Lääketieteen rahasto

Lääketieteen tieteenalarahasto edistää lääke- ja hammaslääketieteen, logopedian ja psykologian tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Siihen kuuluu lääketieteen rahaston yleisrahaston lisäksi useita nimikkorahastoja. Lisäksi lääketieteen tutkimusta tukevat itsenäisistä rahastoista Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen stipendirahasto, Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto, Pehr Oscar Klingendahlin rahasto ja K.S. Laurilan rahasto.

Pääoma ja hoitokunta (2017): 2 700 000 euroa; professori Eero Mervaala (pj), apulaisprofessori Liisa Kauppi ja hammaslääket. yo. Milla Mukka.

Lääketieteen rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1783:

Oy Alko Ab:n ra­has­to Perustuu Oy Alko Ab:n lahjoitukseen 1981. Rahasto on tarkoitettu alkoholisairauksien professorin viran perustamiseen ja viran palkkakustannusten kattamiseen viiden ensimmäisen vuoden aikana ja muihin viran hoidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Jo­han Fredrik Baec­kin ra­has­to Perustuu asessori Johan Fredrik Baeckin lesken Augusta Baeckin testamenttilahjoitukseen 1869. Rahasto tukee varattomia, ahkeria ja kunnolliset elintavat omaavia Oulun läänistä kotoisin olevia lääketieteen opiskelijoita.

Jo­han­na Björk­rot­hin ja Mark­ku Löy­tö­sen ra­has­to Vuonna 2011 perustetun rahaston tarkoituksena on tukea perinnöllisten, yhden tai useamman geenin aiheuttamien vasta-aineiden määrällisten ja toiminnallisten puutosten kliinistä tutkimusta.

de la Chapellen rahasto Rahasto tukee neuroimmunologian tutkimusta, erityisesti multippeliskleroosin eli MS-taudin tutkimusta.

Hans Crons­ted­tin pal­kin­to­ra­has­to Perustuu Sigrid Cronstedtin lahjoitukseen 1918. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää Hans Cronstedtin palkinto joka vuosi tammikuun 31. päivänä, jolloin lääketieteen kandidaatti Hans Cronstedt vuonna 1918 kaatui taistelussa isänmaan vapauden puolesta. Palkinto myönnetään lääketieteen ylioppilaan tai kandidaatin ruotsin kielellä laatimasta kirjoitelmasta, kirjoituksesta tai väitöskirjasta joltakin lääketieteelliseltä alalta.

Wal­ter Cyg­naeuk­sen ra­has­to Perustuu professori Walter Cygnaeuksen testamenttiin 1930. Rahaston tarkoituksena on edistää karsinomitutkimusta Suomessa.

Oy Den­tal­de­pot Ab:n sti­pen­di­ra­has­to Perustuu toiminimi Oy Dentaldepot Ab:n lahjoitukseen 1932. Rahasto myöntää apurahoja hammaslääketieteen lisensiaateille ulkomailla harjoitettujen opintojen kautta taitavuuden lisäämiseen hammaslääkärin ammatissa tai jollakin sen erikoisalalla.

J. A. Est­lan­de­rin ra­has­to Perustuu valtioneuvos, kirurgian professori Jakob August Estlanderin lesken Luise Estlanderin (o.s. Federley) lahjoitukseen vuonna 1885. Rahaston perustajan päämääränä oli edistää sitä tiedettä, jolle J. A. Estlander oli uhrannut parhaat voimansa. Estlander kuoli ollessaan vapaaehtoisena auttamassa Messinan maanjäristyksen uhreja 1881. Rahasto palkitsee nuoria miehiä, joilla on kutsumus lääkärin ammattiin ja jotka ovat omistautuneet kirurgian tieteellisille opinnoille.

Emi­lie ja Ru­dolf Ge­sel­liuksen lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu kauppias Rudolf Geselliuksen ja rouva Emilie Geselliuksen (o.s. Lindholm) lahjakirjaan 1928. Rahaston tarkoituksena on tukea lääketieteen, kemian ja fysiikan alojen tieteellistä tutkimusta.

Haart­ma­nin ra­has­to Perustuu professori, asessori Johan J. Haartmanin lahjoituksiin 1783 ja testamenttiin 1786. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa anatomian, kirurgian ja lapsenpäästöopin professuuria sekä myöntää stipendejä lääketieteen opiskelijoille.

Jarl Hei­ke­lin mat­kas­ti­pen­di Rahastosta myönnetään matkastipendejä ensisijaisesti sellaisille opinnoissaan eteville ja lahjakkaille lääketieteen kandidaateille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Stipendiaatti on velvollinen oleskelemaan ulkomailla vähintään kaksi kuukautta.

Alma Hjel­tin ra­has­to Perustuu neiti Alma Hjeltin Tukholmassa 16.4.1907 laatimaan testamenttiin. Alma Hjelt kuului 1884 toimintansa aloittaneen Suomen Naisyhdistyksen perustajajäseniin ja lahjoituksena kautta hän halusi edistää naisylioppilaiden asemaa. Rahaston stipendi oli tarkoitettu lääketieteen opettajiksi aikoville naisopiskelijoille. Hjelt antoi testamentissaan ohjeita myös siltä varalta, että naisilta jatkossa evättäisiin opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa. Tällaisessa tilanteessa stipendit tulisi jakaa naisille, jotka haluavat kouluttautua opettajiksi tai lääkäreiksi ulkomailla.

Pro­fes­so­ri E. A. Homé­nin ra­has­to pa­to­lo­gian tut­ki­muk­seen Perustuu varatuomari Lars Homénin lahjoituksiin vuosina 1951, 1971 ja 1973. Rahastosta myönnetään palkintoja parhaasta kirjoituksesta tai väitöskirjasta, lähinnä neuropatologian alalla, joka on julkaistu yliopiston patologian-anatomian laitoksella.

Humblen pal­kin­to­ra­has­to Perustuu kunnallisneuvos Frans Emil Humblen ja rouva Matilda Humblen testamenttilahjoitukseen 1907. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on antaa palkinto joka parittomana vuonna parhaimmasta Suomen miehen taikka naisen kirjoittamasta tieteellisestä taikka yleistajuisesta tutkielmasta joltakin lääketieteen alalta.

Pro­fes­so­ri Vuok­ko Kin­nu­lan ra­has­to Perustuu professori Vuokko Kinnulan aloitteeseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on edistää keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta.

Kari Käyh­kön ra­has­to Perustuu Kari Käyhkön testamenttiin 2000. Rahasto tukee lastenpsykiatrisen tutkimuksen edistämistä.

Aar­ne I. Kos­ki­mie­hen ra­has­to Rahaston perustamisvarat muodostuvat Aarne I. Koskimiehen tekemästä lahjoituksesta. Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti lapsettomuuteen liittyvää, tutkimusta ja koulutusta.

Kaj Hen­rik Lindroo­sin ra­has­to Perustuu filosofian maisteri Kaj Henrik Lindroosin testamenttiin 2003. Rahasto tukee lääketieteellisen genetiikan alan tutkimusta.

Ma­rian­ne Myr­ber­gin ja Hei­di Myr­ber­gin ra­has­to Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta ja opiskelua. Rahaston perustamisvarat muodostuvat Marianne Myrbergin ja Heidi Myrbergin lahjoituksista.

Anna Pul­liai­sen lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu Clement Andrew Smithin ja Pamela Margaret Smithin lahjoitukseen 1974. Rahasto myöntää matka-avustuksia suomalaisille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella jossakin Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen yliopistossa tai korkeakoulussa.

Päihdelääketieteen rahaston tarkoituksena on tukea päihdelääketieteen tutkimusta ja opetusta, erityisesti osa-aikaista päihdelääketieteen työelämäprofessuuria.

Mar­ga­re­ta El­vi­ra Ro­sen­dah­lin ra­has­to Perustuu puutarhuri Margareta Elvira Rosendahlin testamenttiin 1966 sekä sen lisäyksiin 1979 ja 1987. Rahasto käyttää varoja varattomien syöpäsairauksiin erikoistuneiden lääketieteen opiskelijoiden opintojen rahoittamiseen.

Ans­si So­vi­jär­ven ra­has­to Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti lääketieteen diagnostiikan, tutkimusta ja koulutusta. Rahasto perustuu Anssi Sovijärven lahjoitukseen ja merkkipäiväkeräykseen.

P. E. Svin­huf­vu­din lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu tasavallan presidentti, filosofian kunniatohtori P. E. Svinhufvudin lahjoitukseen 1933, jonka kansalaiset olivat keränneet hänen 70-vuotispäivänään 1930. Rahaston varat on tarkoitettu käytettäväksi tuberkuloosiopin professorin viran perustamiseen ja tuberkuloosiopin opetuksessa tarvittavan aputyövoiman palkkaamiseen tai opetuksen edellyttämiin muihin tarpeisiin.

Syn­ny­tys­tie­teen ra­has­to Perustuu lahjoitukseen vuonna 1833 lapsenpäästörahaston perustamiseksi. Rahasto tukee matkastipendein nuoria lääkäreitä, jotka ovat osoittaneet huomattavia tietoja, taipumusta ja kykyä ei ainoastaan synnytyslääkäreinä vaan myös gynekologian ja varhaisen pediatriikan alalta.

Syöpätutkimusrahasto tukee syövän tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta Helsingin yliopistossa, erityisesti lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ro­bert Ti­gers­ted­tin muis­to­ra­has­to Perustuu fysiologian apulaisen Dodo Ranckenin lahjoitukseen 1926 fysiologian professori, tiedemies Robert Tigerstedtin muistoksi. Rahaston tarkoituksena on edistää lääketieteellistä, lähinnä fysiologista, tutkimusta.

Tu­to­ris Oy:n ra­has­to Perustuu Tutoris Oy:n lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea logopedian tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tau­no Vir­ta­sen ra­has­to Perustuu Tauno Virtasen testamenttilahjoitukseen. Rahasto tukee muistisairauksien tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Perustuu Varma Hyvärisen lahjakirjaan ja testamenttiin vuonna 1982. Rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutkimussuunnitelman tai valmiin tutkielman, opiskelija-aktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella. Apurahat, stipendit ja palkinnot >>

Rahasto myöntää apurahoja paniikkihäiriön lääketieteelliseen tutkimukseen. Rahasto on vuonna 2014 myöntänyt tohtoriohjelmalle tukea yhden tohtorikoulutettavan palkkaamiseen nimikoituun tohtorikoulutettavan tehtävään neljäksi vuodeksi, yhteensä 160 000 euroa. Tehtävässä työskentelee LL Yasmina Dadi.

Perustuu johtaja Rolf Klingendahlin testamenttiin 1949. Rahasto myöntää apurahoja Suomen kansalaisille, jotka lääketieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan lääketieteellisessä tiedekunnassa tai jotka lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen harjoittavat röntgenologista tutkimusta.

Perustuu professori Kaarle Sanfrid Laurilan testamenttilahjoitukseen v. 1944. Lahjoituksesta perustettiin stipendirahasto neurologian tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisen ja kiinnostavan teologisen, filosofisen, esteettisen, pedagogisen tai muun yleishumanistisen tutkimuksen tukemiseksi.