International early childhood education leadership research "Discourses of leadership in the diverse field of early childhood education"

Varhaiskasvatuksen kenttä on merkittävien yhteiskunnallisten ja hallinnollisten muutosten kohteena niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Toiminnan tehostamiseen tähtäävät rakenteelliset uudistukset sekä pedagogiseen toimintakulttuuriin kohdistetut laatuvaatimukset asettavat johtajuudelle monenlaisia haasteita. Tässä kansainvälisessä tutkimushankkeessa tuotetaan focus group -keskustelujen diskursiivisen analyysin kautta tietoa varhaiskasvatuksen johtajien ja henkilöstön johtajuudelle antamista merkityksistä. Aikaisempien tutkimusten valossa voidaan johtajuudella katsoa olevan merkittävä rooli henkilöstön sitoutumisessa, työhyvinvoinnissa ja pedagogisessa laadussa. Erityisesti yhtenäinen näkemys organisaation perustehtävästä, jaetut arvot ja hyvät rakenteet jaetulle pedagogiselle johtajuudelle ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatua määrittäviä tekijöitä.

Perustiedot

Tutkimusryhmän perustamiskokous oli 21.4.2017, University of South Africa, Pretoriassa, Etelä-Afrikassa ja tutkimuksen suunnittelukokous Hampurissa Saksassa osana ILRFEC:n kuudetta konferenssia: 6th International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRFEC) 4.-6.9.2017. Vuonna 2018 järjestettiin seminaari Lammin tutkimusasemalla Suomessa, 7.-10.8., ja syyskuussa 25.-27. 2019 ryhmä tapasi seminaarin merkeissä Etelä-Afrikassa.

Tutkimusryhmä on osa kansainvälistä varhaiskasvatuksen johtajuustutkijoiden ILRFEC-verkostoa (International Leadership Research Forum).

Hankkeen johtaja: Yliopistonlehtori Elina Fonsén, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tavoitteet

Tämä tutkimus pyrkii yhtä aikaa tavoittamaan varhaiskasvatuksen johtajuuden kohtaamien haasteiden kansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia. Kansallisilla osatutkimuksilla tuotetaan suomalaisen kontekstin lisäksi tietoa Etelä-Afrikassa, Japanissa, USA:ssa, Saksassa ja Singaporessa varhaiskasvatuksen johtajuudelle annetuista merkityksistä. Eri maissa rakentuvien johtajuusdiskurssien vertailu auttaa tavoittamaan kunkin maan varhaiskasvatuksen johtajuuden vahvuuksia ja haasteita. Tätä kautta voidaan selkeämmin erottaa varhaiskasvatuksen johtajuuden kontekstista riippuvat ja riippumattomat piirteet.

Tutkimus lisää ymmärrystä vallitsevista johtajuusdiskursseista ja niihin sisältyvistä erilaisista odotuksista varhaiskasvatuksen johtajuudelle. Selkiyttämällä johtajuudelle eri konteksteissa asetettuja odotuksia ja siihen liitettyjä merkityksiä, edesautetaan varhaiskasvatuksen eri toimijoiden välistä vuoropuhelua, joka puolestaan mahdollistaa johtajuuden tavoitteiden toteutumisen: henkilöstön sitoutumisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen sekä ennen kaikkea laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen jokaisen lapsen kohdalla.

Tutkimusryhmä

Research group leader University Lecturer Elina Fonsén, University of Helsinki, Finland elina.fonsen(at)helsinki.fi

University Lecturer Päivi Kupila, University of Tampere, Finland

Lecturer Tarja Liinamaa, University of Jyväskylä, Finland

Professor Nkidi Phatudi, University of South Africa, South Africa

Associate professor Sharon Mampane, University of South Africa, South Africa

University Lecturer Modise Matshediso, University of South Africa, South Africa

Dr Namhla Sotuku, University of Fort Hare, South Africa

University Lecturer Chika Inoue, Tokoha University junior college, Japan

Associate professor Masayo Kawakita, Jumonji University, Japan

Professor Tunde Szecsi, Gulf Coast university, Florida

Doctoral research student, Shaireen Selamat, University of Warwick, UK (Singapore)

Professor Petra Strehmel, Hampurg University of Applied Sciences, Germany

Professor Rose Mugweni, Great Zimbabwe university, Zimbabwe

Associate Professor Emily Ganga, Great Zimbabwe university, Zimbabwe

Doctoral research assistant Clarisse Halpern, Gulf Coast university, Florida

Advisor members

Emerita Professor Eeva Hujala, University of Tampere, Finland

Professor Manjula Waniganayake, University of Macquarie, Australia

Educational consultant, Jillian Rodd, UK

Student members:

Vivianne Ruohola, University of Helsinki, Finland

Marika Repo, University of Helsinki

Markus Sauvola, University of Helsinki

Sofia Fonsén, University of Tampere

Jan Varpanen, University of Tampere

Anna Reponen, University of Jyväskylä

Julkaisut

Fonsén, E. (2019)  Bloomsbury Education and Childhood Studies: Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Finland).

Fonsén, E. (2013). Dimensions of Pedagogical leadership in Early Childhood Education and Care. In E. Hujala, M. Waniganayake & J. Rodd (Eds.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 181–192.

Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. (Pedagogical leadership in early childhood education.) Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press.

Fonsén, E., Akselin, M-L. & Aronen, K. (2015). From distributed leadership towards joint leadership – a case study: the early stages of developing a new ECE leadership model for the city of Hämeenlinna. In M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (Eds.) Thinking and Learning about Leadership: Early childhood research from Australia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 116–130.

Fonsén, E. & Keski-Rauska, M-L. (2018). Varhaiskasvatuksen yhteinen johtajuus vastakohtaisten diskurssien valossa. (The joint leadership of early childhood education in the light of contrasting discourses) Työelämän tutkimus 3/2018, 185-200.

Fonsén, E. & Mäntyjärvi, M. (2019) Diversity of the assessments of a joint leadership model in Early Childhood Education. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 154-169.

Fonsén, E. & Soukainen, U. (2019) Sustainable Pedagogical Leadership in Finnish Early Childhood Education (ECE) - An evaluation by ECE professionals. Early Childhood Education Journal. Published online 18.10.2019.

Fonsén, E. & Ukkonen-Mikkola, T. (2019) Educational Research: Early Childhood Education Teachers’ Professional Development towards Pedagogical Leadership. 61 (2), 181-196.

Fonsén, E., Varpanen, J., Strehmel, P, Kawakita, M., Inoue, C., Marchant, S., Modise, M., Szecsi, T. & Halpern, C. (2019) International review of ECE leadership research - Finland, Germany, Japan, Singapore, South Africa and the United States under review. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 253-276.

Fonsén, E. & Vlasov, J. (2017). Leading Pedagogical Quality in the Context of Finnish Child Care. In C. Ringsmose & G. Kragh-Müller (Eds.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development, Vol. 15. Cham: Springer International Publishing AG, 253–265.

Hujala, E., Eskelinen, M., Chen, C., Inoue, C., Matsumoto, M. & Kawase, M. (2016). Leadership tasks in Early Childhood Education in Finland, Japan and Singapore. Journal of Research in Childhood Education, vol. 30, no.3, 406-421

Hujala, E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (Eds.) (2013). Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press.

Keski-Rauska, M-L., Fonsén, E., Aronen, K. & Riekkola A. (2016). Research on a joint leadership model for early childhood education in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 310–328.

Parrila, S. & Fonsén, E. (Eds.).(2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. (Pedagogical leadership in ECE. Handbook for practise.) Jyväskylä: PS-kustannus.

Soukainen, U. & Fonsén, E. (2018). Will the Leadership Last? Sustainable Leadership in Early Childhood Education. Teoksessa E. Rogulj, A.V. Jevtić & A. Jurčević – Lozančić (toim.) Early Childhood Relationships: The foundation for Sustainable Future. Proceedings. International Scientifical and Professional Conference OMEP 2017, 312–329.

Ukkonen-Mikkola, T. & Fonsén, E. (2018). Researching Finnish early childhood teachers’ pedagogical work using Layder’s research map. Australasian Journal of Early Childhood, 43(4), 48-56.

Varpanen, J. (in press). Early childhood education leadership in Finland through the lens of structure and agency. Educational management administration and leadership.

 

Opinnäytteet

Pousi, N. (2019). Päiväkodin johtajien kokemuksia varhaiskasvatuksen johtajuudesta. Helsingin yliopisto.

Fonsén, S. (2018). Pedagogisen osaamisen johtaminen varhaiskasvatuksessa. Tampereen yliopisto. (Leading pedagogical competence in early childhood education. Master's thesis, University of Tampere).

Repo, M. (2019). Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus. Helsingin yliopisto.