Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2024-2027

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Luote Oy:n kanssa

Koulutusohjelman laajuus:70 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta).

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 24 opiskelijaa.

Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan pääasiassa Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita teoreettisia malleja ja niihin pohjautuvia kliinisiä sovelluksia. Kaikkien mallien perustana on yhteinen kognitiiviseen psykoterapiaan perustuva käsitteistö ja tietyt kaikille kognitiivisille hoitomalleille yhteiset työskentelytavat.

Kognitiivisen psykoterapian teoria pohjautuu tietoon ihmisen mielensisäisestä tiedonkäsittelystä ja sen prosesseista. Tällöin on kyse siitä, kuinka ihminen käsittelee sisäistä ja ulkoista informaatiota ja luo sen pohjalta suhdetta itseensä ja maailmaan. Tarkastelun kohteena on myös se, miten nämä prosessit vaikuttavat ihmisen toimintaan, psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkisten häiriöiden kehittymiseen. Kognitiivisen psykoterapian alkuvaiheessa huomio ja interventiot kohdentuivat ajattelun ja oppimisen alueelle. Nykyisin mielensisäisiä tiedonkäsittelyprosesseja ja tiedonkäsittelyn rakenteita koskevan laajentuneen tietämyksen seurauksena kognitiiviset, emotionaaliset, fysiologiset ja sosiaaliset prosessit mielletään toisiinsa tiiviisti vaikuttaviksi. Nämä kaikki ovat tulleet osaksi terapiatyöskentelyä. Kokemuksen moniulotteisia aspekteja tutkitaan terapiassa yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä painopisteen muutos näkyy myös asiakkaan ongelmien ja tilanteen käsitteellistämisessä ja hoitomenetelmissä.

Opetussuunnitelma kokonaisuutena ja opintovaiheiden nivoutuminen toisiinsa on suunniteltu James Bennett-Levyn kognitiivisen psykoterapeutin taitojen ja terapeuttikompetenssien kehittymistä kuvaavan mallin pohjalta. Mallissa kuvataan psykoterapeuttina kehittymisen tiedollista, taidollista ja reflektiivistä osa-aluetta ja niiden vaikutusta toisiinsa.

Koulutusohjelman eri osa-alueet (teoriaopinnot, työnohjaus, ohjattu potilastyö sekä koulutuspsykoterapiat) on suunniteltu sisällöllisesti ja aikataulullisesti toisiaan tukeviksi. Tiedollinen oppiminen painottuu teoriaopinnoissa, mutta seminaareissa opetellaan terapiataitoja mm. potilastapauskäsittelyjen ja rooliharjoitusten avulla. Taitojen oppimista tukee erityisesti työnohjaus, joka toisaalta sisältää myös tiedollista oppia mm. teoreettisten ilmiöiden havainnoimisena kliinisessä työssä. Koulutuspsykoterapian tarkoituksena on erityisesti lisätä reflektiivistä kykyä havainnoida niin omia reaktioita terapeuttina kuin vuorovaikutuksen ja terapiasuhteen ilmiöitä. Omien reaktioiden, työskentelyn ja osaamisen arviointi ja reflektointi kulkevat sisäänrakennettuna osana teoreettisesta opiskelua ja työnohjausta koko koulutuksen ajan.

Koulutusohjelmassa osaamistavoitteet ja -sisällöt rakentuvat prosessinomaisesti lähtien peruskäsitteistä ja -taidoista. Opintokokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa perehdytään kognitiivisiin hoitomalleihin (masennus, ahdistus). Teorioiden soveltamista käytäntöön lähdetään opettelemaan työnohjauksen tuella. Toisessa vaiheessa paneudutaan psyykkisten häiriöiden kehitykselliseen taustaan syvällisesti sekä linkitetään tätä ymmärrystä terapiasuhteen ilmiöihin. Työnohjauksessa siirrytään koulutuksen toisen vaiheen aikana enemmän reflektiiviseen oman työskentelyn havainnoimiseen ja terapiasuhteen ilmiöiden tarkasteluun. Ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana toteutunut ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia sekä siihen kuuluva oman elämänhistorian ja vuorovaikutustapojen tarkastelu syventävät opiskelijoiden ymmärrystä kehityksellisistä ilmiöistä sekä terapiasuhteen ja terapeuttisen vuorovaikutuksen kysymyksistä.

Opintojen noin puolivälissä, kolmannen ja neljännen vaiheen aikana työnohjaajat vaihtuvat, ja jälkimmäisessä työnohjausjaksossa siirrytään itsenäisempään oman työskentelyn suunnitteluun ja tarkasteluun. Työskentelytapoihin ja menetelmien soveltamiseen tulee monipuolisuutta. Samalla niitä opitaan mukauttamaan erilaisten potilastilanteiden, tavoitteiden ja terapian vaiheen mukaisiksi.

Opintojen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa perehdytään tarkemmin monimutkaisempien mielenterveyden häiriöiden hoitoon (mm. pakko-oireet, psykoosit, persoonallisuushäiriöt) ja niiden hoidossa keskeisiin integroiviin, transdiagnostisiin hoitomalleihin. Kolmannen vaiheen aikana perehdytään erityisesti tunnekeskeiseen psykoterapiaan ja skeematerapiaan sekä niiden mahdollisuuksiin pitkäaikaisten ja monimutkaisten psyykkisten ongelmien hoidossa. Tässä vaiheessa myös laajennetaan ja syvennetään hankittua osaamista perehtymällä erityisteemoihin: traumojen, addiktioiden ja syömishäiriöiden psykoterapeuttinen hoito sekä kehollisten menetelmien käyttäminen ja seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen psykoterapiassa. Kolmannessa vaiheessa osallistutaan myös kansainväliseen seminaariin. Neljännessä vaiheessa fokusoidaan keskeisesti ja monipuolisesti persoonallisuushäiriöiden hoitoon.

Opintokokonaisuuden viidennessä vaiheessa opiskelijat aloittavat opinnäytetyön kirjoittamisen intensiivisesti. Viides vaihe myös koostaa opintoja ja orientoi opiskelijan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Opinnäytetyöt esitellään tämän opintojakson aikana.

Kouluttajina toimivat kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Minna Toikka, vastuukouluttaja; PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Satu Kaski, vastuukouluttaja; PsT, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Outi Havia, varavastuukouluttaja; PsM, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Heli Määttä, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kirsti-Liisa Kuusinen, kouluttaja; PsT, psykoterapeutti VET
 • Sirpa Hakkarainen, kouluttaja: PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Irena Miettinen, kouluttaja; TM, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kaisu Mäntymaa, kouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Maaria Koivisto, kouluttaja; LL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sauli Valkeajärvi, kouluttaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Marianne Alonen, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Janne Vesalainen, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Aleksi Jalava, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sanna-Kaija Nuotio, kouluttaja; PsM, kouluttapsykoterapeutti
 • Sirpa Hakkarainen, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Susann Thylin, kouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Petri Mäntynen, kouluttaja, opinnäytetyön ohjaaja; PsL, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Niina Jukkara, työnohjaaja; psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Terhi Tammi, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Annaleena Vesterinen, työnohjaaja; LL, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Tiina Paju, työnohjaaja; sairaanhoitaja (AMK), kouluttajapsykoterapeutti
 • Anne Paolo-Tuovinen, työnohjaaja; PsM, psykoterapeutti VET
 • Helena Santasalo, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Titta Sopanen, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Marjo Kleemola, työnohjaaja, ryhmäpsykoterapeutti; PsL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Anna Kallanranta, työnohjaaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Merja Kuusela, opinnäytetyön ohjaaja; VTM, PsL, psykoterapeutti VET
 • Jutta Sohlman, opinnäytetyön ohjaaja; sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Jukka Honka, ryhmäpsykoterapeutti; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Reetta Aalto-Setälä, ryhmäpsykoterapeutti; PsM, psykoterapeutti VET
 • Anastasia Kozlovski, ryhmäpsykoterapeutti; LL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Helmi Arhinmäki, ryhmäpsykoterapeutti; psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kaisa Pietilä, ryhmäpsykoterapeutti; KM, kouluttajapsykoterapeutti

Koulutusohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 38 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa. Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä lähiopetusta pienryhmissä on yhteensä 312 tuntia. Lähiopetus jakaantuu 20 kaksipäiväiseen seminaariin, jonka lisäksi siihen sisältyy viisi verkko-opetuksena toteutettavaa kirjallisuustutorryhmää.

Lukukausi I
Seminaari 1: Psykoterapia ja kognitiivinen psykoterapia. Psykoterapeutiksi kehittyminen. Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot I

   Osaamistavoitteet: opiskelija

 • tiedostaa psykoterapeutiksi kehittymisen ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvana prosessina, laatii itselleen kehittymistavoitteet (esim. CTS-R - lomakkeen avulla)
 • aloittaa kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteiden ja menetelmien omaksumisen
 • luo aktiivisen ja osallistuvan suhteen opintoryhmään, perehtyy sekä orientoituu koulutusohjelmaan ja sen sisältöihin

Toteutus: Seminaariopetukseen osallistuminen, ennakkotehtävät, pienryhmätyöskentely ja harjoitteet.

Seminaari 2: Masennuksen hoito I: Akuutin ja toistuvan masennuksen hoitomalli

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • Ymmärtää kognitiivisen teorian masennuksen kehittymisestä
 • Oppii akuutin masennuksen kognitiivisen käsitteellistämisen ja sen pohjalta laaditun hoitomallin
 • Ottaa haltuun akuutin masennuksen hoidon keskeiset työskentelytavat

Toteutus: Seminaariopetukseen osallistuminen, ennakkotehtävät, pienryhmätyöskentely ja harjoitteet.

Kirjallisuuden verkko-opinnot I: Ahdistuneisuushäiriöt

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • Ymmärtää ahdistuneisuuden kognitiivisia hoitomalleja, niiden teoreettisia perusteita ja tieteellistä näyttöä.

Toteutus: Kirjallisuuteen perehtyminen, verkossa suoritettavat tehtävät

Seminaari 3: Ahdistuneisuuden hoito I: Paniikkihäiriö ja sosiaalinen ahdistuneisuus

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • oppii erottamaan erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ja ymmärtää niiden yhteydet muihin psyykkisiin häiriöihin
 • ottaa haltuun ahdistuneisuushäiriöiden transdiagnostisen arviointi- ja hoitotavan perusteet ja osaa hahmottaa ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa tästä näkökulmasta
 • perehtyy tarkemmin paniikkihäiriöiden ja sosiaalisen ahdistuneisuuden kognitiiviseen hoitomalliin ja osaa käsitteellistää ne
 • hallitsee ahdistuksen hoidon keskeiset kognitiiviset työskentelytavat

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Lukukausi II
Seminaari 4: a) Pakko-oireiden ja b) psykoosien hoito kognitiivisessa psykoterapiassa

Osaamistavoitteet:

 a) opiskelija:

 • oppii käsitteellistämään pakko-oireisuutta sekä laatimaan hoitosuunnitelman ja arvioimaan hoidon etenemistä
 •  ottaa haltuun keskeiset pakko-oireiden hoitamisessa käytettävät kognitiiviset työskentelytavat

b) opiskelija:

 • oppii käsitteellistämään psykoottista oireilua sekä laatimaan hoitosuunnitelman ja arvioimaan hoidon etenemistä ottaa haltuun keskeiset psykoosien hoitamisessa käytettävät kognitiiviset työskentelytavat

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Seminaari 5: Kehityspsykologinen näkökulma ja psykoterapia

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • ymmärtää mielenterveyden häiriöiden kehityksellisen ja vuorovaikutuksellisen näkökulman ja sen merkityksen kognitiivisessa psykoterapiassa
 • ymmärtää informaation prosessoinnin merkityksen ihmisen kehityksessä
 • perehtyy ihmisen tunnesäätelystrategioiden kehittymiseen ja sen vaikutukseen ihmisen kehittyviin tapoihin olla tunteidensa kanssa
 • oppii tuntemaan eri muistijärjestelmät, muistamisen konstruktiivisen luonteen ja muistin hataruuden

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Kirjallisuuden verkko-opinnot II: Terapiasuhde

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • Saa ymmärrystä siitä, mitä kuuluu hyvään psykoterapeuttiseen vuorovaikutukseen ja omaksuu työskentelymalleja, joiden avulla voidaan ratkaista terapiasuhteessa mahdollisesti ilmeneviä säröjä/katkoksia.

Toteutus: Kirjallisuuteen perehtyminen, verkossa suoritettavat tehtävät

Seminaari 6: Kiintymyssuhdenäkökulma ja terapeuttinen vuorovaikutus

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • hahmottaa varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden merkityksen psyykkiselle hyvinvoinnille ja sen häiriintymiselle
 • oppii ymmärtämään em. heijastumat terapiasuhteeseen
 • osaa tunnistaa terapiasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja havaita terapiasuhteessa ilmeneviä katkoksia sekä hallitsee niihin kohdistuvia työskentelymenetelmiä
 • oppii ymmärtämään oman vuorovaikutustapansa vaikutuksen terapiasuhteen ilmiöihin

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Lukukausi III
Seminaari 7: Skeematerapeuttinen työskentely

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • omaksuu skeematerapeuttisen teorian pitkäaikaisten psyykkisten ongelmien kehittymisessä
 • hallitsee skeematerapeuttisen käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset perustyöskentelytavat
 • osaa tunnistaa mahdollisuuksia integroida skeematerapeuttisia työskentelytapoja muuhun kognitiiviseen työskentelyyn

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Seminaari 8: Ahdistuneisuuden hoito II – yleistynyt ahdistuneisuus ja metakognitiivinen näkökulma ahdistuneisuushäiriöihin

 Osaamistavoitteet: opiskelija

 • tuntee yleisen ahdistuneisuuden kognitiivisen terapian viimeaikaiset kehityssuunnat
 • on perehtynyt tarkemmin yleistyneen ahdistuneisuuden hoitoon ja osaa
 • käsitteellistää tätä
 • tuntee metakognitiivisen terapiatyöskentelyn keskeiset periaatteet ahdistuneisuuden
 • hoidossa ja osaa soveltaa niitä

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Seminaari 9: Kognitiivisen psykoterapian erityisteemoja I: a) Syömishäiriöiden hoito b) addiktioiden hoito ja motivoiva haastattelu

 Osaamistavoitteet a): opiskelija

 • Ymmärtää syömishäiriöiden hoidon erityispiirteitä. Turvallisen terapiasuhteen luomisen ja hoitoon motivoinnin merkitys syömishäiriöiden hoidossa.
 • Perehtyy kognitiivisen psykoterapian menetelmiin sekä tunnekeskeiseen työskentelyyn syömishäiriöiden hoidossa
 • Oppii käyttämään syömishäiriöiden hoidon keskeisiä työtapoja omassa työssään

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Osaamistavoitteet b): opiskelija

 • hahmottaa muutosvastarinnan normaaliksi ilmiöksi ja omaksuu tähän perustuvien motivoivien interventioiden luonteen
 • ymmärtää addiktioiden perusluonteen ja addiktiokäyttäytymisen käsitteellistämisen tunteensäätelyongelmana
 • hallitsee pääpiirteittäin erilaisten addiktioiden käsittelyn (päihderiippuvuus, peliriippuvuus, nettiriippuvuus), hoidon suunnittelun ja hoitomenetelmät

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Lukukausi IV
Seminaari 10: Masennuksen hoito II: Pitkittyneen masennuksen ja toistuvan masennuksen hoito

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • hallitsee pitkäaikaisen ja toistuvan masennuksen hoidon erityispiirteet sekä hoitomalleihin liittyvän teoriaperustan masennusta ylläpitävistä ja sen toistumista aiheuttavista tekijöistä
 • hallitsee käsiteltävien hoitomallien (CBASP, MBCT, skeematerapia) soveltuvuuden arvioinnin potilaille, käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä hoidon arvioinnin
 • hahmottaa mahdollisuuksia mallien ja keskeisten työskentelytapojen integroimiseksi muuhun kognitiiviseen työskentelyyn

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Kirjallisuuden verkko-opinnot III: Tunteet ja tunnepainotteinen työskentely

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • perehtyy tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, käsitteisiin ja työskentelytapoihin

Toteutus: Kirjallisuuteen perehtyminen, verkossa suoritettavat tehtävät

Seminaari 11: Tunnetyöskentely kognitiivisessa psykoterapiassa

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • on omaksunut tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian ja käsitteet
 • osaa tunnepainotteisen työskentelyn keskeiset työskentelytavat
 • on selvillä kognitiivis-konstruktiivisen tunnetyöskentelyn teoriasta ja perusteista
 • hallitsee työskentelytapojen soveltuvuuden arvioinnin potilaalle, elämänhistoriallisen käsitteellistämisen merkityksen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat
Seminaari 12: Persoonallisuushäiriöt I. Johdatus persoonallisuushäiriöiden hoitoon

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • hallitsee kognitiivisen psykoterapian näkökulman persoonallisuushäiriöiden kehittymiseen, persoonallisuushäiriöiden käsitteellistämisen, hoidon suunnittelun ja keskeiset työskentelytavat.
 • osaa käsitteellistää persoonallisuushäiriöitä metakognitiivisten puutteiden ja kiintymyssuhdeongelmien näkökulmasta
 • ymmärtää persoonallisuushäiriöiden itseään ylläpitävän luonteen ja tähän liittyvät dysfunktionaaliset vuorovaikutusnoidankehät.

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Kirjallisuuden verkko-opinnot IV: Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa

Osaamistavoitteet:

Tutustua tyypillisimpiin persoonallisuushäiriöihin ja niihin liittyviin vuorovaikutusnoidankehiin

Toteutus: Kirjallisuuteen perehtyminen, verkossa suoritettavat tehtävät

Lukukausi V
Seminaari 13: Opinnäytetyöseminaari I: a) Tutkimuksellinen ote omassa työssä - opinnäytetöiden aloitus sekä b) Koulutuksen välireflektio

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • osoittaa kykyä soveltaa tutkimuksellista otetta omaan työskentelyyn
 • ymmärtää psykoterapian tutkimiseen liittyviä kysymyksiä ja asetelmia
 • osaa huomioida eettiset näkökohdat omassa terapia- ja tutkimustyössään
 • on selvillä tutkimustiedon yhteydestä ammatillisiin käytänteisiin
 • osoittaa kykyä arvioida omaa kehittymistään psykoterapeutiksi sekä ja omaa oppimistaan.

Toteutus: Seminaariopetus ja ennakkotehtävät, opinnäytetyösuunnitelman palaute ja jatkotyöstäminen. Koulutuksen väliarviointi.

Opinnäytetyönohjauksen pienryhmä I:

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • valitsee psykoterapiatyöskentelystään teeman, jota haluaa tutkia opinnäytetyössään
 • osaa asettaa opinnäytetyöhönsä tutkimuskysymykset
 • osaa hankkia tietoa, seurata alan tieteellistä kirjallisuutta syventäen tietämystään opinnäytetyön teemasta.

Toteutus: Pienryhmäseminaari. Ennakkotehtävät. Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä, jotka koostuvat opinnäytetyöteemojen mukaan. Opiskelijat tuottavat ensimmäiselle seminaarikerralle opinnäytetyösuunnitelman teoreettisen osan.

Opinnäytetyönohjauksen pienryhmä II:

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • valitsee psykoterapiatyöskentelystään teeman, jota haluaa tutkia opinnäytetyössään
 • osaa asettaa opinnäytetyöhönsä tutkimuskysymykset
 • osaa hankkia tietoa, seurata alan tieteellistä kirjallisuutta syventäen tietämystään opinnäytetyön teemasta.

Toteutus: Pienryhmäseminaari. Ennakkotehtävät. Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä, jotka koostuvat opinnäytetyöteemojen mukaan. Opiskelijat tuottavat ensimmäiselle seminaarikerralle opinnäytetyösuunnitelman teoreettisen osan.

Opinnäytetyönohjauksen pienryhmä III:

 Osaamistavoitteet: opiskelija

 • osaa hahmottaa ja kuvata opinnäytetyössään, miten teoria ilmenee kliinisessä psykoterapiatyössä
 • osaa itsenäisesti soveltaa tutkimuksellista otetta ja viedä eteenpäin valitsemansa opinnäytetyön aiheen tarkastelua
 • osaa hankkia tietoa ja seurata alan tieteellistä kirjallisuutta syventäen tietämystään opinnäytetyön teemasta

Toteutus: Pienryhmäseminaari. Ennakkotehtävät. Työskentelyä jatketaan aikaisemmin nimetyissä 4-5 hengen ryhmissä, jotka koostuvat opinnäytetyöteemojen mukaan. Opiskelijat tuottavat toiselle seminaarikerralle työnsä kliinisen osan (aineisto, tulokset ja pohdinta).

Seminaari 14: Persoonallisuushäiriöt II: Dialektinen käyttäytymisterapia ja taitonäkökulma epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Taitojen omaksuminen tunteidensäätelyn ja metakognitiivisen kyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • omaksuu käsityksen epävakaan persoonallisuushäiriön kehittymisestä ja ilmiasusta
 • hahmottaa uusien vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppimisen näkökulman
 • tiedostaa kognitiivisen psykoterapian käytännön (kliinisten) taitojen oppimisen ja opettamisen erityiskysymyksiä
 • ymmärtää terapeutin jatkuvan kasvun ja kehityksen tarpeen uusien metataitojen oppimisen perspektiivistä
 • selkiyttää omat tavoitteensa epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Seminaari 15: Traumatisoitumisen ja dissosiaation hoito

 Osaamistavoitteet: opiskelija

 • ymmärtää ja osaa tunnistaa eritasoisten traumojen erilaiset vaikutukset yksilön kognitiivis-emotionaaliseen prosessointiin
 • osaa soveltaa traumaperäisen oireilun hoidon keskeisiä kognitiivisia työtapoja

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Lukukausi VI
Seminaari 16: Persoonallisuushäiriöt III: Skeematerapeuttinen työskentely, syventävä jakso

 Osaamistavoitteet: opiskelija

 • syventää ymmärrystä kognitiivisen ja skeematerapeuttisen teorian pitkäaikaisten psyykkisten ongelmien kehittymisestä, käsitteellistämisestä ja keskeisistä työtavoista
 • tuntee keskeiset piirteet epävakaan ja narsistisen persoonallisuushäiriön skeematerapeuttisesta hoidosta

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät

Seminaari 17: Kognitiivisen psykoterapian erityisteemoja: a) Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa ja b) Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen psykoterapiassa

Osaamistavoitteet a): opiskelija

 • Perehtyy erilaisiin teorioihin ja harjoituksiin, joiden pohjalta voisi käyttää kehollisia menetelmiä osana kognitiivista psykoterapiaa.
 • Oppii valitsemaan oikeita menetelmiä turvallisesti asiakkaan tavoitteiden ja työskentelyvaiheen mukaan.
 • Osaa hyödyntää sekä lyhyitä että pitkiä kehollisia interventioita osana psykoterapiaprosessia.

Toteutus: Seminaariopetus sisältäen kliinisen työskentelyn esimerkkejä ja simulaatioharjoitteita, ennakkotehtävät.

Osaamistavoitteet b): opiskelija

 • Perehtyy seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden käsitteisiin ja ilmiöihin ja ymmärtää näiden teemojen erityismerkityksen psykoterapian kannalta.
 • Ymmärtää vähemmistöstressin käsitteen ja sen näyttäytymisen psykoterapiassa.
 • Oppii niistä psykoterapeuttisessa työskentelyssä erityishuomiointia vaativista ilmiöistä, jotka ovat läsnä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuutta edustavien asiakkaiden psykoterapioissa
 • Oppii itsereflektion merkityksellisyydestä aihepiiriin parissa työskenneltäessä

Toteutus: Kouluttajan luento-osiot, kysymykset ja keskustelut, tematiikkaan eläytymiseksi mahdollisesti lyhytelokuvat.

Seminaari 18: Kognitiivisen psykoterapian kansainvälinen seminaari

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • linkittää oppimistaan ja osamistaan ajankohtaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä sen seuraamiseen osana terapeutin työtä ja kehittymistä
 • osoittaa kykyä ylläpitää tiedollista osaamistaan osallistumalla alansa kongresseihin tai seuraamalla tieteellistä kirjallisuutta ja verkostoitumalla alan järjestöihin
 • verkostoituu osaksi laajempaa kognitiivisten psykoterapeuttien yhteisöä

Toteutus: englanninkieliseen workshopiin osallistuminen

Kirjallisuuden verkko-opinnot V: Valinnainen lisäkirjallisuus

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää valitsemansa aihealueen teoreettiset lähtökohdat ja soveltamismahdollisuudet

Toteutus: Kirjallisuuteen perehtyminen, verkossa suoritettavat tehtävät

Lukukausi VII
Seminaari 19: Opinnäytetyöseminaari II

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • osaa esitellä muille koulutusryhmäläisille omaa lopputyötään koskevaa teoriaa, käytäntöä ja ilmiöitä tarkoituksenmukaisesti

Toteutus: Omien töiden esittely koulutusryhmälle ja tähän liittyvät keskustelut pienryhmissä. Tutustuminen muiden ryhmäläisten töihin ja niistä keskustelu. Ryhmässä esiteltyjen lopputöiden keskeinen oppi kerätään ja jaetaan koko ryhmälle. Järjestetään posternäyttely kaikkien töistä.

Seminaari 20: Päätösseminaari: Työnohjaus ja ammatillinen kehittyminen II

Osaamistavoitteet: opiskelija

 • osaa havainnoida omaa psykoterapeutiksi kehittymistään ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvaa, prosessinomaista luonnetta sekä ammatillisen kehittymisen osatekijöitä
 • tutustuu työnohjauksen keskeisiin malleihin
 • ymmärtää jatkuvan työnohjauksen merkityksen sekä roolin hoitotyönsä laadun ja oman hyvinvoinnin ylläpitäjänä
 • tuntee alan lainsäädännön

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 13 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmätyönohjauksena neljän opiskelijan ryhmissä noin 4-5 tuntia kerrallaan, noin 4 kertaa lukukaudessa. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Koulutukseen kuuluu vähintään kaksi pitkää koulutushoitoa (yli vuoden, yli 40 tapaamiskertaa) ja neljä aikarajoitteista koulutushoitoa (alle vuoden, alle 40 tapaamiskertaa) kahden työnohjaajan ohjaamana. Työnohjausta on yhteensä 140 tuntia.

Koulutuspsykoterapia 4 op 

Koulutukseen kuuluu 40 tuntia ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa sekä 40 tuntia yksilöpsykoterapiaa. Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia toteutetaan koulutuksen ensimmäisen vuoden aikana 4-6 hengen ryhmissä, pääsääntöisesti 2-3 päivän intensiivijaksoina. Näiden jaksojen välissä on joidenkin viikkojen tai kuukausien välityöskentelyjakso. Yksilöpsykoterapia jatkaa ryhmämuotoisessa koulutuspsykoterapiassa alkanutta omakohtaista psykoterapiaprosessia. Koulutuspsykoterapian tulee olla kognitiivista ja psykoterapeutin tulee olla kognitiivinen vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti tai kouluttajapsykoterapeutti.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan jatkuvalla näytöllä.

 Tietojen osalta:

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen, ennakkotehtävien suorittaminen, simulaatio-ja muihin pienryhmäharjoitteisiin osallistuminen. Verkko-opintojen tehtävien suorittaminen. Tapausselostus seminaarissa. Opinnäytetyön ohjaajan ja yliopiston tarkastajan hyväksymä opinnäytetyö.

Taitojen osalta:

Hyväksytyt koulutusterapioiden yhteenvedot sekä työnohjauksessa kirjallinen ja suullinen raportointi ja työskentelyyn osallistuminen, opiskelijan terapiaistuntonauhoitteiden pohjalta tapahtuva psykoterapeuttisen taidon arviointi (jatkuva arviointi). Tapausselostus seminaarissa.

Itsereflektion kehittymisen osalta:

Opiskelijan henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOPS ja CTS-R -itsearviointilomake, jota arvioidaan koulutuksen puolivälissä ja viimeisen lukukauden aikana. Oman koulutuspsykoterapian merkityksen kirjallinen reflektointi. Itsereflektio omasta kehitysprosessistaan ja kasvustaan psykoterapeutiksi.

 

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 15 990 euroa. Koulutusmaksu jakautuu seitsemälle lukukaudelle.

 Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle

 • työnohjaus (140 h): 5 950 euroa
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (40 h): 1 700 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (40 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 4200 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 240 euroa