Teemat

Strategiakaudella tutkimusta ja opetusta innoittavat teemat rohkaisevat tieteen- ja koulutusalojen väliseen yhteistyöhön ja uudistavat tutkimusta ja oppimista.

Yhdessä tekeminen edellyttää oivaltavaa tieteenalaosaamista, ja tieteenalojen yhteistyö avaa uusia tutkimuksellisia suuntia. Yhteistyöhön kannustavat teemat inspiroivat myös maailman suuriin ongelmiin ratkaisuja hakevaa tutkimusta ja opetusta. 

Mer­ki­tyk­sel­li­nen elä­mä, hy­vin­voi­va ih­mi­nen ja ter­ve ym­pä­ris­tö

Mitä kaikkea hyvinvointi on yksilön näkökulmasta? Hyvän elämän edellytykset sekä hyvinvointiyhteiskunta, sen rakentaminen, muutokset ja vaikutukset yksilön elämään sisältyvät tähän teemaan. Teemassa käsitellään elämän merkityksellisyyttä, onnellisuutta ja sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia. Teemaan sisältyy myös ympäristön ja eläinten terveyden ja niiden välisten yhteyksien sekä keskinäisten vaikutusten tutkimus. 

In­hi­mil­li­nen ja oi­keu­den­mu­kai­nen maa­il­ma

Yhteisöt ja niiden toiminta, vuorovaikutus ja yhteiskunnalliset kysymykset nousevat keskeiseksi inhimillisen ja oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa. Teema tuo näkyväksi myös oikeudenmukaisuuden esteitä esimerkiksi tutkimalla eriarvoistumista, polarisaation aiheuttamia jyrkkiä jakolinjoja ja syrjiviä rakenteita. Toisaalta teknologinen kehitys, etenkin sen mahdollisuudet ja haasteet, tuottaa uusia avauksia tutkimuskohteiksi. Teema antaa uusia mahdollisuuksia ihmisen ja muun maailman ymmärtämiseen. Ajatus ”Ymmärrä ihmistä ja muuta maailmaa” luo vahvan linkin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Maa­pal­lon kes­tä­vä ja elin­kel­poi­nen tu­le­vai­suus

Maapallon kestävää ja elinkelpoista tulevaisuutta tutkittaessa merkitykselliseksi nousevat kysymykset, joissa luonto ja ihmisen toiminta kohtaavat. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen niukkeneminen ovat haasteita, jotka liittyvät myös ihmisen toimintaan, hyvinvointiin ja talouteen. Käsittelemme laajasti luonnontieteellisiä tulokulmia geologiasta ekologiaan ja ne ulottuvat yhteiskunnallisin, sosiaalisiin ja inhimillisiin näkökulmiin.

Ajat­te­lun ja maa­il­man­kaik­keu­den mah­dol­li­suu­det

Ajattelun ja maailmankaikkeuden mahdollisuudet antaa sijaa rajattomalle uteliaisuudelle, yllättäville yhteyksille ja uraauurtavalle tutkimukselle luoden uudenlaisia tieteidenvälisiä yhteyksiä. Uudistamme ajattelua ja syvennämme ymmärrystä tuoden yhteen niin pienimmät hiukkaset kuin laajimmat filosofiset kysymykset. Uudet yhteydet kutsuvat poikkeamaan tutuilta poluilta ja pohtimaan aikamme kiehtovimpia tieteellisiä ja käsitteellisiä kysymyksiä yhdistäen esimerkiksi filosofisia, matemaattisia, teologisia, folkloristisia, kosmologisia sekä neurotieteen ja kognitiotieteen näköaloja.