Erikoistumiskoulutukset Helsingin yliopistossa

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ja sinulla on jo työkokemusta? Haluatko kehittyä ammatillisesti ja syventää asiantuntijuuttasi? Erikoistumiskoulutus on uusi maksullinen koulutusmuoto, joka edistää työelämässä jo toimivien ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen muilla tavoin hankkineille. Erikoistumiskoulutukset tarjoavat joustavan mahdollisuuden kehittää osaamista sellaisilla asiantuntijuuden alueilla, jotka ovat ajankohtaisia ja merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän kannalta. Tavoite on, että erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutukset suunnitellaan tarkasti työelämän tarpeita ja siinä tapahtuvia ja ennakoitavia muutoksia kuunnellen.

Koulutus ei johda tutkintoon vaan erikoistumiskoulutuksen suorittanut saa siitä erillisen todistuksen. Koulutuksen laajuus vaihtelee 30 ja 120 opintopisteen välillä ja se toteutetaan yleensä siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.

Tutustu erikoistumiskoulutuksiimme ja hae!

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu farmaseuteille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksessa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Voit valita apteekki- ja sairaalafarmasian yleisen opintopolun tai residenssiopintopolun. Yleinen opintopolku keskittyy laaja-alaisesti apteekki- ja sairaalafarmasiaan. Residenssiopintopolku syventyy kunkin opiskelijan erikoisalaan.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

 

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisoreille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksessa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Voit valita apteekki- ja sairaalafarmasian yleisen opintopolun tai residenssiopintopolun. Yleinen opintopolku keskittyy laaja-alaisesti apteekki- ja sairaalafarmasiaan. Residenssiopintopolku syventyy kunkin opiskelijan erikoisalaan.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

 

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu lääketeollisuudessa toimiville farmaseuteille (B.Sc) Suomessa ja ulkomailla. Koulutuksen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa, myyntilupa-asioissa, lääketurvatoiminnassa ja laadunhallinnassa/GxP -toiminnoissa. Koulutukseen liittyvän kehittämisprojektin aiheen voit valita kiinnostuksesi mukaan syventämään osaamistasi nykyisessä työssäsi tai tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi. Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus antaa sinulle myös valmiudet Qualified Person -pätevyyden hakemiseen. Koulutus on kansainvälinen, joten opetus- ja suorituskieli on englanti.

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu lääketeollisuudessa toimiville proviisoreille (M.Sc) Suomessa ja ulkomailla. Koulutuksen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa, myyntilupa-asioissa, lääketurvatoiminnassa ja laadunhallinnassa/GxP -toiminnoissa. Koulutukseen liittyvän kehittämisprojektin aiheen voit valita kiinnostuksesi mukaan syventämään osaamistasi nykyisessä työssäsi tai tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi. Koulutus on kansainvälinen, joten opetus- ja suorituskieli on englanti.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä. Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus.

Koulutukseen haku tapahtuu kerran kolmessa vuodessa. Seuraava haku on keväällä 2022.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu erikoissairaanhoidossa tai perustasolla psykiatrian tai mielenterveystyön kentällä työskenteleville psykologeille. Koulutusohjelman päätavoite on päivittää ja syventää tietoja ja taitoja kliinisen mielenterveyspsykologian ydinalueilla kuten mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvässä arviointi-, konsultointi- ja interventio-osaamisessa.

Koulutukseen haku on kerran kolmessa vuodessa. Seuraava haku on keväällä 2022.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus hyvinvointipalvelujen erikoisalalla on tarkoitettu sosiaalityön ammattilaisille, jotka tarvitsevat valmiudet sosiaalityön sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavaan järjestämiseen. Erikoisalan painopisteitä ovat palvelujen johtaminen ja uudistaminen, välineet asiakaslähtöiseen palvelujärjestelmään, monialainen verkostoyhteistyö sekä palvelujen tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi.

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin kanssa. Koulutus toteutetaan Helsingissä ja Kuopiossa sekä verkko-opintoina. Seuraava opiskelijahaku toteutetaan vuonna 2021.
 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on tarkoitettu työelämässä oleville sosiaalityöntekijöille ja sopii mm. lastensuojelun tai perhesosiaalityön sosiaalityöntekijöille, koulukuraattoreille, lastenvalvojille, johtaville sosiaalityöntekijöille ja suunnittelu- tai kehittämistehtävissä toimiville.  

Koulutuksessa paneudut lasten, nuorten ja perheiden asemaan yhteiskunnassa ja lastensuojelussa. Koulutuksessa syvennät osaamistasi tiedonmuodostuksessa, lastensuojelutarpeen arvioinnissa, muissa tilannearvioinneissa ja dokumentoinnissa sekä lastensuojeluun liittyvien ilmiöiden kuten kaltoinkohtelun tunnistamisessa. Koulutus antaa valmiuksia toimia sosiaalityön erityisasiantuntijana moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Kaksikielinen (suomi – ruotsi) koulutus kestää 2,5 vuotta ja koostuu lähiopetusjaksoista eri paikkakunnilla ja verkko-opinnoista. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalalla järjestävät Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan ja Turun yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston kanssa (Sosnet). Koulutuksen toteutukseen osallistuu myös Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot. Nykyinen koulutus on käynnissä 2019-2021.

Opettajille suunnattu erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Koulutus kehittää sinut digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi. Koulutuksen jälkeen ymmärrät digitalisoituvan yhteiskunnan koulun toimintaan mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ja osaat soveltaa tätä tietoa oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisessä, arvioinnissa, koulun toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnassa.

Koulutuksessa perehdyt tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuviin opetuskäytänteisiin ja kehittämismalleihin, digitaalisiin sovelluksiin, oppimisympäristöihin ja materiaaleihin. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa, ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, joka toimit biotalouden alalla (yritykset ja julkiset toimijat) esimerkiksi neuvonta- tai edistämistehtävissä tai ammatillisena opettajana.

Koulutus on hyödyllinen yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Koulutus antaa sinulle hyvät tiedot uusien, liiketaloudellisesti kannattavien biotalouden palveluiden ja tuotteiden tunnistamiseen, arviointiin ja synnyttämiseen ohjatun innovaatioprosessin avulla.

Koulutus järjestetään Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksena.