Missä olemme 2030?

Vuonna 2030 yliopistomme on maailman parhaimmistoa. Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu sivistysyliopisto. Tuotamme tutkimuksen ja opetuksen voimalla ymmärtämystä koko maailman parhaaksi.

Vuonna 2030 yliopistomme on maailman parhaimmistoa. Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu sivistysyliopisto. Tuotamme tutkimuksen ja opetuksen voimalla ymmärtämystä koko maailman parhaaksi. Työmme tuloksena tutkittu tieto on entistä merkittävämmin yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana.

Haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kestävyys sisällytetään kaikkeen koulutustarjontaan ja huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Vuonna 2030 olemme kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva monialainen kestävyystutkimuksen ja -opetuksen keskittymä. Meille on tärkeää toimia suunnannäyttäjänä vastuullisemman maailman rakentamisessa.

Menestyksen edellytyksenä on hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja osallistuva yliopistoyhteisö. Vuonna 2030 Helsingin yliopisto on paras paikka opiskella, opettaa, tutkia ja työskennellä.

Tie­de ja op­pi­mi­nen kuu­lu­vat kai­kil­le
 • Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti entistä arvostetumpana tieteellisenä kumppanina erityisesti uraa uurtavan tieteenalaosaamisen ja rajoja ylittävän monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksensa ansiosta.
 • Tutkimustietoamme käytetään entistä vahvemmin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
 • Yliopistolla on laadukkaat ja ajanmukaiset tutkimusinfrastruktuurit, joita kehitetään proaktiivisesti, pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti ja joilla on laaja yhteiskäyttö. Yliopisto on aktiivinen kumppani kansainvälisten tutkimusinfrastruktuureiden hyödyntämisessä ja kehittämisessä.
 • Yliopisto toimii avoimen tieteen ja oppimisen periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa tieteen tutkimusinfrastruktuureitaan ja aineistojaan avoimesti saataviksi.
 • Yliopisto on merkittävästi kasvattanut osaamistaan suurten ja avointen aineistojen analytiikassa sekä kehittänyt niihin liittyviä infrastruktuureja.
 • Yliopistolla on tutkimuksen ja opetuksen edellyttämät tarkoituksenmukaiset tilat mukaan lukien kirjastot.
 • Tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys on rakentunut läpi koko yliopiston, ja sen myötä jokainen tutkinto-opiskelija osallistuu tiedeyhteisön toimintaan osana opintojaan.
 • Yliopisto on korkealaatuisen opetuksen myötä profiloitunut houkuttelevana maisterien ja tohtorien kouluttajana, ja yliopistossa saatu tutkinto valmistaa entistä paremmin erilaisiin työtehtäviin.
 • Opintojen eteneminen on merkittävästi sujuvoitunut, minkä ansiosta nykyistä tuntuvasti suurempi osa opiskelijoista suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa.
 • Yliopisto on merkittävä tiedekasvattaja ja -viestijä.
 • Yliopisto on tunnettu, haluttu ja saavutettava jatkuvan oppimisen ympäristö, joka vastaa yhteiskunnan muuttuviin koulutustarpeisiin.
Avoi­muus vah­vis­taa tie­det­tä ja yh­teis­työ­tä
 • Yliopisto on vahva globaali vaikuttaja, joka on rakentanut laajan kansainvälisten alumnien ja kumppaneiden verkoston.
 • Kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta kaikki voivat toimia yhteisön aktiivisina ja täysivaltaisina jäseninä sekä edetä urallaan.
 • Yliopisto on selvästi vahvistanut virtuaalista kansainvälistä liikkuvuutta fyysisen liikkuvuuden rinnalla.
 • Sivistysyliopistona olemme entistä merkittävämpi vaikuttaja ja tuotamme huomattavaa lisäarvoa yhteiskunnalle.
 • Yliopiston vastuullisen ja vahvistuneen yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan sekä muun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ansiosta tutkimuksen tulokset ovat entistä laajemmin yhteiskunnan eri sektoreiden käytettävissä.
 • Yliopisto on tunnettu avoimista, akateemisen vapauden ja yhteisöllisten ja demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien mukaisista toimintatavoistaan ja toimii innoittajana kumppaneille.
Yli­opis­tom­me on pa­ras paik­ka opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä
 • Yliopistoyhteisön ja sen jäsenten hyvinvointi on parantunut, ja yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus sekä mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua ovat vahvistuneet.
 • Yliopisto tunnetaan vetovoimaisena työnantajana.
Yli­opis­tom­me on vas­tuul­li­suu­den ja kes­tä­vyy­den edellä­kävijä
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on nivottu osaksi toimintakulttuuria, ja yliopisto on merkittävästi parantanut ekologista kestävyyttään ja saavuttanut hiilineutraaliuden. Kestävyys teemana on sisällytetty läpikäyvästi koulutustarjontaan.
 • Olemme kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva monialainen kestävyystutkimuksen ja -opetuksen keskittymä, osallistumme aktiivisesti kansainvälisten tutkimusohjelmien ja -politiikkojen muotoiluun sekä tuotamme kestävän kehityksen tietoa ja osaamista yhteiskunnan käyttöön.
 • Yliopisto on merkittävästi kasvattanut tutkimusrahoitustaan, ja se hyödyntää arvojensa mukaisesti monipuolisesti erilaisia rahoituslähteitä. Yliopisto on kasvattanut taloudellista liikkumavaraa vahvistamalla omavaraisuutta. Sillä on laaja kansallinen ja kansainvälinen lahjoittajaverkosto.