Opetus Soc&komissa

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) panostaa niin digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen kuin pienryhmäopetuksen tarjoamiseenkin. Päämääränä on lisätä opintojen joustavuutta ja antaa opiskelijoille mahdollisuus kehittää osaamistaan monipuolisesti.

Seminaarien ja perinteisten luentojen lisäksi opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä, kuten draamaharjoituksia, lukupiirejä, menetelmätyöpajoja, podcast-kursseja, tekstipohjaisia keskusteluja, prosessikirjoittamista, projektitöitä ja roolileikkejä.

Opetus perustuu tutkimukseen, ja Soc&kom kehittää uusia tapoja, joilla opiskelijat pääsevät kosketuksiin tutkimuksen kanssa. Opetusryhmät ovat usein pienempiä kuin isoissa yliopistoissa yleensä. Tavoitteenamme on, että opiskelijoiden ja opettajien välille syntyy henkilökohtaisia kontakteja. Kruununhaassa sijaitseva Soc&komin rakennus toimii ruotsinkielisenä tilana Helsingin yliopistossa.

Jokainen opiskelija laatii oman portfolion

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa kaikki opiskelijat työstävät opintojen aikana omaa portfoliotaan. Tämä tarkoittaa, että opintojaksojen yhteydessä opiskelijat analysoivat ajatteluaan, oppimistaan ja toimintaansa ja tekevät tältä pohjalta muistiinpanoja. Opiskelijat pohtivat työskentelymenetelmiään ja sitä, mitä he ovat oppineet kullakin opintojaksolla, sekä tallentavat mahdollisesti tuottamiaan tekstejä, videopätkiä ja muita töitä. Kandiopintojen lopussa opiskelijat esittelevät portfolionsa portfoliokeskustelun yhteydessä. Opiskelijat kirjoittavat myös portfoliokertomuksen, jossa tiivistetään valitun opintosuunnan perus-, aine- ja menetelmäopinnoissa sekä valinnaisissa opinnoissa opittu.  

Portfolio auttaa opiskelijoita kehittämään metakognitiivisia valmiuksiaan eli kykyään havainnoida oppimistaan ja kehitystään opintojen aikana. Tämä auttaa opiskelijoita tunnistamaan osaamisensa ja valmiutensa, kun he siirtyvät maisteriopintoihin ja myöhemmin työelämään, sekä tukee heidän kehittymistään alansa asiantuntijoina.

Esimerkkejä opintosuuntien opetusmenetelmistä
Opetuksen laatu ja kehittäminen

Tuemme opiskelijoiden osallistumista opetuksen kehittämiseen, yhteiseen keskusteluun ja muuhun toimintaan ja vahvistamme näin opiskelijoiden osallistumista koko yliopistoyhteisössä.

Pedagogista kehittämistä Soc&komissa tukee Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) pedagoginen yliopistonlehtori Åsa Mickwitz. Hän tukee oppimista ja opetusta sekä järjestää henkilöstölle yliopistopedagogiikan koulutusta, joka perustuu alan huippututkimukseen. Esimerkkejä toiminnasta ovat pedagogiset kahvituokiot, joissa henkilöstö voi keskustella ajankohtaisista pedagogisista kysymyksistä. Soc&komin opettajat ovat panostaneet paljon opetuksen monipuolistamiseen, muun muassa yhdistämällä lähi- ja etäopetusta ja digitalisoimalla osan opetusmateriaalista (esim. podcastit ja luentovideot). Opettajat jakavat keskenään opetukseen liittyviä aineistoja ja vinkkejä tätä tarkoitusta varten luodulla Moodle-sivulla.

Opetuksen kehittäminen perustuu myös opiskelijapalautteen järjestelmälliseen keräämiseen HowULearn-kyselyllä. Opiskelijat vastaavat kyselyyn neljä kertaa kandi- ja maisteriopintojensa aikana. Kysely antaa arvokasta tietoa siitä, miten opiskelijat kokevat Soc&komin tarjoaman opetuksen. Samalla opiskelijat saavat palautetta omista opiskelutavoistaan. Kanditutkinnon suoritettuaan opiskelijat vastaavat Kandipalaute-kyselyyn, jonka tuloksia käytetään opetuksen laadun seuraamiseen ja parantamiseen.

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia on ainutlaatuinen verkosto, joka koostuu yliopiston ansioituneimmista opettajista. Akatemian tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä sekä mahdollistaa meritoituminen ja palkitseminen paitsi tutkimus- myös opetusansioiden perusteella.

Opettajien akatemian valintakriteereitä ovat pedagogisen osaamisen ja ohjaamisen jatkuva kehittäminen, opiskelijoiden oppimista ja osaamista edistävät opetus- ja ohjausmenetelmät, kyky kehittää ja käyttää opetusvälineitä sekä osallistuminen opetuksen yhteiseen kehittämiseen. Akatemiaan valituista opettajista tulee akatemian pysyviä jäseniä, ja he saavat kolmevuotisen henkilökohtaisen määrärahan. Kunkin opettajan kotiyksikkö saa kehittämismäärärahan samalle kaudelle. Määräraha tulee käyttää opettajien pedagogisten taitojen ja valmiuksien edistämiseen sekä opetuksen kehittämiseen.

Soc&komissa työskentelee kolme Opettajien akatemian jäsentä:

  • Johan Bärlund, rehtori, pohjoismaisen oikeuden professori
  • Anna Henning-Lindblom, opetuksesta vastaava vararehtori, yhteiskuntatieteiden kandiohjelma johtaja, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori
  • Martin Björklund, julkisoikeuden ja oikeuden yleistieteiden professori

Lue myös uutinen: Martin Björklund: Jos opiskelijat viihtyvät luennolla, mutteivät opi, vika on opettajassa

Digitalisaatio on yhä tärkeämpi osa Soc&komin toimintaa. Tuemme henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämistä koulutuksella ja tukipalveluilla, jotka vastaavat nykytarpeisiin. Verkkopedagogiikan asiantuntija Christian Lindblom ja koordinaattori Mats Söderman toteuttavat tärkeitä tukitoimia Soc&komissa. Lisäksi osallistumme virtuaaliliikkuvuuteen liittyvien kehityshankkeiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Soc&kom on esimerkiksi tehnyt jo vuosien ajan opetusyhteistyötä australialaisen, uusiseelantilaisen ja singaporelaisen yliopiston kanssa. Yhteistyö tuo eri puolilla maailmaa olevia opiskelijoita yhteen virtuaalisissa luokkahuoneissa.

Syksyllä 2021 Soc&kom otti käyttöön täysin uudistetun audiovisuaalisen studion. Sen lisäksi, että journalistiopiskelijat voivat tehdä käytännön harjoituksia ammattimaisessa ympäristössä, studio tukee myös koko korkeakoulun digitalisointia ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta varten.

Studiossa voi toteuttaa radiolähetyksiä käyttämällä samoja teknisiä ratkaisuja ja työskentelymenetelmiä kuin monet suomalaiset ja kansainväliset mediatalot, muun muassa suunnittelutyökaluja, tietokanta-arkistointia ja äänieditointia. Lisäksi studiossa voidaan tehdä enintään neljän osallistujan podcast-lähetyksiä sekä nettilähetyksiä suoratoistona tai tallenteina.

Lue myös uutinen:

"Kaikkien tulisi tietää, mitä digitalisaatio pitää sisällään"