Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut sisältävät hallintojohdon, henkilöstöpalvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, talouspalvelut, tilat ja kiinteistöt, toiminnanohjauksen, tutkimuspalvelut, viestinnän ja yhteiskuntasuhteet sekä yleishallinnon.

Yliopistopalvelut auttaa kansainvälistä yliopistoyhteisöä keskittymään tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Yliopistopalvelut tuottaa palveluja käyttäjälähtöisesti ja resurssitehokkaasti yliopiston perustehtävien tueksi. Yliopistopalveluita johtaa hallintojohtaja ja toiminnasta vastaa seitsemän toimialaa ja toiminnanohjausyksikkö.

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleishallintoa rehtorin tukena. Hän vastaa hallinnon tuloksellisuudesta, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut (HR) tukee yliopiston opetusta ja tutkimusta tarjoamalla palveluita johtamisen, esihenkilöiden ja henkilöstön tueksi. HR:ssä työskentelemme erityisesti näiden asioiden parissa: 

 • Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen 
 • Rekrytointi, osaajien houkuttelu ja perehdytys 
 • Osaamisen ja urapolkujen kehittäminen 
 • Yliopisto-organisaation ja yliopiston toimintakulttuurin kehittäminen 
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen 
 • Yhteistoiminta ja yliopiston kehittäminen työnantajana 
 • HR-järjestelmät ja prosessit 

Henkilöstöpalveluissa työskentelee noin 120 henkilöä. Jakaudumme yliopiston yhteisiin palveluihin, tiedekuntien ja muiden yksiköiden lähipalveluihin sekä työsuhdepalveluihin.

Yhteisissä palveluissa kehitämme HR-palveluita ja prosesseja koko yliopiston tasolla. Lähipalvelumme koostuvat kuudesta tiimistä, jotka toimivat yksiköiden tukena ja kumppanina HR-asioissa.

Työsuhdepalvelumme puolestaan vastaavat yliopiston palkkahallinnosta ja työsuhteen elinkaareen liittyvästä neuvonnasta.

Tutustu työpaikkoihin ja yliopistoon työnantajana

Opetus- ja opis­ke­li­ja­pal­ve­lut

Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalvelut toimivat opiskelijoiden ja koulutusohjelmien tukena. Luomme yhdessä opettajien kanssa opiskelijoillemme hyvää oppimisen arkea. 

Olemme viidestä eri palvelukokonaisuudesta muodostuva noin 300 asiantuntijan yksikkö. Vastaamme yliopiston koulutussuunnittelusta, opintoneuvonnasta ja uraohjauksesta, opetusteknologiasta, hakijapalveluista, opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuspalveluista, opiskelijarekisteristä, opintopsykologipalveluista, opintohallinnosta sekä ruotsinkielisen opetuksen tuesta. Valmistelemme ja koordinoimme myös yliopistokoulutuksen strategista päätöksentekoa.

Opetus- ja opiskelijapalveluita johtaa Anu Haapala.

Kou­lu­tus­suun­nit­te­lus­ta ja opin­to­neu­von­nas­ta vas­taa­vat pääl­li­köt 

Opintoasiainpäälliköt kampuksilla:

Opetuksen strategiset palvelut -yksikön päällikkönä toimii Päivi Pakkanen.

Ruotsinkielisten asioiden sijaistavana päällikkönä toimii Belinda Andersson.

Opetus- ja oppimisympäristöjen palvelut -yksikkö

Yksikköä johtaa Kati Kettunen

Digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelut

Yksikköä johtaa Jaakko Kurhila

Ta­lous­pal­ve­lut

Helsingin yliopiston talouspalvelut vastaa Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen sekä näiden konsernien taloudesta, rahoituksesta ja sijoituksista.

Olemme kahdeksasta palvelusta muodostuva noin 160 asiantuntijan yksikkö. Vastaamme yliopiston kirjanpidosta mukaan lukien projektikirjanpito, osto- ja myyntireskontra, talousjärjestelmät, sijoitukset, konsernin talous ja lakipalvelut sekä johdon talouspalvelut ja erilaiset verotustehtävät.

Tuemme yliopistojohtoa, yksiköiden johtoa ja projektijohtoa talouteen liittyvässä päätöksenteossa muun muassa budjettien, ennusteiden ja raporttien sekä skenaarioiden muodossa.

Talouspalveluita (kvestuuri) johtaa kvestori Marjo Berglund.

Lä­hi­pal­ve­lui­ta joh­ta­vat ta­lous­pääl­li­köt

 • Senja Kojonen (Viikin kampus)
 • Niko Ossberg (Kumpulan kampus)
 • Outi Salonen (Erillislaitokset ja yliopistopalvelut)
 • Jessica Vilenius (Keskusta kampus, tiedekunnat)
 • Sirpa Väisänen (Meilahden kampus ja HiLife)

Pro­jek­ti­ra­hoi­tuk­sen asian­tun­ti­ja­tii­miä joh­taa 

 • Jaana Pukkinen

Yli­opis­to­joh­don ta­lous­pal­ve­lut ja pro­jek­ti­ra­hoi­tuk­sen asian­tun­ti­ja­tii­mi, ta­lous­pääl­li­köt

 • Marika Häggman
 • Päivi Mäntysaari

Kes­ki­te­tyt ta­lous­pal­ve­lut

 • Hanna-Katri Keski-Filppula (pääkirjanpito ja myyntireskontra (ml. laskutus)
 • Riitta Nikula (ostoreskontra)
 • Jere Reinikainen (järjestelmät)

Kon­ser­nin ta­lous­pal­ve­lut

 • Anders Ekholm (sijoitukset)
 • Heidi Sandvall (konsernin talouspalvelut)
 • Minna Kontro (konsernin lakiasiat)

Helsingin yliopiston talous

Tilat ja kiinteistöt

Helsingin yliopiston Tilat ja kiinteistöt -toimiala (TILA) vastaa yliopistokonsernin omistuksessa ja yliopiston käytössä olevista toimitiloista ja kiinteistöistä sekä kiinteistöjen omistamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä tila- ja kiinteistöpalveluista. 

Valmistelemme yliopiston päätöksentekoa varten mm. yliopiston toimitilaohjelman, kiinteistöjen kehittämisohjelman, investointisuunnitelman ja rakennushankkeiden hankesuunnitelmat.  

Tuemme yliopiston toimintoja ja niiden kehittämistä varmistamalla, että yliopiston käytössä on toimintojen kannalta tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat tutkimustilat sekä työ- ja oppimisympäristöt. Lisäksi huolehdimme tilojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta sekä toteutamme toimitilaohjelman mukaisia keskittymistä, kohtaamista ja yhteisöllisyyttä edistäviä tiloja. 

Ohjaamme, kehittämme ja koordinoimme yliopiston toimitila- ja kokonaisturvallisuutta. Tuemme yliopiston strategiaan kirjattuja kestävyys- ja vastuullisuustavoitteita ja kehitämme kampusten ekologista kestävyyttä kiertotalouden, hiilineutraaliuden ja luonnonmonimuotoisuuden osalta. Vaalimme rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja sekä tavoittelemme korkealuokkaista ja kestävää arkkitehtuuria. 

Vuokraamme yliopistokonsernin omistamista kiinteistöistä toimitiloja myös ulkopuolisille yrityksille.

Tilatoimialaa johtaa Marita Rovamo.

Toi­min­na­noh­jaus

Toimiala vastaa strategisen suunnittelun tuesta, toiminnanohjauksesta, laadunhallinnasta ja tiedontuotannosta.

Tuemme yliopiston johtoa päätöksenteossa ja tiedolla johtamisessa. Koordinoimme Helsingin yliopiston alueellista toimintaa.  

Toiminnanohjausta johtaa suunnittelujohtaja Jussi Karvinen.

Toi­min­na­noh­jauk­sen ja laa­dun­hal­lin­nan tuki

Vastaamme yliopiston strategia- ja toiminnanohjausprosessin valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Koordinoimme yliopiston hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä sekä yliopiston rakenteellista kehittämistä. Laadunhallinta käsittää laatudokumentaation, prosessikuvaukset ja lean-toiminnan kehittämisen sekä laatujärjestelmän auditoinnin.

Tavoitat meidät palveluosoitteesta toiminnanohjaus@helsinki.fi.

Joh­don tie­to- ja ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lut

Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut kattaa tiedontuotannon ja tiedolla johtamisen palvelut.

 • yliopiston vuosiraportit ja osavuosikatsaukset sekä strategisen johtamisen tunnusluvut
 • yliopiston toiminnan tilastot
 • yliopistorankingien analysointi
 • tietoarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen kehittäminen
 • tietopyyntöjä koskeva vastauspalvelu.

Johdon tieto- ja analytiikkapalveluiden päällikkönä toimii Matti Kajaste. Tavoitat meidät palveluosoitteesta tiedontuotanto@helsinki.fi

Lah­den yli­opis­to­kam­pus

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö hoitaa Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston sekä Aalto-yliopiston yhteisiä viestintä-, palvelu- ja edunvalvontatehtäviä Lahden alueella. Se kokoaa ihmisiä, sidosryhmiä ja organisaatioita sekä rakentaa yhteistyöverkostoja. Koordinaatioyksikkö viestii yliopistojen toiminnasta ja järjestää erilaisia tapahtumia. Yksikkö vastaa myös Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinoinnista ja toiminnasta.

Lahden Yliopistokampuksen pääsihteerinä toimii Minna-Maija Salomaa.

Mik­ke­lin yli­opis­to­kes­kus

Mikkelin Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö edistää Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyötä Mikkelin yliopistokeskuksessa sekä niiden sidosryhmätyötä, toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Koordinaatioyksikkö vastaa myös yhteisten tapahtumien, koulutusten ja viestinnän järjestämisestä sekä tiedekasvatuksen kehittämisestä.

Mikkelin Yliopistokeskuksen pääsihteerinä toimii Matti Malinen

Tut­ki­mus­pal­ve­lut

Helsingin yliopiston tutkimuspalveluissa tuotamme asiakaslähtöisesti palveluita, jotka tukevat yliopistomme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, tutkijankoulutusta, tutkimusedellytyksiä, tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Palveluidemme ensisijainen kohderyhmä on tutkijat: Autamme tutkijoita tutkimusrahoituksen hankinnassa, avustamme projektien hallinnossa niiden aikana, edistämme tutkimustulosten hyödyntämistä ja yritysyhteistyötä sekä autamme tutkimussopimusten valmistelussa. Tuemme laboratorioiden toimintaa huolehtimalla niiden välinehuollosta ja laboratoriohenkilöstön pooleista.

Tuemme myös akateemista johtoa tutkimustoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Tutkimuspalvelut on kahdeksasta eri palvelukokonaisuudesta muodostuva noin 140 asiantuntijan yksikkö.

Tutkimuspalveluiden kehitysjohtaja on Ritva Dammert.

Tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sen pal­ve­lut

Tutkimusrahoituksen palvelut tukee tutkijoita, tutkimusryhmiä, tutkimuskonsortioita ja yliopiston yksiköitä kilpaillun täydentävän tutkimusrahoituksen hauissa ja sopimusneuvotteluissa.

Tiedotamme rahoitusmahdollisuuksista, järjestämme koulutuksia, autamme tutkimussuunnitelman sisällön kehittämisessä sekä tuemme ja konsultoimme yhdessä Yliopistopalveluiden muiden tiimien ja toimialojen kanssa koko hakuprosessin ajan. Autamme myös hankkeiden käynnistämisvaiheessa sekä sopimusneuvotteluissa yhteistyössä lakipalveluiden kanssa.

Kampusten tutkimusrahoituksen palveluiden asiantuntijat tukevat tiedekuntien ja muiden akateemisten yksiköiden johtoa tutkimusrahoitusstrategioiden suunnittelussa.

Tutkimusrahoituksen palveluiden palvelupäällikkö on Jukka Reivinen.

Pro­jek­ti­koor­di­naa­tion tuki

Projektikoordinaation tuki tukee sellaisia täydentävän rahoituksen korkean profiilin tutkimushankkeita, joissa hallintoon on käytettävissä rahoitusta.

Projektikoordinaattori voi

 • huolehtia hankkeen raportoinneista ja muista selvityksistä
 • seurata hankkeen taloutta ja avustaa henkilöstöasioissa
 • hoitaa viestintätehtäviä ja kokousjärjestelyitä
 • avustaa uusien rahoitusten hakemisessa
 • tehdä muita hankkeen hallintoon liittyviä tehtäviä

Projektikoordinaation palvelupäällikkö on Sami Ojanen.

La­bo­ra­to­rio­pal­ve­lut

Laboratoriopalvelut tarjoaa keskitetysti tukea yliopiston laboratorioille. Palveluihimme kuuluvat

 • laboratorioiden välinehuolto
 • hankintoihin liittyvien prosessien kehittäminen, kilpailutusten toteuttaminen ja puitesopimusten valmistelu
 • kemikaalien ja kaasujen hankinnan koordinointi, rekisterien käyttöönotto ja käyttökoulutusten järjestäminen
 • viranomaislupien seuranta ja hallinta
 • laboratoriohenkilöstön poolien koordinointi, kehittäminen ja toiminnan tuki
 • laboratoriolaadun ohjeistus

Laboratoriopalveluiden palvelupäällikkö on Pekka Joensuu.

Tutkijakou­lu­tuk­sen tuki

Tutkijakoulutuksen tuki tukee tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien toimintaa sekä tohtorikoulutuksen toteuttamista tiedekunnissa ja yliopiston strategisissa hankkeissa.

Valmistelemme yhdessä tohtoriohjelmien kanssa niiden opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat. Kehitämme ja toteutamme yhdessä tutkijakoulujen kanssa tutkijantaitojen, työelämätaitojen ja tutkimusjohtamisen koulutuksia. Tarjoamme asiantuntijapalveluita tohtorikoulutettavien ohjauksen kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Vastaamme tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien johdon tuesta sekä yliopiston tohtorikoulutukseen liittyvien rahoituspäätösten (mm. tohtorikoulutettavan tehtävät ja matkarahat) valmistelusta sekä päätösten toimeenpanosta.

Koordinoimme ja kehitämme tohtorikoulutuksen palveluiden kokonaisuutta ja tarjoamme tohtorikoulutettavien palveluita yhteistyössä mm opetus- ja opiskelijapalveluiden kanssa.

Tohtorikoulutuksen palvelupäällikkö on Erkki Raulo.

Tut­ki­muk­sen joh­don tuki

Tutkimuksen johdon tuen asiantuntijat tukevat yliopiston ja yksiköiden johtoa tutkimuksen strategisessa johtamisessa ja tutkimustoiminnan edellytysten kehittämisessä. Teemme tutkimustoimintaan liittyviä selvitys-, valmistelu- ja esittelytehtäviä ja huolehdimme niihin liittyvien päätösten toimeenpanosta.

Yksikkömme vastaa avoimeen ja vastuulliseen tieteeseen, tutkimusinfrastruktuureihin sekä tutkimusetiikkaan liittyvistä asioista. Huolehdimme myös yliopiston huippuyksiköiden, lippulaivojen, profiloitumishankkeiden sekä yliopiston omien tutkimusmäärärahojen hakujen koordinoinnista ja seurannasta.

Tutkimuksen johdon tuen yhteisten palveluiden palvelupäällikkö on Anssi Mälkki ja kampuksilla työskentelevien lähipalveluiden palvelupäällikkö on Johanna Kolhinen.

Kansainväliset asiat

Tiimi tukee yliopiston johtoa ja edistää yliopiston strategisia kansainvälistymistavoitteita koordinoimalla yksikkörajat ylittäviä laajoja kehittämishankkeita, strategisia kumppanuuksia ja verkostoja (mm. LERU ja UNA Europa). Osallistumme kansainvälisyyttä koskevaan tiedontuotantoon ja strategiseen kehittämiseen sekä vastaamme mm. yliopiston johdon kansainvälisistä vierailuista.

Kansainvälisten asioiden palvelupäällikkö on Anna-Maria Salmi.

Kau­pal­lis­ta­mi­nen

Helsingin yliopiston kaupallistamispalveluista vastaa Helsingin Innovaatiopalvelut Oy.

Vies­tin­tä ja yh­teis­kun­ta­suh­teet

Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet tukee yliopiston strategian toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta viestinnän, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden keinoin.

Vastaamme strategisten hankkeiden viestinnästä ja markkinoinnista sekä osallistumme yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategiseen kehittämiseen. Toteutamme viestintää, markkinointia ja yhteiskuntasuhteita monipuolisesti ja innovatiivisella otteella. Tuemme sisäistä viestintää ja tarjoamme viestintäpalveluita sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. Vastaamme myös Tiedekulman toiminnasta.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana ja inno-tiimin vetäjänä toimii Taina Kyllönen.

Vies­tin­tä

Viestintäyksikön ajankohtaisviestinnän tiimi vastaa ajankohtaisviestinnästä yliopiston omissa kanavissa (mm. Helsinki.fi ja sosiaalinen media), strategisten teemasisältöjen viestinnästä ja vaikuttaja- ja kumppaniviestinnästä. Tiimin tehtäviä ovat myös Tiedekulma-sisällöntuotannon kokonaissuunnittelu ja yhteistyöprojektit.

Ajankohtaisviestinnän tiimistä vastaa viestintäpäällikkö Kati Toivanen.

Yliopistoviestintä auttaa mediaa kaikissa yliopistoa koskevissa kysymyksissä. Välitämme tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta, autamme toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoamme valokuvia median käyttöön. Järjestämme tapahtumia ja tapaamisia.

Yliopistoviestintä vastaa myös johdon ja strategisten hankkeiden viestintätuesta ja viestinnästä poikkeustilanteissa.

Yliopistoviestinnän tiimistä vastaa viestintäpäällikkö Hannamaija Helander.

Helsingin yliopiston digi- ja yhteisöviestintä vastaa digipalveluiden strategiasta, kehityksestä ja sisällöntuotannosta. Digi- ja yhteisöviestintä koordinoi ja kehittää yliopiston sisäistä ja ulkoista verkkoviestintää sekä yhteisöviestintää. Se päätoimittaa Helsinki.fi-verkkosivustoa ja Flamma-intranetiä sekä vastaa tapahtumakalenterista. Tiimiin kuuluvat myös viestinnän analytiikkapalvelut.

Digi- ja yhteisöviestinnän tiimistä vastaa viestintäpäällikkö Oona Pirnes-Soininen. Tiimin tavoitat palveluosoitteesta digiviestinta@helsinki.fi.

Koko viestintäyksikkoä johtaa viestintäpäällikkö Suvi Saarinen.

Mark­ki­noin­ti ja brän­di

Markkinointi vastaa yliopiston brändistä ja visuaalisesta ilmeestä, yhteisistä esittelymateriaaleista ja pr- ja lahjatuotteista. Yksikkö koordinoi ja kehittää yliopiston strategista ja digitaalista markkinointia ja tukee yliopistoyksiköitä markkinoinnin suunnittelussa ja markkinointitoimenpiteissä. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös hakijamarkkinointi sekä tapahtuma- ja konferenssipalvelut. 

Markkinointi vastaa myös Tiedekulman toiminnasta. Tiedekulma on kaikille avoin yhteistyöskentelytila ja keskusteluareena, jossa kuuluu tieteen ja tutkimuksen ääni.

Markkinointi ja brändi -yksikköä johtaa Karoliina Haikonen.

Markkinoinnin asiantuntijat tavoitat palveluosoitteesta uhbrand@helsinki.fi.

Tiedekulman asiakaspalvelun tavoitat palveluosoitteesta thinkcorner@helsinki.fi.

Yliopisto-leh­ti

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston julkaisema tiedelehti, monipuolinen ja pohtiva kuin tiede itse. Palkittu tiedelehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Yliopisto-lehden päätoimittajana toimii Marja Pemberton. Toimituksen tavoitat myös osoitteesta yliopisto-lehti@helsinki.fi

Yh­teis­kun­ta­suh­teet

Yhteiskuntasuhteet yksikkö vastaa yliopiston alumni- ja sidosryhmäsuhteiden, varainhankinnan ja kumppanuuksien sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös yliopiston yritysyhteistyön kehittämisestä osana INNO-tiimiä. Yliopistotasolla yksikkö tukee yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategista suunnittelua.

Yhteiskuntasuhteet yksikön johtajana toimii Pia Dolivo.

Yksikön tavoitat palveluosoitteestayhteiskuntasuhteet@helsinki.fi tai businessteam@helsinki.fi (yritysyhteistyön palvelut).

Vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin kam­pus­pal­ve­lut

Viestinnän ja markkinoinnin kampuspalvelut toimivat kaikilla yliopiston neljällä kampuksella. Ne vastaavat kampustasolla viestinnästä ja markkinoinnista, sidosryhmäyhteistyöstä sekä tiedekuntien ja yliopistolaisten viestintäpalveluista. Kokonaisuutta vetää kehittämispäällikkö Ira Sirén.

Ota yhteyttä kampuspalveluihin:

Keskustakampuksen kampuspalveluita johtaa Pia Purra. Tavoitat keskustakampuksen kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-citycentre@helsinki.fi.

Kumpulan kampuspalveluita johtaa Johanna Pellinen. Tavoitat& Kumpulan kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-kumpula@helsinki.fi.

Meilahden kampuspalveluita johtaa Liina Nelimarkka. Tavoitat Meilahden kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-meilahti@helsinki.fi.

Viikin kampuspalveluita johtaa Irina Haltsonen. Tavoitat Viikin kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-viikki@helsinki.fi.

Yleis­hal­lin­to

Yleishallinto vastaa yliopiston toimintayksiköiden päätöksenteon ja johtamisen tuesta sekä muusta yleishallinnosta. Yleishallinnossa työskentelee lähes 150 alansa ammattilaista. Autamme henkilöstöä arjen kysymyksissä ja kokousten, tapahtumien ja konferenssien järjestelyissä ja tuemme johtajia assistenttipalveluilla. Vastaamme yliopiston asiakirjahallinnosta- ja arkistotoimesta, hankintojen ohjauksesta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta, protokollasta ja perinteistä, palveluiden kehittämisestä sekä kansainvälisistä asioista. Yliopistomuseo toimii yleishallinnon yhteydessä.

Yleishallintoa johtaa hallintopalvelujohtaja Antti Savolainen.

Yleishallinto vastaa myös kampuksilla tarjottavista lähipalveluista. Päätöksenteon ja johtamisen tuesta kampuksilla vastaavat kehittämispäälliköt, jotka tukevat kampuksen akateemista johtoa strategian kehittämisessä että toiminnan tukemisessa, sekä hallintopäälliköt ja -asiantuntijat:

Kes­kus­ta­kam­puk­sen kam­pus­pal­ve­lut

Kum­pu­lan kam­pus­pal­ve­lut

Mei­lah­den kam­pus­pal­ve­lut

Vii­kin kam­pus­pal­ve­lut

Ar­kis­to ja kir­jaa­mo

Arkiston ja kirjaamon tieto- ja tutkijapalvelut ovat sekä yliopistolaisten että ulkoisten asiakkaiden käytettävissä.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta sekä asianhallintajärjestelmän ja sopimusrekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tarjoaa kirjattuihin asiakirjoihin ja sopimuksiin liittyvää tietopalvelua. Yksikkö ohjaa ja valvoo arkistointia ja antaa sitä koskevaa ohjeistusta ja neuvontaa.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien, historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaiden, asiakirjojen ja muiden arkistoaineistojen järjestämisestä, säilyttämisestä ja hoitamisesta. Keskusarkistossa säilytetään Helsingin yliopiston ja sen edeltäjien sekä yliopiston piirissä syntyneitä arkistoja.

Avoinna ma-pe klo 10.00–14.00. Poikkeukset aukioloajoissa
Käyntiosoite: Porthania, Yliopistonkatu 3, 3.krs
Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Ota yhteyttä: kirjaamo@helsinki.fi
Puhelinnumerot

Val­tio­ka­len­te­ri

Valtiokalenteri sisältää perustiedot noin 40 000 viranomaisesta ja viranhaltijasta ja tarjoaa kattavan ja ajantasaisen kuvan valtionhallinnosta. Kirjassa esitellään myös diplomaattikunta ja Euroopan unionin varsinaiset toimielimet. Lisäksi teoksessa on laaja luettelo tutkinnoista ja oppiarvoista sekä suomalaisista ja ulkomaisista kunniamerkeistä. Tutustu valtiokalenteriin verkossa 

Ota yhteyttä: valtiokalenteri@helsinki.fi

Pro­to­kol­la­neu­von­ta

Akateemisia tilaisuuksia kuten promootiota tai väitöstilaisuutta järjestäville ja niihin osallistuville sekä akateemisista perinteistä kiinnostuneille tarjotaan protokollaneuvontaa koskien esimerkiksi tilaisuuksien kulkua ja pukeutumista. Protokollaneuvonta vastaa myös yliopiston kunniamerkkiesityksiin liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä protokolla@helsinki.fi

Tietohallinto

Tietotekniikkakeskuksen laitosjohtaja sekä sen lisäksi koko yliopiston tasolla tietotekniikasta vastaava johtaja on Ilkka Siissalo.