EduLeaders

EduLeaders hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja ja tämän tiedon pohjalta kehittää alan aineopintoja eri asteiden opettajankoulutukseen.

Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena OPH:n ja OKM:n rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa. Saatujen kokemusten ja tiedon pohjalta kehitetään kasvatus- ja opetusalan johtamiseen soveltuvaa perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmaa ja mallia, sekä koulutuksen tavoitteita, sisältöjä, toteutustapoja ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on arvioida koulutukseen osallistuvien ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä koulutuksen soveltuvuudesta erilaisiin kasvatus- ja opetusalan johtajuutta edellyttäviin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

1. vaihe (2018-2019)

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan OPH:n rahoittamaa HY:n kasvatus- ja opetusalan johtamisen täydennyskoulutusta. Koulutukseen osallistuneita haastatellaan ja heille tehdään kysely. Samanaikaisesti suoritetaan asiantuntijahaastatteluita koulutus- ja opetusalan hallinnosta ja kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille. Koulutukseen osallistuneita ja asiantuntijoita pyydetään muun muassa arvioimaan opintokokonaisuuden eri elementtien kuten oppilaitoksen rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, pedagoginen johtaminen, johtamiskulttuuri, strateginen johtaminen ja moninaisuuden johtaminen osuvuutta, kattavuutta ja sisällöllistä relevanssia koulutuksen ja kasvatus-ja opetusalan hallinnon edellyttämän kompetenssin näkökulmasta. Kehittämistyön lähtökohta on myös tutustuminen alan kansainväliseen tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin. Näiden pohjalta kehitetään ja täsmennetään kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintojen opintokokonaisuutta.

2. vaihe (2020-2021)
Toisessa vaiheessa luodaan kasvatus- ja opetusalan aineopintojen (60 op) opetussuunnitelma. Tätä opetussuunnitelmaa testataan ja täydennyskoulutuksena koulutetaan 25 alan perusopinnot tai vastaavat opinnot suorittanutta varhaiskasvatuksen ja perusasteen johtajaa. Toteutettavaan täydennyskoulutukseen liittyy jatkuva arviointi ja kehittäminen. Siihen osallistuvat johtajat haastatellaan perusteellisesti ja saatujen kokemusten pohjalta täsmennetään luotua opetussuunnitelmaa. Kasvatus- ja opetusalan hallinnon opintokokonaisuuksista (perusopinnot 25 ja aineopinnot 35) kehitetään myös kansainväliseen maisterikoulutukseen soveltuvat variaatiot ja HY+ kanssa yhteistyössä koulutusvientiin soveltuvat tuotteet.