Teologian rahastot

Pääoma ja hoitokunta (2018): 550 000 euroa. Hoitokunta keskustakampuksen kampushoitokunta 2: tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, puheenjohtaja (VTDK), professori Leena Halila (OTDK), yliopisto-opettaja Outi Kaltio (TTDK), professori Arto Kallioniemi (KTDK), opiskelijajäsenet Juho Sarasma (VTKD) ja Anu Kujala (TTDK).

Teologian rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin vuodelta 1876.

Frans Os­kar ja Jo­han­na Aal­toi­lan ra­has­to Rahasto perustuu rakennusmestarin leski Johanna Aaltoilan testamenttilahjoitukseen 1941. Rahasto tukee Helsingin yliopistossa opintojaan harjoittavia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Ed­vin Avel­la­nin ra­has­to Rahasto perustuu valtiopäivämies, kunnallisneuvos Edvin Avellanin testamenttilahjoitukseen 1913. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on sisälähetyssaarnaajain tukeminen.

Axel Adolf Lau­rel­lin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu A. A. Laurellin tyttären Victoria Laurellin lahjoitukseen 1927. Rahasto jakaa stipendejä, mieluiten opiskeluun ulkomailla, teologeille tai kasvatustieteilijöille, joilla on kutsumus uskonnonopettajan työhön.

Myö­tä­tun­to-ra­has­to Rahasto tukee myötätunnon tutkimusta sekä tutkimukseen pohjautuvien myötätuntoa yhteiskunnassa lisäävien innovaatioiden tutkimusta. Yksi esimerkki Helsingin yliopistossa tehtävästä myötätuntotutkimuksesta on Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) –hanke. CoPassion-hanke tutkii, miten myötätuntoa synnytetään ja vahvistetaan organisaatioissa ja miten luodaan inhimillisesti ja taloudellisesti arvokkaita yrityksiä. Kilpailukykyä ja inhimillisyyttä tutkivien tutkijoiden työtä voi tukea tekemällä lahjoituksen Myötätunto-rahastoon. 

Elna Pel­ko­sen ra­has­to Perustuu kirjailija Elna Charlotta Pelkosen testamenttilahjoitukseen. Rahasto on perustettu 1971 ja se tukee karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimustyötä.

Sai­ma ja Adolf Stren­gin ra­has­to Perustuu professori Adolf Strengin ja rouva Saima Strengin testamenttiin 1931. Rahasto jakaa stipendejä teologian alalle.

Hil­da Tas­ki­sen ra­has­to Perustuu Hilda Taskisen lahjoitukseen. Rahasto tukee Kuopion hiippakunnan alueelta olevia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Teo­lo­gi­sen tie­de­kun­nan ra­has­to Rahasto tukee teologian ylioppilaita, jotka ovat osoittaneet hyvää edistystä opinnoissaan ja siveellisyyttä elämässään.

Aune Vap­pu­lan ni­mik­ko­ra­has­to Rahasto perustuu filosofian maisteri Aune Vappulan (1912 - 2006) testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on vähävaraisten naispuolisten kirkkohistorian opiskelijoiden tukeminen.

Zand­tin ra­has­to Perustuu pietarilaisen pyhän Katarinan ruotsinkielisen seurakunnan sekä Inkerin papiston keskuudessa kerättyihin varoihin konsistorineuvos Gustaf Fredrik Zandtin 50 vuotta kestäneen seurakunnan pastorina toimimisen muistoksi 1876. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on tukea venäjän- ja saksankielentaitoisia teologian ylioppilaita, jotka tulevat palvelemaan pappeina Inkerinmaalla.