Juhlarahasto

Pääoma ja hoitokunta (2017):  1 500 000 euroa; hoitokunta vararehtori Sari Lindblom (pj), palvelupäällikkö Minna Koutaniemi ja Matti Granroth.

Juhlarahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1840.

Carl Ar­vid­so­nin sti­pen­dit Perustuu apteekkari Carl Fredrik Arvidsonin testamenttiin 1876. Rahasto myöntää stipendejä varattomille, hyvätapaisille ja ahkerille ylioppilaille, jotka ovat kotoisin Turusta tai Loviisasta.

Au­gus­ta von Bec­ke­rin ra­has­to Perustuu neiti Anna Carolina Augusta von Beckerin testamenttiin 1910. Rahaston käyttötarkoitus on yleinen.

Ca­loan­de­rin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu kamarikirjuri Lorentz Reinhold Caloanderin testamenttiin 1861. Rahastosta myönnetään stipendejä Turun kaupungista kotoisin oleville varattomille, siivoille ja ahkerille ylioppilaille.

Grat­si­aa­li­ra­has­to Rahastosta on myönnetty avustuksia yliopiston professorien ja kirjastonhoitajien leskille sekä vajaavaltaisille ja turvattomille lapsille, joiden havaitaan olevan sellaisen avun tarpeessa.

For­sius-Wit­tin­gin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu kirurgian tohtori Karl Kristian Forsiuksen ja hänen puolisonsa Olivia Forsius-Wittingin testamentteihin 1884, 1888 ja 1911. Rahaston varoja on määrä jakaa lehtori Gustaf Henrik Forsiuksen ja lehtori Bror Karl Julius Wittingin jälkeläisille, jotka jatkavat korkeampia opintoja joko Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Muussa tapauksessa rahasto myöntää stipendejä opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Porvoosta tai Uudestakaarlepyystä.

Her­man ja Eli­sa­beth Hal­lonbla­din ra­has­to Perustuu valtioneuvos Herman Hallonbladin ja rouva Elisabeth Hallonbladin testamenttilahjoitukseen 1909. Rahastosta myönnetään stipendejä eteville nuorille suomalaisille tiedemiehille.

Hel­sin­gin yli­opis­ton pro­fes­so­rien puo­li­sot ry:n ra­has­to Rahasto perustuu Helsingin yliopiston professorinrouvat ry:n (nykyään professorien puolisot ry) lahjoitukseen vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston vammaisopiskelijoita. Etusijalla ovat näkövammaiset opiskelijat.

Emil Hår­din sti­pen­di­ra­has­to Perustuu lehtori Emil Hårdin testamenttiin 1919. Rahasto myöntää stipendejä maistereille, lisensiaateille tai dosenteille.

Ikäih­mis­ten yli­opis­ton ra­has­to Vuonna 2010 perustetun rahaston tarkoituksena on Ikäihmisten yliopiston toiminnan tukeminen ja kehittäminen Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa.

Jae­nischin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu vapaaherratar Amalie Boijen (os. Jaenisch) lahjoitukseen 1873 sekä testamenttilahjoitukseen 1879. Rahasto perustettiin Boijen veljen Carl Ferdinand Jaenischin muistoksi ja siitä myönnetään stipendejä Turun ja Viipurin lyseoiden köyhille ja toiveikkaille yliopistoon päästetyille oppilaille.

Jo­sef Ja­ma­lai­sen apu­ra­has­to Perustuu postilaitoksen entisen pääjohtajan, pääpostitirehtöörin Pietari Jamalaisen testamenttiin 1919, 1933 ja 1963. Rahasto myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka ovat tai joiden vanhemmat ovat kotoisin Inkerinmaalta.

Lau­ra Kol­ben ja Tho­mas Fors­sin ra­has­to Perustuu dosentti Laura Kolben ja varatuomari, diplomiekonomi Thomas Forssin merkkipäiväkeräykseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on tukea tutkimusta ja koulutusta kansainvälisen yksityisoikeuden sekä kaupunki- ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla.

La­guk­sen gra­ti­saa­li­ra­has­to Perustuu professori W. Laguksen lahjoitukseen 1888. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää gratisaaleja professorin leskille ja varsinaisen professorin jälkeenjääneille vajaavaltaisille ja turvattomille lapsille.

Jo­se­fi­na ja Ju­lius Löf­blo­min sti­pen­di­ra­has­to Perustuu C. J. Löfblomin ja rouva Josefina Löfblomin testamenttilahjoitukseen 1918. Rahasto jakaa stipendejä varattomille suomalaisille ylioppilaille, mieluiten teologian tai lääketieteen opiskelijoille.

Wa­si­lij Mar­gu­nof­fin ra­has­to Perustuu valtioneuvoksetar Margunoffin testamenttiin vuonna 1936. Rahasto tukee Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta kotoisin olevia vähävaraisia ylioppilaita.

Ali ja Tu­jan Ny­lun­din sää­tiön ra­has­to Rahaston tarkoitus on tukea kehitysmaista tulevien naisopiskelijoiden perustutkinto-opiskelua Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat säätiön lahjoitukseen vuonna 2013.

J. Ph. Palmé­nin sti­pen­di­ra­has­to Rahasto on perustettu vapaaherra, senaattori, professori J. Ph. Palménin lahjakirjalla 1882. Rahasto myöntää stipendejä nuorille miehille, joilla on hyviä tieteellisiä taipumuksia ja jotka suoritettuaan kandidaattitutkinnon jossakin tiedekunnassa haluavat jatkaa opintojaan lisensiaatin tutkintoon samassa tiedekunnassa mieluiten tarkoituksenaan hakea opettajan virkaa yliopistossa, kuitenkin olkoon yksi näistä stipendeistä yhdistetty lakitieteen lisensiaatin arvoon.

Reh­bin­de­rin sti­pen­dit 1841 Perustuu vt. kansleri, kreivi Robert Henrik Rehbinderin lesken, kreivitär Anna Charlotta Rehbinderin (o.s. Hedenberg) lahjoitukseen 1841. Rahastosta annetaan apurahoja nuorille miehille, jotka ovat suorittaneet filosofian kandidaatin tutkinnon ja jotka opiskelevat lisensiaatin arvon saavuttamiseksi jossakin tiedekunnassa, varsinkin jos ilmoittavat aikomuksensa olevan hakea opettajanvirkaa yliopistossa. Yksi apuraha annetaan sillä nimenomaisella ehdolla, että hakija harjoittaa opintoja filosofian lisensiaatin arvoa varten.

Ka­ma­ri­neu­vos Her­man Ro­sen­ber­gin ra­has­to Perustuu kamarineuvos Herman Rosenbergin ottopojan, lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Antellin testamenttiin 1891. Rahasto myöntää stipendejä suomen kansalaisille riippumatta sukupuolesta, uskonnosta ja tiedekunnasta.

K. J. Ståhl­ber­gin ra­has­to Perustuu tasavallan presidentti, hallinto-oikeuden professori K. J. Ståhlbergin muistoksi lahjoitettuihin varoihin 1952–1953.

Suo­men va­paus­so­dan muis­to­ra­has­to Perustuu rahaston aloitteentekijän K. A. Wegeliuksen keräämiin varoihin vapaussotaan osallistuneiden urhoollisten oppilaittensa muiston säilyttämiseen jälkipolville vuonna 1937. Rahastosta myönnetään stipendejä Joensuun lyseosta päässeille ylioppilaille, jotka ovat lahjakkaita, opinnoissaan kouluaikana hyvin edistyneitä ja käytökseltään moitteettomia ja jotka omaavat kristillis-siveellisen maailmankatsomuksen sekä kunniasanallaan vakuuttavat tulevansa palvelemaan samoja isänmaallisia päämääriä kuin valkoiset vapaustaistelijat.

Sääs­tö­ra­has­to Perustuu aina vuoteen 1895 asti käytössä olleeseen menettelyyn laittaa palkat avoinna olevista yliopistoviroista säästökassaan, kun sitä vastoin sijaispalkkiot, jotka on maksettu samasta rahastosta, määrältään ovat olleet sanottuja palkkoja paljon pienemmät, varsinkin kun professorinvirkoja niiden ollessa avoinna ovat hoitaneet dosentit. Säästörahaston korkosäästöistä on myönnetty varsinaisille professoreille ja kirjastonhoitajille virantoimituspalkkiota sekä maksettu palkkioita dosenteille, jotka eivät nauti dosenttistipendiä.

J. Tall­ber­gin lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu johtaja, kauppaneuvos Julius Tallbergin lahjoitukseen 1920. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää lainoja nuorille opiskelijoille, jotka ensimmäisenä opiskeluaikanaan yliopistossa suoritettuaan jo tutkinnon tai muuten menestyksekkäästi aikovat jatkaa opintojaan suorittaakseen tietyn yliopistotutkinnon tai ammattitutkinnon tai myös puhtaasti tieteelliseen suuntaan.

Tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen ra­has­to 1891 Perustuu kirurgian professori, vapaaherra Maximus Widerkind af Schulténin lahjoitukseen 1891. Rahaston tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta.

Tul­li­va­rain­ra­has­to Perustuu yliopiston oikeuteen vuosina 1802–1878 kantaa erityistä vientitullimaksua haloista, laudoista, lankuista, soiroista, tervasta ja piestä (3 kop. hopeata syleltä, toltilta tai tynnyriltä). Osa maksusta oli laitettava tullirahastoon, jota tuli käyttää opetuslaitoksen edistämiseen ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin. Rahasto on myöntänyt mm. apurahoja yliopisto-opettajille tieteellisessä tarkoituksessa tehtäviä matkoja varten.

Wa­se­niuk­sen ra­has­to Perustuu yliopistokirjakauppias, kustantaja ja konsuli Gustaf Otto Waseniuksen lahjoitukseen 1840 yliopiston 200-vuotisjuhlan yhteydessä. Waseniuksen stipendit annetaan ylioppilaille, jotka aikovat antautua kauppa-alalle. Hakijoiden ollessa yhtä ansiokkaita on etuoikeus kirjakauppias G. O. Waseniuksen sukulaisilla ja näiden jälkeen hämäläisillä.