Geotieteiden ja maantieteen tutkimus
Geotieteiden ja maantieteen osasto on laajasti monitieteinen yksikkö, jossa luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tehdään myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Kansainvälisestikin korkeatasoista tutkimustamme tukevat ajanmukaiset laboratoriomme ja tutkimusasemamme.

Biogeotieteiden tutkimusohjelman tutkimuskohteena on biosfäärin ja geosfäärin vuorovaikutus mukaan lukien ihmistoiminnan vaikutusten tutkimus. Tutkimuskohteet kattavat koko Maapallon historian kaukaisesta menneisyydetä tulevaisuuden skenaarioihin.

Tutkimusohjelman johtaja on professori Janne Soininen.

Aquatic Community Ecology -ryhmä tutkii vesiekosysteemien biogeografiaa, eliöyhteisöekologiaa ja makroekologiaa. Tutkimuksessa hyödynnetään yksisoluisia organismeja, joiden avulla muodostettavilla malleilla testataan empiirisesti ekologisia teorioita. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää muun muassa biodiversiteetin suojelussa.

Ryhmänjohtaja: professori Janne Soininen

BioGeoClimate Modelling Lab keskittyy maapallon järjestelmien spatiaaliseen ja temporaaliseen mallintamiseen. Tutkimuksen keskiössä ovat biogeografia, geomorfologia ja ilmastonvaihtelu ja näiden keskinäisten vuorovaikutusten seuraukset. Etämittauslaitteilla kerättyä dataa analysoidaan matemaattisilla malleilla, ja tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi lajien levinneisyyden historian tutkimiseen, kasvillisuuden muutosten havainnointiin ja ennustamiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseen.

Ryhmänjohtaja: professori Miska Luoto

Earth Change Observation Laboratory (ECHOLAB) tutkii etenkin eteläisen pallonpuoliskon fysikaalisia, biologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia kaukokartoitusmenetelmien avulla. Etäkartoitusten lisäksi ryhmä tekee monipuolista kenttätyötä, joka sisältää kartoitusten lisäksi yhteisöllisten muutosten seurannan haastattelututkimuksien avulla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja olosuhteiden muutosten pitkäaikaisseurannassa.

Ryhmänjohtaja: professori Petri Pellikka

Evolutionary Palaentology -ryhmä tutkii nisäkkäiden evoluutiota ja niiden suhdetta ympäröivän maailman pitkän aikavälin muutoksiin. Tutkimus perustuu fossiiliaineistoihin ja erityisesti hammasaineistoihin. Ryhmä tutkii myös varhaisten ihmisten elinympäristöjä ja olosuhteita.

Ryhmänjohtaja: professori Mikael Fortelius

Long Terrestrial Archives -ryhmän tutkimus keskittyy kenotsooisen maailmankauden ympäristönmuutosten geologisiin ja paleontologisiin kysymyksiin. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti sitä miten ilmasto ja sen myötä elinolosuhteet ovat muuttuneet ajan saatossa, ja tutkimuksen kohteen ovat sekä maakerrostumat että fossiiliaineistot. Ryhmä työskentelee Itä-Aasian, Kiinan ja Iranin alueilla.

Ryhmänjohtaja: akatemiatutkija, yliopistonlehtori Anu Kaakinen

Palaeoclimatology and Palaeoecology -ryhmä tutkii pitkän aikavälin ilmastonmuutosta ja sen ekologisia ja biogeografisia vaikutuksia. Geologian ja biologian menetelmiä ja tutkimustietoa yhdistelevä ryhmä tuottaa tietoa esimerkiksi jääkausien ja niiden välisten aikojen ekologisista muutoksista ja boreaalisen biomin kehityksestä. Ryhmä työskentelee yhdessä ilmastotutkijoiden, ekologien ja tietojenkäsittelijöiden kanssa tuottaakseen mallinnuksia, jotka auttavat ymmärtämään entistä paremmin ilmastonmuutosta pitkän aikavälin prosessina.

Ryhmänjohtaja: professori Heikki Seppä

Yhteistyöryhmät

Data Science and Evol­u­tion Group työskentelee tietojenkäsittelytieteen osastolla ja tekee läheistä yhteistyötä biogeotieteen tutkimusohjelman kanssa etenkin mallinnus- ja aineistokysymyksissä.

Ryhmää johtaa apulaisprofessori Indrė Žliobaitė

 

Pa­lae­on­to­logy Group at Finnish Mu­seum of Natural His­tory on Luonnontieteellisen keskumuseon paleontologiaan erikoistunut ryhmä. Paleotsooisten meriekosysteemien makroevoluutioprosesseihin erikoistunut ryhmä tekee biogeotieteen kanssa yhteistyötä etenkin taksonomioiden ja tietokantojen tuottamisessa.

Ryhmää johtaa kuraattori Björn Kröger.

Geologian ja geofysiikan tutkimusohjelma keskittyy laaja-alaiseen petrologian, mineralogian, geokemian ja malmigeologian ilmiöiden tutkimukseen.

Perustutkimuksen teemat:

Planetary mass, fluid, and chemical fluxes (MASS) tutkii materian liikkeitä ja sen vaikutuksia maapalloon. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat laattatektonisiin prosesseihin, nestekiertoihin, pohjaveteen ja ilmakehän toimintaan liittyvät prosessit ja niiden syy-seuraussuhteet.

Identifying fingerprints of geological processes (PROCESS) hyödyntää kemiallisia sormenjälkiä tutkiessaan Maan vaipan ja maankuoren muutoksia, jotka ulottuvat mikrometrien muutoksista tuhansiin kilometreihin ja sekunneista miljooniin vuosiin. Tutkimus keskittyy kehityskulkuihin jotka ovat vaikuttaneet prekambrisen maankuoren syntyyn verraten tuloksia planeettamme kuoren nykyisiin oloihin ja prosesseihin.

Timescales of a dynamic planet (TIME) pyrkii luomaan menneisyyden mannerlaattojen liikkeisiin perustuvia malleja, jotka voivat auttaa ennustamaan tulevaisuuden muutoksia ja niiden vaikutuksia ihmiskunnalle.

Differentiation of Earth and life in deep time (LIFE) tutkii Maan elottoman ja elollisen kehitystä ja vuorovaikutusta selvittääkseen miten planeettamme on kehittynyt elämää tuottavaksi ja ylläpitäväksi järjestelmäksi.

Soveltavan tutkimuksen teemat:

Planetary defence against internal and external threats (PLANETDEF) pureutuu ongelmiin, jotka liittyvät geologisen toiminnan aiheuttamiin uhkiin ihmiskunnalle. Tutkimuskohteina ovat erityisesti seisminen ja vulkaaninen aktiivisuus, maan vakaus sekä ilmastonmuutos.

Formation, exploration, and responsible use of natural resources (RESOURCE) keskittyy luonnonvarojen, erityisesti metallien, mineraalien ja veden kestävän käytön tutkimukseen sekä resurssien riittävyyttä arvioivien mallinnusten luomiseen.

Assessing and mitigating environmental impacts of geological and anthropogenic processes (IMPACT) tutkii geologisten prosessien ja ihmistoiminnan vaikutusta erityisesti litosfäärissä, hydrosfäärissä ja ilmakehässä.

 

Tutkimusryhmät:

Petrology and geochemistry -ryhmän tutkimus on laaja-alaista petrologian, mineralogian, geokemian ja malmigeologian tutkimusta. Käytämme viimeisintä teknologiaa ja metodeja hankkiaksemme uutta ja tarkkaa tietoa litosfäärin toiminnasta. Tutkimuksemme auttaa ymmärtämään entistä paremmin sekä vulkaanisen toiminnan että staattisten kratonien tektonisia prosesseja ja muutoksia.

Ryhmänjohtaja: professori Tapani Rämö

Hellabs:

Hellabs on geofysiikan, ympäristötutkimuksen ja mineraologian laboratoriokokonaisuus. Hellabs tarjoaa analytiikkapalveluita sekä laajat mahdollisuudet fysikaalisiin ja kemiallisiin analyyseihin.

Henkilöstö:

Ihmismaantiede tutkii ihmisyhteisöjen ja rakennetun ympäristön maantieteellisiä ilmiöitä. Tutkimuskysymykset ja metodit ovat monipuolisia ja nojaavat usein viimeisimmän teknologian ja mallinnusten käyttöön.

Digital Geography Lab tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä big datan, eli massadatan, ja mallinnusten avulla. Keskeiset tutkimusalueet ovat ihmisten liikkuvuus ja biodiversiteetin säilyttäminen alueilla, joissa ihmistoiminta on voimakasta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kestävässä aluesuunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ryhmänjohtaja: professori Tuuli Toivonen

Spatial policy, politics and planning -ryhmä tutkii hallinnon päätösten ja käytäntöjen vaikutusta maantieteellisten tilojen muutoksessa. Tarkastelun kohteena on tilaan kohdistuva muutos, jonka taustalla on poliittinen ja taloudellinen toiminta, joka vaikuttaa myös sosiaalisen ympäristön muotoutumiseen ja käytänteisiin ja erilaisten tiloihin sidoksissa olevien verkostojen syntymiseen ja muutokseen.

Ryhmänjohtajat: professori Sami Moisio, apulaisprofessori Pia Bäcklund ja apulaisprofessori Noora Pyyry

Helsinki Lab of Interdisciplinary Conservation Science (HELICS) on monitieteinen tutkimusyhteisö, jossa on asiantuntemusta luonnontieteiden, maantieteen, tietojenkäsittelytieteen, yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen aloilta. Kehitämme menetelmiä ja analyyseja, jotka auttavat tutkimaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, ja jotka tukevat suojelupolitiikan suunnittelua.

Ryhmänjohtaja: professori Enrico di Minin

Dynamics of urban change and segregation -tutkimusryhmä tutkii mitä kaupungeissamme tapahtuu tänään - ja huomenna. Ryhmä tutkii myös onko kaupunkien eriarvoisuus kasvamassa ja mikä tekee kaupungeista menestyviä? Ryhmä keskittyy näihin kysymyksiin maantieteellisestä ja monialaisesta näkökulmasta ja se toimii tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen ja suomalaisen tutkijaverkoston kanssa.

Ryhmänjohtaja: apulaisprofessori Venla Bernelius

Seismologian instituutti seuraa maankuoren liikkeitä sekä tekee tutkimusta, kouluttaa ja konsultoi organisaatioita seismologista erityisosaamista vaativilla aloilla. Instituutilla on myös sopimuksiin ja säädöksiin perustuvia seismologiseen valvontaan liittyviä viranomaisten delegoimia tehtäviä. Seismologian instituutti on Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen osastoon kuuluva yksikkö ja ainoa seismologian alan tutkimuslaitos Suomessa.

Tutustu Seismologian instituutin toimintaan!

Tutkimuslaboratoriot ja -asemat

Geotieteiden ja maantieteen osastolla on moderneja tutkimuslaboratorioita ja aineistotietokantoja, tutkimusasemia sekä kansallinen seisminen havaintoasemaverkko. Laboratoriot palvelevat tutkimusryhmiä ja tarjoavat analyysipalveluita eri tarkoituksiin. Osa laboratorioista tuottaa myös aineistoja ja aikasarjoja, joita hyödynnetään osaston tutkimuksessa ja opetuksessa.

Tutkimusasemamme Kenian Taitavuoristossa on perustettu 2011, ja sen merkitys paikallisten olosuhteiden ja muutosten tutkimuksessa on merkittävä myös kansainvälisesti.