VEPO JOHTAMINEN 2035
Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajuuden kehittämissuunnitelma ja koulutuskokonaisuus.

Vaiheessa 1 laaditaan johtamisen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2035. Vaiheessa 2 rakennetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamisen valtakunnallinen koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma.

Perustiedot

Hankerahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 13/09/2021 → 31/01/2023

Hankkeen johtajat: KT Raisa Ahtiainen raisa.ahtiainen@helsinki.fi ja KT, dosentti Elina Fonsén elina.fonsen@helsinki.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: KT Lauri Heikonen lauri.heikonen@helsinki.fi

Hankkeen vaiheet

Hanke rakentuu kahdesta vaiheesta.

Vaihe 1. Kirjallisuuskatsaus, kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kartoitus sekä kirjallisuuskatsaus. Kartoituksessa tarkastellaan kasvatus- ja opetusalan perustutkintokokonaisuuksiin sekä täydennyskoulutuksiin kuuluvia johtamiskoulutuksia sekä kasvatus- ja opetusalan johtamisen kehittämishankkeita, joita on tarjolla opettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa. Kirjallisuuskatsauksen kohteena ovat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset, joita tarkastelemme kasvatus- ja opetusalan johtamisen paradigmoihin, johtajuuskoulutusten kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudennäkymiin kohdentuvien tutkimustulosten sekä johtopäätelmien osalta.

Näiden osa-alueiden pohjalta muodostetaan kokonaiskuva johtajuuden nykytilasta sekä voidaan analysoida ja tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvat kehittämistarpeet. Tuloksena laaditaan johtamisen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2035.

Vaihe 2. Tutkimusperustainen johtajuuden koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma

Vaiheen 1 kartoituksen ja kirjallisuuskatsauksen sekä vaiheessa 2 toteutettavan empiirisen tutkimusosuuden pohjalta rakennetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamisen valtakunnallinen koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma.

Koulutuskokonaisuudessa ja opetussuunnitelmassa yhdistetään opetushallinnon tutkinto ja yliopistossa suoritettavat johtamisen opinnot siten, että niitä voidaan jatkossa käyttää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimivien johtajien (esim. rehtori, päiväkodinjohtaja) kelpoisuuden tuottavina opintoina. Tämän lisäksi muotoillaan esitys rahoitusmallista ja mahdollisesta lakimuutostarpeesta. Koulutuskokonaisuus ja sen opetussuunnitelma laaditaan siten, että ne ovat kansallisesti sovellettavissa eri opettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa osana perustutkintoa ja täydennyskoulutuksia.