VEPO JOHTAMINEN 2035

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajuuden kehittämissuunnitelma ja koulutuskokonaisuus.

Hankkeen raportti "Kohti kehittyvää johtajuutta" on julkaistu 31.1.2023 osana opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjaa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:7).

Vaiheessa 1 laadittiin johtamisen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2035. Vaiheessa 2 rakennettiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamisen valtakunnallinen koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma.

Perustiedot

Hankerahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 13/09/2021 → 31/01/2023

Hankkeen johtajat: KT Raisa Ahtiainen raisa.ahtiainen@helsinki.fi ja KT, dosentti Elina Fonsén elina.fonsen@helsinki.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: KT Lauri Heikonen lauri.heikonen@helsinki.fi

Hankkeen vaiheet

Hanke rakentui kahdesta vaiheesta.

Vaihe 1. Kirjallisuuskatsaus, kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kartoitus sekä kirjallisuuskatsaus. Kartoituksessa tarkasteltiin kasvatus- ja opetusalan perustutkintokokonaisuuksiin sekä täydennyskoulutuksiin kuuluvia johtamiskoulutuksia sekä kasvatus- ja opetusalan johtamisen kehittämishankkeita, joita on tarjolla opettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa. Kirjallisuuskatsauksen kohteena olivat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset, joita tarkastelimme kasvatus- ja opetusalan johtamisen paradigmoihin, johtajuuskoulutusten kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudennäkymiin kohdentuvien tutkimustulosten sekä johtopäätelmien osalta.

Näiden osa-alueiden pohjalta muodostettiin kokonaiskuva johtajuuden nykytilasta, jonka pohjalta voidaan analysoida ja tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvat kehittämistarpeet. Tuloksena laadittiin johtamisen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2035.

Vaihe 2. Tutkimusperustainen johtajuuden koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma

Vaiheen 1 kartoituksen ja kirjallisuuskatsauksen sekä vaiheessa 2 toteutettavan empiirisen tutkimusosuuden pohjalta rakennettiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamisen valtakunnallinen koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma.

Koulutuskokonaisuudessa ja opetussuunnitelmassa yhdistetään opetushallinnon tutkinto ja yliopistossa suoritettavat johtamisen opinnot siten, että niitä voidaan jatkossa käyttää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimivien johtajien (esim. rehtori, päiväkodinjohtaja) kelpoisuuden tuottavina opintoina. Tämän lisäksi muotoiltiin esitys rahoitusmallista ja mahdollisesta lakimuutostarpeesta. Koulutuskokonaisuus ja sen opetussuunnitelma laadittiin siten, että ne ovat kansallisesti sovellettavissa eri opettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa osana perustutkintoa ja täydennyskoulutuksia.