Lippulaivat

Helsingin yliopiston lippulaivoissa huipputason tiede yhdistyy monin tavoin yhteistyöhön yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa. Olemme mukana seitsemässä Suomen Akatemian lippulaivaohjelman osaamiskeskittymässä. Tällä sivulla voit tutustua lippulaivoihin!
Mikä on Suomen Akatemian lippulaiva?

Lippulaiva on alansa korkeatasoinen ja vaikuttava osaamiskeskittymä, joka saa rahoitusta Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta.

Lippulaivoissa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja siitä kumpuava laaja taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lippulaivoilla luodaan tieteen avulla tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vaikka lippulaivaohjelma on Suomen Akatemian rahoitusmuoto, valtaosa lippulaivojen rahoituksesta tulee muualta. Merkittäviä rahoittajia ovat EU, yritykset ja lippulaivojen taustaorganisaatiot kuten Helsingin yliopisto itse. Lippulaivojen mittava ja pitkäjänteinen rahoitus tukee tiiviin yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden kesken.

Lippulaivaohjelmassa on mukana 14 lippulaivaa, jotka on valittu neljässä lippulaivahaussa. Helsingin yliopisto on mukana seitsemässä lippulaivassa. Kahta näistä johdetaan Helsingin yliopistosta, viidessä Helsingin yliopisto on mukana partnerina. Lue niistä lisää tämän sivun seuraavissa osioissa.

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN edistää yksilöllisten syöpähoitojen kehittämistä ja uusien terveysalan innovaatioiden syntyä.

iCAN yhdistää uudella tavalla täsmälääketiedettä sekä potilaiden digitaalisia terveys- ja elämäntapatietoja. Tutkimuksessa ja kehityksessä hyödynnetään Suomen ainutlaatuisia terveystietorekistereitä ja digitaalista terveydenhoitojärjestelmää. Tiedon louhintaa näistä kehitetään muun muassa keinoälyä hyödyntäen.

Lippulaivan tavoitteena on tuottaa tutkimuksen läpimurtoja ja kehittää tutkimukseen perustuvia innovaatioita, joiden avulla parannetaan syöpähoitoja ja syöpäpotilaiden elämänlaatua. Lippulaivassa potilaat ja potilasjärjestöt ovat aktiivisesti mukana tutkimusten suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä.

Helsingin yliopisto johtaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa yhteistä iCAN-lippulaivaa.

iCAN-lippulaivan johtaja on akateemikko Kari Alitalo.

Uusi tieto antaa pohjan oikean hoidon kehittämiseen kullekin potilaalle.
Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa GeneCellNano

Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (GeneCellNano) on lippulaiva, joka kehittää uusia tehokkaita hoitomuotoja vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon.

GeneCellNano keskittyy uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkerien ja diagnostiikan innovaatioihin ja kaupalliseen kehittämiseen. Lippulaivassa ovat mukana Suomen eturivin geeni-, solu- ja nanoterapiatutkijat, kliiniset toimijat, johtavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Helsingin yliopistossa tavoitteena GeneCellNano-lippulaivassa on kehittää erityisesti geeni-, liposomi-, nanopartikkeli- ja solun ulkopuolisiin vesikkeleihin perustuvaa terapiaa.

Itä-Suomen yliopisto johtaa GeneCellNano-lippulaivaa. Helsingin yliopisto on mukana lippulaivassa yhdessä Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa.

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC on lippulaiva, joka kehittää ratkaisuja maailman ohjaamiseksi kohti ilmastoneutraaliutta.

ACCC arvioi ja mittaa ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat muun muassa hiilinielut ja aerosolit. Lippulaiva tutkii myös ilmansaasteiden muodostumisen monimutkaisia prosesseja. ACCC:n yhteen kokoamalla kansainvälisellä mittausasemien verkostolla on ainutlaatuista pitkän aikavälin dataa ilmakehän ja ekosysteemin vuorovaikutuksesta.

Lippulaivan tavoitteena on tuottaa entistä kattavampiin havaintoaineistoihin perustuen aikaisempaa tarkempia malleja, joiden avulla päättäjät voivat tehdä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpiä päätöksiä. Yritysyhteistyö synnyttää uusia ilmanlaatua sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista tukevia käytännön ratkaisuja.

Helsingin yliopisto johtaa ACCC-lippulaivaa. Mukana ovat myös llmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto.

ACCC-lippulaivan johtaja on akateemikko Markku Kulmala.

Jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä keskustelimme ja sovimme yhteistyöstä 40 yrityksen, kaupungin, tutkimuskeskuksen ja muun yhteistyökumppanin kanssa – tämä yhteistyö on suunnitelman keskiössä.
Koulutus tulevaisuutta varten (EDUCA)

Koulutus tulevaisuutta varten lippulaiva (EDUCA) pyrkii vahvistaa koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta sekä opettajien ja rehtoreiden osaamista.

Tutkimusperusteisen tiedon tarve koulutuksen ja opetuksen uudistamiseen liittyvässä päätöksenteossa niin Suomessa kuin maailmassa on ilmeinen. Haasteet ovat yhteisiä, mutta ratkaisut eivät ole tyypillisesti olleet tutkimusperusteisia.

EDUCA-lippulaivassa rakennettavan aineistoinfrastruktuurin avulla pystytään keräämään erittäin laajoja aineistoja oppijoiden oppimistuloksista, oppimisvaikeuksista, motivaatiosta ja hyvinvoinnista. Tiedot voidaan myös yhdistää jo olemassa oleviin aineistoihin, mikä mahdollistaa monipuolisen ja monitieteisen aineistoanalyysin sekä tekoälypohjaiset ennusteet.

Lippulaivaa koordinoi Jyväskylän yliopisto, ja mukana ovat Helsingin yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto. Helsingin yliopiston tutkijat keskittyvät oppimisen vaihteluun sekä opettajien ja rehtoreiden työnhyvinvointiin.

Lippulaivan johtajana toimii Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen. Helsingin yliopiston tutkimusta johtaa akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro.

Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen (FAME) lippulaiva

Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen (FAME) lippulaiva kehittää sovelletun matematiikan ja fysiikan menetelmiä yhteiskunnan tarpeisiin kuten lääketieteelliseen kuvantamiseen, teollisten prosessien seurantaan, rakenteiden kajoamattomaan testaukseen ja satelliittidatan tulkintaan.

Lippulaivaa koordinoi Itä-Suomen yliopiston ja siihen kuuluu myös jäseniä Aalto-yliopistosta, Ilmatieteen laitokselta, Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, LUT-yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Tampereen yliopistosta.

Lippulaivan johtajana toimii professori Tanja Tarvainen Itä-Suomen yliopistosta.

Suomen kvanttilippulaiva (FQF)

Suomen kvanttilippulaiva (Finnish Quantum Flagship, FQF) vahvistaa ja laajentaa alan kansallista ekosysteemiä sekä edistää huippututkimusta, joka vauhdittaa uusien yritysten syntymistä.

Lippulaiva tuo yhteen kvanttimateriaalien, -laitteiden ja -informaation huippututkimuksen sekä johtavaa asiantuntemusta sovellusten, teknologian siirron ja markkinakäyttäytymisen tutkimuksen aloilta. Tavoitteena on tukea yritysten ekosysteemin kasvua yhdistämällä tiedettä ja perustutkimusta sovelluksiin.

Lippulaiva mahdollistaa laajan kansallisen yhteistyön, jolla turvataan suomalaisen yhteiskunnan valmius kvanttiteknologiamurroksessa.

Lippulaivaa koordinoidaan Aalto-yliopistosta ja mukana on lisäksi VTT, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Lippulaivan johtajana toimii professori Peter Liljeroth Aalto-yliopistosta.

Suomen tekoälykeskus FCAI

Suomen tekoälykeskus FCAI kehittää tekoälyä, joka pystyy oppimaan, suunnittelemaan ja toimimaan yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

FCAI kokoaa yhteen Suomen tekoälyosaamista ja kehittää käytännön tekoälysovelluksia. FCAI yhdistää tutkijoita eri tieteenaloilta tekemään tutkimusta ja kehittämistä yhdessä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Keskus pyrkii edistämään tekoälyn hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä ja yhteiskunnassa. Mukana ovat vahvasti myös tekoälyn etiikka ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Aalto-yliopisto johtaa Suomen tekoälykeskus FCAI:ta. Helsingin yliopisto on mukana lippulaivassa yhdessä VTT:n kanssa.

Suomen tekoälykeskus auttaa pitämään alan parhaat osaajat Suomessa ja tuomaan Suomeen lisää huippuosaajia ja investointeja.
Tutustu myös