Ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille

Helsingin yliopistossa on avattu erillinen ilmoituskanava mahdollisia väärinkäytösepäilyitä varten. Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta yliopiston työsuhteessa oleva työntekijä voi turvallisesti ja luottamuksellisesti ilmoittaa sellaisista yliopiston toimintaan liittyvästä rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä, joista hän on saanut tietoa työssään tai sen yhteydessä.

Helsingin yliopiston toiminnan lähtökohtana on, että kaikki yliopistoyhteisömme jäsenet noudattavat jokapäiväisessä työssään yliopistoa julkisena organisaationa koskevaa lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeita sekä yliopiston arvoja ja eettisiä periaatteita. Jos kuitenkin väärinkäytöksiä on syytä epäillä, haluamme tietää niistä.

Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Tämän kanavan kautta ei käsitellä työsuhteisiin, tutkimusetiikkaan tai opetuksen arvosteluun liittyviä asioita, vaan niille on omat käsittelymenettelyt.

Ilmoittajansuojelukanava toteutetaan erillisessä palvelukanavassa Efecte-palvelussa ja käsittelyyn otetaan vain sitä kautta tehdyt ilmoitukset. Palveluun kirjautuminen vaatii VPN-yhteyden. Myös sähköpostiosoitteen ilmoituskanava@helsinki.fi kautta on mahdollista ilmoittaa väärinkäytösepäilystä. Molemmat ilmoitukset tulevat Efecteen ja niitä käsittelee rajattu asiantuntijajoukko. Tällä menettelyllä halutaan varmistaa, että ilmoituksentekijän identiteetti suojataan koko ilmoituksen käsittelyprosessin ajan. Helsingin yliopisto sallii anonyymin ilmoittamisen, mutta asioiden selvittämistä ja mahdollisten lisätietojen saamista helpottaa merkittävästi, jos ilmoittaja tekee ilmoituksen nimellään. Yliopisto ei informoi erikseen anonyymin ilmoittamisen seurauksena tehdyistä toimista.

Jos ilmoittaja ei ole varma, liittyykö väärinkäytösepäily yliopiston vai jonkun muun organisaation toimintaa, voi ilmoituksen tehdä Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen ilmoittaja saa tunnukset palveluportaaliin, jossa voi seurata asian käsittelyn etenemistä. Mikäli yliopisto tarvitsee lisätietoja asian selvitystä varten, näkyvät lisätietopyynnöt portaalissa.

Väärinkäytösepäilyt

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ns. Whistleblower-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019) mukaisissa asioissa (tarkempi yksilöinti alla).

Ilmoittajansuojaa koskevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ilman pelkoa ilmoituksen johdosta häneen kohdistuvista mahdollisista seuraamuksista. Kansallisesti ilmoittajansuojasta on säädetty tarkemmin 1.1.2023 voimaantulevassa ilmoittajansuojalaissa (HE 1171/2022).

Ilmoituksia käsittelevät vain siihen erikseen nimetyt, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus yliopiston edustajina suojella ilmoittajaa.

Aiheet, joihin liittyvissä (yliopistoa koskevissa) väärinkäytösepäilyissä voit tehdä ilmoituksen tämän kanavan kautta ovat:

 1. julkiset hankinnat;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;  
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;  
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; 
 5. liikenneturvallisuus;  
 6. ympäristönsuojelu; 
 7. säteily- ja ydinturvallisuus; 
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;  
 10. kuluttajansuoja;  
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja; sekä
 12. verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.  

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä eli ilmoittajansuojaa ei saa vahingoittamistarkoituksessa tehdyissä ilmoituksissa. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.