Lahjoittajat

Helsingin yliopisto on kiitollinen teille jo lähes neljälle tuhannelle yksityishenkilölle, yhteisöille ja yritykselle, jotka olette lahjoituksilla ja testamenteilla tukeneet yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Lahjoitusvaroilla tuetaan korkeatasoista tutkimusta uraauurtavilta aloilta, lahjakkaita tutkijoita ja opiskelijoita sekä vaikutetaan opetuksen laatuun. Lahjoittajien tuella Helsingin yliopistosta on tullut se korkeatasoinen monitieteinen tutkimusyliopisto, joka se tänään ja tulevaisuudessa on. Tälle sivulle on listattu lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen yliopiston viestinnässä, ja jotka ovat tehneet lahjoituksensa vuodesta 2013 alkaen.

Siiri Aalto
Lyydia Aarninsalo
Ab A. Recon Oy
ABB Oy
Abbvie Oy
Accenture Oy
Agronomiliitto ry
Ahlström Capital Oy
Arja Aho
Harri Ahokas
Heikki Ahonen
Jukka Ahonen
Air Spark Oy
Akava ry
Ari Akso
AKT ry
Aktia Pankki Oyj
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Aktiastiftelsen i Vanda
Aktiastiftelsen i Vasa
Liisa Alanen
Kari Alanne
Algol Ab
Sakari Alhopuro
Aloha Pacific Oy
Dieter Aminoff
Felicia Aminoff
Heidi Andersson
Rauni Andersson
Heikki Apiola
Pentti Arajärvi
Kauko Aromaa
Peter Arppe
Paula Arvas
Rolf Aschan
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy
Askolan Osuuspankki
Kari Asp
Atria Oyj
Aue-säätiö
Juhana Aunesluoma
Avance Advokatbyrå Ab
A. Vogel Oy
Alexander Baklanov
Sergej Bashmakova and Iryna Zilitinkevich
Heidi Bechstein
Beneq Oy
Sophy Bergenheim
Bewe Commerce Ab
Biologian ja maantieteen opettajien liitto
Ilkka-Christian Björklund
Maria och Calle Björkman
BMX Helsinki ry
BMX Turku ry
Helena Bogdan
Borenius Advokatbyrå Ab
Robert Bornstein
Mallu Bruun
Martin Bunders
Elisabeth och Gustav Bygglin
Jesper Byggmästar
Jaana Bäck
Johan Bärlund
Albert de la Chapelle
Comptel Oyj
Cramo Oyj
Mathias Creutz
Joachim Curtius
Ritva Dammert
Niko Derome
Ann Marie Didrichsen
Magnus Diesen
Aijun Ding
Docrates Oy
Pia Dolivo
DRA Consulting Oy
Dropp Water Oy
Emil Ehnström
Bernt Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth
Einari Vidgrénin Säätiö
Susanna och Robert Ek
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
Laura Elomaa
EM Group Oy
Tomi Englund
Leena Enqvist
Joel Enwald
Ensihoidon tukisäätiö sr
Ilona Ervasti-Vaintola
Aila Eskelinen
Hanna Eskelinen
Etelä-Hämeen Osuuspankki
Jasmin Etelämäki
Etelä-Suomen OP-liitto ry
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön rahasto
Marjut Evälahti
Jannica Fagerholm
Kurt Fagerstedt
Harvestia Oy
Henrik von Fieandt
Harri Filen
Finnish Design Shop Oy
Finska Kemistsamfundet
Fiskars Oyj Abp
Erik Floman
Patrik Floréen
Tanja Flythström
Kai Fogelholm
Marikki Forell
Thomas Forss
Fortum Oy
Elsa Fromond
F-Secure Oy
Eeva Furman-Hanski
Fuugin säätiö sr
G. Andersson Management Consulting Oy Ab
Gammur fá Nedra-Seli
Gerente Oy
Mykhailo Girych
Glaukooma Tukisäätiö Lux
Elisabeth Granberg
Grani Tennis ry
Hilppa Gregow
Georg Grotenfelt
Johan Grotenfelt
Inka Grönqvist
Stig Gustavson
Kirsi Gylden
Matilda Gyllenberg
Tari Haahtela
Anni Haapalainen
Leila Haaparanta
Pertti Haaparanta
Heikki Haara
Anu Hakala
Jaana Hallamaa
Matti Halonen
Tarja Halonen
Katri Halkka
Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Hangö Hamn Ab
Hankkija Oy
Hannes Snellman Advokatbyrå
Markku Hannula
Armin Hansel
Pertti Hari
Riitta Hari
Pirjo Harjanne
Liisa Harri
Harry Schaumans Stiftelse
Satu Hassi
Mikko Hassinen
John och Vivian Hartwall
Hartwall Capital Oy Ab
Pirkko Hautamäki
Ville Aleksi Havia
Tapio Heikkilä
Tiina Heino
Jussi Heinonen
Eero Heinonsalo
Marja-Liisa Heinonsalo
Arja Heinämäki
Ilkka Heiskanen
Marjo Heiskanen
Elisabeth Helander
Kari Heliövaara
Alex Hellsten
Ari Helo
Helsingin Satama Oy
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Markku Henriksson
Livia Hertell
Anja Hietanen
Jesse Hirvelä
Reino Hjerppe
HM Law Ab
Katri Hirvonen-Nurmi
Harri Holopainen
Otso Holttinen
Nanne och Otto Homén-Lindberg
Petri Honkamaa
Reijo Honkanen
Seppo Honkapohja
Johan Horelli
Laura Huikko
Huittisten kaupunki
Tuuli Hukkanen
Juha Hulkko
Pekka Huttunen
Hyvinvointi Sulo Oy - Påre Skincare
Eero Hyvönen
Johanna Hyytiäinen
Outi Hägglund
Esa Hämäläinen
Päivi Hämäläinen
Marja-Liisa Hänninen
Juhani Härmä
Högskolestiftelsen i Österbotten
Laura Höijer
Urmas Hõrrak
Iberialais-amerikkalainen säätiö
Icosagen Cell Factory OÜ
Taina Iduozee
I.H. Ahaa ry
Niina Ihalainen
Marja ja Arto Ihto
Antti Iivonen
Paula Ikonen
IK Investment Partners Ltd
Ilkka Ilonen
Lea Ittonen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Marja Jalli
Janakkalan Osuuspankki
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Tommi Jauhiainen
Helena Jerman
Jan-Erik Johanson
Eetu Jokela
Johanna Jouhki
John Deere Forestry Oy
Esko Joutsamo
JP Oikarinen & Co Oy
Topi Juga
Satu Juhila
Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto
Mikael Jungner
Heikki Junninen

Juridiska Föreningen i Finland
Juustotytöt Oy
Riitta Jyrhämä
Järvi-Hämeen Osuuspankki
Olli Jänne
Niilo Jääskinen
Timo Kaartinen
Päivi Kaiponen
Irma Kalaja
Kalle Kalaja
Kalkkisten Osuuspankki
Kristiina Kalleinen
Eeva-Liisa Kallinen-Alenius
Jaana Kallio
Timo Kalliokoski
Martti Kalliomäki
Jussi Kallioniemi
Kaiju Kangas
Inka Kanerva
Riku Kanerva
Kari Kannala
Birgitta ja Veikko Kantola
Peter Karell
Anu Karessuo
Pekka Karhunen
Katja Karimo
Ann-Marie Karjala
Antti Karppinen
Pirjo Karppinen
Jaakko Karvonen
Tuval Katz
Juha-Pekka Kaukonen
Sanna Kaukoniemi
Raili Kauppinen
llja Kavonius
Kemira Oyj
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
Keskitien Tukisäätiö sr
Keski-Uudenmaan Osuuspankki
Jarno Kettunen
Timo Kiljunen
Kirsti ja Olli Blomqvistin säätiö
Arja Kirvesmäki
Malin Kivelä
Kristofer Klefbohm
Edward Kluen
Tiina Knuutila
Tarja Kohila
Jenni Koistinen
Mikko Koistinen
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki
Monica Koivulehto
Elina Koivumäki
Jan M. Koivurinta / Captium Havstjärna Ab
Sirpa Kokko
Katri Koli
Kirsti Koli
Ritva Koljonen
Komatsu Forest Oy
Kirsi Komi
KONE Oyj
Konecranes Oyj
Koneen Säätiö
Koneyrittäjien liitto
Kimmo Kontula
Juhani Koponen
Yrjö Kopra
Tiina Korhonen
Annakaisa Korja
Matti Korkealehto
Tarmo Korpela
Pia Korpisaari
Maria Korpipää
Juha Korppi-Tommola
Hanna Kortemaa
Hannele Koskenmäki
Aarne I.Koskimies
Rauno Koskinen
Ari Koskivaara
Seija Koskivaara
Karin och Anders Koskull
Arja Kosonen
Katarina Kranck
Islin Krogerus-Therman
Pauli Kruhse
Kubo Oy
Vesa Kuittinen
Pirjo Kukkonen
Mi Kuoppa
Sirpa Kuosmanen
Helka Kurittu
Suvi Kurkijärvi
Rita Kuusakoski-Peltonen
Sirkka Kuusela
Hanna Kuusi
Maria Kännö
Timo Kärkkäinen
Virve ja Jukka Kärkkäinen
Katriina Könönen
Kärkölän Osuuspankki
Katariina Laakkonen
Milja Laakso
Tero Laaksonen
Timo Lagus
Marja-Leena Laipio
Seppo Lahtinen
Tuija Lajunen
Lantmännens Forskningsstiftelse
Viljami Lappalainen
Lastentautien tutkimussäätiö
Anna Lauttamus-Kauppila
LAV Security Oy
Tuulikki Laurila
Katri Larmo
Tuomas Lassinharju
Jari Lavonen
Heidi Lehmuskumpu
Merja Lehti
Hanna Lehti-Eklund
Anna-Kaisa Lehtinen
Ceta Lehtniemi
Teija Lehto
Saara Lehtonen
Maija Lehtosen kuolinpesä
Lehtovirta & Lehtovirta Oy
Mikko Lehtovirta
Mietta Lennes
Ilari Leskelä
Ritva Levo-Henriksson
Erkki Liikanen
Liikennevakuutuskeskus
Ulla Lindahls dödsbo
Henni Lindberg
Otto Lindblom
Sari Lindblom
Carl-Johan Linden
Maria Lindén
Camilla & John Lindfors
Nea Lindfors
Tiina Lindholm
Jukka Lindstedt
Maria Lindvall
Vesa Linja-aho
Tiina Lintunen
Seppo ja Hannele Liukko
Loftmen Oy​​​​​​​
Ville Lovikka
Luise och Henrik Kuningas stiftelse
Titta Lumio
Jenni Luopajärvi
Jouni Luukkainen
Eija-Leena Lyly
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Alpo Länsisalmi
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Erika Löfström
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maanpuolustuksen kannatussäätiö - Understödsstiftelsen för landsförsvaret
Maantieteen opiskelijat ry
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Tomi Majuri
Katja Makkonen
Toni Malminen
Leena Malkki
Management Services Skandinavia Oy Ab
Manifesto Consulting Oy
Mannerheim-stiftelsen rs 
Josefiina Manninen
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Ulla Marttinen
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Anni Matero
Mikko Mattila
Pieta Mattila
Anna Mauranen
Witold Mazur
MCF Corporate Finance
Medi-Heli ry
Oy Medix Ab
Veijo Meisalo
Sakari Melander
Mercantile Oy
Merenkulun säätiö
Metalliasennus Huuhka Oy
Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsäliitto osuuskunta
Metsämiesten Säätiö
Jukka Meurman
Per Mickwitz
Åsa Mickwitz
Microsoft Oy
Miltton Group Oy
Johanna Modig-Gräsbeck
Marja Mononen-Aaltonen
MTK ry
Pertti Multanen
Arto Mustajoki
Ahti Mykkänen
Synnöve Mynttinen
Heidi Myrberg
Marianne Myrberg
Aki Mäkelä
Jukka Mäkitie
Mäntsälän Osuuspankki
Riikka Mäntyniemi
Neste Oyj
Wei Nie
Jari Niemelä
Niemi-säätiö
Liisa Nieminen
Ülo Niinemets
Tapio Nikkanen
Nokia Oyj / Nokia Corporation
Nokia Solutions and Networks Oy
Detlef Nolte

Nordea Pankki Suomi Oyj
Nordenskiöld-samfundet i Finland rf
Anneli Nordlund
Kai Nordlund
Lasse Nordlund
Tarja Nordman
Anu Nowak
Thomas Ntrikos
Cursus Nukari
Ulla Numminen
Kimmo Nuotio
Minna-Maarit Nurmi
Sara Nurmilaukas
Carita Nyberg
Lotta Nyberg
Markus Nylund
Jukka Nyrölä
Observatorion ystävät ry
Juha Oikarinen
Satu Ojala
Raimo Oksa
Markus Olin
Eeva Ollila
Jorma Ollila
OP Helsinki
OP Osuuskunta
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö
OP Yrityspankki
Osuuskunta Tradeka
Orimattilan Osuuspankki
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto

Ovenia Group Oy
Oy DeLaval Ab
Oy Karl Fazer Ab
Oy MUSH Ltd

Jari Paakkarinen
Panu Paakkarinen
Kaarina Paavilainen
Jussi Pakkasvirta
Sten Palmgren
Mira Paloneva
Riikka Paloniemi
Chunsheng Pang
Kyllikki Pankakoski
Access Partners
Anneli Pauli
Eduard Paulig
Paulig Oy
Päivi Pekkarinen
Panu Pekko
Sami Pekola
Kyösti Pekonen
Nuppu Pelevina
Jukka Pelkonen
Laura Pelkonen
Petri Pellikka
Pellervo-Seura ry.
Jari Peltonen
Juhana Peltonen
Leena Peltonen
Marja Pemberton
Marianne ja Hannu Penttilä
Raija Penttinen
Ari Perälä
Antto Pesonen
Pets Living Well Foundation
Pfitzer
Ilkka Pietilä
Riikka ja Ilkka Pietilä
Tapani Piha
Panu Pihkala
Henrietta Pihlaja
Maria Pirkkalainen
Sinikka Pohjola-Sintonen
Polarputki Oy
Päivi Portaankorva-Koivisto
Potentia Oy
Topi Pouttu
PRA Suomi Oy
PricewaterhouseCoopers Oy
Projektinuotit Oy Rakennuttajatoimisto
ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry.
Professori Kai Ekholmin muotokuvatoimikunta
Professori Tapani Luukkaisen muistoapurahatili
Pro Olympiamaneesiyhdistys ry
Propulsor Oy Ab
Pukkilan Osuuspankki
Olli Puntila
Pirkko-Riitta Puro
Virpi Puumalainen
Mikko Pyhälä
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sr.
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy
Keijo Rahkonen
Ossi Rahkonen
Ossi Rahkonen
Rahoittamo Oy
Rahtarit ry
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Juha Raitio
Tuila Raitio
Piia ja Esa Rane
Tuula Rantasalo
Rapal Oy
Mari Rauhala
Tapio Raunemaa
Pentti Rautiainen
Jere Reijula
Risto Renkonen
Elina Reponen
Tinka Riesen
Markku Riikonen
Heikki Riipi
Iiro Rinne
Tanja Rintala
Erika Rintamäenpää
Aino Elina Sylvia Roininen
Ulrika Romantschuk
Roschier Asianajotoimisto Oy
Henrik Rosenius
Onerva Rousu
Kalevi Ruhala
Heikki Ruismäki
Carola Rundman
Ilkka Ruoppila
Riitta Rusama
Tuula Ruusunen
Leena Ruusuvaara
Raija Rymin-Nevanlinna & Jorma Nevanlinna
Kari Rytkönen
Tiina Saareks
Sirkku Saarenpää
Kirsi Saarikangas
Eeva Saarinen
Harri Saarinen
Hertta Saarinen
Paula Saarinen
Pirkko Saarinen
Tuomas Saarinen
Sakari Saaritsa
Salla Saastamoinen
Kirsi Sainio
Sahateollisuus ry
SAK ry
Salaojituksen Tukisäätiö sr
Terja Salaspuro
Anja Salmen kuolinpesä
Anna-Maria Salmi
Antero Salminen
Tiina Salmivuori
Pia Salo
Merja Salonen
Niina Salonen
Hannu Saloniemi
Pia Saloranta
Nina Sandberg
Kalle Sandelin
Timo Sankilampi
Helder Santos
Hannu Santti
Heli Santti
Jaakko Sarmola
Mirkka ja Jaakko Sarparanta
Antti Sartanen
Björn Savén
Eero Savonen
Outi Savonen
Carl Johan Schauman
Patrik Scheinin
Barbara Schneider
Kitty Schulman
Leif Schulman
SEB
Mikael Sergercrantz
Olof Selroos
Maaria Seppänen
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Harri Sihto
Siivoussektori Oy (SSTL Puhtausala ry)
Kristiina Silvan
Leena Simonen
Markku Simula
Kaius Sinnemäki
Matti Sintonen
Kristiina Sippola
Peter Sjöholm
Hanna Snellman
Jussi Solja
Wojciech Solowski
Auroora Somerjoki
Tommi Sormunen
Sanna Sorvari-Sundet
Johanna Sorsa
Ville-Pekka Sorsa
Spectrum rf
Anna Spikberg
Henrica Stjernvall
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
Stiftelsen Tre Smeder
Leif Stolt
Tea Stolt de Glanville
Karin Ström
Henrik Strömberg
Fredrik Ståhl
Mika Sulkava
Tarja Sundell
Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen-König
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kyllikki Suomela
Suomen Kennelliitto
Suomen museoliitto ry
Suomen Messusäätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Suomen Pankki
Suomen Proviisoriyhdistys ry
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Suomen Taksiliitto ry
Suomen Tietokirjailijat ry
Suomen veromiehet ry
Santeri Suomi
Arja Suominen
Suominen Oyj
Erik Suttle
Jan-Erik Suttle
Svenska folkskolans vänner rf
Svenska kulturfonden
Svenska tekniska vetenskapsakademi i Finland r.f.
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Lauri Särkkä
Sirkku Söderqvist
Nina och Jussi Tallberg
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Riku Talvisto
Sirpa Tani
Jarkko Tapiola
Helena Tarkka
Juha Tarkka
Teemu Teeri
Teivo Teivainen
Tekniikan akateemiset ry
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Heikki Tenhu
Teollisuuden Metsänhoitajat r.y.
The Boston Consulting Group, Filial in Finland
Thelma Mäkikyrön säätiö
Ami Thibblin
Thorén-Talvela säätiö
Joel Thornton
Tiedonvalo Oy
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus / Suomen tietokirjailijat ry
Mika Tiihonen
Yrjö Tiitola
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Kirsi ja Henry Tirri
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Markku Toivonen
Tuuli Toivonen
Mikko Tolonen
Sirpa Tomperi
Transtechno Oy
Steven Tseng
Veli-Matti Tulkki kuolinpesä
Sirpa Tulla
Tutoris Oy
Johanna Tuutti
Kiia Tyni
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Anna Uitto
Esko Ukkonen
Maija Urponen
Martin Uunila
Magnus Vaenerberg
Johanna Vahlman
Raimo Vaintola
Vaisala Oyj
Jami Valorinta
Mervi Vanhala
Lasse Vanhanen
Varhaiskasvatussäätiö
Anita Varsa
Varsinaissuomalainen Osakunta
Inka Vaskimo
Veho Oy Ab
Suvi Veijalainen
Tapani Veistola
Versowood Oy
Airi Vesala
Victoriastiftelsen
Viestilehdet Oy / Koneviesti -lehti
Timo Vihavainen
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Kari Viitala
Ville Viitala
Mikko Viitasalo
Viking Line Abp
Jaakko Viljanen
Raimo Virkkala
Mikko Virta
Ann-Marie Virtanen
Pirjo Virtanen
Iiris Virtasalo
Visionplus Holding Oy
Vivace kuoroyhdistys ry
Marja Voipio
Raimo Voipio
Tauno Voipio
Mari Voutilainen
Vuokon luonnonsuojelusäätiö
Pauliina Vuorinen
Tuula Väisänen
Minna Väkevä
Suvi Väätänen
Mats Wagner
Carita Wallgren-Lindholm
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse
Anu van Waversveld
Weisell-säätiö s.r.
Roger Och Petra Wessman
Camilla Weurlander
Heidi Wiik
Mari Wiklund
Christoffer Winquist
Lili-Ann Wolff
Douglas Worsnop
Wunderdog Oy
Qiaozhi Zha
Minzhang Zhu
Chao Yan
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Petri Ylikoski
Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Vivian Österberg
Österbottens Andelsbanksförbund
Österbottens handelskammare / Vasa handelskammarfond