Opintoaikoja rajaava laki koskee opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Tutkintojen suorittamisen tavoiteaika on viisi vuotta opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden sekä luonnontieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintoihin. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Opintoaikaa on kokonaisuudessaan seitsemän vuotta.

Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kaksi vuotta opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden vain filosofian maisterin tutkintoon. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Opintoaikaa on kokonaisuudessaan neljä vuotta.
 
Ennen 1.8.2015 aloittaneilla tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

1.8.2015 jälkeen aloittaneilla tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.
 
Tutkinnon suorittamisaikaan ei yliopistolain mukaan lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.

Jos tutkinto ei valmistu tavoiteajassa, opiskeluoikeuteen voi hakea lisäaikaa. Lisäaikaa on syytä hakea vasta silloin, kun opiskelijalla on todellinen tarkoitus ja mahdollisuus opiskella ja suorittaa tutkintonsa valmiiksi.

Yliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa tai viimeistään lain salliman opiskeluajan kuluessa.

Mikäli opiskelija on poissaolevana yhteensä enintään neljä lukukautta (ennen 1.8.2015 aloittaneet) muun kuin vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisen taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, hänen ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä yliopistolle.

Mikäli opiskelija on poissaolevana yhteensä enintään kaksi lukukautta (1.8.2015 jälkeen aloittaneet) muun kuin vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisen taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, hänen ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä yliopistolle.

Työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi kerrallaan tehtävä opintojen keskeyttäminen rinnastetaan poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin aikana.

Jos opiskelijan rekisteristatus (läsnäoleva/poissaoleva) vaihtuu kesken lukukauden, lukukauden rekisteristatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.

Yliopiston opiskelijarekisterin ylläpitämässä Oodi-järjestelmässä on kunkin opiskelijan opinto-oikeuden päättymispäivä rajauslain mukaisesti. Opiskelija näkee WebOodista opinto-oikeuksiensa voimassaoloajan. Tiedot päivittyvät automaattisesti joka yö. Opinto-oikeuden päättymispäivä on joko 31.7. tai 31.12.

Yliopiston opiskelijapalvelut ilmoittaa opiskelijalle kirjallisesti opiskeluajan päättymisestä.

Tutkinnon suoritusaika on rajattu niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Yliopiston opiskelijapalvelut ilmoittaa opiskelijalle sähköpostilla helsinki.fi -osoitteeseen opiskeluajan päättymisestä opintoajan viimeisen lukukauden puolessa välissä silloin, kun opintoaika on ensimmäisen kerran päättymässä. Lakisääteistä lisäaikaa haetaan yliopiston opiskelijaneuvonnasta ja harkinnanvaraista tiedekunnalta.

1. Lakisääteiset syyt Toimita Kumpulan opiskelijapalveluihin todistus viivästymisen syystä ja siihen kuluneesta ajasta.

2. Harkinnanvarainen lisäaika

Hakiessasi harkinnanvaraista lisäaikaa, hae lisäaikaa silloin kun aiot todella opiskella. Jos et aio opiskella, hae lisäaikaa myöhemmin, vasta sitten kun elämäntilanteesi sallii opiskelun. Opinto-oikeus voi olla aiemmin päättynyt, eikä sen tarvitse jatkua katkeamatta. Lisäaikaa ei voi hakea etukäteen, vaan vasta siinä vaiheessa kun opinto-oikeus on päättymässä.

Hakemus harkinnanvaraisesta lisäajasta tehdään erillisellä lomakkeella ja se toimitetaan Kumpulan opiskelijapalveluihin. Lisäajan myöntäminen edellyttää, että esität opintojen loppuun saattamiseksi tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman, jonka koulutussuunnittelija tai hops-ohjaaja on hyväksynyt. Lomakkeessa on lisäohjeita hakemisesta.

Jätä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä, mikäli aiot jatkaa opintojasi. Jos opintoaika päättyy kevätlukukauden lopussa (31.7.), hakemus tulee jättää viimeistään toukokuun puolessa välissä. Jos opintoaika päättyy syyslukukauden lopussa (31.12.), hakemus tulee jättää viimeistään marraskuun puolessa välissä.

Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on kielteinen, saat päätöksen kirjallisesti ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

Opintoaikojen ns. rajauslain mukaan opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa tai lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi hakemalla lisäaikaa.

Opiskelija (perus- tai jatko-opiskelija), joka ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, menettää tutkinnonsuoritusoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta opinto-oikeuden palautus -lomakkeella.

Lomake johon on liitetty opintosuunnitelma palautetaan pääaineen opintoneuvojalle. Opiskelija, jonka hakemus on hyväksytty, voi ilmoittautua, maksettuaan ensin uudelleenkirjoittautumismaksun ja perustutkinto-opiskelijana myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun (yleisviitteellä 2804990, vain henkilökohtainen ilmoittautuminen mahdollinen).

 

Uudelleenkirjoittautumismaksu: 35 € / tutkinnonsuoritusoikeus

Tili: Nordea FI23 1660 3000 0777 20, viite 025362312, maksun saaja: Helsingin yliopisto

Jos opiskelija ilmoittautumisen laiminlyötyään kuitenkin haluaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää uudelleenkirjoittautumismaksun suorittaminen ja perustutkinto-opiskelijana myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun (yleisviitteellä 2804990) suorittaminen, sekä henkilökohtainen ilmoittautuminen (katso yllä). Opinto-oikeuden palautusta ei tässä tapauksessa tarvitse anoa erikseen tiedekunnalta.

Tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista ei voi hakea tiedekunnan opiskelijavalinnan kautta.