Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna 2024-2027

Utbildningsprogrammet ordnas i samarbete med Luote Oy.
Sidan är bara på svenska.

Omfattning:70 studiepoäng

Begynnelsedatum och längd: Utbildningsprogrammet börjar hösten 2024 och pågår i 3,5 år (7 terminer)

Utbildningsgruppens storlek:12, 16 eller 20 studerande. Utbildningsprogrammet inledas om det har åtminstone 12 ansökningsgiltiga sökande som blir valt och mottagar studieplatsen.

Utbildningsutrymmen: Närundervisningen sker vid Helsingfors universitets centrumcampus

Den kognitiva psykoterapin innefattar flera olika teoretiska modeller och kliniska tillämpningar som är baserade på dessa modeller. Grunden för alla modellerna är en gemensam begreppsapparat som är baserad på den kognitiva psykoterapin, samt vissa arbetssätt som är gemensamma för alla kognitiva behandlingsmodeller.

Grunden för teorin bakom kognitiv psykoterapi ligger på kunskapen om människans interna informationshantering och om processerna i samband med detta. Där det handlar om hur människan hanterar intern och extern information och använder detta till att skapa en relation till sig själv och omvärlden. Här undersöks även hur dessa processer påverkar individens aktiviteter, psykiska välfärd och utvecklingen av psykiska störningar.

I början av den kognitiva psykoterapins utveckling riktades uppmärksamheten och interventionerna till tänkande och inlärning. Som en följd av den mer omfattande kunskap om processerna kring människans intern informationshantering och strukturerna kring informationshanteringen anser man numera att de kognitiva, emotionella, fysiologiska och sociala processerna påverkar varandra intensivt. Alla dessa har blivit en del av terapiarbetet. Under terapin undersöker terapeuten de mångfacetterade aspekterna av situationen tillsammans med klienten. Den här ändrade tyngdpunkten är även synlig i konceptualiseringen av klientens problem och situation och i behandlingsmetoderna.

James Bennett-Levys modell som beskriver färdigheterna hos en kognitiv psykoterapeut och utvecklingen av terapeutkompetenser, har används som grund till att utarbeta läroplanen som helhet och hur studiernas olika faser knyts samman. Modellen beskriver de kunskapsmässiga, färdighetsmässiga och reflektiva delområdena om hur man utvecklas som psykoterapeut samt hur dessa delområden påverkar varandra.

De olika delområdena i utbildningsprogrammet (teoretiska studier, arbetshandledning, handlett arbete med patienter samt utbildningspsykoterapisessioner) har planerats såatt de ska stödja varandra både innehållsmässigt och tidtabellsmässigt. Den kunskapsmässiga inlärningen har sin tyngdpunkt påteoretiska studier men under seminarierna använder vi bl.a. patientfall och rollspel till att lära ut terapifärdigheter. Inlärningen av färdigheter stöds särskilt av arbetshandledningen som i och för sig även innefattar kunskapsmässiga lärdomar, bl.a. i form av observation av teoretiska fenomen i det kliniska arbetet. Syftet med utbildningspsykoterapin är särskilt att öka reflektiv förmåga att observera såväl de egna reaktionerna som terapeut som fenomen som rör interaktionen och terapirelationen. Bedömningen av de egna reaktionerna, arbetet och kunnandet samt reflektion i fråga om dem är en integrerad del av studierna och arbetshandledningen under hela utbildningen.

I utbildningsprogrammet byggs kunskapsmålen och -innehållet processartat, med utgångspunkt i de grundläggande begreppen och färdigheterna. Under första perioden av studiehelheten behandlar vi kognitiva behandlingsmodeller (depression, ångest). Med hjälp av arbetshandledning lär man sig hur man tillämpar teorier i praktik. Under period två går studierna fördjupat in påden utvecklingsmässiga bakgrunden till psykiska störningar och denna förståelse länkas till fenomen inom terapirelationen. Under arbetshandledningen, studieperiod två, övergår vi till en mer reflekterande observation av det egna arbetet och till att granska fenomen i terapirelationen. Utbildningspsykoterapin i gruppform som genomförs under period ett och två samt den anknytna granskningen av den egna livshistorien och interaktionssätten fördjupar studerandenas förståelse för utvecklingsmässiga fenomen samt frågor som rör terapirelationen och den terapeutiska interaktionen.

Ungefär halvvägs genom studierna, under period tre och fyra, byts arbetshandledarna och under den senare perioden övergår studerandena till en mer självständig planering och granskning av det egna arbetet. Mångsidighet blir en del av arbetssättet och -metoderna. Samtidigt lär sig studeranden att anpassa arbetsätt till olika situationer med patienter, mål och terapiperioder.

Under studieperiod tre och fyra får studerandena bekanta sig närmare med behandling av mer komplicerade psykiska störningar (bl.a. tvångssymptom, psykoser, personlighetsstörningar) och de väsentliga integrerande, transdiagnostiska behandlingsmodellerna. Under period tre bekantar sig studerandena i synnerhet med emotionellt fokuserad psykoterapi och schematerapi och hur det kan tillämpas vid behandling av långvariga och komplicerade psykiska problem. Under den här perioden utvidgar och fördjupar vi färdigheter genom att behandla olika specialteman: psykoterapeutisk behandling av trauman, missbruk och ätstörningar samt användning av kroppsliga metoder och mötande av sexualitet och mångformig könsidentitet i psykoterapi. Under period tre deltar vi även i ett internationellt seminarium. Under period fyra fokuserar vi mångsidigt påbehandling av personlighetsstörningar.

Under studiehelhetens period fem börjar studerandena intensivt skriva sina lärdomsprov. Period fem utgör även en sammanfattning av studierna och orienterar studerandena mot en kontinuerlig professionell utveckling. Lärdomsproven presenteras under denna period.

 

Som utbildare arbetar utbildningspsykoterapeuter i kognitiv psykoterapi:

 • Susann Thylin, ansvarig utbildare; PsM, utbildningspsykoterapeut
 • Helena Santasalo, ansvarig utbildare; PsM, utbildningspsykoterapeut
 • Jaana Apiainen, utbildare, arbetshandledare, psykoterapeut för utbildningsgruppen ;PsM, utbildningspsykoterapeut (VET)
 • Niklas Granö, utbildare; PhD. (Psychology), utbildningspsykoterapeut
 • Marianne Källström, utbildare, lärdomsprovshandledare;  PsM, psykoterapeut
 • Jill Bäckström, utbildare; Medicine licenciat specialläkare (ungdomspsykiatri)
 • Poul Perris, utbildare; läkare, leg. psykoterapeut
 • Lisa Friberg, utbildare, arbetshandledare, lärdomsprovshandledare; PsM, utbildningspsykoterapeut, doktorand
 • Monica Ålgars, utbildare, lärdomsprovshandledare; PhD (Psychology), psykoterapeut
 • Helga Mannerström, lärdomsprovshandledare; Medicine licensiat, specialläkare (psykiatri), doctorand
 • Desiree Sevelius, psykoterapeut för utbildningsgruppen; (konstlicensiat) utbildningspsykoterapeut
 • Katarina Finnilä, utbildare; PSM, utbildningspsykoterapeut
 • Juha-Pekka Airo, utbildare; PsM, KTM, utbildningspsykoterapeut

Utbildningsprogrammet består totalt av 70 studiepoäng och innehåller följande studiehelheter.

GEMENSAMMA TEORI- OCH METODSTUDIER 5 SP

Obs! Seminarieundervisning i gemensamma studier endast på finska. 

Gemensamma teori- och metodstudier till alla psykoterapeutstuderande vid Helsingfors universitet innehåller tre studieavsnitt:

 1. Psykiska störningar / Mielenterveyden häiriöt (2 sp)
 2. Psykoterapiforskningens metoder / Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 sp)
 3. Integrerande fallseminarium / Integratiivinen tapausseminaari (1 sp)

Varje studieavsnitt innehåller två undervisningsdagar och självständiga uppgifter, och de ordnas vanligen ett gång per år. Man kan välja när man genomgår var och en studieavsnitt men det är en stark rekommendation att Psykiska störningar ska genomföras i början av studier, Psykoterapiforskningens metodik innan man börjar att skriva lärdomsprovet och Integrativ fallseminarium i slutet av studier

Utbildningsprogrammets teori- och metodistudier 38 sp

Teori- och metodstudier är en process, där tilltagande av teori och metoder är i växelverkan med studerandes personliga kunskaper och utvecklingen av självkännedomen. Förutom seminarier (20) för hela utbildningsgruppen innefattar teori- och metodundervisningen litteraturtutorer som webbundervisning. Det finns totalt 312 timmars teoretiska och kliniska seminarier och undervisning i smågruppen.

OBS! Angående finskspråkig litteratur : vid behov kan det ersättas med motsvarande svensk/engelsspråkig litteratur om studerandes studiespråk är Svenska. Detta sker i samarbete med de ansvariga utbildare eller seminarie utbildrare.

Termin I
Seminarium 1: Psykoterapi och kognitiv psykoterapi. Utvecklas till psykoterapeut. Grunderna i och grundläggande färdigheter inom kognitiv psykoterapi I

Kunskapsmål: studeranden är

 • medveten om att utvecklingen till att bli och utvecklas som psykoterapeut är en kontinuerlig process, gör upp egna utvecklingsmål (t.ex. med ett CTS-Rformulär)
 • börjar lära sig grundbegreppen och -metoderna inom kognitiv psykoterapi
 • skapar en aktiv och deltagande relation till studiegruppen, bekantar sig med och orienterar sig i fråga om utbildningsprogrammet och dess innehåll

Genomförandesätt för undervisningen: Deltagande i seminarieundervisningen, förhandsuppgifter, arbete i smågrupper och övningsmoment.

Seminarium 2: Behandling av depression I: Behandlingsmodell för akut depression

Kunskapsmål: studeranden

 • Förstår den kognitiva teorin om hur depression uppkommer
 • Lär sig kognitiv konceptualisering av akut depression och behandlingsmodellen baserat på detta

Genomförandesätt för undervisningen: Deltagande i seminarieundervisningen, förhandsuppgifter, arbete i smågrupper och övningsmoment

Litteraturstudier påwebben I : Ångestsyndrom

Kunskapsmål: studeranden

 • Lär sig de centrala arbetssätten i fråga om ångest

Genomförandesätt för undervisningen: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben

Seminarium 3: Behandling av ångest I: Panikstörning och social ångest

Kunskapsmål: studeranden

 • lär sig att särskilja mellan olika ångeststörningar och förstår hur de är förknippade med övriga psykiska störningar
 • lär sig grunderna i transdiagnostisk bedömning och behandling av ångeststörningar och kan tolka behandling av ångeststörningar ur denna synvinkel
 • bekantar sig närmare med den kognitiva behandlingsmodellen i fråga om panikstörningar och social ångest och kan hantera dem
 • behärskar de centrala kognitiva arbetssätten i fråga om behandling av ångest

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Termin II
Seminarium 4: Behandling av a) tvångshandlingar och b) psykoser i kognitiv psykoterapi

Kunskapsmål: a) studeranden

 • lär sig att hantera tvångssymptom och att göra upp en behandlingsplan samt att utvärdera hur behandlingen framskrider
 • lär sig de centrala kognitiva arbetssätten för behandling av tvångssymptom

Kunskapsmål: b) studeranden

 • lär sig att konceptualisera psykotiska symptom samt att göra upp en behandlingsplan samt att utvärdera hur behandlingen fortskrider, lär sig de centrala kognitiva arbetssätten för behandling av psykoser

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Seminarium 5: Den utvecklingspsykologiska synvinkeln i kognitiv psykoterapi

Kunskapsmål: studeranden

 • Förstår betydelsen av utvecklingsmässig och interaktionsmässig utveckling i den kognitiva psykoterapin. Förstår betydelsen av anknytningsrelationer för psykisk välfärd och terapirelationen

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Litteraturstudier på webben II: Terapirelationen

Kunskapsmål: studeranden

 • Får förståelse för vad det är som ingår i en bra psykoterapeutisk interaktion och lär sig arbetsmodeller som kan användas till att lösa eventuella störningar/avbrott i terapiarelationen.

Genomförandesätt för undervisningen: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben

Seminarium 6: Anknytningsrelationer och terapeutisk interaktion

Kunskapsmål: studeranden

 • uppfattar betydelsen av hur tidiga grundläggande känslomässiga behov har tillgodosetts
 • och anknytningsrelationens betydelse för psykisk välfärd och för störningar i dessa
 • lär sig att förstå hur de ovan nämnda faktorerna återspeglas i terapirelationen
 • kan identifiera faktorer som påverkar terapirelationen och kan observera avbrott som
 • uppstår i terapirelationen samt hanterar arbetssätten i fråga om dessa
 • lär sig att förstå hur de egna interaktionssätten påverkar fenomen i terapirelationen.

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Termin III
Seminarium 7: Schematerapeutiskt arbete

 Kunskapsmål: studeranden

 • lär sig den schematerapeutiska teorin i fråga om utveckling av långvariga psykiska problem
 • klarar av schematerapeutisk konceptualisering, kan göra upp en behandlingsplan och klarar de centrala grundläggande arbetssätten, kan identifiera möjligheter att integrera schematerapeutiska arbetssätt med annat kognitivt arbete

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Seminarium 8: Behandling av ångest II – genereliserad ångest och en metakognitiv aspekt gällande ångestsyndrom

Kunskapsmål: studeranden

 • är medveten om de senaste trenderna inom kognitiv terapi, har bekantat sig närmare med behandlingen av genereliserad ångestsyndrom och kan konceptualisera detta
 • är medveten om de centrala metakognitiva terapiprinciperna vid behandling av ångest och kan använda dem

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Seminarium 9: Specialteman för kognitiv psykoterapi I: a) Behandling av ätstörningar b) behandling av missbruk och motiverande intervju

Kunskapsmål: a) studeranden

 • Förstår särdragen för behandling av ätstörningar.
 • Betydelsen av skapandet av en trygg terapirelation och motiveringen för vård vid behandling av ätstörningar.
 • Bekantar sig med metoderna för kognitiv psykoterapi samt emotionellt arbete för behandling av ätstörningar
 • Lär sig att använda de centrala arbetssätten för behandling av ätstörningar i det egna arbetet form

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Kunskapsmål: b) studeranden

 • uppfattar motståndet mot ändringar som ett normalt fenomen och lär sig vilken natur de motiverande interventionerna baserar sig på och förstår den grundläggande naturen i addiktioner och konceptualisering av missbruk som ett problem i fråga om känsloreglering
 • kan i huvuddrag hantera olika beroendeproblem (beroende av rusmedel, spel, webben), planera behandling och är medveten om olika behandlingsmetoder
Termin IV
Seminarium 10: Behandling av depression II: Behandling av långvarig och återkommande depression

Kunskapsmål: studeranden

 • är medveten om särdragen för behandlingen av långvarig och återkommande depression och den teoretiska grunden för behandlingsmodellerna i samband med detta, i fråga om faktorer som upprätthåller och orsakar återkommande depression
 • klarar av att bedöma hur lämpliga de behandlingsmodeller som behandlas (CBASP, MBCT, schematerapi) är för patienten, kan konceptualisera dem, kan göra upp en behandlingsplan och är medveten om de centrala arbetssätten och kan utvärdera behandlingen
 • kan identifiera möjligheter att integrera centrala arbetssätt med annat kognitivt arbete

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Litteraturstudier på webben III: Känslor och känslofokuserad terapi

Kunskapsmål: studeranden

 • bekantar sig med teorin, begreppen och arbetssätten i samband med emotionellt fokuserad kognitiv psykoterapi på webben

Genomförandesätt för undervisningen: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben

Seminarium 11: Känslofokuserat arbete i kognitiv psykoterapi

Kunskapsmål: studeranden

 • har lärt sig teorin och begreppen i samband med känslofokuserad psykoterapi
 • är medveten om de centrala arbetssätten inom känslofokuserat arbete
 • är medveten om teorin och grunderna för kognitiv-konstruktivt känslofokuserat arbete
 • kan bedöma hur arbetssätten lämpar sig för patienten, är medveten om betydelsen av konceptualisering av livshistorien, kan göra upp en behandlingsplan och klarar de centrala arbetssätten

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter

Litteraturstudier på webben IV: Kognitiv psykoterapi vid behandling av personlighetsstörningar

Kunskapsmål: studeranden

 • Bekanta sig med de mest typiska personlighetsstörningarna och de maladaptiva interaktionsmönster som är förknippade med dessa

Genomförandesätt för undervisningen: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben

Seminarium12: Personlighetsstörningar I. Inledning till behandling av personlighetsstörningar

Kunskapsmål: studeranden

 • är medveten om den kognitiva psykoterapeutiska synvinkeln i fråga om utvecklingen av personlighetsstörningar, hanteringen av personlighetsstörningar, planering av behandlingen och de centrala arbetssätten.
 • kan konceptualisera personlighetsstörningar ur synvinkeln för metakognitiva brister och anknytningsproblem
 • förstår hur personlighetsstörningar har en självupprätthållande natur och förstår de dysfunktionella interaktionsmönster i samband med detta

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter

Termin V
Seminarium 13: Seminarium angående lärdomsprov I: a) Forskningsbetonat grepp i ditt arbete – starta med lärdomsprovet, b) Mellanreflektion

Kunskapsmål: studeranden

 • visar förmåga att anpassa ett forskningsmässigt grepp om det egna arbetet, förstår frågor och frågeställningar som rör särskrivning psykoterapiforskning
 • kan beakta etiska synpunkter i sitt eget terapi- och forskningsarbete
 • är medveten om hur forskningsdata är förknippade till professionella rutiner
 • visar förmåga att bedöma sin egen utveckling till psykoterapeut och sitt eget lärande.

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning och förhandsuppgifter, återkoppling om och vidare bearbetning av lärdomsprovet. Mellanbedömning av utbildningen.

Smågrupp för lärdomsprovshandledning I

Kunskapsmål: studeranden

 • väljer ett tema från sitt arbete inom psykoterapi som studeranden vill forska mer i för sitt lärdomsprov
 • kan framställa frågor för lärdomsprovet
 • kan anskaffa sig information, följa den vetenskapliga litteraturen inom branschen och fördjupa sina kunskaper inom temat för lärdomsprovet.

Genomförandesätt för undervisningen: Smågruppsseminarium. Förhandsuppgifter. Lärdomsprovsseminarierna genomförs i grupper med 4–5 personer som grupperas enligt lärdomsprovens teman. För första mötet tar studerandena fram en teoretisk del av sin plan för lärdomsprovet.

Smågrupp för lärdomsprovshandledning II

Kunskapsmål: studeranden

 • väljer ett tema från sitt arbete inom psykoterapi som studeranden vill forska mer i för sitt lärdomsprov
 • kan upprätta frågor för lärdomsprovet
 • kan skaffa sig information, följa den vetenskapliga litteraturen inom branschen och fördjupa sina kunskaper inom temat för lärdomsprovet.

Genomförandesätt för undervisningen: Smågruppsseminarium. Förhandsuppgifter. Lärdomsprovsseminarierna genomförs i grupper med 4–5 personer som grupperas enligt lärdomsprovens teman. För första mötet tar studerandena fram en teoretisk del av sin plan för lärdomsprovet

Smågrupp för lärdomsprovshandledning III

Kunskapsmål: studeranden

 • kan skapa sig en uppfattning om och beskriva hur teorin visar sig i det kliniska psykoterapiarbetet i sitt lärdomsprov
 • kan självständigt tillämpa ett forskningsmässigt grepp och fortsätta med granskningen av det valda ämnet för lärdomsprovet
 • kan skaffa sig information och följa den vetenskapliga litteraturen inom branschen och fördjupa sina kunskaper inom temat för lärdomsprovet

Genomförandesätt för undervisningen: Smågruppsseminarium. Förhandsuppgifter. Arbetet fortsätter i de grupper på 4–5 personer som tidigare utsetts baserat på lärdomsprovens teman. Studerandena tar fram den kliniska delen (material, resultat och diskussion) av sitt arbete för detta andra seminarium.

Seminarium 14: Personlighetsstörningar II: Dialektisk beteendeterapi och färdighetssynpunkten vid behandling av instabil personlighetsstörning. Tillägnande av färdigheter för att främja och upprätthålla reglering av känslor och den metakognitiva aspekten

Kunskapsmål: studeranden

 • har en uppfattning om hur den instabila personlighetsstörningen utvecklas och visar sig,
 • kan uppfatta synvinkeln för att lära sig nya interaktions- och emotionella färdigheter
 • är medveten om de särskilda frågorna som rör inlärning och undervisning av praktiska  (kliniska) färdigheter inom kognitiv psykoterapi
 • förstår behovet av kontinuerlig utveckling för terapeuter, ur perspektivet för att lära sig nya metafärdigheter
 • klargör sina egna mål för behandlingen av instabil personlighetsstörning

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Seminarium 15: Behandling av traumatisering och dissociation

Kunskapsmål: studeranden

 • förstår och kan identifiera inverkan av olika trauman på individens kognioemotionella prosessering
 • kan tillämpa de centrala kognitiva arbetssätten för behandling av traumasymptom

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Termin VI
Seminarium 16: Personlighetsstörningar III: Schematerapeutiskt arbete, fördjupad del

Kunskapsmål: studeranden

 • fördjupar sin förståelse angående den kognitiva och schematerapeutiska teorin om utveckling av långvariga psykiska problem, om konceptualisering och om väsentliga arbetssätt
 • är medveten om de grundläggande dragen i schematerapeutisk behandling av instabil och narcissistisk personlighetsstörning

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Litteraturstudier på webben V: Valfri ytterligare litteratur

Kunskapsmål: studeranden

 • förstår de teoretiska utgångspunkterna och tillämpningsmöjligheterna för det valda delområdet

Genomförandesätt för undervisningen: Bekanta sig med litteraturen, uppgifter på webben

Seminarium 17: Specialteman för kognitiv psykoterapi: a) Möta den mångformiga sexualiteten och könsidentiteten i psykoterapin b) Contextual Schematherapy and Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Kunskapsmål: a) studeranden

 • Bekantar sig med olika teorier och övningar samt begreppen och fenomenen i samband med sexualitetens och könsidentitetens mångformighet och förstår den särskilda betydelsen av dessa teman för psykoterapin.
 • Förstår begreppet minoritetsstress och hur den visar sig i psykoterapin.
 • Lär sig om dessa fenomen som kräver särskild uppmärksamhet i det psykoterapeutiska arbetet och som förekommer i samband med psykoterapi för klienter som berörs av sexualitetens och könsidentitetens mångformighet
 • Lär sig om betydelsen av självreflektion vid arbete inom detta tema

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Kunskapsmål: b) studeranden

 • kontextuell schematerapi och ACT som en del av kognitiv psykoterapi.
 • Lär sig att välja rätt metoder på ett tryggt sätt, enligt klientens mål och i rätt fas i terapiprocessen.

Genomförandesätt för undervisningen: Seminarieundervisning, inklusive exempel på kliniskt arbete och simulationsövningar, förhandsuppgifter.

Seminarium 18: Internationellt seminarium inom kognitiv psykoterapi

Kunskapsmål: studeranden

 • kopplar det han eller hon lär sig och sina kunskaper till aktuell forskning och aktuellt utvecklingsarbete samt till att följa dessa som en del av sitt arbete och sin utveckling som terapeut

Genomförandesätt för undervisningen: deltagande i engelskspråkig workshop

Termin VII
Seminarium 19: Seminarium angående lärdomsprov II

Kunskapsmål: studeranden

 • kan presentera teorin, praktiken och fenomenen som rör det egna slutarbetet för de andra medlemmarna i utbildningsgruppen, på ett ändamålsenligt sätt

Genomförandesätt för undervisningen: Presentation av det egna arbetet för hela utbildningsgruppen och diskussioner i smågrupperna i samband med detta. Bekantskap med de övriga gruppmedlemmarnas arbeten och diskussion om dem. De centrala kunskaperna från alla gruppers slutarbeten samlas in och delas till hela gruppen. En utställning av poster över allas arbeten.

Seminarium 20: Avslutande seminarium: Arbetshandledning och professionell utveckling II

Kunskapsmål: studeranden

 • uppfattar sin egen utveckling till psykoterapeut och den kontinuerliga och processartade naturen för sin egen utveckling som psykoterapeut, samt vikten av att upprätthålla och vidareutbilda sin kompetens som psykoterapeut bekantar sig med centrala modeller för arbetshandledningen
 • förstår betydelsen av kontinuerlig arbetshandledning samt sin roll i fråga om kvaliteten av vårdarbetet och som upprätthållare av välfärden
 • är införstådd med lagstiftningen som rör branschen

Lärdomsprovet 10 sp

Lärdomsprovet är en skriftlig framställning av en specifik fråga inom psykoterapi som följer principerna för vetenskapligt skrivande. Lärdomsprovets syfte är att främja utvecklingen av studentens expertis som psykoterapeut samt integration av teoretiskt och kliniskt kunnande.

I lärdomsprov ska studenten visa att hen:

 • behärskar teoretisk bakgrund och begrepp och kan integrera dem i det egna psykoterapiarbetet
 • kan söka källitteratur, samt utvärdera och följa vetenskaplig diskussion inom psykoterapi
 • behärskar skriftlig och muntlig kommunikation och argumentering

Arbetshandledning av det psykoterapeutiska arbete med patienter 13 sp

Arbetshandledning baserar sig på åtminstone 300 timmar psykoterapeutiskt patientarbete. Arbetshandledningen genomförs som handledning i grupp, i grupper med fyra studeranden. Arbetshandledningen arrangeras 4–5 timmar åt gången, cirka 4 gånger per termin. Under arbetshandledningen ska studerandena genomföra minst 300 timmars handlett arbete med patienter, inklusive minst 4 tidsbegränsade utbildningsterapier (under ett år, under 40 mötestillfällen) och minst 2 långa utbildningsterapier (över ett år, över 40 mötestillfällen), under handledning av två handledare. Det finns totalt 140 timmars arbetshandledning.

Utbildningspsykoterapi 4 sp

Utbildningen omfattar utbildningspsykoterapi i gruppform 40 timmar och individuell utbildningspsykoterapi 40 timmar. Genomförs i smågrupper med 4–6 deltagare under första året av utbildningen, huvudsakligen som intensivperioder på 2–3 dagar. Individuell utbildningspsykoterapi rekommenderas som en fortsättning på utbildningspsykoterapin i grupp. Utbildningspsykoterapeuten ska representera den kognitiva referensramen. Psykoterapeuten skall vara antingen psykoterapeut på krävande specialnivå eller utbildningspsykoterapeut.

Yrkesprovet 0 sp

Följa framsteg och påvisa kunnande (s.k. kontinuerlig utvärdering).

För kunskaperna:

Deltagande i seminariearbetet, genomförande av förhandsuppgifter, deltagande i simulations- och övningsuppgifter med smågruppen. Genomförande av webbstudieuppgifter. Lärdomsprov som godkänns av lärdomsprovshandledaren och universitetets granskare.

För färdigheterna:

Godkända sammanfattningar av utbildningsterapier samt skriftlig och muntlig rapport över arbetshandledningen, deltagande i arbetet, bedömning av studerandens psykoterapeutiska färdigheter, baserat på inspelningar från terapisessionerna (kontinuerlig utvärdering).

För utveckling av självreflektion:

Studerandens personliga utbildningsplan HOPS och självbedömningsformuläret CTS-R som utvärderas i studiernas mellanskede och under sista terminen. Skriftlig reflektion över den egna utbildningspsykoterapins betydelse. Självreflektion om den egna utvecklingsprocessen och utvecklingen till psykoterapeut.

 

Teori- och metodundervisning: 15 990 e. Priset fördelar sig på 7 terminer.

Andra betalningar, som betalas direkt till tjänsteleverantör:

 • handledning (140 timmar): 5 950 e
 • utbildninspsykoterapi i gruppform (40 timmar): 1 700 e
 • Individuell utbildningspsykoterapi (40 timmar): beroende på psykoterapeuten, uppskattning ca 4 200 e
 • lämplighetsbedömning: 240 e