Muut opinto-oikeudet

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi erillisopintoina ja sivuaineopintoina tai toisessa yliopistossa suoritettavaan tutkintoon liitettäväksi.

Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeus voidaan myöntää hakijan ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi tai suoritettavien opintojen liittämiseksi toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon.

Myös ns. täydentävät opinnot (eli opinnot, joilla täydennetään Helsingin yliopistossa suoritettua tutkintoa) ovat erillisiä opintoja.

HUOM! JOO-sopimuksen piiriin kuuluvien yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat hakevat opintojen suoritusoikeutta pääsääntöisesti JOO-opintohakemuksella.

Eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta kos­ke­vat pe­ri­aat­teet maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Opintojen suoritusoikeuden myöntämisessä otetaan huomioon sekä laitoksen opetusresurssit että hakijan aiemmat opinnot ja hänen esittämänsä perustelut. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty. Suoritusoikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi.

Suoritusoikeutta voi hakea:

  • opintojen liittämiseksi muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon
  • aikaisemman korkeakoulu- tai ammattitutkinnon täydentämiseksi
  • ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyytensä lisäämiseksi
  • avoimen korkeakoulun opiskelija, jonka opiskelemia aineita ei ole riittävän laajuisina tarjolla muualla tai
  • muulla tiedekunnan hyväksymällä perusteella hakeva henkilö
Haku eril­li­siin opin­toi­hin

Erillisiin opintoihin haetaan kahdesti vuodessa sähköisellä lomakkeella.

  • kevät 2024: 2.-16.4.2024 klo 15
  • syksy 2024: 1.-15.10.2024 klo 15

Eril­li­sis­tä opin­nois­ta pe­rit­tä­vät mak­sut

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Maksu peritään opetusjärjestelyistä, oppimateriaalista ja opetuksen liitännäispalveluista, ei opetuksesta ja kuulusteluista. Maksu peritään ennen opintojen aloittamista.

Opinnoista perittävät maksut 1.8.2015 alkaen: 15 € / opintopiste (Dekaanin päätös (36/2015) tiedekunnassa noudatettavista maksuista ja palkkioista)

Lasku lähetetään opiskelijalle hyväksymisen yhteydessä.

Maatalous-metsätieteellisen opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta. Ajankohtaiset opetustiedot löytyvät Sisusta, jossa kurssin tietoja voi hakea esim. kurssin nimellä, lyhenteellä tai kurssin 5-numeroisen rekisteröintikoodin (tunniste) avulla. Kurssisivujen tietoja voi selata rekisteröitymättä.

JOO-opinnot

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksen nojalla kaikkien Suomen yliopistojen opiskelijat voivat hakea maksutonta opinto-oikeutta Helsingin yliopistosta.

Opinto-oikeus on maksuton silloin, kun opiskelija on saanut suoritusoikeuden opintoihin, jotka on hyväksytty liitettäväksi kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Mikäli opiskelija ei saa kotiyliopiston puoltoa JOO-opintoihin, hänen tulee hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

JOO-opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään muualla suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi. JOO-opintojen suoritusoikeuksia myönnetään laitoksen opetusmahdollisuuksien mukaan hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Suoritusoikeus on voimassa päätöspäivästä alkaen.

Jatko-opinnot

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin, elintarviketieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon.