työvoimaviranomainen
 • Maahanmuuttoviranomaisen ulkomaalaisrekisteri
 • Opetushallituksen Opintopolku
 • TE-keskus (tiedustelut)

Lisäksi yliopisto voi luovuttaa hakijoiden henkilötietoja

 • yleisen edun mukaista tieteellistä tutkimusta varten.
 • julkisuuslain (Julkisuuslaki 621/1999) tai muun lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi
 • koulutustaustaa ja/tai kielitaitoa varmennettaessa kielitestijärjestäjille tai koulutustaustadokumenttien myöntämisestä vastaaville organisaatioille
 • hakijan suostumuksella yhteystietoja yliopiston ulkopuolelle markkinointiviestintään ja muihin erityisiin tarkoituksiin

Yksilöllisiin järjestelyihin liittyviä tietoja emme luovuta Helsingin yliopiston ulkopuolelle.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle esimerkiksi silloin kun varmistetaan hakijan EU:n ulkopuolelta myönnettyjen todistusten oikeellisuutta.

Yliopisto noudattaa erityistä huolellisuutta henkilötietojen siirrossa EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötiedon siirretään EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle vain tarvittaessa ja siirrot tehdään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti, käyttämällä esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

 registrar@helsinki.fi

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: 

 • opiskelijavalinnan suorittamiseen
 • opetuksen järjestämiseen ja opintoja koskevien päätösten tekemiseksi
 • opintoneuvonnan antamiseksi
 • kurssi-ilmoittautumisiin
 • opintosuoritusten palauttamiseen, arviointiin ja rekisteröimiseen
 • mahdollisten opintomaksujen seurantaan ja käsittelyyn
 • tutkintotodistusten laatimiseen.

Lisäksi yliopisto voi käsitellä henkilötietojasi

 • opetuksen kehittämiseen (mm. opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla)
 • tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin
 • opintoihin liittyvään markkinointiviestintään
 • opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten turvallisuuden ja opiskeluympäristön fyysisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi tai
 • muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Yksilölliset järjestelyt

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme antaa yksilöllisiä järjestelyjä koskevan suosituksen ja/tai toteuttaa opetukseen ja tentteihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä. Tietojen käsittely perustuu yliopistolle antamiisi tietoihin (kuten lääkärintodistus ja/tai muut asiantuntijalausunnot).

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käyttö perustuu ensisijaisesti Helsingin yliopistoa sekä yliopistoyhteisössä toimivia järjestöjä koskevaan lainsäädäntöön ja tietyissä erityistarkoituksissa opiskelijan antamaan suostumukseen.

Yliopiston oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu siten

 • yleistä etua koskevaan tehtävään tai julkisen vallan käyttämiseen 
 • lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen
 • sekä tietyissä tapauksissa sopimukseen tai suostumukseen

Yliopistolla on lähtökohtaisesti oikeus käsitellä arkaluonteisia tietoja rekisterinpitäjänä

 • kun käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä
 • sekä tietyissä tapauksissa, kun rekisteröity on antanut nimenomaiseen suostumuksensa 

Pääasialliset säädökset:

Yliopistolaki (558/2009 )
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 )
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)
Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset
Henkilötietolaki (523/1999) ja sen korvaava tietosuojalaki (XXX/2018)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Helsingin yliopiston johtosääntö
Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö
Helsingin yliopiston opetusta ja opiskelua koskevat yliopiston ja rehtorin päätökset
Helsingin yliopiston tiedekuntien pysyväismääräykset

Mitä tietoja käsitellään?

Suoraan tunnistettavia tietoja ovat muun muassa henkilötunnus ja opiskelijanumerot. Käsittelemme myös nimi- ja yhteystietojasi. Sen lisäksi yliopisto käsittelee muita opiskeluusi liittyviä tietoja, joita yhdistelemällä sinut on ulkopuolisen mahdollista tunnistaa.

Yleisimmin opintojen ja opintosuoritusten yhteydessä käsitellään opiskelijan nimi-, opiskelijanumero- ja yhteystietoja sekä suoritettavien tutkintojen ja opintojen sisältöjä koskevia tietoja.

Esimerkkejä tiedoista, joita Helsingin yliopisto käsittelee:

 • Opiskelemaan hakevat henkilöt (hakijat), heidän perustietonsa ja hakemustietonsa
 • Opiskelijoiden perustiedot (mm. opiskelijanumero, henkilötunnus, nimi ja yhteystiedot)
 • Opiskelijoiden opinto-oikeudet
 • Opiskelijoiden lukukausi-ilmoittautumiset
 • Opiskelijoiden suoritustiedot, työharjoittelutiedot sekä opinnäytteet
 • Opettajat ja heihin liittyvät opetustiedot
 • Opiskelijoiden ilmoittautumiset opetukseen
 • Opiskelijoiden opiskelijapalautetiedot
 • Opiskelijoiden ura- ja työllistymispalveluihin ja -kyselyihin liittyvät tiedot
 • Ylioppilaskunnan ja sen erityisasemayhdistyksen jäsenyys
 • Apurahoihin liittyvät tiedot
 • Kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvät tiedot

Yksilölliset järjestelyt

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, käsittelemme edellä mainittujen lisäksi yliopistolle antamiasi tietoja:

 • kuvailu tarvittavasta järjestelystä ja perustelut sekä
 • toimittamasi liitteet, jotka saattavat sisältää esimerkiksi kopion lääkärintodistuksesta.
 • asiantuntijaryhmän ja esteettömyysyhdyshenkilöiden antamat suositukset

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Osa tarpeellisista henkilötiedoista on peräisin sinulta itseltäsi. 

Jotkut tiedot on kerätty muilta tahoilta kuin sinulta itseltäsi. Tällaisia tilaneita ovat mm.:

 • opiskelupaikan vastaanottoa koskevat tiedot saadaan Opetushallituksen ylläpitämästä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä (L 884/2017)
 • nimi- ja yhteystietojen oikeellisuuden tarkistaminen VRK:sta 

Säilytysajat

Säilytysajat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmaan.

Seuraavia opetukseen liittyviä henkilötietoja Helsingin yliopisto säilyttää yliopistoja koskevan lainsäädännön perusteella pysyvästi:

 • oppijanumero ja henkilön henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto
 • tiedot henkilön suorittamista tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista sekä kaikista opintosuorituksista ja niiden arvosanoista
 • tiedot henkilön opiskeluoikeuksista tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksissa sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja erikoistumiskoulutukseen.

Muiden tietojen säilytysajat löydät Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmasta.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Henkilötietoja käsittelevät pääasiassa opetus- ja opiskelijapalveluiden henkilökunta ja opetushenkilökunta. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä tietotekniikkakeskuksessa, henkilöstöpalveluissa, talouspalveluissa ja viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikössä. Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelee yliopistolla vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja yksilöllisten järjestelyjen suunnittelemiseksi ja/tai toteuttamiseksi

Helsingin yliopisto voi käyttää myös ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä kuten järjestelmäpalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja Helsingin yliopiston lukuun toimeksiantosopimuksen perusteella.

Helsingin yliopisto luovuttaa tarpeellisia opiskelijoiden henkilötietoja seuraaville vastaanottajille, korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta tai suoraan

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle
 • Opetus- ja kulttuuriministeriölle
 • Opetushallituksen kansainvälistymispalveluille
 • Opiskelijavalintarekisterin käyttöön
 • Opetushallituksen opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalveluun
 • Kansaneläkelaitokselle
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran käyttöön
 • Tilastokeskukselle
 • Työvoimaviranomaiselle
 • Koulutusrahastolle
 • Maahanmuuttoviranomaiselle
 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle
 • Helsingin yliopiston osakunnille
 • Ura- ja rekrytointipalveluiden muodostaman Aarresaari-verkoston toimeksi antamiin seurantakyselyihin

Lisäksi Helsingin yliopisto voi luovuttaa opiskelijoiden henkilötietoja

 • tieteellistä tutkimusta varten
 • Julkisuuslain tai muun lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi
 • muille suomalaisille korkeakouluille opiskeluoikeuden käsittelemiseksi ja suoritustietojen siirtämiseksi mm. opetusyhteistyössä
 • ulkomaalaisille korkeakouluille myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vaihto-opiskelun ja kaksois- tai yhteistutkintokoulutuksen toteuttamiseksi tai suoritustietojen siirtämiseksi
 • opiskelijan suostumuksella yhteystietoja yliopiston ulkopuolelle rajattuihin opiskelua tukeviin tarkoituksiin ja muihin erityisiin tarkoituksiin

Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon Virtaan siirretään pysyvästi säilytettäviä opiskelijatietoja sekä opiskelijaliikkuvuuden liikkuvuusjaksot.

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle?

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoa siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa.

Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

 

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

puh. 02941 24140, sähköpostiosoite: hakijapalvelut@helsinki.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietoja käsitellään yliopiston kansainväliseksi tutkinto-opiskelijaksi maisteriopintoihin hakeutumisessa ja osana opiskelijavalintojen suorittamista. Rekisteristä tuotetaan tilastomateriaalia koulutustiedotusta, koulutuksen suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten. Hakemusten liitteiksi toimitettuja dokumentteja voidaan käyttää myös hakijapalveluiden henkilöstön hakuprosessin koulutustarkoituksissa. Dokumentteja ei luovuteta hakijapalveluiden ulkopuolelle.

 

Mitä tietoja käsitellään?

Hakijaa koskevat tiedot:

 • Hakijan henkilö- ja yhteystiedot
 • Hakijan koulutustiedot ja muut koulutukseen hakemista koskevat tiedot
 • Hakijan hakemuksen käsittelyyn ja valintaan liittyviä tietoja
 • Hakijan suostumus yhteystietojen luovuttamiseen koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten
 • Hakijan hakemukseensa toimittamat liitteet
 • Hakijan toiminta järjestelmässä Korkeakoulujen hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä (Opintopolku) saadaan järjestelmään:
 • Hakijan Opintopolku-hakijanumero (oppijanumero)
 • Kieli-, maa-, kunta-, postitoimipaikka- ja pohjakoulutuskoodistot
 • Valintayksikköjen tiedot
 • Hakijan henkilö- ja yhteystiedot

  

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Yleistä etua koskevan tehtävän hoitaminen ja julkisen vallan käyttäminen
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Hakijat tallentavat hakemustiedot itse järjestelmän käyttöliittymän kautta.

VIRTA-opintotietopalvelusta järjestelmään tuodaan automaattisesti suomalaisia korkeakouluopintoja vuoden 1995 jälkeen tehneiden, suomalaisen henkilötunnuksen omaavien hakijoiden opintotiedot. Tiedot tarkistetaan suoraan asianomaisilta rekisterinpitäjiltä, jotka ovat antaneet tähän luvan. VIRTAopintotietopalvelusta tuodaan  tarvittavat hakijan henkilö-, opiskeluoikeus-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot.

Hakijan hakemuksessaan tai sen liitteissä antamat Suomen ulkopuolella suoritettuja kansainvälisiä opintoja ja tutkintoja koskevat tiedot voidaan varmistaa suorituksen myöntäneeltä oppilaitokselta tai muulta asianmukaiselta taholta.

 

Säilytysajat

Järjestelmään jätettyjä hakemuksia ja niiden ajoissa toimitettuja liitteitä säilytetään Helsingin yliopiston arkistossa kymmenen vuotta.

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Hakijan yksilöintitietoja ja valinnan suorittamiseen liittyviä tietoja siirretään Opintopolkuun. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön. Hakijan suostumuksella hakijan tietoja voidaan siirtää muille kolmansille osapuolille. Osoitetietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston omiin markkinointitarkoituksiin vain asianomaisen luvalla. Jos hakija on käyttänyt hakiessaan Helsingin yliopiston virallista koulutusagentti-yhteistyökumppania, hakijan hakemuksen käsittelyä koskevia tietoja voidaan luovuttaa kyseiselle yhteistyökumppanille.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Hakijan tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen luovuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi ulkomailla suoritettujen opintojen varmistamiseksi opiskelupaikan myöntöä varten. Noudatamme tietojen luovutuksessa erityistä huolellisuutta. Tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille EU:n tai ETA:n ulkopuolella myös hakijan nimenomaisella suostumuksella.

 

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

opintopsykologi@helsinki.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopiston opintopsykologien asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään opintopsykologien asiakassuhteiden hoitamiseksi. Lisäksi rekisteriin tallennettavia yhteydenottotietoja ja anonyymejä tilastotietoja hyödynnetään opintopsykologitoiminnan laadunvalvomiseksi ja kehittämiseksi.

 

Mitä tietoja käsitellään?

etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sukupuoli, tiedekunta, koulutusohjelma, nykyisten opintojen aloitusvuosi, opiskelijanumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, opiskelijan ajanvarauksen yhteydessä antamat tiedot, opintopsykologille varatut ajat ja niiden peruutukset, opintopsykologin kirjaukset ohjauksista ja siihen kytkeytyvistä tapahtumista ja tehtävistä, yhteenveto, suositus, lausunto.

Helsingin yliopiston opintopsykologit ylläpitävät yksilöohjauksista ja siihen rinnastettavasta työstä asiakasrekisteriä ja tekevät ohjauksista ja siihen kytkeytyvistä tapahtumista ja tehtävistä kirjauksia. Käytäntö perustuu siihen, että psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja noudattavat psykologityössä näitä lakeja: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, potilaslaki ja asetus potilasasiakirjoista. Kirjaukset sisältävät usein terveyttä koskevia tietoja.

 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Terveydenhuollon ammattihenkilöinä psykologien velvollisuus on noudattaa yksilöön kohdistuvassa psykologityössä näitä lakeja: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, potilaslaki ja asetus potilasasiakirjoista. Opintopsykologin yksilötyön ulkopuolisien ryhmätapaamisten kirjaukset perustuvat opiskelijan suostumukseen.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Rekisteröidyltä itseltään, psykologin kirjaukset ohjauksista ja siihen kytkeytyvistä tapahtumista ja tehtävistä, yhteenveto, suositus, lausunto

 

Säilytysajat

Yksilöohjauksessa syntyneitä tietoja säilytetään potilastietoja koskevien lakien mukaisesti. Ryhmänohjaukseen liittyviä ei potilastiedoksi katsottavia tietoja säilytetään neljä vuotta. Ajanvaraustiedot poistetaan lukuvuosittain. Yksilöohjauksen ajanvaraustiedoista viedään Diariumin ajanvarausjärjestelmään opintopsykologin ohjauksen kannalta oleelliset tiedot, kuten opiskelijan henkilötiedot ja muut hänen kirjaamansa ennakkotiedot. Ryhmien kohdalta poistetaan ajanvarausjärjestelmän kautta saadut tiedot ja tallennetaan oleelliset tiedot opintopsykologien sähköiseen arkistoon.

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden omaavalle viranomaiselle tämän kirjallisella pyynnöllä, josta ilmenee, mihin lakiin tiedonsaantioikeus perustuu. Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa, mikäli tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saantiin on laissa erikseen säädetty. Tilastotietoja, joista yksilön tiedot eivät ole tunnistettavissa, voidaan antaa eteenpäin ja käyttää esimerkiksi opintopsykologitoiminnan luonnetta ja laajuutta koskevissa raporteissa ja esityksissä. Lisäksi kirjallisen tutkimusluvan antaneiden asiakkaiden tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Helsingin yliopiston opintopsykologien asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

tietosuoja@hy-norssit.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopiston harjoittelukoulut tarvitsevat henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

PERUSOPETUS 

 • Opetuksen järjestämiseksi 
 • Oppilasvalintojen tekemiseksi 
 • Kerhotoiminnan järjestämiseksi 
 • Kouluterveydenhuollon järjestämiseksi Kouluruokailun järjestämiseksi 
 • Oppilashuollon järjestämiseksi (mm. koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut) 
 • Ohjatun opetusharjoittelun järjestämiseksi 
 • Oppimisympäristöjen ja muiden digitaalisten palveluiden tarjoamiseksi 

LUKIOKOULUTUS 

 • Opetuksen järjestämiseksi 
 • Opiskelijavalintojen tekemiseksi 
 • Kerhotoiminnan järjestämiseksi 
 • Opiskeluterveydenhuollon järjestämiseksi 
 • Opiskeluruokailun järjestämiseksi 
 • Opiskeluhuollon järjestämiseksi (mm. kuraattori- ja koulupsykologipalvelut) 
 • Ylioppilaskirjoitusten järjestämiseksi 
 • Ohjatun opetusharjoittelun järjestämiseksi 
 • Oppimisympäristöjen ja muiden digitaalisten palveluiden tarjoamiseksi 

Tallennamme oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiä, opetusjärjestelyitä ja oppimistuloksia koskevia tietoja. Helsingin yliopiston harjoittelukoulut ovat osa yliopistoa ja meillä tehdään myös tutkimusta, johon osallistutaan huoltajan ja/tai opiskelijan luvalla. 

Mitä tietoja käsitellään?

PERUSOPETUS 

 • Oppilaan perus- ja yhteystiedot (mm. HeTu, nimi, yhteystiedot, erityisruokavaliot, opetuksen järjestämiseen liittyvät terveystiedot, Wilma-tunnukset) 
 • Oppilaan huoltajien nimi- ja yhteystiedot, huoltajuustiedot, Wilma-tunnukset 
 • Oppilasta koskevat päätökset (mm. koulukuljetukset, erityisopetus, lupahakemukset ja -päätökset) 
 • Koulunkäyntiin liittyvät tiedot (mm. koulu, luokka, vuosiaste) 
 • Oppilaan rooliin liittyvät tiedot (mm. opetusmuoto, S2-opetus, kieliohjelma, katsomusaine) 
 • Oppilaan tukeen liittyvät pedagogiset asiakirjat (yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki) 
 • Maahanmuuttoon liittyvät tiedot (mm. Suomeen tulopäivä) 
 • Todistuksiin ja arviointikeskusteluihin sekä aine-/kurssiarvosteluihin liittyvät tiedot 
 • Oppilaiden tuntimerkinnät (mm. poissaolot) 

 

LUKIOKOULUTUS 

 • Opiskelijan perus- ja yhteystiedot (mm. HeTu, nimi, yhteystiedot, erityisruokavaliot, koulutuksen järjestämiseen liittyvät terveystiedot, Wilma-tunnukset) 
 • Opiskelijan huoltajien nimi- ja yhteystiedot, huoltajuustiedot, Wilma-tunnukset 
 • Opiskelijaa koskevat päätökset 
 • Opiskeluun liittyvät tiedot (mm. koulu, ryhmä, vuosiaste) 
 • Opiskelijan rooliin liittyvät tiedot (mm. opetusmuoto, kieliohjelma, katsomusaine) 
 • Opiskelijan tukeen liittyvät pedagogiset asiakirjat 
 • Todistuksiin ja aine-/kurssi/opintojaksoarvosteluihin liittyvät tiedot 
 • Opiskelijoiden tuntimerkinnät (mm. poissaolot) 

 

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvina tietoina käsitellään: 

 • Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
 • Terveyttä koskevia tietoja (mm. allergiat) 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Harjoittelukoulut ovat osa Helsingin yliopistoa ja henkilötietoja voidaan käsitellä myös yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimukseen osallistumiseen pyydetään opiskelijoilta tai heidän huoltajiltaan suostumus. 

Harjoittelukoulujen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä:

Perusopetuksen osalta: 

 • Perusopetuslaki (628/1998)  
 • Perusopetusasetus (852/1998)  
 • Peruskoululaki (467/1983)
 • Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)  
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)

 

Lukiokoulutuksen osalta: 

 • Valtioneuvoston asetusammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä (294 / 2014)
 • Lukiolaki (629/1998)  
 • Lukioasetus (810/1998)  
 • Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002)  
 • Laki ylioppilastutkinnosta (502/2019)
 • Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005)  
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilötietoja kerätään oppilailta ja opiskelijoilta itseltään tai heidän huoltajiltaan. Muita keskeisiä tietolähteitä ovat: 

 • Digi- ja väestötietovirasto (ent. Väestörekisterikeskus) 
 • KOSKI-tietovaranto 
 • Opintopolku 
 • Ylioppilastutkintolautakunta 
 • Oppilaiden ja opiskelijoiden aiemmat oppilaitokset 

Säilytysajat

Noudatamme Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmaa. Esimerkkejä säilytettävistä tiedoista ja säilytysajoista ovat: 

 • Päättö, -erotodistukset todistukset säilytetään pysyvästi 
 • Oppilaan itsearviointiin ja portfolioon liittyvät asiat säilytetään oppivelvollisuusajan 
 • Oppilaiden koulua ja luokkia koskevat luettelot ja vastaavat rekisterit: 50 vuotta 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia ovat 

 • Opintosuoritukset ja opinto-oikeudet kerätään KOSKI-tietovarantoon (Kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu) 
 • Ylioppilastutkintolautakunnalle ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen liittyvät tiedot (mm. ilmoittautumistiedot) 
 • Helsingin kaupungille kouluterveydenhuollon järjestämiseksi 
 • Oppilaan tai opiskelijan tietoja voidaan luovuttaa opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi Tilastokeskukselle, Kansalliselle arviointikeskukselle (KARVI), Kansaneläkelaitos (KELA), Opetushallitus (OPH) tai muille viranomaisille 
 • Toiselle koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen vaihdon yhteydessä 

Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Emme siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n ulkopuolelle

Tutkimus ja tutkimuspalvelut

 

Helsingin yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta ja toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Tässä työssä yliopisto käsittelee yliopistoyhteisössä toimivien tutkijoiden ja asiantuntijoiden henkilötietoja

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

-

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sovimme kanssasi, että toimit yliopistoyhteisössä. Tämä sopimus voi olla palvelussuhde-, vierailevan tutkijan-, dosentin tai professorin sopimus. Sopimuksesi liittää sinut johonkin yliopiston yksikköön. Tämän sopimuksen kautta saat käyttöösi yliopiston käyttäjätunnukset ja henkilötietosi jaetaan yliopiston toimintaa tukeviin tietojärjestelmiin.
 • Mikäli olet hankkimassa kilpailtua tutkimusrahoitusta, varmistamme hakukelpoisuutesi, autamme sinua hakemuksen teossa ja ylläpidämme tietoja tärkeimmistä hakukohteistasi. Rahoituspäätöksen jälkeen käsittelemme ja seuraamme toimintaasi liittyviä sopimuksia sopimusrekisterissä sekä rahoitustasi ja sen käyttöä taloushallinnon järjestelmässä.
 • Lähetämme sinulle tiedotteita yliopiston tapahtumista, toimintatavoista ja palveluista.
 • Kun etsit kirjallisuutta työsi tueksi, voit varata aineistoja kirjastojärjestelmässä tai tilata aineistoja e-lomakkeella. Voit julkaista yliopiston avoimissa julkaisukanavissa, jolloin ylläpidämme henkilötietojasi sekä julkaisukananavan käyttäjänä että julkaisun kirjoittajana.  
 • Ylläpidämme rekisteriä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan tiedoista. Pääosin nämä tiedot ovat sinun itsesi antamia, mutta julkaisuja voimme myös hakea ulkopuolisista lähteistä sinun puolestasi. Osa tästä raportoinnista on vapaaehtoista ja osa pakollista opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemää tiedonkeruuta.
 • Tiedeviestinnän tueksi tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan tietosi ovat tutkimusportaalin ja ylipiston verkkosivujen kautta avoimesti saatavilla. Voit luoda yhteisöllesi erilliset verkkosivut.
 • Kun arvioimme ja kehitämme yliopiston toimintaa, voimme käyttää sinun toimintatietojasi arvioinnin aineistossa. Usein näitä aineistoja tarkastellaan vain yksikkötasolla.

Tutkimustietojen avulla yliopisto viestii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimustoiminnastaan ja toimittaa opetusministeriölle sen määräämät tutkimukseen liittyvät tiedot.

 

Mitä tietoja käsitellään?

Käsittelemme niitä tietojasi, jotka kuvaavat toimintaasi yliopiston tutkijana tai asiantuntijana, tutkimusresursseja ja -tuotoksia sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Suoraan tunnistettavia tietoja ovat muun muassa henkilötunnisteet yliopiston tietojärjestelmissä ja kansainväliset tutkijatunnisteet. Käsittelemme myös nimi-, yksikkö-, tieteenala (oppiaine)-  ja yhteystietojasi. 

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste?

 

Henkilötietojen käyttö perustuu ensisijaisesti Helsingin yliopistoa koskevaan lainsäädäntöön, käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai tietyissä erityistarkoituksissa olet antanut meille tietojen käsittelyyn suostumuksen.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Osa tarpeellisista henkilötiedoista on peräisin sinulta itseltäsi.

Jotkut tiedot on kerätty muilta tahoilta kuin sinulta itseltäsi. Tällaisia tietoja ovat mm. osa julkaisujen ja yhteiskunnallisen toiminnan tiedoista.

 

Säilytysajat

Arkistoitujen tietojen säilytysajat löydät Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmasta tämän linkin takaa (linkki vie Flammaan).

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tutkimustoiminnan tiedot ovat julkisia pois lukien mm. salassapidettävät tutkimussuunnitelmat tai erikseen rahoittajan kanssa sovitut tiedot.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Säilytämme kaikkia tietoja normaalisti Euroopan talousalueella (ETA). 

Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti eli esimerkiksi käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai pyytämällä sinun suostumuksesi. Tällainen voi tulla kyseeseen esimerkiksi tutkimusrahoitushakemuksesi jättämisen yhteydessä ETA-alueen ulkopuoliselle rahoittajalle.

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopisto käsittelee yliopiston alumnien, lahjoittajien ja yhteistyökumppanien tietoja, jotta yliopiston lakisääteisen kolmannen tehtävän eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteutuminen voidaan järjestää.

Käsittelemme henkilötietojasi asiakaslähtöisen toiminnan ja palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, kuten esimerkiksi alumnien, lahjoittajien ja muiden kumppanien tarpeiden ymmärtämiseen, toiminnan laadun parantamiseen ja uusien palveluiden kehittämiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä toiminnastamme ja palveluistamme viestimiseen. Näin yliopisto edistää toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Mitä tietoja käsitellään?

Käsittelemme nimi- ja yhteystietojasi sekä muita sinuun liittyviä tietoja, joita yhdistelemällä ulkopuolisen on mahdollista tunnistaa sinut. Näitä tietoja ovat muun muassa:

 • Alumnistatus ja rekisteröintitiedot
 • Alumnien tutkintotiedot
 • Alumnien työuraan liittyviä tietoja
 • Alumnien kiinnostus alumnitoimintaa kohtaan
 • Lahjoitusten summat ja kohteet henkilöittäin
 • Lahjoitukseen liittyvä tieto (pankkiyhteys, maksutapa, viestikentän tiedot)
 • Henkilötunnus (yksityislahjoittajat, jotka ilmoittavat henkilötunnuksen verkkolahjoituksen yhteydessä sekä vähintään 850 euroa vuodessa lahjoittaneet)
 • Äidinkieli ja preferoitu kieli
 • Tapahtumaosallistuminen
 • Alumnien, lahjoittajien ja kumppaneiden kanssa käyty yhteydenpito

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käyttö perustuu ensisijaisesti Helsingin yliopistoa ja yliopistoyhteisössä toimivia järjestöjä koskevaan lainsäädäntöön sekä tietyissä erityistarkoituksissa sinun meille antamaasi suostumukseen. 

Alumnien ja mentorien tietoja käsittelemme suostumuksen perusteella. Olet jättänyt tietosi alumnirekisteriin tai liittynyt mentoriverkostoon.

Lahjoittajien tietoja käsitellemme lakisääteisen velvoitteen noudattamisen perusteella.

Kumppanien tietoja käsitellemme rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella sekä lakiin perustuvan tehtävän suorittamiseksi.

Tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja käsitellemme rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Osa tarpeellisista henkilötiedoista on peräisin sinulta itseltäsi.

Asiakasymmärryksen lisäämiseksi Helsingin yliopisto voi etsiä tietoa sinusta myös julkisista lähteistä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

 • Yhteystietosi
 • Koulutustaustasi ja työurasi

Käyttämiämme tietolähteistä ovat muun muassa Väestörekisterikeskus, Helsingin yliopiston opintorekisteri, Helsingin yliopiston tapahtumahallintajärjestelmä sekä yhteystietopalveluista.

Säilytysajat

Seuraavia toimintaamme liittyviä henkilötietoja säilytämme yliopistoja koskevan lainsäädännön perusteella pysyvästi:

 • Lahjoitukset Helsingin yliopistolle

Muut henkilötietojen säilytysajat ovat:

 • Alumnien tiedot: tiedot poistuvat, kun alumni itse pyytää poistamaan ne alumnirekisteristä.
 • Kumppanuusyhteistyötahojen tiedot: tiedot poistetaan kumppanuuden päättyessä
 • Tapahtumaosallistumistiedot: tiedot tallennetaan alumnien, lahjoittajien ja yhteistyökumppaneiden osalta. Halutessasi voit pyytää yliopistoa poistamaan tiedot. 

Muiden tietojen säilytysajat löydät Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmasta. 

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Emme pääsääntöisesti luovuta tietoja Helsingin yliopiston ulkopuolelle, poikkeuksena mahdollisten julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen käsittely. Tietoja voidaan myös julkaista osana yliopiston viestintää alumnin, kumppanin tai lahjoittajan kanssa sovitulla tavalla.

Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoa siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa.

 

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

helsinkiunievents@helsinki.fi, Jos haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä kirjallinen pyyntö tapahtuman yhteyshenkilölle.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot tapahtuman järjestämiseksi sekä tapahtumasta tiedottamiseksi. Keräämme käyttäjästä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Tapahtuman järjestäminen ja erityistarpeiden huomioiminen
 • Tapahtumasta kertominen ja tiedottaminen
 • Tapahtuman laskuttaminen
 • Tapahtuman palautteen kerääminen
 • Vastaavien tapahtumien markkinointi

 

Mitä tietoja käsitellään?

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat nimi, tavanomaiset yhteystiedot sekä tapahtumaan osallistumistiedot. Kysyttävät tiedot voivat vaihdella riippuen tapahtumasta, kuitenkin vain välttämättömät ja tarpeelliset tiedot kerätään.  Tiedot kerätään suoraan ilmoittautumisen yhteydessä tapahtumakohtaisten lomakkeiden kautta. Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamiasi tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.

Lisäksi sinusta tallennetaan maksuihin ja maksutapaan liittyviä tietoja, jos osallistuminen on maksullista.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmä, laskutuksen tietokanta ja julkiset lähteet.

Ku­vaa­mi­nen ta­pah­tu­mis­sa

Helsingin yliopiston tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia ja/tai videokuvaa. Kuvia/videoita voidaan julkaista Helsingin yliopiston verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä tai muissa yliopistoon liittyvissä julkaisuissa. Kuvattua materiaalia ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

 

 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella tapahtumailmoittautumisen perusteella

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

-

 

Säilytysajat

Tapahtumaspesifit tiedot poistetaan, kun tietoja ei enää ko. tapahtuman toteuttamiseen tai jälkihoitoon tarvita. Kontaktitietoja voidaan käyttää tulevan saman alan tapahtumatiedotteiden lähettämiseen tapahtuman päättymisen jälkeen, jonka jälkeen kerättyjä tietoja säilytetään tarvittaessa anonyymisti tilastointitarkoituksessa. Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Helsingin yliopiston työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, kuten tapahtumanjärjestäjille, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Kolmansia osapuolia voivat olla esim. tapahtuman tiloista, turvallisuudesta tai tarjoilusta vastaava taho.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoa siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa.

Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, eikä EU:n komissio ole todennut kohdemaassa olevaa tietosuojan tasoa riittäväksi, tietosuojasta huolehditaan lainsäädännön mukaisesti sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

Tietotekniikkakeskus

Tietotekniikkakeskus on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka vastaa yliopiston yhteisten tietotekniikkapalveluiden tuottamisesta.

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

helpdesk@helsinki.fi 

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Jotta voimme tarjota sinulle tietotekniikkaan liittyviä palveluja, meidän on käsiteltävä erilaisia tietoja, joista sinut on mahdollista tunnistaa. Tällaisia ovat esimerkiksi: Kirjautuminen, verkkoyhteydet, ohjelmistot, tietokoneet, tallennustilat, sähköposti, Office365, Wiki, Unitube, Moodle, tenttiakvaario ja konsultointi.

Käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Asiakaspalvelupyyntöjen käsittely ja ratkaisu
 • Helsingin yliopiston tietojärjestelmiin liittyvien käyttäjätunnusten ja sähköpostiosoitteiden ylläpito
 • Sähköinen käyttäjätunnistus
 • Käyttöoikeuksien hallinta
 • Työasemien käytettävyyden ylläpito
 • Tietoliikenneverkkojen ylläpito ja kehitys
 • Sovellusten asennustiedostojen ja lisenssiavainten jakaminen (ml. käyttäjäehtojen hyväksymisen hallinta)
 • Lisesenssihallinnon tarkistukset
 • Kustannusten kohdentaminen yliopiston yksiköille
 • Mahdollisten vikatilanteiden ja väärinkäytösten selvittäminen
 • Tietojärjestelmien vastuuhenkilöiden ja ylläpitoroolien hallinnointi
 • Toimittajien hallinta
 • Tietoturvallisuuden varmistaminen

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Täydennetään

Mitä tietoja käsitellään?

Helsingin yliopisto käsittelee henkilötietoja, joista sinut voidaan tunnistaa suoraan ja välillisesti. Suoraan tunnistettavia tietoja ovat muun muassa henkilötunnus ja opiskelijanumerot. Käsittelemme myös nimi- ja yhteystietojasi. Sen lisäksi yliopisto käsittelee muita opiskeluusi ja työntekoosi liittyviä tietoja, joita yhdistelemällä sinut on ulkopuolisen mahdollista tunnistaa.

Esi­merk­ke­jä tie­dois­ta, joi­ta Hel­sin­gin yliopisto kä­sit­te­lee:

 • Opiskelijoiden yhteystiedot, käyttäjätunnukset ja opiskelijanumerot
 • Opiskelijan kohdetutkinto, koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehto, pääaine ja tiedekunta
 • Työntekijöiden yhteystiedot, käyttäjätunnukset ja henkilönumerot
 • Työntekijöiden yksikkötiedot, työsuhteen alku- ja loppupäivä, organisaatiorakenteeseen liittyvät tiedot
 • Toimittajien yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystiedot
 • Työasemaan (eli kannettavaan tai pöytäkoneeseen) liittyvät tiedot
 • työasemien hallintajärjestelmän kautta asennettujen sovellusten käyttömäärät
 • työasemaa käyttäneet henkilöt
 • Eduroam- ja Hupnet-vierailijaverkkojen lokitiedostoihin tallentuvat tiedot laitteista ja sisäänkirjautumisista
 • Yliopistolaisen tietoturvatestin suorittamiseen liittyvät opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten tiedot
 • Mahdolliset tietojärjestelmien ylläpitoroolit

Lisätietoja käsiteltävistä henkilötiedoista löydät tietotekniikkakeskuksen järjestelmien tietosuojaselosteista.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Osa tar­peel­lis­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta on pe­räi­sin si­nul­ta it­sel­tä­si. Esimerkiksi:

 • Nimesi
 • Asiointikieli

Osa hen­ki­lö­tie­dois­ta liit­tyy Hel­sin­gin yli­opis­ton si­nul­le joko suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti an­ta­miin tun­nis­tei­siin. Esi­merk­ke­jä täl­lai­sis­ta ovat esi­mer­kik­si:

 • Käyttäjätunnus
 • Työasemasi verkkokortin laitekohtainen koodi

Osa hen­ki­lö­tie­dois­ta liit­tyy suo­raan opis­ke­luusi tai työn­te­koo­si. Esi­mer­kik­si:

 • Sisäänkirjautumisen ajankohta
 • IP-osoite

 

Tarkempia tietoja löydät järjestelmien tietosuojaselosteista.

 

Säilytysajat

Helsingin yliopiston järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen sekä manuaalisen aineiston säilytysajat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmaan.

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Helsingin yliopistossa tietoja käsittelevät vain ne Helsingin yliopiston työntekijät tai Helsingin yliopiston toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Pääsy tietojärjestelmiin on rajattu käyttöoikeuksilla. 

Helsingin yliopisto voi käyttää myös ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä kuten järjestelmäpalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja Helsingin yliopiston lukuun toimeksiantosopimuksen perusteella.

Helsingin yliopisto luovuttaa henkilötietoja yliopiston ulkopuolelle tai käsittelee niitä vain lainmukaisissa tilanteissa.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle?

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoa siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa.

Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.
 

Kirjasto, Keskusarkisto ja Yliopistomuseo

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

 kirjasto@helsinki.finicola.nykopp@helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helka-kirjastot käyttävät asiakasrekisteriä lainauksenvalvontaan, mukaan lukien perintä sekä lainauksenvalvontaan liittyvä viestintä, sekä tilastointiin. Lainauksenvalvontaan kuuluu myös virhetilanteiden selvittely.

Mitä tietoja käsitellään?

Rekisteriin tallennetaan asiakkaista

 • nimi
 • henkilötunnus
 • kotiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (puhelinnumeron ilmoittaminen on vapaaehtoista)
 • asiakastunnus
 • tunnusluku eli PIN-koodi
 • asiointikieli
 • yliopiston jäsenistä käyttäjätunnus sekä käyttäjätunnuksen viimeinen voimassolopäivä
 • asiakasryhmä (esim. opiskelija, henkilökunta, kv-vieras, ulkopuolinen)
 • tilastoryhmä (esim. tiedekunta)
 • huomautuksia tarpeen mukaan, esim. myönnetyt erityispalvelut, sovitut korvauskirjat
 • transaktiotiedot, eli lainat ja maksut

 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja kirjaston väliseen sopimukseen (lainat) tai asiakkaan suostumukseen (asiakas luovuttaa itse tietonsa tai ilmoittaa suostuvansa siirtoon yliopiston taustajärjestlmistä).

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Uudet asiakkaat: Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta tai pävityksellä yliopiston taustajärjestelmistä (ks. tarkempi kuvaus alla).

Olemassa olevien asiakkaiden tietojen päivitys: Jos asiakkaalla on hoitamattomia velvoitteita (palauttamattomia lainoja tai maksamattomia maksuja), virheellisiä yhteystietoja voidaan päivittää yliopiston järjestelmistä, perintätoimiston ilmoittamista tiedoista tai väestörekisterikeskuksen tiedoista. Perusteena kirjaston ja asiakkaan välinen sopimus.

Yliopiston jäsenten tietoja päivitetään yliopsiton taustajärjestelmistä (suostumus annetaan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä). Kun asiakas ensimmäistä kertaa kirjautuu kirjaston asiakasliittymään yliopiston käyttäjätunnuksilla ja hyväksyy tiedonsiirron, tallentuvat seuraavat tiedot kirjastojärjestelmään:

 • käyttäjätunnus muodossa tunnus@helsinki.fi
 • etu- ja sukunimet
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
   

Seuraavan vuorokauden aikana seuraavat tiedot siirtyvät yliopiston järjestelmistä (Oodi, Sisu, SAP):

 • kotiosoite
 • yliopiston työosoite
 • tieto siitä, onko henkilökuntaa / opiskelija
 • tiedekunta
 • asiointikieli (suomi, ruotsi tai englanti)
 • käyttäjätunnuksen viimeinen voimassaolopäivä

Kaikkia näitä tietoja ylläpidetään yliopiston muissa järjestelmissä, ja niitä ei voi muuttaa kirjastojärjestelmässä. Tietoihin tehdyt muutokset päivittyvät kerran vuorokaudessa kirjastojärjestelmään.

Säilytysajat

Kerran vuodessa järjestelmästä poistetaan sellaisten asiakkaiden tiedot, joilla ei ole hoitamattomia velvoitteita ja jotka eivät ole kolmeen vuoteen lainanneet tai varanneet mitään.

Asiakkaat, joiden tiedot päivitetään yliopiston taustajärjestelmistä poistetaan vuoden kuluttua siitä, kun yliopiston käyttäjätunnus on vanhentunut ellei asiakas ole siihen mennessä ilmoittanut haluavansa jatkaa asiakkaana tai hänellä on hoitamattomia velvoitteita (palauttamattomia lainoja, maksamattomia maksuja).

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tietoja ei luovuteta kirjaston palveluiden tuottamisessa tarvittavien järjestelmien ulkopuolelle.

Helkan palvelut tuotetaan Ex Libris-nimisen yrityksen tarjoamilla alustoilla Alma (taustajärjestelmä) ja Primo (asiakaskäyttöliittymä).

Tiedot palauttamattomista lainoista ja maksamattomista maksuista sekä niihin liittyvistä asiakastiedoista voidaan siirtää perintätoimistolle.

Suomen viranomaisille luovutetaan tietoa vallitsevien lakien ja säädösten mukaisesti.

ELibriksen tietosuojaseloste (englanniksi)

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

hy-arkki@helsinki.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietoja käsitellään asiakirja- ja aineistopyyntöjen käsittelemiseksi. 

Mitä tietoja käsitellään?

Käsittelemme asiakirjojen tilaustomakkeilla ja käyttösitoumuslomakkeilla annettuja tietoja. Käyttösitoumuslomakkeella keskusarkiston asiakkaat sitoutuvat noudattamaan lain asettamia vaatimuksia arkistosta saamiensa asiakirjojen käsittelyssä. Samalla asiakkaat ilmoittavat sitoutuvansa noudattamaan käyttöön saamansa yksityisarkiston käyttöehtoja sekä arkiston käyttösääntöjä.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • Nimi; arvo tai ammatti; osoite; puhelinnumero;
 • henkilön ilmoittama tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusaihe
 • Tilatun asiakirjan yksilöintitiedot

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot kerätään kaikilta keskusarkiston asiakkailta silloin, kun he saapuvat arkistoon ja silloin kun he tilaavat asiakirjoja makasiineista.

Säilytysajat

-

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tietoja ei luovuteta Helsingin yliopiston ulkopuolelle.

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

hy-arkki@helsinki.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Arkistoon on tallennettu luettelotiedot Helsingin yliopiston arkiston säilyttämästä arkistoaineistosta. Järjestelmään tallennetaan myös arkistojen sijainti- ja luovuttajatiedot. Lisäksi järjestelmässä on asiakirjojen tilaus-toiminto, jonka avulla asiakas voi tilata arkistoaineistoa tutkittavaksi arkiston tutkijapalvelutiloihin. Arkisto sisältää myös digitoituja asiakirjoja. Henkilötietoja käsitellään historiantutkimuksen ja sukututkimuksen tarpeisiin. Henkilötietoja käsitellään myös aineiston luovuttajatietojen osalta.

 

Mitä tietoja käsitellään?

1) Arkistoaineistojen kuvailu- ja luettelointitiedot:

 • Arkiston perustiedot, kuten nimi, rajavuodet, kuvaus arkiston sisällöstä ja arkistonmuodostajasta, provenienssitiedot
 • Arkiston kuvailutiedot sarja- ja yksikkötasoilla, kuten nimeke, arkistoyksikön kuvaus, rajavuodet.
 • Arkiston sijaintitiedot

2)Digitoidut asiakirjat

3)Luovuttajatiedot:

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin ja lakiin perustuvaan yleisen edun mukaiseen tehtävään. 

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

 

Helsingin yliopisto ja muut aineistojen luovuttajat. 

 

Säilytysajat

Tiedot säilytetään pysyvästi. 

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

 Arkistoihin liittyviä luettelotietoja sekä digitoituja asiakirjoja siirretään tietoverkossa vapaasti hyödynnettäväksi. Alle 100 vuotta vanhoja henkilötietoja sisältäviä digitoituja asiakirjoja ei siirretä tietoverkkoon. Arkistoaineistojen luovuttaja- ja tilaajatietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Arkistoaineistojen luovuttaja- ja tilaajatietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten 

Helsingin yliopistomuseo ja piirustussali: yo-museo@helsinki.fi 

Observatorion asiakaspalvelu: observatorio@helsinki.fi  

Miksi käsittelemme henkilötietoja? 

Yliopistomuseolla tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

 • museon tapahtumiin ja tilaisuuksiin (esim. opastukset, yleisötapahtumat, työpajat, luennot, leirit) ilmoittautumisen ja järjestämisen vuoksi 

 • tilavarausten vastaanottamiseksi ja järjestämiseksi 

 • arkiston käyttösopimusten hallinnoimiseksi 

 • kuvatilausten käsittelemiseksi 

 • laskuttamisen vuoksi 

 • kilpailuiden ja arvontojen järjestämiseksi 

 • museon palveluista ja toiminnasta kertomiseksi sekä muuhun viestintään (esim. joulukorttien lähettämiseksi) 

 • palautteiden ja mielipidekyselyiden vastaanottamiseksi ja laatimiseksi 

 • tutkimuslupien hallinnoimiseksi 

Museon kokoelmat 

 • museon kokoelmien hallinnoimiseksi (esim. omistajat, valokuvaajat, kokoelmissa esiintyvät henkilöt) 

 • kokoelmien lahjoittajien ja lainaajien tietojen hallinnoimiseksi 

 • kokoelmahallintajärjestelmän käyttäjien hallinnoimiseksi 

Museon henkilöstö 

 • henkilöstön ja keikkatyöntekijöiden rekrytoimiseksi, työvuoroista sopimiseksi ja palkkioiden maksamiseksi (palkkiopohjaiset, harjoittelijat). 

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste? 

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sopimussuhteeseen tai oikeutettuun etuun.  

Kokoelmien osalta henkilötietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaiseen arkistointitarkoitukseen. 

Henkilöstön osalta henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimussuhteeseen.  

Mitä tietoja käsitellään? 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

 • nimi 

 • mahdollinen työnantajatieto ja titteli 

 • yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköposti ja postiosoite 

 • tapahtumat: allergia- ja erikoisruokavaliotiedot, lasten osalta ikä, kuvauslupatiedot ja huoltajan yhteystiedot. 

Museon kokoelmat 

Kokoelmiin liittyvät tiedot, muun muassa:  

 • nimi 

 • syntymäaika, kuolinaika, muut henkilön elinkaareen liittyvät päivämäärät 

 • sukupuoli 

 • valokuvat, videot ja muut aineistot henkilöstä 

 • koulutus, ammatti  

 • opiskelupaikat, työpaikat, asuinpaikat 

 • perheenjäsenten nimet sekä synnyin- ja kuolinajat 

 • erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot (esim. henkilön terveydentila, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus). 

Lahjoittajien ja lainaajien tiedot: 

 • nimi 

 • ammattinimike, tutkinto, eläkeläinen 

 • työpaikka (mikäli lahjoitus tehdään työnantajan nimissä) 

 • yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköposti ja postiosoite 

 • lahjoittajan yhteys lahjoitettavan aineiston alkuperäiseen omistajaan (esim. sukulaisuussuhde). 

Kokoelmahallintajärjestelmän käyttäjätiedot: 

 • nimi, käyttäjätunnus, työnantaja, syntymäaika ym. käyttäjän antamat tiedot. 

Museon henkilöstö 

 • nimi  

 • yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköposti. 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä? 

Museon asiakas, yhteistyökumppani tai lahjoittaja antaa tietonsa itse (esim. vastaamalla lomakkeeseen tai sähköpostitse). 

Kokoelmiin liittyviä tietoja voidaan saada muista arkistoista, asiakkailta, yhteistyökumppaneilta tai julkisista lähteistä. Lahjoittajat antavat tietoja henkilöstä, joille lahjoitetut aineistot ovat kuuluneet. 

Säilytysajat 

Keikkatyöntekijöihin sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin, arvontoihin, palautteisiin, viestintään, tilavarauksiin ja laskutukseen liittyviä yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia toiminnan suunnittelua ja järjestämistä varten. 

Kokoelmiin liittyviä tietoja säilytetään pysyvästi. 

Kenelle luovutamme tietojasi? 

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tietoja ei luovuteta lähtökohtaisesti museon ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämiseksi.  

Kokoelmiin liittyviä tietoja ja lahjoittajatietoja luovutetaan yleisten museotoiminnan käytäntöjen mukaisesti. Lahjoittajan yhteystietoja voidaan hänen suostumuksellaan luovuttaa tutkimuskäyttöön tai muulle lisätietoja haluavalle taholle.  

Keikkatyöntekijöille voidaan luovuttaa muiden keikkatyöntekijöiden nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero). 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Henkilötietoja ei pääasiallisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle käytettäessä esimerkiksi kyselyihin tai ilmoittautumisiin ulkopuolista palveluntarjoajaa. Tietoja luovutettaessa huolehditaan asianmukaisista suojatoimista (esim. käytetään EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita).  

Kokoelma-aineistojen kopioita ja kokoelmiin liittyviä tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ulkopuolelle. 

Henkilöstöpalvelut

 

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

 rekrytointi@helsinki.fi, osoite jonka kautta voit itse muokata ja poistaa tietojasi: https://rekry.helsinki.fi/start 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
hakemusten käsittely, soveltuvuuden arviointi ja henkilövalintaan liittyvä yhteydenpito.

Haluamme myös edistää yhdenvertaisuuden toteutumista rekrytoinneissamme sekä varmistaa ulkomailta saapuvien työnhakijoiden sujuvan maahan asettautumisen. 

Mitä tietoja käsitellään?

 • Työnhakijan henkilötiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, kansalaisuus)
 • Osoite- ja yhteystiedot (katuosoite, maa, paikkakunta, postinumero, sähköposti ja puhelinnumero)
 • Internet-osoitteet (esim. hakijan LinkedIn-profiili)
 • Hakijan koulutustiedot
 • Hakijan aikaisempi työkokemus
 • Hakijan kielitaito, IT-taito sekä muu haettavan tehtävän kannalta oleellinen osaaminen
 • Avoimet työpaikkatoiveet
 • Hakuun liittyvät liitteet (esim. cv, julkaisuluettelo)
 • Muut tehtävän täyttämisen kannalta olennaiseksi katsomasi tiedot.

Osa tiedoista on pakollisia täytettäväksi toimivien prosessien ja yhteydenpidon vuoksi. Loput vapaaehtoisesti antamasi tiedot auttavat meitä arvioimaan soveltuvuuttasi tehtävään.

Rekrytointiin osallistuvista Helsingin yliopiston ulkopuolisista asiantuntijoista järjestelmään tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Hakijan henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevien henkilöiden osalta henkilöiden nimi, syntymäaika ja yhteystiedot siirtyvät järjestelmään Helsingin yliopiston HR –henkilötietojärjestelmästä.

Tietyissä rekrytointiprosesseissa tietoja kerätään suostumuksellasi myös erillisiltä ulkoisilta asiantuntijoilta, kuten soveltuvuusarvioinnit tai professorirekrytoinneissa ulkoiset akateemiset asiantuntijat.

Säilytysajat

Yliopiston ulkopuolisten työnhakijoiden hakijaprofiilin tietoja säilytetään 24 kk viimeisestä sisäänkirjautumisesta. Hakemusasiakirjoja (liitteet ja oma profiili) säilytetään pääsääntöisesti 24 kk valintapäätöksestä, lukuun ottamatta professorin tehtävän kärkihakijoiden hakemuksia, jotka säilytetään pysyvästi arkistointitarkoituksiin. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevien hakijoiden tietoja säilytetään työsuhteen keston ajan, kuitenkin enintään 12 kk työsuhteen päättymisestä.

Rekisteröity pääsee tarkistamaan järjestelmään tallentamansa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi päivittää ja korjata oman hakijaprofiilinsa tietoja koska tahansa.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Mikäli rekrytointiprosessiin kuuluu soveltuvuus- tai muu asiantuntija-arviointimenettely, henkilötietoja voidaan luovuttaa prosessiin osallistuville asiantuntijoille. Tällöin tietoja voidaan käsitellä asiantuntijoiden toimesta Euroopan unionin alueella tai sen ulkopuolella. 

Julkisoikeudellisena laitoksena yliopiston rekrytoinnit ovat julkisia. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijoiden tietoja pyydettäessä yliopisto on julkisuuslain nojalla velvollinen antamaan hakua koskevat tiedot sekä hakuasiakirjat nähtäväksi (peittäen julkisuuslain mukaan salassapidettävät tiedot).

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Henkilörekisterin tiedot sijaitsevat EU:n alueella, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena asiantuntija-arviointimenettely, jolloin henkilötietoja voidaan käsitellä asiantuntijoiden toimesta myös EU:n ulkopuolella. Luovutettaessa tietoja EU:n ulkopuolelle käytämme lainsäädännön vaatimia suojatoimia kuten EU:n komission mallisopimuslausekkeet.

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

HR lakimies: tuuli.siren-niskanen@helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojesi käsittelyä henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitamiseen sekä työnantajan tehtävien ja velvoitteiden täyttämiseen. Helsingin yliopisto käyttää rekisterissä olevia tietoja suorittaessaan niitä rekisteröityjä koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, virka- ja työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat. Tällaisia tehtäviä ovat:

 • henkilöstösuunnittelu ja henkilöstömenojen budjetointi
 • ulkoinen ja sisäinen rekrytointi
 • Sisäinen viestintä
 • perehdyttäminen, työvälineiden ja –tilojen hallinnointi
 • työajanseuranta ja –kohdentaminen, kokonaistyöajassa olevien työsuunnitelmat
 • työsuhdetietojen hallinnointi
 • palkan määrittely ja henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi
 • palkan, palkkioiden ja apurahojen maksaminen
 • osaamisen kehittäminen ja koulutus
 • kehityskeskustelujen käyminen
 • työterveyshuollon hoitaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
 • työsuojelutehtävät (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työtapaturmat)
 • työntekijöiden palkitseminen (ansiomerkit ym.)
 • matkustamisen ja ulkomaan komennusten hallinnointi, matkalaskutus
 • työsuhteen päättymiseen liittyvien tehtävien hoitaminen
 • tilastointi ja raportointi
 • professorihakijoiden tietojen säilyttäminen tutkimustarkoituksiin

Mitä tietoja käsitellään?

Helsingin yliopiston työntekijät

 • nimi, henkilönumero, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kansalaisuus, työpisteen osoite, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero
 • koulutustiedot, ansio- ja kunniamerkkitiedot
 • työsuhde- ja palkkaustiedot, verotustiedot, pankkitilitiedot
 • tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisten työstä suoriutumisten arvioinnit
 • työajanseuranta- ja poissaolotiedot
 • järjestelmieän käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien rajaamiseen käytettävät tiedot

Palkkion- ja apurahansaajat, tutkijat, dosentit, vierailevat professorit sekä emeritusprofessorit

 • nimi, henkilönumero, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kansalaisuus, työpisteen osoite, sähköpostiosoite
 • koulutustiedot
 • palkkioperuste- ja palkkaustiedot, verotustiedot, pankkitilitiedot
 • järjestelmän käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien rajaamiseen käytettävät tiedo

Siviilipalvelusvelvolliset ja vuokratyöntekijät

 • nimi, henkilönumero, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, työyksikkö
 • työajanseuranta ja -poissaolotiedot
 • järjestelmän käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien rajaamiseen käytettävät tiedot

Koulutuksiin osallistuvat ulkopuoliset henkilöt

 • nimi, henkilönumero, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kansalaisuus, työpisteen osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • koulutustiedot
 • järjestelmän käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien rajaamiseen käytettävät tiedot

Arkaluonteiset henkilötiedot: Henkilöstöjärjestelmissä käsitellään terveystietoja sekä ammattiliiton jäsenyystietoja.

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Helsingin yliopiston työntekijät: 

 • sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
  • Lainsäädäntö, johon käsittely perustuu: Työsopimuslaki, Työturvallisuuslaki, Työehtosopimukset
 • yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
 • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen: rahoittajien edellyttämä raportointi, osaamiskartoitus
 • rekisteröidyn suostumus

Muut kuin työsuhteessa olevat, kuten apurahatutkijat, dosentit, palkkionsaajat:

 • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisteröidyn suostumus

Arkaluonteiset tiedot: Ammattiliiton jäsenyystietoja käytetään henkilön suostumuksella jäsenmaksujen perintään ja terveystietoja käsitellään Helsingin yliopiston velvoitteiden ja sen työntekijöiden erityisten oikeuksien noudattamiseksi (kuten työterveyshuolto)

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

 • rekisteröidyltä itseltään
 • viranomaisilta ja vakuutusyhtiöiltä
 • henkilöstöhallinnollisista päätöksistä
 • Opintohallinnon tietojärjestelmistä 
 • Helsingin yliopiston käyttäjähallintajärjestelmästä

Säilytysajat

Tietojen säilytysajat on määritetty Helsingin yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmassa: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY358990 

Säilytysajat perustuvat arkistolakiin ja muuhun lainsäädäntöön sekä HY:n ohjeistukseen ja arkistonmuodostussuunnitelmaan. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan. Yleisimpiä säilytysaikoja: Työntekijöiden työsopimustietoja säilytetään vähintään 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, palkkakorttitietoja 50 vuotta mutta esimerkiksi työajanseurantatietoja säilytetään vain 2 vuotta. Professorin tehtävään hakeneiden, joista on pyydetty asiantuntijalausunto, hakuasiakirjat säilytetään pysyvästi tieteellistä tutkimusta varten.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tietoja voidaan luovuttaa muiden yliopiston yksiköiden käyttöön tarpeen mukaan. Henkilötietoja Helsingin yliopistolla pääsevät keräämään ja käsittelemään ne, joiden työtehtävät sitä edellyttävät, esim. esimiehet ja henkilöstöpalvelujen työntekijät, tietohallinto. 

Tietoja luovutetaan viranomaisille, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, vakuutusyhtiöille, pankeille, alihankkijana toimiville yhtiöille ja konsulteille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, siinä määrin kuin palveluiden tuottaminen vaatii, esim. Kela, työterveyshuoltopalvelujen ja matkatoimistopalvelujen tuottajat, Sivistystyönantajat ry. 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Tietoja siirretään EU/ETA alueen ulkopuolelle ainoastaan tilanteissa, joissa työntekijää koskevat työnantajavelvoitteet ovat lainsäädännön, verosopimusten tai sosiaaliturvasopimusten mukaan hoidettava EU/ETA alueen ulkopuolella.

Yleishallinto

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

lakipalvelut-yleishallinto@helsinki.fi, puh. 0294140855

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojesi käsittelyä seuraaviin tarkoituksiin: Jäsenten valitsemiseksi Helsingin yliopiston toimielimiin.

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely perustuu Helsingin yliopiston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja käsitellään jos rekisteröity on saattanut käsiteltävät tiedot julkisiksi. 

Yliopistolain 3 luvussa säädetään yliopiston toimielimistä ja jäsenten valitsemisesta niihin. Yliopistolain 13, 15, 27, 28 ja 29 §:n nojalla annetussa yliopiston johtosäännössä ja vaalijohtosäännössä määrätään tarkemmin vaaleista. Lisäksi yliopisto järjestää vaaleja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain nojalla.

Mitä tietoja käsitellään?

Helsingin yliopisto käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite (henkilön yksilöimistä varten)
 • tiedot henkilöstöryhmästä, työtehtävästä, työsopimuksesta tai tutkimustyötä koskevasta sopimuksesta
 • lähipalveluissa työskentelevän yliopistopalvelun työntekijän rekisteröityminen vaalioikeutetuksi tiedekuntaneuvoston vaalissa
 • henkilön asettuminen ehdolle yliopiston vaalissa tai henkilön toimiminen ehdokkaan ilmoittajana
 • tiedot henkilön vaalioikeuksista vaaliluettelossa
 • vaaliluetteloa koskevaan oikaisupyyntöön liittyvät tiedot
 • vaaliluetteloa koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisut
 • ehdokkaiksi asettuneilta heidän ehdokasesittelynsä
 • tiedot henkilön saamasta äänimäärästä vaaleissa

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuluuvina tietoina saatetaan käsitellä seuraavia henkilötietoja, sillä ehdokkaiksi asettuvat henkilöt voivat niin halutessaan tuoda nämä tiedot vaaliesittelyissä esille:

 • poliittiset mielipiteet
 • ammattiliiton jäsenyys

 

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan muitakin henkilötietoja voidaan käsitellä, jos se on tarpeen vaalien järjestämiseksi.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilöltä itseltään saadaan tietoja seuraavasti:

 • lähipalveluissa työskentelevän yliopistopalvelun työntekijän rekisteröityminen vaalioikeutetuksi tiedekuntaneuvoston vaalissa
 • henkilön asettuminen ehdolle yliopiston vaalissa tai henkilön toimiminen ehdokkaan ilmoittajana
 • vaaliluetteloa koskevaan oikaisupyyntöön liittyvät tiedot
 • ehdokkaiksi asettuneilta heidän ehdokasesittelynsä

Yliopiston henkilöstöjärjestelmästä saadaan vaaliluetteloa ja ehdokasluetteloa varten seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite (henkilön yksilöimistä varten)
 • tiedot henkilöstöryhmästä, työtehtävästä, työsopimuksesta tai tutkimustyötä koskevasta sopimuksesta

Vaaliluettelosta saadaan seuraavat tiedot:

 • tiedot henkilön vaalioikeuksista

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjoista saadaan seuraavat tiedot

 • vaaliluetteloa koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisut

Yliopiston vaalijärjestelmä Vakasta saadaan seuraavat tiedot:

 • tiedot henkilön saamasta äänimäärästä vaaleissa

Säilytysajat

Asiakirjojen säilytysajat määritellään yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmassa (AMS). Arkistolaitos määrää, mitkä tiedot tai asiakirjat säilytetään pysyvästi. Arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti AMS:sa on määritelty vaaliasiakirjoille pysyvä säilytys.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Yliopiston ulkoisilla verkkosivuilla julkaistaan tieto toimielimiin valituista (nimi, mitä henkilöstöryhmää edustaa). Yliopiston sisäisillä verkkosivuilla julkaistaan vaalitulos (nimi, mitä henkilöstöryhmää edustaa, äänimäärä) ja tieto toimielimiin valituista.

Tietojen julkaiseminen perustuu

 • yliopiston lakisääteiseen velvollisuuteen tiedottaa toiminnastaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa
 • yliopiston lakisääteiseen velvollisuuteen järjestää hallintonsa toimielimien avulla
Tilat ja turvallisuus

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

turvallisuusvalvomo@helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Helsingin yliopistossa toteutetaan kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa omaisuuden suojaamiseksi, rikollisen toiminnan ja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi, jo tapahtuneiden rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi sekä henkilökunnan sekä opiskelijoiden työrauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Helsingin yliopiston kulunvalvontajärjestelmät keräävät ja tallentavat tietoja järjestelmään syötettyjen Helsingin yliopiston kulkutunnisteen haltijoiden ovien avaamisista kulkutunnisteilla. Näin vähennetään ja rajoitetaan asiaankuulumattomien henkilöiden kulkemista yliopiston tiloissa, mahdollistetaan esteetön ja asianmukainen kulku siihen oikeutetuille henkilöille ja ylläpidetään osaltaan turvallisia ja viihtyisiä työskentely- ja opiskelu- ja tutkimustiloja.

 

Mitä tietoja käsitellään?

 • nimi
 • syntymäaika
 • tehtävänimike
 • puhelinnumero
 • työhuoneen tilanumero / rakennuksen sijainti
 • myönnettyjen avainten ja kulkutunnisteiden haku- ja myöntämispäivämäärä
 • myönnettyjen kulkutunnisteiden lokitiedot
 • palautettujen avainten yksilöintitiedot ja palautus päivämäärä
 • Digitaaliset videotallenteet, joissa kameran kuvauskentässä oleskelleet henkilöt ovat tunnistettavissa.

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely perustuu Helsingin yliopistoa koskevaan lainsäädäntöön sekä oikeutettuun etuun. Helsingin yliopistolla on Yliopistolain (24.7.2009 / 558) 41 a§:n mukainen velvollisuus tarjota opiskelijoilleen turvallinen opiskeluympäristö sekä työturvallisuuslain (23.8.2002 / 738) mukainen velvoite tarjota työntekijöilleen turvallinen työympäristö.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Käsiteltävät henkilötiedot ovat peräisin Helsingin yliopiston henkilöstöpalveluista ja/tai henkilön tai hänen esimiehensä täyttämistä avaintenhakulomakkeista. Kameravalvonnan osalta tiedot ovat peräisin Helsingin yliopiston tiloihin ja niiden välittömään läheisyyteen sijoitettujen valvontakameroiden tallentamasta digitaalisesta kuvamateriaalista.  

 

Säilytysajat

Kulunvalvonnan osalta henkilötiedot poistetaan aikaisintaan kun henkilö on palauttanut yliopiston tiloihin oikeuttavat avaimet. Kulunvalvontatietoja (lokitiedot) säilytetään järjestelmissä keskimäärin noin yksi vuosi. 

Kameravalvontanauhoitteita säilytetään riippuen järjestelmän kapasiteetista. Perusteltu epäilys rikoksesta tai väärinkäytöksestä voi johtaa tilanteeseen, jossa tieto tallennetaan pidemmäksi aikaa. 

 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti HY:n tai Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:nulkopuolelle.

Järjestelmän tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille esimerkiksi rikostutkintaa varten.

 

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Säilytämme kaikkia tietoja Euroopan talousalueella (ETA). 

Yliopistollinen eläinsairaala

Yhteystiedot tietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä varten

info-elainsairaala@helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden omistamien eläinten yksilöintiin, laskutukseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiviestintään. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin ja tieteelliseen tutkimukseen perustuen. Pääasiallisia tietojen käyttötarkoituksia ovat laskutus ja potilasrekisterin tietojen ylläpito sekä yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. Tutkimuksella tarkoitetaan tässä eläimiin liittyvää tieteellistä tutkimusta. Tietoja voidaan käyttää myös erilaisiin asiakasviestintätarkoituksiin.

Yliopistollisen eläinsariaalan uutiskirjeet

Yliopistollinen eläinsairaala käyttää uutiskirjeen tilauslomakkeella antamiasi tietoja vain omien uutiskirjeidensä lähettämiseen. Voit perua tilauksesi milloin vain napsauttamalla unsubscribe-linkkiä, joka on kaikkien lähettämiemme sähköpostien lopussa, tai lähettämällä viestin osoitteeseen info-elainsairaala@helsinki.fi

Mitä tietoja käsitellään?

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat seuraavat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus (kun asiakkaana organisaatio)
 • Henkilötunnus
 • Kieli
 • Asiakastyyppi (yksityinen, organisaatio)
 • Kanta-asiakasnumero
 • Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Erilliset laskutusyhteystiedot
 • Verkkolaskuosoite
 • Ostajan viite
 • Sähköpostiosoite
 • Erikoisryhmä
 • Voimassaoloaika
 • Kutsutapa
 • Kuntakoodi
 • Tilatunnus
 • Yksikkö
 • Karjanumero
 • Oletusmatka
 • Tilatyyppi
 • Puhelinnumero
 • Apteekki
 • Vakioviesti
 • Mobiiliterveyskortti
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto ja mahdolliset liitetiedostot
 • Omistajan eläimet (linkitys potilaan korttiin)

Mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen sekä lakisääteiseen velvollisuuteen (erityisesti laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta). Tieteellisen tutkimuksen osalta henkilötietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksellasi (kuten esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseksi). 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään eli mikä on tietojen alkuperä?

Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa asiakkuuden alkaessa ja sen jälkeen. Lisäksi tallennetaan asiakkuuden hoitoon liittyviä tietoja.

Säilytysajat

Lainsäädäntö velvoittaa säilyttämään potilastietoja (omistajatietoineen) vähintään kolmen vuoden ajan. Säilytämme tiedot pysyvästi. 

Kenelle luovutamme tietojasi?

Henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia ei tehdä Helsingin yliopiston ulkopuolelle. Luovutamme eläimen kannalta välttämättömät yksilöintitiedot eläimen laboratorio- ja muihin tutkimuksiin liittyvien tutkimus ym. pyyntöjen yhteydessä ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan luovuttaa perintäyhtiöille ja vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä. Lisäksi asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa Siruhaku.fi -löytöeläinten hakupalvelun ehtojen mukaisesti.

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen, jotka sisältävät henkilötietoja, käsittelemiseen ja säilyttämiseen. Kolmannet osapuolet toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa.

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat nimi sekä sähköpostiosoite.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Luovutetaanko tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Joissakin ulkopuoliselle yhteistyökumppanille lähetettävissä tutkimuspyynnöissä (esim. laboratorio) voi olla eläimen yksilöimiseksi tarpeen antaa omistajan nimi eläimen tunnistetietojen lisäksi. 

 

Oikeutesi

 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen:

 • lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi
 • yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
 • Yleisen edun mukaisen arkistoinnin vuoksi, taikka tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tekemistä varten 
 • oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai niihin puolustautumiseksi

 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.

Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:

 • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

 

Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos:

 • käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista

 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

tietosuoja.fi 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi