Hae dosentiksi

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston kansleri päättää dosentin arvon myöntämisestä.

Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille. Tiedekuntaneuvosto hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle. Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Oikeustieteellisen tiedekunnan dosentit

Dosentin arvon myöntämistä koskeva hakemus jätetään sähköpostitse osoitteeseen hr-oiktdk@helsinki.fi.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja liitteet

 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • hakijan tieteellisen pätevyyden ala (yleensä joku tiedekunnan oppiaine. Alaa ei tule määritellä ”erityisesti” (jokin kapeampi oppiaineeseen kuuluva sektori). Perustellusta syystä dosentin nimikkeenä voi olla myös tiedekunnan tutkintoon kuuluva oppiaineen osa-alue (esim. sosiaalioikeus, sopimusoikeus)
 • curriculum vitae tai nimikirjan ote
 • todistus suomen ja ruotsin kielen taidosta ellei se ilmene ansioluettelosta tai nimikirjan otteesta, Suomen kielellä opettavan tulee hallita suomen kieli ja hänellä tulee olla ruotsinkielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielellä opettavan tulee hallita ruotsin kieli ja hänellä tulee olla suomenkielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut  koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.
 • opetusportfolio
 • julkaisuluettelo kokonaisuudessaan, jossa pyydetään noudattamaan Helsingin yliopiston julkaisutietokannan ryhmittelyä (ks. alla). Julkaisuluetteloon tulee merkitä, mitkä julkaisut hakija toimittaa arvioitaviksi. Julkaisuluetteloon tai erilliseen hakemukseen liitettävään luetteloon merkitään enintään kymmenen hakijan tieteellisen pätevyyden arvioinnin kannalta tärkeintä julkaisua.
   
  • A Teokset
   • A1 tieteelliset erillisteokset ja väitöskirja
   • A2 tieteelliset erillisteokset Helsingin yliopiston laitossarjoissa
   • A3 tieteelliset erillisteokset ja sarjojen osat, jotka ao. on toimittanut tai kääntänyt
   • A4 oppikirjat
   • A5 yleistajuiset teokset
  • B Artikkelit
   • B1 tieteelliset artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa käytetään arviointijärjestelmää (referee)
   • B2 artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa
   • B3 artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa ei käytetä arviointijärjestelmää sekä referee-lehdissä julkaistut pääkirjoitukset, katsaukset ja harkinnan mukaan kirja-arvostelut
   • B4 artikkelit Helsingin yliopiston laitossarjoissa
   • B5 yleistajuiset artikkelit

Oikeustieteellinen tiedekunta on 23.10.2012 määritellyt dosentiksi nimittämistä koskevia kriteereitä, joita noudatetaan dosentin arvoa koskevaa hakemusta käsiteltäessä.
Dosentilta vaadittavan tieteellisen pätevyyden arvioinnin lähtökohtana on hyväksytty, vähintään keskitasoiseksi arvioitava väitöskirja. Tämän lisäksi dosentilta edellytetään toista laadultaan ja laajuudeltaan samantasoista julkaisua taikka useampia julkaisuja, jotka yhdessä vastaavat keskitasoista väitöskirjaa.

Jos väitöskirjatutkimus on keskimääräistä ansiokkaampi, on pätevyys mahdollista saavuttaa vähäisemmälläkin väitöskirjan lisäksi julkaistulla tieteellisellä tuotannolla. Siinä tapauksessa, että väitöskirjatutkimus jää tasoltaan keskimääräistä vaatimattomammaksi, sen lisäksi vaadittavan muun tuotannon määrä on vastaavasti suurempi.

Tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa on tuotannon määrän ja laadun ohella kiinnitettävä huomiota sen laaja-alaisuuteen, joskin tähän vaatimukseen voidaan suhtautua joustavasti. Hakijalla tulee kuitenkin olla tuotantoa, joka kohdistuu ainakin osittain muuhun kuin hänen väitöskirjatutkimuksensa aihepiiriin. Muun kuin väitöskirjatutkimuksen alaan kuuluvan tuotannon tulee olla myös laadukasta. Pätevyysarvioinnin kannalta on hakijan kaikki tieteellinen tuotanto yhtä merkittävää siitä riippumatta, milloin se on julkaistu. Huomioon voidaan ottaa myös ennen väitöskirjan valmistumista julkaistu tuotanto, mikäli se on tieteellisiltä ansioiltaan riittävän korkeatasoista.

Dosentilta vaadittavan hyvän opetustaidon arvioi tiedekunnan opetustaitotoimikunta. Katso täältä tarkempia tietoja opetustaidon arvioinnista.

Kun tiedekuntaneuvosto arvioi dosentin arvoa hakevan tieteellistä pätevyyttä, arvio perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin. Sen vuoksi on tärkeää, että asiantuntijat kiinnittävät huomiota edellä mainittujen kriteerien täyttymiseen. Asiantuntijan on arvioitava sekä dosentin arvoa hakevan väitöskirjaa että myös yksilöidysti hakijan pätevyytensä osoittamiseksi esittämää muuta tuotantoa. Tieteellistä pätevyyttä arvioivassa lausunnossa on esitettävä perusteltu käsitys paitsi hakijan tuotannon tieteellisestä laadusta, myös sen määrällisestä riittävyydestä.

Dosentin arvoa voi hakea 1.1.2010 lukien myös henkilö, joka on aiemmin pakollisen eläkeiän saavutettuaan saanut kanslerilta todistuksen irtisanoutumisesta dosentin virkasuhteesta. Dosentin arvoa voi myös hakea henkilö, joka on ennen 1.1.2010 jäänyt vanhuuseläkkeelle joko pakollisen eläkeiän saavutettuaan tai ennen kuin on täyttänyt 68 vuotta.

Mikäli hakemuksen perusteella voidaan katsoa, ettei hakijan tieteellisen pätevyyden arviointi asiantuntijoiden toimesta ole tarpeen, tiedekuntaneuvosto voi todeta hakijalla olevan dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä oleva tieteellinen pätevyys.

Hakemuksen oheen liitettävistä asiakirjojen tarpeellisuudesta antaa tietoja hallintopäällikkö.

Yliopiston kanslerin 18.2.2010 antamassa ohjeessa dosentin arvon myöntämisestä koskevan esityksen tekemisestä todetaan dosentilta vaadittavasta opetustaidosta seuraavaa:

”Johtosäännön 84.2 §:n mukaan tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Johtosääntö on tältä osin ehdottomasti muotoiltu ja opetustaitotoimikunnan lausunto vaaditaan kaikissa tiedekunnan tekemissä esityksissä. Lähtökohtana ja pääsääntönä myös tiedekunnassa aiemmin toimineiden ja opettaneiden professorien dosenttihakemukseen liittyvässä opetustaidon arvioimisessa on tiedekunnan opetustaitotoimikunnassa noudatettu normaali menettely. Aiemmin tiedekunnassa toimineiden ja opettaneiden professorien osalta tiedekunta voi kuitenkin tarvittaessa opetustaitotoimikunnassa soveltaa kevennetympää menettelyä kuin tiedekunnassa yleisesti dosenttien osalta opetustaitoa arvioitaessa noudatetaan. Kevennetty menettely voi tarkoittaa esimerkiksi opetusnäytteen antamista vaatimatta täydellistä opetusportfoliota.”

Kun tiedekuntaneuvosto on käsitellyt hakemuksen, hakija saa tarkemmat ohjeet opetusnäytteeseen valmistautumiseen.