Geotieteiden ja maantieteen tutkimusinfrastruktuurit

Geotieteiden ja maantieteen osastolla on moderneja tutkimuslaboratorioita, aineistotietokantoja sekä kansallinen seisminen havaintoasemaverkko. Osastomme laboratoriot palvelevat tutkimusryhmiä ja tarjoavat analyysipalveluita eri tarkoituksiin. Osa laboratorioista tuottaa myös aineistoja ja aikasarjoja, joita hyödynnetään osaston tutkimuksessa ja opetuksessa.
Tutkimusinfrastruktuurit

HelLabs on geofysiikan, ympäristötutkimuksen ja mineraologian laboratoriokokonaisuus. HelLabs tarjoaa analytiikkapalveluita sekä laajat mahdollisuudet fysikaalisiin ja kemiallisiin analyyseihin.

 

Lue lisää HelLabsin toiminnasta HelLabsin sivuilta (englanniksi).

Geoinformatiikan laboratorio sijaitsee Kumpulan kampuksella Physicumissa ja se koostuu neljästä muunneltavasta opetus- ja työskentelytilasta. Tiloja voidaan yhdistellä avattavien väliseinien avulla eri tavoin kurssien ja työpajojen tarpeiden mukaisesti. Laboratoriotilat on varustettu siten, että jokaisella työpisteellä on pöytätietokone ja laboratoriosta riippuen 1–2 näyttöä. Jokaisessa laboratoriotilassa on myös kiinteä dataprojektori tai älytaulu sekä äänentoistolaitteet. Työpisteitä on opettajien työpisteet mukaan lukien kaikkiaan 46 kappaletta (12+12 ja 11+11).

Ohjelmistot

Geoinformatiikan laboratoriossa ylläpidetään laajaa valikoimaa alan ohjelmistoja, jotka koostuvat sekä alan markkinajohtajista että avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Laboratoriossa on valmiudet geoinformatiikan perusopetuksen lisäksi mm. laajamittaiseen kaukokartoituksen menetelmien opiskeluun, aineistojen käsittelyyn ja kaupunkisuunnitteluun. Laboratoriossa on ohjelmistojen avulla valmiudet tukea opiskelijoita ja tutkijoita monipuolisesti työn kaikissa eri vaiheissa, alkaen aineiston keräämisestä kentällä, purkamisesta erilaisista laitteista (GPS, GNSS, UAV, mittalaitteet), analysoinnista ja päättyen tulosten julkaisemiseen.

Ohjelmistoja ovat mm.

  • ArcGis ja ArcGis Pro
  • MapInfo
  • Erdas Imagine
  • ENVI+IDL
  • Pix4D
  • Microstation
  • QGis
  • SagaGis

Aineistot

Geotieteiden ja maantieteen osaston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy laajaan joukkoon erilaisia kotimaisia paikkatietoaineistoja ja projektien tuottamia tietovarantoja.

Käyttöoikeudet ja lataustavat vaihtelevat aineistoittain, mutta valtaosa on käytettävissä tieteellisen tutkimuksen tekoon ja/tai opiskeluun yliopiston tietokoneilla. Julkaisuoikeus aineistojen pohjalta laadittuihin karttaesityksiin tulee lähes poikkeuksetta pyytää aineistontuottajilta erikseen.

The BioGeoClimate Modelling Lab keskittyy Maapallon spatiaalisiin ja temporaalisiin mallinnuksiin erityisesti biogeografian, geomorfologian ja klimatologian tutkimusaloilla.

Lue lisää toiminnasta BioGeoClimate Modelling Labin sivuilta (englanniksi).

Earth Change Observation Laboratory tutkii etenkin eteläisen pallonpuoliskon fysikaalisia, biologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia kaukokartoitusmenetelmien avulla.

Lue lisää Earth Change Observation Laboratoryn sivuilta (englanniksi).

Seismologian instituutissa toimii kansallinen seisminen observatorio. Se ylläpitää valtakunnallista seismistä havaintoasemaverkkoa ja useita paikallisia verkkoja. Näiden jatkuvaa havaintoaineistoa käytetään instituutissa tieteelliseen tutkimukseen, valvontaseismologiaan ja seismisten menetelmien kehitykseen. Observatorio toimii yhteistyössä Oulun ja Uppsalan yliopistojen sekä muiden Suomessa ja lähialueilla seismisiä havaintoasemia ylläpitävien organisaatioiden kanssa.

Lue lisää seismisestä observatoriosta Seismologian instituutin observatoriotoiminta sivuilta.

Suomen kansallista osallistumista eurooppalaiseen geotieteelliseen tutkimusinfrastruktuuri EPOS:iin (European Plate Observing System - Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä) koordinoidaan Seismologian instituuttista käsin. FIN-EPOS yhteisö muodostuu kiinteän maan geofysiikan havaintoasemia ja laboratorioita ylläpitävistä suomalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Yhteisön tuottamia geotieteellisiä havaintoaineistoja toimitetaan kansallisiin ja kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS:iin.

FIN-EPOS seuraa ja kehittää kansallisia geotieteellisiä infrastruktuureja ja pyrkii edistämään niiden tieteellistä ja yhteiskunnallista näkyvyyttä ja käyttöä sekä valvoo yhteisön osallistumista eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin EPOS-hankkeisiin. Suomi on päättänyt liittyä osaksi kattojärjestö EPOS ERIC:iä (European Research Infrastructure Consortium) ja jäsenmaahakemus on tavoitteena jättää vuoden 2022 aikana. 

Lue lisää FIN-EPOS sivuilta.

FIN-EPOS:in alla toimii Suomen Akatemian rahoittama ja Seismologian instituutin koordinoima FLEX-EPOS-hanke (Flexible instrument network for enhanced geophysical observations and multi-disciplinary research), jonka tavoitteena on tehostaa geodeettista tutkimusta Suomessa. FLEX-EPOS vahvistaa kansallisia seismologisen, geomagneettisen ja geodeettisen tutkimuksen edellytyksiä. Hankkeessa luodaan laaja geofysikaalisten instrumenttien verkosto.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin englanninkielisillä FLEX-EPOS wiki-sivuilla.
 

NOW (New and old worlds) -tietokanta sisältää kattavan aineiston kenotsooisista nisäkäsfossiileista ja niiden löytöpaikoista Euroopan, Afrikan ja Pohjois-Amerikan mantereilta.

Lue lisää NOW-tietokannan aineistoista (englanniksi).

Taitan tutkimusasema

Taitavuorten tutkimusasema (Taita Research Station) on Kenian Taitavuorilla sijaitseva Helsingin yliopiston monitieteinen tutkimusasema. Taitan tutkimusaseman ympäristö toimii luonnon laboratoriona, joka sopii hyvin esimerkiksi luonnontieteellisten, yhteiskunnallisten, ekologian ja evoluutiobiologian, kasvi- ja eläinsystematiikan ja mikrobiekologian tutkimushankkeiden kohdealueeksi. Vuonna 2011 avattua asemaa hyödyntävät erityisesti osastomme Earth Change Observation Laboratoy (ECHOLAB) henkilöstö, jotka myös johtavat ja koordinoivat Taitavuorten tutkimusaseman toimintaa.