Rekisteriseloste, viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Helsingin yliopisto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.
Rekisteriseloste

Re­kis­te­rin pi­tä­jä

Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto.

Re­kis­te­rin nimi

Helsingin yliopiston sidorsryhmärekisteri.

Re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Yhteystietorekisterin avulla ylläpidetään Helsingin yliopiston asiakas- ja sidosryhmäsuhteita ja hoidetaan rekisteritietoihin perustuvaa viestintää.

Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Järjestelmään rekisteröidään
- Nimi / sähköpostiannetut yhteystiedot. Yhteisöistä ja niiden edustajista voidaan tallentaa myös tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhankkeisiin yliopiston kanssa
- Rekisterissä olevaan asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet (kuten markkinointi, viestintä, tapahtumakutsut, neuvottelut yms. yhteydenpito)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tie­to­jen luo­vu­tus

Rekisterin tietoja ei siirretä Suomen tai EU:n rajojen ulkopuolelle. Yhteystietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekisteriin tallentuu ainoastaan henkilön sinne yhteystietolomakkeella ilmoittamat yhteystiedot. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Re­kis­te­rin suo­jaus

Yhteystiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Tar­kas­tusoi­keus

Rekisteröityneellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna  järjestäjälle osoitteella:

Helsingin yliopisto / viestintä ja yhteiskuntasuhteet
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Yhteys­tiedot, vies­tin­tä ja yh­teis­kun­ta­suh­teet

PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
digiviestinta@helsinki.fi
tel. +358 2941 40814
fax: +358 2941 23010