Profiloitumisalueet

Helsingin yliopisto vahvistaa tutkimusprofiiliaan strategisesti valituilla alueilla kilpaillun profiloitumisrahoituksen avulla. Tällä sivulla esittelemme profiloitumisalueitamme ja niihin liittyviä profiloitumistoimiamme.
Mitä profiloitumisalueet ja -toimet ovat?

Suomen Akatemia myöntää suomalaisille yliopistoille kilpailtua rahoitusta niiden tutkimusprofiilien vahvistamiseen. Rahoitusta myönnetään tietyille profiloitumisalueille.

Profiloitumisalue voi olla jokin tutkimusala tai tiettyä teemaa käsittelevä tutkimuskokonaisuus. Alueen on oltava tarkkaan harkittu ja strategisesti merkittävä osa yliopistossa tehtävää tutkimusta.

Profiloitumistoimet ovat tiettyjä toimenpiteitä, jotka yliopisto toteuttaa valittujen profiloitumisalueiden kehittämiseksi.

Helsingin yliopiston profiloitumistoimista suuri osa on ollut

Profiloitumisrahoituksen avulla toteutetut alhaalta ylöspäin ponnistavat aloitteet ovat olleet kunkin profiloitumisalueen tavoitteiden mukaisesti instituutteja, verkostoja, yhteistyöalustoja, keskuksia ja tutkimushankkeita.

Seitsemässä ensimmäisessä Suomen Akatemian profiloitumisrahoitushaussa Helsingin yliopistolle on myönnetty rahoitusta yhteensä yli 120 miljoonaa euroa. Esittelemme alla Profi1–Profi7-hauissa myönnetyllä rahoituksella Helsingin yliopistossa toteutetut profiloitumisalueet ja -toimet.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH)

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti perustettiin 2020. Tällä profiloitumisalueella kehitämme instituuttia eteenpäin.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin tavoite on kehittyä yhdeksi parhaista eurooppalaisista tutkimusympäristöistä omalla alallaan. Instituutti keskittyy monitieteiseen tutkimukseen ja menetelmiin humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä. Se vahvistaa instituutioiden, infrastruktuurien ja poikkitieteellisen tutkimuksen yhteyttä digitaaliseen dataan ja tietoyhteiskuntaan.

Instituutti yhdistää fokusalueita viidestä tiedekunnasta (humanistisesta, kasvatustieteellisestä, oikeustieteellisestä, valtiotieteellisestä ja teologisesta), Svenska social- och kommunalhögskolanista ja Tutkijakollegiumista. Instituutti parantaa paikallisten ja kansallisten ihmistieteellisten tutkimusinfrastruktuurien koordinaatiota ja käytettävyyttä.

Tälle Profi6-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021–2026.

Ihmisen aivojen ymmärtäminen (UHBRAIN)

Ihmisen aivojen ymmärtämisen profiloitumisalueella yhdistämme monitieteisesti neurotieteitä, vahvistamme alan paikallista ja kansallista yhteistyötä sekä edistämme tutkimukseen perustuvien innovaatioiden kehittämistä aivovaurioiden ehkäisyyn ja hoitoon.

Me uskomme, että aivojen menestyksekäs suojelu ja hoito vaativat parempaa ihmisaivojen ymmärrystä. Koska aivotoimintoihin vaikuttavia tekijöitä on niin paljon, sujuva monitieteinen yhteistyö on tarpeen.

Ihmisen aivojen ymmärtämisen profiloitumisalue jatkaa sitä työtä, jota olemme aikaisemmin tehneet elämäntieteiden kehittämisessä profiloitumisrahoituksella. Tätä profiloitumisaluetta johtaa Neurotieteiden tutkimuskeskus (linkki englanniksi), joka on yksi ensimmäisen Profi-rahoituskierroksen avulla perustetun Elämäntieteiden instituutti HiLIFEn (linkki englanniksi) yksiköistä.

Tälle Profi6-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021–2026.

Interactions of Earth Components (InterEarth)

Interactions of Earth Components (InterEarth) -profilointialueen tavoitteena on luoda poikkitieteellinen huippuosaamisen keskittymä, joka tuottaa uutta tietoa maapallon eri komponenttien – eliökehän, vesikehän, kivikehän ja ilmakehän – välisestä vuorovaikutuksesta ja palautemekanismeista. InterEarth pyrkii tuottamaan tieteeseen perustuvia ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin, jotka liittyvät niin ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen kuin ilmanlaatuun ja vaarallisiin luonnonilmiöihin.

Profilointialue tuo yhteen kolmessa tiedekunnassa (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) sekä Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (Luomus) tehtävää tutkimusta yhdistämällä monitieteistä ympäristö- ja luonnonvara-aiheista isoa dataa kokeelliseen tutkimukseen ja mallinnukseen kymmenellä eri tieteenalalla (fysiikka, biologia, ekologia, kemia, metsätiede, maatalous, geotieteet, maantiede, ympäristötieteet ja datatiede).

Huippuosaaminen ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset tutkimusasemat arktisella ja boreaalisella alueella (ml. kuuden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin kansalliset yksiköt) sekä trooppisessa Afrikassa tarjoavat keskittymälle erinomaisen mahdollisuuden saavuttaa johtava asema tällä nousevalla poikkitieteellisellä ympäristötutkimuksen alalla.

Monitieteinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus (UHealth)

Monitieteisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen profiloitumisalueella yhdistämme tosielämän kontekstissa tehtyä terveyteen liittyvää tutkimustamme. Muunnamme monitieteisiä löydöksiä globaalien ja paikallisten terveyshaasteiden ratkaisuiksi.

Monitieteinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus luo uuden monitieteisen alustan. Se yhdistää kliinistä, osallistavaa ja toimintatutkimusta lääketieteen, farmasian, terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, ruokatieteiden ja kliinisten kielitieteiden aloilla.

Tämä profiloitumisalue on läpileikkaus yliopistomme rikkaasta terveystutkimuksesta, sisältäen Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaivamme. Profiloitumisalue vahvistaa johtajuutta ja huippuluokan tutkimusta kahden pääteeman ympärillä:

 1. Terveyspalvelut
 2. Ennaltaehkäisy

Tälle Profi6-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021–2026.

Resilient and Just Systems (RESET)

Vahvaan tieteidenvälisyyteen nojaava Profi 7 -profiloitumisalue Resilient and Just Systems (RESET) luo poikkitieteellisen tutkimusympäristön, joka yhdistää elämän- ja yhteiskuntatieteitä ja tarjoaa kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja systeemisen palautumiskyvyn vahvistamiseksi. Ihmisten, eläinten ja yhteiskunnan on sopeuduttava maapallolla tapahtuviin isoihin muutoksiin. Tämä RESET-hanke pyrkii tuottamaan työkaluja, joiden avulla sopeutuminen onnistuu tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin.  

RESET-profiloitumisalue koostuu aikaisemmista profiloitumisalueista Helsinki One Health HOH, Kestävyystieteen instituutti HELSUS ja Helsinki Inequality Initiative INEQ, mitkä lähtevät rakentamaan yhdessä RESET-hankkeen toteutusta osana omaa toimintaansa. Aluetta vetää eläinlääketieteellinen tiedekunta, ja siihen osallistuu kolmelta kampukselta seitsemän muuta tiedekuntaa (bio- ja ympäristötieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, farmasia, lääketieteellinen, kasvatustieteellinen, teologinen ja valtiotieteellinen tiedekunta) sekä erillislaitos HiLIFE.

Tälle Profi7-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2023-2028.

Helsinki Inequality Initiative (INEQ)

Helsinki Inequality Initiative (INEQ) on monitieteinen tutkimusyhteisö, jonka puitteissa toimivien tutkijoiden työ lisää ymmärrystä intersektionaalisten epätasa-arvoisuuksien syistä ja seurauksista.

INEQ perustuu ennen kaikkea seuraavaan kolmeen toisiinsa liittyvään teemaan: tunnistaminen, representaatio ja reaktiot.

Profiloitumishankkeen tavoitteena on muodostaa, koordinoida ja laajentaa kriittistä tietoa epätasa-arvosta, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. INEQ-yhteisö kattaa lukuisia Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä, humanistisia, kasvatustieteellisiä ja terveystieteellisiä tutkimusaloja.

Tälle Profi4-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2018–2022. INEQ jatkaa toimintaansa osana RESET-profiloitumisaluetta.

Helsinki One Health (HOH)

Helsinki One Health on ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Verkosto kannustaa eri aloja ja ammattikuntia yhteistyöhön uusien eläin- ja ihmispopulaatioita koskevien globaalien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Tavoitteena on muodostaa korkealuokkainen tutkimusyksikkö, joka johtaa alan kansainvälistä tutkimusta ruokaturvallisuuden ja -valvonnan, translationaalisen lääketieteen sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin saralla.

Tälle Profi4-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2018–2022. Helsinki One Health jatkaa toimintaansa osana RESET-profiloitumisaluetta.

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

HELSUS vastaa profiloitumistoimena kiireisiin ja monimutkaisiin kestävyyshaasteisiin. HELSUS tuottaa ratkaisuja ja reittejä kestäviin muutoksiin, joita voidaan soveltaa yhteiskunnassa muun muassa älykkäillä ohjauskeinoilla ja sääntelyllä.

Tavoitteena on luoda korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu kestävyystieteen tutkimusalusta, joka

 • keskittyy kestävyysmuutoksiin kaupunkien, ruokajärjestelmien, globaalin etelän ja arktisen alueen yhteyksissä
 • tuottaa uudistavaa tietoa kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon ja hallintoon

Tälle Profi3-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2017–2021.HELSUS jatkaa toimintaansa osana RESET-profiloitumisaluetta.

Aiemmat profiloitumisalueet

Nämä profiloitumisalueet olivat osa Profi1- ja Profi2-hakuja (2015–2019 ja 2016–2020). Suomen Akatemian rahoittamat profiloitumistoimet ovat vahvistaneet näiden alueiden tutkimusta.

Behavioural Life Science (BLS)

Behavioural Life Science -tutkimusalue on uusi ja kehittyvä ala, jonka uusilla vakinaistamispolulle perustetuilla sähköisiin terveyspalveluihin ja hyvinvointiin keskittyvillä tehtävillä on yhtymäkohtia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden digitalisaatiopainotukseen.

Helsingin yliopistossa tehtävä psykologian tutkimus keskittyy ihmisen käyttäytymisen hermostolliseen, molekulaariseen ja biologiseen perustaan.

Tämän profiloitumisalueen tavoitteina oli

 1. edesauttaa käynnissä olevaa ja luoda uutta (esim. farmaseuttista) alan tutkimusta ja yhteistyötä
 2. tuoda Helsingin yliopistossa olevaa alan tutkimukseen ja menetelmiin liittyvää psykologian asiantuntemusta biotieteisiin
 3. edesauttaa alan tutkimusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilailla ja asiakkailla
 4. mahdollistaa olemassa olevan biotieteiden ja psykologian tutkimusinfrastruktuurin koordinoitu ja kustannustehokas käyttö (esim. aivotutkimuslaitteet, biopankkitoiminta) sekä uusien investointien suunnittelu
 5. tarjota uutta asiantuntemusta ja yhteyksiä, joilla tuetaan yliopiston ja teollisuuden yhteistyön pohjaksi luotavan, yhden luukun periaatteeseen perustuvan biotieteiden alustan rakentamista
 6. keskittää yliopiston tarjoama terveydenhuollon ammattilaisten perustutkintokoulutus, tohtorikoulutus ja erikoistumiskoulutus biotieteiden tutkimus- ja koulutusympäristöön

Tämä profiloitumisalue kuului Profi2-hakuun (2016–2020).

Datatieteen tutkimuskeskus HiDATA

HiDATA on Helsingissä sijaitseva maailmanluokan datatieteen keskus. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen keskus yhdistää Suomen parhaiden datatieteen yksiköiden voimat.

Keskuksen toiminta perustuu tiedeyhteisön uraauurtaviin tutkimustuloksiin ja se raivaa tietä uusille läpimurroille edustamillaan tieteenaloilla. HiDATAn ensisijaisena tavoitteena on ratkaista datan analysointiin liittyviä merkittäviä yhteiskunnallisia ja teollisia ongelmia hyödyntämällä verkoston synergiaetuja.

Yksi HiDATAn kärkitutkimushankkeista on planeetanlaajuista ympäristöseurantaa toteuttava MegaSense-hanke.

Tälle Profi3-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2017–2021.

Digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG

Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskus on tutkimusverkosto ja -infrastruktuuri, joka keskittyy ratkaisemaan humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkimusongelmia uusilla digitaalisilla ja laskennallisilla menetelmillä sekä tutkimaan digitalisaatiota ilmiönä.

Profiloitumisalue vahvisti entisestään yliopiston huomattavaa digitaalisten ihmistieteiden tutkimuspainotusta. HELDIG on laajentanut ja uudistanut ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta etenkin globaalin kielellisen, kulttuurillisen, sosiaalisen ja poliittisen vuorovaikutuksen saralla.

HELDIG pohjusti Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin perustamista vuonna 2020.

Tämä profiloitumisalue kuului Profi2-hakuun (2016–2020).

Farmaseuttisen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharma

Helsingin yliopistossa tehtävä lääketutkimus on kansainvälisesti arvostettua, ja se on vahva osa yliopiston biotieteiden strategista tutkimusaluetta. Jotta perustutkimusta voidaan soveltaa hoitotarkoituksiin, kaivataan kipeästi uusia keksintöjä, mikä puolestaan edellyttää huippututkimusta.

FinPharman tavoitteena on ohjata Suomessa tehtävän lääketutkimuksen profiilia kohti regeneratiivista lääketiedettä. FinPharma perustaa kansainvälisesti tunnetun lääketutkimusalustan, joka edistää uusien innovatiivisten lääke-ehdokkaiden ja lääkevalmisteiden tunnistamista ja kehittämistä.

Alusta on Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tehtävän yhteistyön tulos. Liittymällä osaksi kaikkien kolmen yliopiston tutkimusympäristöjä FinPharma täydentää niiden tämänhetkistä osaamista sekä kehittää ainutlaatuista tietoa ja osaamista Suomessa.

Tälle Profi5-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2019–2023.

Fysiikka ja tietotekniikka

Physics and ICT -profiloitumisalueen tärkein saavutus on Helsingin yliopiston kannalta ollut Aalto-yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen ja selkiyttäminen.

Yksi alueen tärkeimmistä päätöksistä oli valita ne fysiikan alueet, joihin Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto tahoillaan keskittyvät. Tällä hetkellä Helsingin yliopistolla on hallussaan kaikki säteilyn ja aineen välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen tarkoitettu perustutkimuslaitteisto Helsingin alueella.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on vahvistunut osana tätä profiloitumisaluetta. Yhteistyö on ilmentynyt näissä muodoissa:

Tämä profiloitumisalue kuului Profi1-hakuun (2015–2019).

Globaali oikeus (Global Law, GLAW)

Global Law -profiloitumisalue vahvisti entisestään Helsingin yliopistossa tehtävän tutkimuksen globaalia painotusta, mikä todetaan muun muassa Unifin laatimissa vieraita kieliä ja kulttuureja sekä yhteiskuntatieteitä koskevissa rakenteellisen kehittämisen selonteoissa.

Keskinäisten riippuvuussuhteiden maailmassa laki on nähtävä entistä enemmän globaalina oikeudellisena, yhteiskunnallisena, poliittisena ja taloudellisena kehyksenä.

Globalisaation aiheuttamat ongelmat ovat mullistaneet oikeustiedettä ja oikeuden harjoittamista. Profiloitumisalueen tavoitteena oli osallistua aktiivisemmin maailmanlaajuisten ongelmien ja konfliktien ratkaisuun.

Alueen tavoitteet pohjautuivat muun muassa seuraaviin olemassa oleviin vahvuuksiin:

 1. kansainvälinen oikeus ja eurooppaoikeus
 2. dogmaattisten, vertailevien, empiiristen, teoreettisten ja historiallisten lähestymistapojen entistä aktiivisempi yhdistäminen
 3. ongelmalähtöinen perinteisiä oikeudenaloja ja tieteenaloja leikkaava tutkimus
 4. lain kriittisen analyysin panos ajatusten välittämiseen, vastavuoroiseen oppimiseen ja yleisten inhimillisten elinolosuhteiden kehittämiseen
 5. oikeustieteen tutkimuksen laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto

Tämä profiloitumisalue kuului Profi2-hakuun (2016–2020).

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE)

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) on monitieteinen elämäntieteiden alan tutkimuskeskus, joka tukee korkealuokkaista biotieteellistä tutkimusta yliopiston kaikilla kampuksilla ja kaikissa tiedekunnissa.

HiLIFE-yksikön toiminta on tehnyt yliopiston biotieteiden tutkimusympäristöstä kansainvälisesti entistä houkuttelevamman. HiLIFE on edistänyt kansainvälistä tieteidenvälistä tutkimusta biotieteiden saralla ja nostanut alan tutkimuksen tasoa. Instituutti on biotieteiden alalla muodostanut, kohdistanut ja tukenut tutkimusinfrastruktuurin osana toimivia alustoja.

Lisäksi HiLIFE on mahdollistanut biolääketieteellisen datan ja informatiikan yhdistämisen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa kerättyihin terveystietoihin. Monet HiLIFE:n infrastruktuureista tukevat laajempia kansallisen tason pyrkimyksiä sekä innovatiivisia teollisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita.

Tämä profiloitumisalue kuului Profi1-hakuun (2015–2019).

Ilmakehätieteiden keskus INAR

Ilmakehätieteiden keskus INAR tekee maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen vaikuttavaa huippuluokan hiukkastutkimusta.

Sen tavoitteena on vahvistaa yhtenäistä monitieteistä ilmakehätieteiden tutkimusympäristöä sekä tuottaa tutkimustuloksia kansallisen ja kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan käyttöön.

INAR on ottanut monitieteiseksi lähestymistavakseen mitata kaikkea maan pinnan ja ilmakehän välillä liikkuvaa, minkä ansiosta siitä on tullut yksi Euroopan johtavista ilmakehän ja biosfäärin väliseen vuorovaikutukseen ja ilmakehän hiukkasiin keskittyvän tutkimuksen keskuksista. Huippuluokan tutkimusinfrastruktuurin ja -verkostojen ansiosta INAR on alan tukiranka Suomessa.

Tälle Profi3-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2017–2021.

Matter and Materials (M+M)

Matter and Materials -profiloitumisalue edistää tieteidenvälistä tutkimusta palkkaamalla huippututkijoita tehtäviin, joissa perinteiset tieteenalat yhdistyvät jännittävin tavoin.

Alueella muun muassa luodaan uusia lääkekehitysmenetelmiä nanotekniikkaa ja farmasiaa yhdistämällä, paneudutaan materiaalitieteeseen hiukkaskiihdyttimien ja fuusioreaktorien äärioloissa sekä selvitetään maailmankaikkeuden muodostumista alkuräjähdyksen jälkeen yhdistämällä hiukkasfysiikkaa kosmologiaan.

Tällä profiloitumisalueella tuotetaan uusia keinoja hoitaa sairauksia, uusia, entistä tehokkaamman energiantuotannon mahdollistavia materiaaleja ja perustavanlaatuisia oivalluksia maailmankaikkeuden luonteesta.

Tutkimuksella on merkittävää teollista ja kaupallista merkitystä sekä suuryritysten kanssa tehtävän yhteistyön että start-up-yritysten perustamisen kautta. Matter and Materials -profiloitumisalue on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja farmasian tiedekunnan yhteistyöhanke.

Tälle Profi4-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2018–2022.

Mind and Matter – Tiedon, älyn ja tajunnan perusta

Kvantti-informaatiotiede on uusi tutkimusala, joka saattaa perustavanlaatuisesti muuttaa näkemystämme tiedon käsitteestä. Se vaikuttaa sekä tekniseen (tietokoneet, tekoäly) että inhimilliseen (muisti, kieli, päätöksenteko) tiedonkäsittelyyn.

Tämä tutkimusalue kattaa eräitä aikamme kiehtovimpia tieteellisiä ja käsitteellisiä ongelmia, joita ratkaisemaan Mind and Matter -profiloitumisalue kokoaa lukuisia Helsingin yliopiston tutkimusryhmien huippuja.

Profiloitumisalue tuo yhteen teknistieteellisten STEM-alojen näkökulmia hyödyntäviä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloja, jotka tuottavat mullistavaa uutta tietoa 1) älystä, 2) tajunnasta ja 3) tiedosta.

Tälle Profi5-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2019–2023.

Monitieteinen Venäjän tutkimus (Interdisciplinary Russian Studies, INTERRUS)

Interdisciplinary Russian Studies -profiloitumisalue pohjaa Helsingin yliopiston laajalti tunnustettuun asiantuntemukseen Venäjän tutkimuksen saralla.

Alan asiantuntemus on politiikan, turvallisuuden, talouden ja ympäristön kannalta strategisesti äärimmäisen tärkeää niin Suomelle kuin muullekin maailmalle. Tämä profiloitumisalue on vahvistanut yliopiston profiilia yhtenä maailman johtavista tieteidenvälisen Venäjän tutkimuksen ympäristönä.

Profiloitumisalueeseen kuului muun muassa seuraavia profiloitumistoimia:

 • Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskuksen kanssa jaettu tehtävä, jossa Venäjän tutkimukseen sovellettiin isoon dataan perustuvia lähestymistapoja
 • huippututkimusta nyky-Venäjän kehityksestä
 • tutkimuksen vahvistaminen uusilla vakinaistamispolun professuureilla ja tärkeimpien alueiden tieteidenvälisillä hankkeilla
 • jatkuva innovatiivinen ja aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Suomessa ja Euroopassa

Tämä profiloitumisalue kuului Profi2-hakuun (2016–2020).

Oppiminen digitaalisessa maailmassa (Learning in the Digital World, LEAD)

Learning in the Digital World -profiloitumisalue on johtava suomalainen monitieteinen digitaalisen oppimisen tutkimuskeskus.

Keskuksen toiminta perustuu pedagogiseen huippututkimukseen. Helsingin yliopiston on yksi maailman arvostetuimmista kasvatustieteellisen tutkimuksen instituutioista. Keskus tekee ja yhdistää huippututkimusta, joka perustuu moninaisten tieteenalojen laajaan kansainväliseen yhteistyöhön. Keskuksen painopisteitä ovat

 • oppimisen yhteydet
 • aivot
 • oppimisen teknologia digitaalisessa maailmassa

Keskus tutkii digitaalisten apuvälineiden ja oppimisympäristöjen suunnittelua ja käyttöä kouluissa, opettajankoulutuksessa ja työelämässä. Lisäksi keskus auttaa kansalaisia hankkimaan hyvän elämänlaadun ylläpitämiseen tarvittavat digitaidot.

Keskus vahvistaa entisestään yliopiston profiilia maailmanluokan ympäristönä oppimiseen keskittyvälle tutkimukselle.

Tämä profiloitumisalue kuului Profi2-hakuun (2016–2020).

Thriving Nature

Thriving Nature on huippuluokan profiloitumisalue Helsingin yliopistossa biotieteiden alalla.

Tämän profiloitumisalueen tavoitteena on luoda ainutlaatuisia tieteidenvälisiä tutkimushankkeita, jotka pureutuvat biologisen sietokyvyn ja sopeutumisen eliöihin ja genomiin liittyvään perustaan sekä vastaavat kesytettyjen ja villien lajien kohtaamiin haasteisiin luonnollisissa ja hallituissa ympäristöissä.

Tähän tavoitteeseen päästään

 • kokoamalla uusia ja ainutlaatuisia huippututkimusryhmiä Helsingin yliopistossa tehtävän biotieteellisen tutkimuksen eri osa-alueilta
 • hyödyntämällä biotieteissä parhaillaan käynnissä olevaa ajattelutavan muutosta: vuorovaikutusta on kaikkien biologisten tasojen (solut, yksilöt, populaatiot, yhteisöt) välillä, joten niiden tutkimuksessa on käytettävä geenien, eliöiden ja niiden elinympäristöjen välisiä dynaamisia vuorovaikutusverkostoja

Thriving Nature -profiloitumisalue yhdistää suomalaisten yliopistojen mittakaavassa ainutlaatuista huippuluokan asiantuntemusta ekologiassa ja evoluutiobiologiassa, genomitason prosesseissa, bioteknologiassa, isossa datassa, molekulaarisessa ja translationaalisessa kasvibiologiassa sekä viljely- ja metsäkasvien jalostuksessa.

Tälle Profi5-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2019–2023.

Tilastotiede

Tilastotieteen profiloitumisalueen toimilla on tuettu monitieteistä tutkimusta

Tämän profiloitumisalueen ansiosta on voitu tuoda Helsingin yliopistossa tehtävä biostatistiikan tutkimus saman katon alle ja kehittää digitaalisia biostatistiikan opetusmenetelmiä.

Tämä profiloitumisalue kuului Profi1-hakuun (2015–2019).

Tutustu myös