Maatalous-metsätieteiden rahastot

Päätökset rahastosta maksettavista apurahoista, stipendeistä ja palkinnoista tekee tiedekuntien edustajista koostuva Viikin kampushoitokunta. Rahaston pääoma vuoden 2019 alussa oli 930 000 euroa.

Maatalous-metsätieteiden rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1745. 

Ako­lan sti­pen­di­ra­has­to Perustuu Frans Edvard Akolan testamenttiin 1910 ja sen lisäykseen 1920. Rahasto myöntää stipendejä maanviljelystiedettä yliopistossa harjoittaville pohjoispohjalaisille ylioppilaille.

Art­hur Rin­del­lin ra­has­to Perustuu professori Arthur Rindellin 60-vuotispäivänä kerättyihin varoihin, jotka hän lahjoitti 1914. Rahasto myöntää apurahoja tieteellisiin opintoihin maanviljelyskemiassa ja maanviljelysfysiikassa.

Axel Björ­ken­hei­min sti­pen­di­ra­has­to Perustuu maanviljelysneuvos Axel Björkenheimin, E.Björkenheimin, Bertic Björkenheimin, C. Björkenheimin ja Sigrid Ihren (o.s. Björkenheimin) lahjoitukseen 1915. Rahasto myöntää matkastipendejä maanviljelyksen tai sen sivuelinkeinon tutkimista varten.

Blom­qvis­tin pal­kin­to­ra­has­to Perustuu A. Blomqvistin lahjoitukseen 1904. Rahasto myöntää palkintoja parhaasta korkeinta arvosanaa varten laaditusta kirjoitelmasta metsänhoidossa, metsänarvioinnissa tai metsäteknologiassa. Palkinto voidaan myöntää myös opiskelijoille, jotka metsänhoitotutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan kandidaattitutkintoa varten.

G. A. Bre­den­ber­gin ra­has­to Perustuu professori G. A. Bredenbergin 80-vuotispäivän johdosta kerättyihin varoihin vuosina 1945–1946. Bredenberg lahjoitti kerätyt varat vuonna 1946 yliopistolle opintoapurahastoksi nimeään kantavaan rahastoon. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena oli jakaa stipendejä korkeimman arvosanan meijeriopissa suorittaneille maatalous- ja metsätieteiden kandidaateille.

Ekes­tub­ben sti­pen­di Perustuu tykistön luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin 1745. Ekestubben rahasto on vanhin Kuninkaallisen Turun Akatemian aikaisista yksityisistä rahastoista. Rahasto myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka opiskelevat maanviljelystä, teknologiaa ja vuorityötä.

Pro­fes­so­ri Karl Enc­kel­lin maan­vil­je­lys­ta­lou­del­lis­ten tut­kiel­main pal­kit­se­mis­ra­has­to Perustuu professori Karl Enckellin lahjoitukseen 1927. Rahaston varoja käytetään ensi sijassa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia kandidaatti- ja agronomitutkintoja varten maanviljelystalouden alalla kirjoitettujen tutkielmain palkitsemiseen.

Ete­lä-Poh­jan­maan maan­vil­je­lys­seu­ran ra­has­to Rahaston tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevien maataloustieteen, kotitaloustieteen, eläinlääketieteen ja elintarviketieteiden opiskelijoiden tukeminen. Rahasto perustuu Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön lahjoituksiin.

Erk­ki Lai­ta­ka­rin pal­kin­to Perustuu metsänhoitotieteen professori Erkki Assar Laitakarin lahjoitukseen 1952–53. Rahasto palkitsee metsätieteen ylioppilaita, jotka ovat hyvällä menestyksellä suorittaneet yhteiset harjoitustyöt ja osoittaneet hyvää toverihenkeä.

Erik Lönn­rot­hin muis­to­ra­has­to Perustuu rehtori, metsänarvioimistieteen professori Erik Lönnrothin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1972. Rahasto tukee metsätieteelliseen, lähinnä metsänarvioimistieteen, alaan kuuluvia jatko-opintoja.

Hyy­tiä­län met­sä­ase­man juh­la­ra­has­to Perustuu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2010 lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee Helsingin yliopiston metsä- tai ympäristötieteiden opiskelijoita sekä jatko-opiskelijoita. Erityisesti rahasto tukee opiskelua ja tutkimusta Hyytiälän metsäasemalla.

Liisa Syrjälä-Qvistin rahasto perustuu professori, emeritus Liisa Syrjälä-Qvistin merkkipäiväkeräyksen johdosta vuonna 2018 lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoituksena on kannustaa kansainvälistymiseen tukemalla Helsingin yliopiston maata­lous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, jotka opinnoissaan suuntautuvat kotieläinten ravit­semukseen ja hyvinvointiin, ja ovat lähdössa ulkomaille opiskelijavaihtoon tai opintoihin liittyvään harjoitteluun.

Maa- ja ym­pä­ris­tö­ke­mian pro­fes­suu­ri­ra­has­to Rahaston tarkoitus on tukea maa- ja ympäristökemian professuuria ja tehtävässä toimivan professorin toimintaa.

Os­mo­lan sti­pen­di­ra­has­to Perustuu Osmolan Akateemisen Osuusruokalan lahjoitukseen 1928. Rahasto jakaa stipendejä yliopistossa kemiaa opiskeleville tai ravintoainetutkimuksia harjoittaville eteviksi osoittautuneille varattomille ylioppilaille.

Pel­ler­vo-Seu­ran ra­has­to Perustuu Pellervo-Seuran lahjoitukseen 1950-51. Rahaston tarkoituksena on tukea maataloudellista tutkimusta stipendein ja palkinnoin.

Pro­fes­so­ri J. Val­ma­rin muis­to­ra­has­to Perustuu professori J. Valmarin muistokeräykseen 1943 sekä johtaja Emil Vuorion testamenttiin 1949. Rahasto myöntää palkintoja maanviljelyskemian ja -fysiikan alaan kuuluvista tutkimuksista, joita maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat ylioppilaat ovat suorittaneet kandidaattitutkintoa varten.

Pro­fes­so­ri Mik­ko Va­ron ra­has­to Perustuu kotieläinjalostuksesta kiinnostuneiden järjestöjen ja yksityisten henkilöiden lahjoittamiin varoihin 1977. Rahasto tukee opiskelijoita laudaturtyön tekovaiheessa sekä edistää kotieläinjalostusalan ylintä opetusta. Lisäksi rahasto tukee eri kotieläinlajien jalostusta koskevaa tutkimusta ja tutkimustulosten saattamista käytäntöön ja tarvitsevien tietoon.

Puu­mark­ki­na­tie­teen ra­has­to Perustuu Enso-Gutzeitin lahjakirjaan 1958 ja Metsäteollisuuden lahjakirjaan 1982. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on perustaa puumarkkinatieteen professuuri ja apulaisprofessuuri puumarkkinatieteen laitokselle maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Tuot­ta­jain Li­ha­kes­kus­kun­nan ra­has­to Perustuu Tuottajain Lihakeskuskunnan lahjoitukseen 1960. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa kotieläintuotteiden teknologian professorin, opetusalana lihataloustiede, palkkausta.