Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2024-2028

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutuohjelman laajuus: 83 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta).

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 8-14 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 8 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan Therapeia-säätiön koulutustiloissa osoitteessa Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki. Yhteisten opintojen (5 op) opetus toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa

Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Tällaiset häiriöt ovat nyky-yhteiskunnassamme lisääntyneet ja niihin haetaan psykoterapeuttista osaamista lasten ja nuorten psykoterapeuteilta. Koulutuksessa syvennytään vanhempien kanssa työskentelyn merkityksellisyyteen osana lapsen psykoterapiaa.

Pitkäkestoisen intensiivisen psykoterapiatyöskentelyn kouluttautumisen lisäksi perehdytään lyhytpsykoterapeuttisiin fokusoituihin työskentelytapoihin eri-ikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Tasapainoinen mielen, tunne-elämän ja ajattelukyvyn kehitys lapsuudessa edellyttää hyvän objektin (hyvien objektien) sisäistämistä. Keskeistä on lapsen varhaisen tunne-elämän merkitys ja sisäisen mielenmaailman monimuotoisuus. Lapsella on tarve sellaisen äidin /isän/hoivaajan mielelliseen läsnäoloon, joka kestää lapsen ahdistusta ja impulsseja sekä muokkaa lapsen kokemuksia siedettävään, käsiteltävään ja ajateltavaan muotoon oman ajattelunsa ja sulattelunsa kautta.

Psykodynaamisen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen, erityisesti post-kleinilaiseen ja post-bionilaiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Psykoterapiassa lapselle välitettävä ymmärrys tapahtuu tässä ja nyt - tilanteissa. Tämä edellyttää sanattoman viestinnän tavoittamista ja tämän välittämistä lapselle ja nuorelle sopivalla tavalla hänen ikätasonsa huomioiden. Leikillä ja ruumiillisuudella on tässä keskeinen sija. Vauvahavainnointi antaa kokemuksellisen kosketuksen aidossa tilanteessa lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen, myös tunne-elämysten ruumiillisesta ytimestä.

Lapsen kehityksen syvällinen ymmärtäminen luo psykoterapeutille pohjaa ymmärtää nuoruusiän kehitystä ja kehityksellistä jatkuvuutta. Miten siirrytään lapsuudesta nuoruusikään ja tämän jälkeen kohden yhä laajempaa autonomiaa matkalla aikuisuuteen. Koulutus tarjoaa kattavan ammatillisen ymmärryksen kehityksestä ja sen luomasta pohjasta terveelle aikuisuudelle sekä tämän myötä vahvan ammattitaidon hoitaa psykoterapeuttisesti lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia.

 • Tarja Pajunen, vastuukouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Olli Salo, varavastuukouluttaja; PsM, psykoanalyytikko, kouluttajapsykoterapeutti
 • Vuokko Hägg; PsM, psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Taru Kaivola; psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Kaisa-Maria Leskinen; PsM, psykoterapeutti VET
 • Pauliina Manninen; TtM, psykoterapeutti VET
 • Tiina Nurmi; erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti VET
 • Sanna Pikku-Pyhältö; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Niina Rita; PsL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Liisa Roine-Reinikka; fysioterapeutti, psykoterapeutti VET
 • Marja Schulman; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Milla Tamminen; PsM, psykoanalyytikko
 • Riikka Tolsa-Saloheimo; LL, psykoterapeutti VET
 • Jaana Tomma; PsM, kouluttajapsykoterapeutti

Koulutusohjelman laajuus on 83 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 41,5 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta:

a) Teoria- ja kliiniset seminaarit 15,5 op

 • seminaareja yhteensä 367 tuntia
 • vauvahavainnointi perheessä 35 tuntia
 • osallistuminen kahteen kansalliseen tai kansainväliseen psykoterapian alan seminaariin tai kongressiin 16 tuntia
 • kehityskeskustelut 2 tuntia

b) Teoriaosuuteen liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen 24,5 op ja vauvahavainnoinnin muistiinpanot 1,5 op

I Lukukausi
Opintojakso 1: Orientoiva jakso 0,5 op

Osaamistavoitteet: Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus on prosessinomainen kokonaisuus, joka muodostuu teoriaseminaareista, kliinisistä menetelmäseminaareista, koulutushoitojen työnohjauksesta, tieteellisestä koulutusosiosta ja opiskelijan koulutuspsykoterapiasta. Keskeisenä menetelmänä oppimisessa on koulutusryhmän prosessi. Orientoivan seminaarin tavoitteena on koulutuksen aloittaminen antamalla opiskelijoille tietoa koulutusohjelman rakenteista, sisällöstä, oppimismenetelmistä, kriteereistä ja tieteellisestä koulutusosiosta. Jaetaan koulutukseen liittyviä odotuksia ja tavoitteita. Tutustuminen ja koulutusryhmän ryhmäytymisen käynnistäminen tavoitteiden mukaiseksi oppimisympäristöksi.

Toteutus: Seminaariopetusta 4 tuntia (yksi kontaktiopetuspäivä). Muuta omatoimista opiskelua. Kouluttajien esitys ja keskustelu.

Opintojakso 2: Kohti psykoterapeutin identiteettiä (työkokemusseminaarit) 1 op

Osaamistavoitteet: Ryhmäytyminen ja tutustuminen sekä lastenpsykoterapeutin identiteetin kehitysvaiheen tarkastelu.

Toteutus: Seminaariopetusta 8 tuntia (4 kontaktiopetuspäivää), kirjallisuuteen perehtyminen ja välitehtävät. Opiskelijat jakavat työkokemuksiaan ja –historiaansa seminaareissa

Opintojakso 3: Psykoanalyyttisen kehitysteorian ja psykoterapian peruskäsitteiden tarkastelu 1,5 op

Osaamistavoitteet: Psykoanalyyttisen lasten ja nuorten psykoterapian juurista ja syntyhistoriasta. Keskeinen käsitteistö, psykoterapian haasteet ja kehittyvä työnkuva muuttuvassa työkentässä.

Aiheet:

 • lasten ja nuorten psykoterapian syntyhistoria ja nykyhaasteet
 • psykoanalyyttisen lasten ja nuorten psykoterapian keskeisiä periaatteita ja käsitteitä
 • leikkitekniikan kehittyminen
 • psykoanalyyttinen perintö, tapauskertomuksia, käsitteet, psykoanalyyttinen havainnointi

Toteutus: Seminaariopetusta 10 tuntia (4 kontaktiopetuspäivää) ja kirjallisuuteen perehtyminen. Kirjallisuuden kautta aiheeseen syvällisesti perehtyminen sekä opiskeluryhmässä tapahtuva pohdinta/prosessointi.

I-II Lukukausi
Opintojakso 4: Kasvu ja psyykkinen rakentuminen: varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä minuuden rakentumiselle ja lapsen sisäisen maailman kehityksestä nuoruusikään asti 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on perehtyä lapsen/nuoren psyykkiseen kasvuun raskausajasta lähtien psykoanalyyttisen teorianmuodostuksen valossa. Jakso sisältää eriytymis-ja yksilöitymiskehityksen (tunnetilojen käsittely, integroituminen ja emotionaalinen objektikonstanssi, psyykkisten rakenteiden muotoutuminen), fantasian, kielen, leikin, psykoseksuaalisen kehityksen, oidipaaliilmiöt, identiteetin muotoutumisen, kouluiän (latenssi) ja nuoruuskehityksen ominaispiirteet. Seksuaalisuuden kehityksen ja monimuotoisuuden ymmärtäminen ja seksuaalisuuden osuuden pohdiskelua psyykkisissä ongelmissa ja ristiriidoissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tiedon psykoanalyyttisen psykoterapian perustana olevasta psykoanalyyttisesta yksilön kehitysteorian keskeisistä käsitteistä.

Toteutus: Seminaariopetusta 33 tuntia (9 seminaaripäivää). Opiskelijat tekevät ennakkotehtävänä, luettavan materiaalin pohjalta, kuvauksen kunkin ikävaiheen kehityksellisistä tehtävistä. Ennakkotehtävät on mahdollista tehdä myös parityöskentelynä, jolloin aiheen analysointi tehostuu. Ennakkotehtävät käsitellään teoriaseminaarissa referointien ja keskustelujen avulla. Kouluttajan luettavaa materiaalia täydentävät alustukset.

I-IV Lukukausi
Opintojakso 5: Vauvahavainnointi 5,5 op 

Osaamistavoitteet: Vauvan varhaiseen vuorovaikutukseen ja kasvuun tutustuminen vauvaa perheessään ja arjessaan havainnoiden ensimmäisen elinvuoden aikana. Vuorovaikutusilmiöiden tarkasteluun oppiminen havaintomateriaalin kirjaamisen avulla, tutkien materiaalin myös itsessä herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Toteutus: Seminaariopetusta 49 tuntia (20 kontaktiopetuspäivää). Opiskelijan viikoittaiset vauvahavainnointikäynnit omatoimisesti hankkimassaan vauvaperheessä (yhteensä 35 tuntia). Havaintomateriaalin yksityiskohtainen kirjaaminen observaatiotunnin jälkeen. Havaintomateriaalin tutkiminen vauvahavainnointiseminaareissa opiskeluryhmän kanssa. Seminaarin päätyessä opiskelijat kirjoittavat havaintomateriallistaan vauvahavainnoinnin lopputyön, jonka he esittävät seminaarissa. Vauvahavainnointiseminaarit ajoittuvat lukukausille 1-4.

II-III Lukukausi
Opintojakso 6: Psykoterapiaprosessi 4,5 op

Osaamistavoitteet: Psykoanalyyttisen lasten ja nuorisopsykoterapian tekemisen perusasioihin perehtyminen, keskeisiin käsitteisiin ja menetelmään tutustuminen. Psykoterapeutin roolin ja tehtävien mieltäminen sekä terapeuttisen asenteen ja ajattelutavan omaksuminen. Ymmärrys siihen, että psykoterapia on vaiheittainen prosessi.

Toteutus: Seminaariopetusta 35 tuntia (11 kontaktiopetuspäivää, sis. työskentelyseminaarin psykoterapian aloittamisesta ja tutustuminen potilaiden hoitoprosessiin). Kouluttajan alustus, etukäteen luettava kirjallisuus, sen pohjalta nousevien kommenttien ja kysymysten tuominen yhteiseen keskusteluun seminaareissa, ryhmätyöt. Psykoterapiaprosessi-jakso ajoittuu lukukausille 2-3

III Lukukausi
Opintojakso 7: Lyhytpsykoterapeutin psykodynaaminen työskentely 2 op

Osaamistavoitteet: Perehdytään lyhytkestoiseen fokusoituun työskentelytapaan vanhempien ja pienten lasten välisten vuorovaikutusongelmien arvioinnissa ja hoitamisessa. Kyseessä on Tavistock-klinikan lastenpsykoterapeuttien kehittämä psykodynaaminen interventio "Under-fives" counseling. Menetelmää voi soveltaa myös isompien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Opiskellaan lyhytpsykoterapeuttisen fokusoidun psykoterapian perusperiaatteita isompien lasten sekä esimurrosikäisten kanssa sekä perehdytään työskentelyyn vanhempien kanssa hoidon osana. Perehdytään Short-Term Psychoanalytic Child Therapy (PaCT) työskentelyyn käsikirjan avulla. Perehdytään nuoruusikäisten aikarajoitteiseen psykoterapiatyöskentelyyn kirjallisuuden ja tapausesimerkkien kautta.

Toteutus: Seminaariopetusta: 20 tuntia (5 kontaktiopetuspäivää). Perehdytään menetelmiin liittyvään kirjallisuuteen ja teoriaan sekä kliiniseen sovellutukseen. Hoitotapausten seuraaminen.

IV Lukukausi
Opintojakso 8: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: eri häiriötasojen tunnistaminen 1,5 op

Osaamistavoitteet: Tunnistaa psykoottisen, rajatilaisen ja neuroottisen persoonallisuusrakenteen tunnusmerkkejä lapsilla ja nuorilla sekä tunnistaa em. häiriötasojen edellytyksiä ja rajoituksia lasten ja/tai nuorten psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Toteutus: Seminaariopetusta 10 tuntia (2 kontaktiopetuspäivää). Kouluttajan lyhyt alustus aiheesta. Teoriaosuudessa tutustutaan annettuun kirjallisuuteen etukäteen ja tuodaan niiden herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä yhteiseen seminaarityöskentelyyn. Ennakkotehtävät. Kliinisessä osuudessa sovelletaan teoriaa käytäntöön opiskelijan tuoman potilastapauksen kautta.

Opintojakso 9: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: ruumiillisuus 2 op

NEUROPSYKOANALYYTTINEN AJATTELU, RUUMIILLISUUS PSYKOTERAPIASSA, PSYKOSOMAATTISESTA OIREILUSTA, SOMAATTINEN SAIRASTAMINEN, SYÖMISHÄIRIÖT

Osaamistavoitteet:

 • Neuropsykoanalyyttinen ajattelu:
  • Oppia neuropsykoanalyyttisen ajattelun perustaa ja kliinistä käytäntöä sekä tutustua neuropsykoanalyysin herättämään keskusteluun.
 • Ruumiillisuus:
  • Ymmärtää, kuinka merkittävä rooli ruumilla on ihmisen kasvussa. Tutustua ruumiin ja mielen vuorovaikutukseen minuuden rakentumisessa sekä ruumiillisuuden merkitykseen psykoanalyyttisessa teoriassa ja terapiaprosessissa
 • Psykosomaattinen oireilu:
  • Ymmärtää ruumiin ja mielen välistä vuorovaikutusta ihmisen psyykkisessä ja somaattisessa sairastamisessa.
 • Somaattinen sairastaminen:
  • Perehtyä tarkemmin mm. seuraaviin ilmiöihin ja sairauksiin: diabetes, autoimuunisairaudet, kastelu, tuhriminen, pitkäaikaissairastaminen, kuolemaan johtava sairaus.
  • Somaattisen sairauden merkitys psyykkiseen kasvuun.
 • Syömishäiriöt:
  • Ymmärtää syömishäiriöiden syntyä ja psykopatologiaa. Pohtia em. tavalla häiriintyneen potilaan hoitoa ja sen erityispiirteitä psykoanalyyttisessä hoidossa.
  • Yhdistää teoriaa ja kliinistä työtä.

Toteutus: Seminaariopetusta 20 tuntia (4 kontaktiopetuspäivää).  Kouluttajan ja opiskelijan alustukset, etukäteistehtävät ja ryhmäkeskustelut ja kliiniset potilastapaukset.

V Lukukausi
Opintojakso 10: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: varhaiset, laaja-alaiset häiriöt 2 op

Osaamistavoitteet: Perehtyminen psykodynaamisen teorian ja kliinisen lasten ja nuorten psykoterapian tuottamaan ajatteluun varhaisista laaja-alaisista psyykkisistä häiriöistä ja niiden psykoterapeuttisesta hoitamisesta. Tavoitteena on perehtyä lasten psykoottisten ja autististen häiriöiden taustalla oleviin tekijöihin ymmärtääksemme varhaisen psyykkisen kehityksen vaurioitumisalttiutta ja varhaisten häiriöiden psykoterapian erityiskysymyksiä. Tavoitteena on myös ymmärtää nuoruusiän breakdown kehityksen kulkua ja nuoruusiän psykoottisiin tiloihin liittyviä tekijöitä sekä näiden psykoterapeuttista hoitamista.

Toteutus: Seminaariopetusta 20 tuntia (4 kontaktiopetuspäivää), Kirjallisuuteen perehtyminen etukäteen ja kysymysten kirjaaminen seminaarikeskustelua varten, kouluttajan alustukset ja tarvittaessa pari- ja pienryhmäkeskustelut ajatusten virittämiseksi.

Opintojakso 11: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: Aggression ilmenemismuotoja 1,5 op

Osaamistavoitteet: Perehtyminen aggression ilmenemismuotoihin kehityksellisenä ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä, oireilun taustan ymmärtäminen ja hoitaminen psykoterapiassa.

Toteutus: Seminaariopetusta 14 tuntia (3 kontaktiopetuspäivää).  Aiheeseen syventyminen kirjallisuuden ja opettajan alustusten avulla sekä opiskeluryhmässä tapahtuva prosessointi. Kliinisissä seminaareissa opiskelijoiden tapauskertomusten pohdinta ryhmässä.

VI Lukukausi
Opintojakso 12: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: lapsuuden ja nuoruuden depressio 1,5 op

Osaamistavoitteet: Opetusjakson tavoitteena on lapsuuden ja nuoruuden depression kliinisten ilmenemismuotojen ja depression kehityksellisten tekijöiden tunnistaminen, depression psykodynamiikan tarkastelu eri näkökumista, tyypillisten suojautumiskeinojen sekä transferenssin ja vastatransferenssin ymmärtäminen.

Toteutus: Seminaariopetusta 10 tuntia (2 kontaktiopetuspäivää), Opettajan lyhyt alustus ja/tai johdanto seminaarin aiheeseen. Keskustelu luetun kirjallisuuden sekä omien kliinisten kokemusten pohjalta. Etukäteistehtävät.

Opintojakso 13: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: Narsismi persoonallisuuden kehityshäiriönä 1,5 op

Osaamistavoitteet: Opitaan erottamaan terve ja patologinen narsismi toisistaan. Ymmärretään, miten ns. terve ja patologinen narsistinen persoonallisuuden rakenne kehittyy. Opitaan tunnistamaan keskeiset patologisen narsismin suojautumiskeinot ja niiden vaikutukset vuorovaikutussuhteisiin, erityisesti psykoterapiasuhteen transferenssiin ja vastatransferenssiin. Myös perheen psykopatologiaan narsismin kehittymisessä kiinnitetään huomiota. Opitaan narsistisen lapsen/nuoren psykoterapiaan liittyviä käytäntöjä.

Toteutus: Seminaariopetusta 10 tuntia (2 kontaktiopetuspäivää), Teoriaosuudella perehdytään etukäteen kirjalliseen materiaaliin, jonka pohjalta keskustellaan. Luettavan materiaalin mahdollisista alustajista sovitaan etukäteen. Kliinisellä osuudella etusijalla on opiskelijan case, tarvittaessa kouluttajan case.

Opintojakso 14: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: Neuroosit 1,5 op

Osaamistavoitteet: Opitaan neuroosien kehittyminen osana varhaista vuorovaikutusta. Tarkastelun kohteena ovat tytön ja pojan oidipaalinen kehityskulku, neuroottiset häiriöt ja niiden vaikutukset objektisuhteisiin erityisesti hoitosuhteen transferenssiin ja vastatransferenssiin. Myös perheen vuorovaikutuksen laatuun neuroosien synnyssä kiinnitetään huomiota. Tutustutaan neuroottisen lapsen/-nuoren psykoterapian käytäntöihin.

Toteutus: Seminaariopetusta 10 tuntia (2 kontaktiopetuspäivää). Teoriaosuudella perehdytään etukäteen kirjalliseen materiaaliin, jonka pohjalta keskustellaan. Luettavan materiaalin mahdollisista alustajista sovitaan etukäteen. Kliinisellä osuudella etusijalla on opiskelijan case, tarvittaessa kouluttajan case.

Opintojakso 15: Psyykkiset häiriöt ja niiden hoitaminen psykoterapiassa: Traumat 2,5 op

Osaamistavoitteet: Perehtyminen psyykkisen traumatisoitumisen ilmenemiseen psykodynaamisesti orientoituneessa psykoterapiassa: psykoterapeutin kohtaamia ilmiöitä ja niiden kanssa työskenteleminen.
Toteutus: Seminaariopetusta: 15 tuntia (3 kontaktiopetuspäivää). Teoriakoulutus: kirjallisuuteen perehtyminen ja keskustelu luetun materiaalin ja kouluttajan alustuksen pohjalta. Kliininen seminaari: opiskelijan/opiskelijoiden tapausmateriaalin seuraaminen ja siitä keskustelu.

VII Lukukausi
Opintojakso 16: Johdanto kuvalliseen ilmaisuun ja leikkiin 1 op

Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijoille teoreettista taustaa ja valmiuksia opiskella ja käyttää lasten ja nuorten psykoterapiassa oleellista, joskus sanatontakin, leikkiä ja kuvallista ilmaisua.

Toteutus: Seminaariopetusta 10 tuntia (2 kontaktiopetuspäivää). Leikin ja kuvallisen ilmaisun työstämistä opettajan alustuksen, luetun tekstin sekä opiskelijoiden oman kokemuksen perusteella.  

Opintojakso 17: Psykoterapeutin työskentely vanhempien kanssa. Yhteistyö hoitoyhteisön kanssa 2,5 op

Osaamistavoitteet: Yhteistyön rakentuminen psykoterapiassa olevan lapsen/nuoren vanhempien kanssa. Perehdytään psykoterapiassa olevan lapsen/nuoren vanhempien kanssa työskentelyn päämäärien asettamiseen ja työskentelyyn liittyvien keskeisten psykodynaamisten ilmiöiden ymmärrykseen. Ymmärtää vanhempien keskinäisen suhteen ja heidän oman lapsuushistoriansa ja edellisten sukupolvien merkittävien tapahtumien vaikutusta ja niiden siirtymien merkitystä lapsen kehitykseen vaikuttavina tekijöinä.

Toteutus: Seminaariopetusta 20 tuntia (4 kontaktiopetuspäivää). Perehdytään menetelmään liittyvään kirjallisuuteen ja teoriaan sekä kliiniseen sovellutukseen. Hoitotapausten seuraaminen.

Opintojakso 18: Muut psykoterapiasuuntaukset 0,5 op

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että koulutettava perehtyy Suomessa käytettyihin, tutkimusnäyttöön perustuviin psykoterapioihin, saa hyvän yleiskäsityksen niiden teoriataustasta, käytännöistä sekä vaikuttavuudesta. Opetusjakso edistää koulutettavien monipuolista psykoterapiakentän hallintaa ja yhteistyövalmiuksia muita terapiasuuntauksia edustavien kanssa.

Toteutus: Seminaariopetusta 5 tuntia (1 kontaktiopetuspäivä). Ennakkotehtävä yhteen koulutettavan valitsemaan muuhun psykoterapiasuuntaukseen liittyen (sen teorian, käytäntöjen ja/tai vaikuttavuuden arviointi). Itsenäinen tiedonhaku ja tieteelliseen kirjoittamiseen harjaantuminen, ennakkotehtävän purku ryhmässä, keskustelu, opettajan alustus, video- ja/tai tekstinäytteet. Hoidollisen vuorovaikutuksen, potilaan soveltuvuuden ja terapioiden tavoitteiden erilaisuuden reflektoiva pohdinta.  

VIII Lukukausi
Opintojakso 19: Psykoterapeutin identiteetti 2 op

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tarkastella syvälle persoonallisuuteen ankkuroidun psykoterapeutin tehtävää ja identiteettiä. Jokaisella psykoterapeuttista työtä tekevällä on oma henkilökohtainen ammattiin identifioitumisen prosessinsa. Keskeisiä tutkittavia kysymyksiä on miten jaksaa työssä, jossa on niin paljon tuntematonta ja vaikeaa? Onko työn edellyttämän oman psyykkisen käytettynä olemisen haasteet kohdattavissa rakentavasti?

Toteutus: Seminaariopetusta 16 tuntia (3 kontaktiopetuspäivää). Kouluttajan alustukset, opiskelijoiden omat työt koskien omaa ammatillista identiteettiä, ryhmäkeskustelut etukäteisluettavien tekstien pohjalta.

II-VIII Lukukausi
Opintojakso 20: Opinnäytetyöseminaarit 1,5 op

Osaamistavoitteet: Perehtyä laadullisen tutkimuksen periaatteisiin ja toteuttaa pienimuotoinen tutkimus joko omaan kliiniseen materiaaliin tai teoriaa käsittelevään kirjallisuuteen pohjautuen.

Toteutus: Seminaariopetusta 23 tuntia (6 kontaktiopetuspäivää lukukausilla 2, 4, 5, 6 ja 8) Alustukset, keskustelu luetun materiaalin pohjalta ja kirjalliset työt.  

Kansalliset tai kansainväliset seminaarit (2 kpl) 1 op

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Opinnäytetöinä opiskelija kirjoittaa tutkielman, kliinisen hoitoselosteen sekä vauvaobservaation lopputyön.

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 14 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan yksilötyönohjauksena. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Koulutukseen kuuluu kolmen potilaan työnohjattu psykoterapia:

 1. Alle 10-vuotiaan lapsen psykoterapia, jonka tulee kestää vähintään kaksi vuotta, hoidon frekvenssi on vähintään 2 x vko. Tähän hoitoon liitetään säännöllisesti toteutuva vanhempien kanssa työskentely, jota myös käsitellään ao. lapsipotilaan koulutushoidon työnohjauksessa.
 2. Nuoren psykoterapia, jonka tulee kestää vähintään vuoden, hoidon frekvenssi on vähintään 2 x vko.
 3. Lapsen tai nuoren psykodynaaminen lyhytpsykoterapeuttinen 20 kerran (á 45 min) hoito frekvenssillä kerran viikossa.

Työnohjausta on yhteensä vähintään 140 tuntia (à 45 minuuttia). Kahden pidemmän hoidon työnohjaus tapahtuu kertaviikkoisena. Lyhytpsykoterapeuttisen hoidon työnohjaus voi toteutua ryhmätyönohjauksena (max. 3 hlö/ryhmä) frekvenssillä 2 tuntia joka toinen viikko. Työnohjaajina toimivat Therapeia-säätiön kouluttamat kouluttajalastenpsykoterapeutit ja VET lastenpsykoterapeutit tai muut ohjausryhmän hyväksymät kouluttajapsykoterapeutit.

Hoitoselostus on kliinistä työtä koskeva opinnäyte. Hoitoselostus laaditaan koulutukseen kuuluvasta kahden vuoden koulutushoidosta ja se liitetään päättötodistushakemukseen. Hoitoselostuksen ohjaajana toimii ao. koulutushoidon työnohjaaja. Hoitoselostuksen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on sisäistänyt ja oppinut käyttämään koulutusohjelman mukaisen hoitomuodon (psykoanalyyttisen psykoterapian) käsitteitä ja menetelmää (esim. setting, transferenssi ja vastatransferenssi, vastarinta, distanssi ja abstinenssi, jne.). Hoitoselostuksen avulla hän osoittaa, että on omaksunut psykoterapeutin identiteetin.

Koulutuspsykoterapia 12,5 op

Oman hoidon tulee toteutua vähintään kaksi kertaa viikossa vähintään kolmen vuoden ajan Koulutuskeskuksen hyväksymällä psykoanalyytikolla/ psykoanalyyttisella aikuisten VET-tason psykoterapeutilla. Päättyneen hoidon tulee olla kestänyt vähintään 250 tuntia.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Opiskelija kokoaa näytönsalkkuun suoritukset koulutuksen eri osa-alueista, todistukset, opinnäytetyön, hoitoselostuksen sekä reflektion omasta lastenpsykoterapeutin ammatti-identiteetin kehityksestään. Näytönsalkku toimitetaan päättötodistusta haettaessa ohjausryhmälle. Psykoterapian osaamisen opiskelija osoittaa koulutustyönohjausten, hoitoselostuksen ja opinnäytetyön kautta. Koulutustyönohjaajat antavat kirjallisen lausunnon opiskelijan koulutuspotilaiden hoidoista ja siihen liittyvästä työnohjauksesta sekä hoitoselostuksesta. Koulutustyönohjaajat ottavat kantaa siihen, onko opiskelijalla riittävät tiedot ja taidot toimia psykoterapeuttina eli voidaanko opiskelijalle myöntää päättötodistus.

Opinnäytetyönä opiskelija laatii teoreettisen tutkielman, joka osoittaa hänen perehtyneisyyttään laaja-alaisesti johonkin psykoanalyyttisen psykoterapian erityiskysymykseen. Tätä opinnäytetyötä ohjaa ohjausryhmän nimeämä henkilö, jolla on kouluttajakoulutus, tai hän on tieteellisessä jatkokoulutuksessa tai muutoin perehtynyt tieteelliseen kirjoittamiseen. Ohjaaja antaa tutkielmasta lausunnon, joka toimitetaan ohjausryhmälle.

Päättötodistusta hakiessaan opiskelija liittää hakemukseensa noin kahden sivun mittaisen reflektoinnin kehityksestään lastenpsykoterapeutin ammatti-identiteettiin ja arvion koulutuksen merkityksestä. Suositus on, että opiskelijat pitäisivät oppimispäiväkirjaa opiskelun ajan.

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 21 650 euroa. Koulutusmaksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle.

Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle:

 • työnohjaus (140 h), hinta-arvio: 12 600 euroa
 • oma yksilökoulutuspsykoterapia (250 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 24 000 euroa
 • kansainväliset seminaarit (2 kpl): hinta-arvio 500 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 240 euroa