Aineenopettajaksi pätevöityminen

Opettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osasta:

  • Ylempi korkeakoulututkinto

  • Opetettavan aineen opinnot

  • Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op (väh. 35 ov) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvan opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op (väh. 55 ov) laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa vähintään 60 op:n (väh. 35 ov) perus- ja aineopinnot.

Tarkempia tietoja opettajien kelpoisuusvaatimuksista löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Aineenhallinnan täydentämiseksi voi matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta. Hakuaika erillisiin opintoihin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on 1.4.-30.4. (syyslukukaudella alkavaan opetukseen) ja 1.-31.10. (kevätlukukaudella alkavaan opetukseen). Lisätietoja erillisopintojen hausta löydät täältä.

Jos jonkin opetettavan aineen opintoja on suoritettu aiemmassa tutkinnossa, voi aineenopettajan pätevyyden saamiseksi vaadittavia puuttuvia kursseja tiedustella opintoneuvojilta: kumpula-student@helsinki.fi.

HUOM! Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä maantieteen opetettavan aineen opintoihin.

Mikäli opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opintoina, kelpoisuus on usein todistettava opetettavan aineen osalta asianomaisen ainetiedekunnan antamalla vastaavuustodistuksella. Vastaavuustodistus  on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen opettajan pedagogiset opinnot tai uusia opetettavia aineita erillisinä opintoina suorittaneet opettajan virkoja haettaessa.

Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa kyseisiä opintoja voi suorittaa.

Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia, maantiede) osalta pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kumpula-student(at)helsinki.fi. Pyynnössä tulee mainita ainakin todistusta hakevan nimi, syntymäaika tai opiskelijanumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Mikäli jokin osa opetettavan aineen opinnoista on suoritettu muussa yliopistossa eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, vastaavuustodistuksen hakijan tulee toimittaa lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset todistuksista.

Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Vastaavuustodistuksen saa yleensä noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika, jolloin todistuksen saamisesta on sovittava erikseen). Huomioithan, että vastaavuustodistuspyyntöjä ei käsitellä 1.- 31.7. välisenä aikana. 

Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opettajan pedagogisina opintoina. Ne on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossakin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvassa aineessa.

Lisätietoja opettajan pedagogisten opintojen suorittamisesta löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.