Strategiset valinnat

Tieteen voimalla – maailman parhaaksi -visiomme toteuttamiseksi teimme neljä strategista valintaa, jotka antavat suunnan yhteiselle tekemiselle.
Tie­de ja op­pi­mi­nen kuu­lu­vat kai­kil­le

Tutkimus ja koulutus ovat Helsingin yliopiston ydintehtäviä, ja yliopiston vahvuutena on tieteellisen ajattelun ja tutkimustaitojen jatkuva kehittäminen. Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys takaa oppimisen korkean laadun. Strateginen valintamme on, että tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille. Tämä tarkoittaa tieteenalaosaamisen syventämistä, korkeatasoiseen, monialaiseen ja riippumattomaan perustutkimukseen panostamista sekä tieteenalojen välistä yhteistyön vahvistamista. Tältä pohjalta voimme tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Tiedekasvatuksen ja -viestinnän avulla viemme tieteellistä ajattelua myös yliopiston ulkopuolelle.

Lue lisää valinnasta strategiastamme

Missä olemme 2030?

Avoi­muu­tem­me vah­vis­taa tie­det­tä ja yh­teis­työ­tä

Avoimuus on ydintehtäviemme toteuttamisen perusta. Avoin tiede ja avoimet aineistot tuovat tutkitun tiedon koko yhteiskunnan käyttöön ja vuonna 2030 se on entistä merkittävämmin yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana. Ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä yhteiskunnan eheyden ylläpitäminen ovat keskeisiä haasteita, joiden ratkaisemisessa tuottamaamme laaja-alaista tutkimustietoa voidaan hyödyntää. Avoimuus luo myös uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vahvistaa yhteiskunnallista vuorovaikutustamme.

Lue lisää valinnasta strategiastamme

Missä olemme 2030?

Yli­opis­tom­me on pa­ras paik­ka opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä

Vuonna 2030 Helsingin yliopisto on paras paikka opiskella, opettaa, tutkia ja työskennellä. Menestyksemme edellytyksenä on hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja osallistuva yliopistoyhteisö. Vahvistamme työyhteisön demokratiaa ja aitoa, myötäelävää moniarvoisuutta, joka syntyy kunnioittamalla ja tukemalla jokaista yliopistoyhteisön jäsentä. Kannustavalla esihenkilötyöllä ja aidosti yhteisöä osallistavalla johtamisella mahdollistamme jokaisen yliopistolaisen osallistumisen yhteisten asioiden hoitamiseen ja työssä onnistumisen kokemuksen.

Lue lisää valinnasta strategiastamme

Missä olemme 2030?

Olem­me vas­tuul­li­suu­den ja kes­tä­vyy­den edel­lä­kä­vi­jä

Vuonna 2030 olemme kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva monialainen kestävyystutkimuksen ja -opetuksen keskittymä ja toimimme suunnannäyttäjänä vastuullisemman maailman rakentamisessa.  Kestävyys sisällytetään kaikkeen koulutustarjontaan, jokaiselle opiskelijalle, ja huomioidaan kaikessa toiminnassamme. YK:n Agenda 2030:n tavoitteet luovat puitteet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteuttamiselle ja yliopistossa tuotettu tieto tukee yhteiskunnan kestävyysmuutosta. Tutkimuksemme ja opetuksemme edistää kestävää hyvinvointia vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Lue lisää valinnasta strategiastamme

Missä olemme 2030?