Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2024-2027

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa.

Koulutusohjelman laajuus: 65 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa syyskuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta).

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 20-28 opiskelijaa.

 Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan pääasiassa Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Koulutusohjelma rakentuu kognitiivis-behavioraaliseen teorianmuodostukseen (engl. cognitive-behavioral therapy), jota täydennetään toisella integratiivisella lähestymistavalla, kognitiivis-analyyttisella psykoterapisuuntauksella (engl. cognitive-analytic therapy) sekä uusimmilla, ns. kolmannen aallon terapiasuuntauksilla. Näissä kaikissa korostuu potilaan ja psykoterapeutin aktiiviseen yhteistyösuhteeseen, ongelmien ja oireiden jäsentämiseen ja työskentelyn kohdentamiseen ja tapauskohtaisesti valittuihin työmenetelmiin rakentuva muutos potilaan tavassa rakentaa kuvaa itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Teorioiden pohjalta johdetut menetelmät auttavat potilasta muuttamaan niitä kognitiivisia tiedonkäsittelyn prosesseja, joiden varassa hän tulkitsee, arvioi ja ohjaa omaa toimintaansa.

Kognitiiviset psykoterapiat (engl. cognitive therapy) ovat virallisen lääketieteen piiriin kuuluvia hoitomuotoja, joilla on kansainvälisesti vakiintunut asema psykoterapioiden joukossa. Kognitiiviset psykoterapiat ovat kehittyneet erityisesti akateemisen psykologiatieteen ja psykiatria-oppiaineen piirissä tehdyn tieteellisen tutkimuksen ja pitkäaikaisen kliinisen kokemuksen pohjalta. Ne ovat hyödyntäneet uusimpia tutkimustuloksia mm. informaation prosessoinnin, oppimisen lainalaisuuksien ja käyttäytymisanalyysin, oman tunne-elämän ja toiminnan ohjauksen, tiedonkäsittelyn neurofysiologian ja aivotutkimuksen sekä kliinisen psykiatrian alueilta. Teoreettinen tieto kokoaa käsityksen psyykkisten häiriöiden kehittymisestä ja ilmentymisestä sekä hoidollisten interventioiden vaikutusmekanismeista.

Kognitiiviset psykoterapiat ovat potilaan ja terapeutin yhteistyösuhteeseen rakentuvia aktiivisia, kohdennettuja ja tavoitteellisia muutosprosesseja, joiden pohjana on yhteisesti jaettu ymmärrys oireita tai ongelmia ylläpitävistä tekijöistä ja niiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Psykoterapeutti pyrkii aktiivisella, keskittyneellä ja potilaan kokemukseen eläytyvällä tavalla ymmärtämään kärsimyksen subjektiivista luonnetta ja potilaan tapaa rakentaa kuvaa itsestään ja toimintaympäristöstään. Terapia rakentuu havaintoaineiston keräämiselle ja ongelmallista toimintaa koskevien olettamusten empiiriselle testaamiselle, joka jatkuu myös terapiaistuntojen ulkopuolella tehtävien välitehtävien ja harjoitteiden avulla. Työskentelyssä suunnataan huomiota sekä ajattelumalleihin ja toimintaa ohjaaviin uskomukseen, että kärsimystä ylläpitäviin kognitiivisiin prosesseihin pyrkimyksenä vahvistaa potilaan kykyä löytää sellainen asema suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin tapahtumiin, joka vahvistaa parempaa tunteiden ja toiminnan ohjausta. Kehittämällä mielen sisäistä tiedonkäsittelyä ja dialogia kognitiivinen terapia lisää taitoa sietää ja ymmärtää todellisuutta uudella tavalla ja motivoitua toimintatottumuksiksi vakiintuneiden toiminta- ja ajattelutapojen uudistamiseen omien elämänarvojen mukaisella tavalla.

Kognitiiviset terapiat ovat osoittautuneet turvallisiksi hoitovaihtoehdoiksi useimpien psyykkisten ja toiminnallisten sairauksien hoidossa, joko yhdistettyinä lääkehoitoon tai muihin hoitoihin, tai yksin käytettyinä. Niiden käyttöalue on laaja ulottuen akuuttien kriisien ja traumaattisten tilojen jälkihoidosta pitkittyneiden mielialahäiriöiden, ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuuden kehityshäiriöiden, riippuvuussairauksien, syömishäiriöiden, somatisaatiohäiriöiden tai psykoottisten ja delusionääristen tilojen hoitoon.

Koulutusohjelma antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia aikuisten psykoterapeuttina ja toteuttaa eri mittaisia psykoterapiaprosesseja, joissa hyödynnetään kognitiivista ja siihen kytkeytyvää integratiivista lähestymistapaa, taustateorioita ja tutkimusnäyttöä. Koulutusohjelma antaa pätevyyden toteuttaa lyhyitä tutkimus- ja motivointijaksoja (1-4 hoitokertaa), kohdennettuja lyhytterapioita (5-20 hoitokertaa) sekä pitkäjänteisiä (yli 30 terapiatunnin mittaisia) psykoterapiajaksoja mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden kanssa, ensisijaisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon puitteissa tai psykiatrisen hoitoarvioinnin perusteella. Ohjelmasta valmistunut tunnistaa yleisimpiä psyykkisiä häiriötiloja, ymmärtää niiden kehityksellistä taustaa ja häiriöitä ylläpitäviä mekanismeja, ja osaa valita ja käyttää tapauskohtaiseen jäsennykseen rakentuvia kognitiivisia, kokemuksellisia ja käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä. Opinto-ohjelman suorittanut hallitsee psykoterapiasuhteen rakentamisen, ymmärtää vuorovaikutuksellisia ilmiöitä ja omaa osuuttaan suhteen ylläpitämisessä sekä osaa käsitellä terapiasuhteen haastavia tilanteita. Ohjelmasta valmistunut osaa arvioida potilaan soveltuvuutta lyhyempään tai pidempään psykoterapiaan, hoidon mahdollisuuksia ja rajoituksia, potilaan muutosvalmiutta ja hoidollisten tavoitteiden asettamista.

Kouluttajina toimivat kognitiivis-integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Juha-Pekka Airo, vastuukouluttaja; PsM, KTM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Juhani Laakso, vastuukouluttaja; FM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Suvi Laukkanen; LL, erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Marja Saarenheimo; FT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Jouni Helenius; KM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Miikka Häkkinen; LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Anita Jantunen; LL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pauliina Juntunen; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Katri Kanninen; PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Matti Keinänen; LT, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Teijamari Laasonen-Balk; LT, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Martin; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Merja Nissi; erikoissairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kirsti Pyhäluoto-Keränen; erikoissairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Liisa Uusitalo-Arola; PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Annaleena Vesterinen; LL, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Maarit Virta-Jämiä; PsT, kouluttajapsykoterapeutti

Koulutusohjelman laajuus on 65 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1.  Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 34 op

Koulutusohjelma muodostaa suunnitelmallisen, yhtenäisen ja prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teoria- ja menetelmäopinnot, oman psykoterapeuttisen työn ohjaus ja itsereflektiokyvyn ja itsetuntemuksen kehittyminen tukevat johdonmukaisesti toisiaan.

Ensimmäisen lukukauden aikana opitaan hoitosuhteen rakentamisen perusteet, potilaan muutosvaiheen ja sitoutumisen arviointi sekä ensijäsennyksen tekeminen kognitiivisen mallin mukaisesti. Oma potilastyö aloitetaan säännöllisen työnohjauksen alaisena toisen lukukauden alusta ja alussa harjoitellaan alkuarvion tekemistä, motivointia ja terapian esittelyä potilaalle 1-5 käynnin mittaisten jäsentelyjaksojen muodossa.

Kognitiivista mallia täydennetään kognitiivis-analyyttisellä jäsennystavalla ja opitaan ymmärtämään ja kuvaamaan toiminnan sekventiaalisuutta ja potilaan elämässä ja hoitosuhteessa ilmeneviä vastavuoroisia asetelmia. Kolmannen lukukauden aikana työskentelyä laajennetaan 5-20 käynnin mittaisiin lyhytterapioihin ja opitaan tavallisimpien emotionaalisten häiriöiden, kuten akuuttien ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidon erityismenetelmiä.

Neljännen lukukauden aikana syvennetään osaamista elämänhistoriallisen tiedon aktivoimisessa ja hyödyntämisessä pitkäkestoisempien sopeutumis- ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä ja valmennetaan pitempikestoisen psykoterapiaprosessin käynnistämiseen. Viidennen lukukauden aikana harjoitellaan kokemuksellisia, tunteiden prosessoimisen ja säätelyn työtapoja sekä laajennetaan osaamista persoonallisuushäiriöiden psykoterapiaan.

Kuudes lukukausi perehdyttää menetelmiin, joita on kehitetty erityisryhmien, kuten deluusio-, syömishäiriö- ja addiktiopotilaiden ja neuropsykiatristen häiriöiden hoitoon. Lisäksi syvennetään osaamista uusimpien, kolmannen aallon kognitiivisten ja transdiagnostisten terapiamenetelmien käytössä. Samalla käynnistetään oman opinnäytetyön tekeminen ja siihen liittyvä yksilöllinen ohjaus. Seitsemäs lukukausi päättää ohjelman ja tarkastelee syvällisemmin terapiaprosessin ilmiöitä, psykoterapeutin vastatunteita, ja haastavia tilanteita hoitosuhteissa. Jakson aikana kootaan näyttö ja esitellään valmistuneet opinnäytetyöt.

Lukukausi I 3 op
OPINTOJAKSOT 1-4. Orientaatio psykoterapiaan, psykoterapeutin työhön, kognitiivis-integratiiviseen psykoterapiaan ja psykoterapioiden yhteisiin tekijöihin.

 Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kognitiivisten psykoterapioiden historian, kehittämistyön ja aseman hoitopalveluissa ja terveydenhoidon osana ja kognitiivisten terapioiden vahvuudet ja kritiikin
 • löytää keskeisiä tiedonlähteitä, tietokantoja, hakuteoksia, verkkosivuja
 • hahmottaa terapiamuodon keskeiset yhtäläisyydet ja erot muihin terapiasuuntauksiin nähden
 • hahmottaa psykoterapian aseman terveydenhoidon palveluketjuissa, yhteistyötahot ja yhteistyön tuomat vaatimukset
 • saa valmiuksia huolehtia omasta työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja suojautua työkykyä uhkaavilta riskeiltä, kuten myötätuntouupumiselta ja sijaistraumatisoitumiselta
 • ymmärtää psykoterapiasuhteen rakentumisen ja hoitosuhteen keskeiset ilmiöt
 • ymmärtää beckiläisen kognitiivisen mallin emootioiden säätelystä
 • osaa tehdä ennakkojäsentelyn yksittäisen potilaan kohdalla
 • tietää kognitiivisen terapian keskeiset työskentelyperiaatteet ja työskentelytyylin
 • osaa sokratelaisen keskustelun periaatteet
 • osaa rakentaa hoidollisia yhteistyösuhteita ja välttää yhteistyösuhteen tavallisimpia karikoita
 • oppii erottelemaan erilaisia kognitiivisia sisältöjä, kuten automaattisia ajatuksia, välittäviä uskomuksia ja syviä perususkomuksia
 • ymmärtää kotitehtävien merkityksen ja keskeiset muodot
 • ymmärtää muutoksen etenemisen eri vaiheet ja vaihespesifisen lähestymisen
 • hallitsee motivoivan keskustelutavan ja muutoksen vahvistamisen periaatteet
 • osaa käyttää reflektointia, avoimia kysymyksiä, myönteisen vahvistamista, muutosaikomuksiin tarttumista ja lempeä paradoksia ja sietää ja hyödyntää ambivalenssia terapiasuhteissa
 • tunnistaa hoitosuhteen ja työskentelyn etenemisen varomerkkejä
 • käyttämään ja vahvistamaan terapeuttista yhteistyösuhdetta
 • asettamaan tavoitteita ja käyttämään arvotyöskentelyä
 • oppia strukturoimaan tapaamisia
 • osaa käsitellä tavallisimpia yhteistyön, motivaation tai ymmärryksen esteitä ja hoidollista vastarintaa

Toteutus:  Ennakkokirjallisuus, luento- ja seminaariopetusta, verkkotentti ja oppimispäiväkirja. Seminaari- ja menetelmäopetusta 4 kontaktiopetuspäivää.

Lukukausi II 4 op
OPINTOJAKSOT 5-8. Terapeuttinen hoitosuhde vastavuoroisena asetelmana. Transferenssi- ja vastatransferenssi-ilmiöt kognitiivisessa terapiassa. Dialogisen hahmotustavan lisäanti.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa havainnoida ja kuvata potilaan oireilua ja toimintatapaa vastavuoroisina asetelmina, jotka näyttämöllistyvät suhteessa oireisiin, toisiin ihmisiin ja itseen
 • oppii rakentamaan ulkoisia kuvauksen apuvälineitä (diagrammakuvia, proosakirjeitä), joiden avulla potilas voi havainnoida ja ymmärtää oman toimintansa toistuvuutta ja toimintansa esteitä, mikä vauhdittaa uusien ratkaisutapojen löytämistä ja kokeilemista arjessa
 • oppii tunnistamaan hoitosuhteessa näyttämöllistyviä vastavuoroisia roolimalleja ja kuvaamaan niitä potilaan kokemuksesta käsin
 • seuraamaan terapiatunnilla etenevää prosessia sekventiaalisesti
 • ymmärtämään mallien ilmenemistä diskursiivisesti ja ymmärtää keskusteluanalyysin perusteet
 • tunnistamaan ja ymmärtämään vastatunteiden ja täydentävien tunnereaktioiden merkitystä ja käyttöä psykoterapiaprosessissa
 • saa valmiudet kognitiivis-analyyttisen hahmotustavan hyödyntämiseen potilastyössä

Toteutus: Luento- ja seminaariopiskelua. Verkkotentti ja reformulaatio- tai jakson lopetuskirjeen luonnostelu potilaalle. Dialogisen sekvenssianalyysin tekeminen oman äänitiedoston pohjalta. Seminaari- ja menetelmäopetusta 4 kontaktiopetuspäivää.

Lukukausi III 3 op
OPINTOJAKSOT 9-12. Ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivis-integratiivinen terapia

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida ahdistuneisuushäiriöiden vaikeusasteita ja käyttää erilaisia edistymisen mittareita
 • perehdyttää ja motivoida potilasta hoitoon ja välitehtäviin
 • käyttää sokratelaista keskustelua ja erilaisia mielikuva-altistusharjoitteita
 • rakentaa ennakkojäsentäjiä eri ahdistuneisuushäiriötä edustaville potilaille
 • tunnistaa ja työstää anksiogeenisiä ajatuksia, sääntöjä ja uskomuksia
 • rakentaa vihjekontrolliin perustuvia altistushoito-ohjelmia ja interoseptiivista altistusta
 • yhdistää relaksaatio- ja hyväksymis-pohjaisia tekniikoita kognitiiviseen ja behavioraaliseen työskentelyyn
 • on tutustunut uusimpaan tutkimusnäyttöön ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivisesta terapiasta
 • osaa käyttäytymisanalyysin perusteet
 • ymmärtää vahvistussuhteet ja osaa kuvata oiretoimintoja kehämäisinä
 • osaa perehdyttää ja motivoida potilasta oiretoimintojen sammuttamiseen
 • osaa suunnitella ja toteuttaa reaktionestoon ja altistukseen perustuvia hoitoja.

Toteutus: Ennakkolukemisto, luento- ja seminaariopetusta. Verkkotentti, ennakkojäsennyksen ja hoitosuunnitelman rakentaminen tapausaineiston pohjalta. Seminaari- ja menetelmäopetusta 4 kontaktiopetuspäivää.

Lukukausi IV 7 op
OPINTOJAKSOT 13-15. Mielialahäiriöiden kognitiivis-integratiivinen hoito

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida ja erotella erilaisia mielialahäiriöitä
 • ymmärtää akuutin ja keskivaikean depression kognitiivisen hoitomallin
 • osaa soveltaa aaltoilevan ja kaksisuuntaisen masennuksen hoidon periaatteita
 • hallitsee toistuvan masennuksen uusiutumisen ehkäisyn hoitomallit
 • tuntee kroonisen masennuksen CBASB -hoitomallin, osaa käyttää tilanneanalyysia ja hallittua
 • henkilökohtaistamista itsepintaisen depression hoidossa.
 • tuntee käyttäytymisen aktivointiin perustuvat työtavat

Toteutus: Luento- ja teoriaseminaarit kirjallisuuden ja artikkeleiden pohjalta. Verkkotentti.Seminaari- ja menetelmäopetusta 3 kontaktiopetuspäivää.

Lukukausi IV 7 op
OPINTOJAKSOT 16-20. Kiintymysmallit, elämänhistoria, skeematerapia ja pitkäkestoisten elämänongelmien psykoterapia

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja ymmärtää vaikean persoonallisuushäiriön ilmentymät ja keskeiset kognitiiviset piirteet
 • pystyy kohdentamaan työskentelyä häiriön kannalta olennaisiin kognitiivisiin prosesseihin ja sisältöihin
 • ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja erilaisten kiintymysmallien yhteyttä kognitiivisiin rakenteisiin
 • ymmärtää asemansa potilaan sisäisessä kokemusmaailmassa ja pystyy rakentamaan ja ylläpitämään yhteistyösuhdetta
 • ymmärtää kognitiivis-konstruktiivisen terapian antia psykoterapiassa
 • ymmärtää skeemateorian ja tiedonkäsittelyn skemaattisen pohjan
 • osaa rakentaa hypoteeseja skeemoista ja testata olettamuksia
 • ymmärtää elämänhistoriallisten yhteyksien merkityksen nykyelämän oiretoiminnoissa ja kärsimyksessä
 • osaa suunnata ja valita elämänhistoriallista materiaalia ja episodisia tunnemuistoja tarkasteluun

Toteutus: Luento- ja seminaariopiskelua kirjallisuuden pohjalta. Verkkotentti ja kuvaus skeematerapian soveltamisesta oman potilaan kanssa. Mielikuvamatkan ja mielikuvadialogin toteuttaminen oman potilaan kanssa – äänitiedosto. Seminaari- ja menetelmäopetusta 5 kontaktiopetuspäivää.

Lukukausi V 7 op
OPINTOJAKSOT 21-22. Tunteiden käsittely kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiassa.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää keskeisiä tunneteorioita ja emotionaalisen prosessoinnin merkityksen psykoterapiassa
 • osaa tunnetiedon aktivoinnin ja käytön psykoterapiassa, saa kosketuksen estyneisiin ja tukahtuneisiin
 • tunteisiin, osaa edistää emotionaalista integraatiota
 • osaa käyttää yleisimpiä emotionaalisia tekniikoita, kuten episodisten mielikuvien aktivointia,
 • mielikuvapohjaisia työtapoja, hahmoterapeuttisia, dialogisia tuolitekniikoita ja psykofyysisiä menetelmiä

Toteutus: Luento- ja seminaariopiskelua kirjallisuuden pohjalta.  Emotionaalisen tekniikan toteuttaminen ja dokumentointi ääni tai videotiedostona. Oppimispäiväkirja.Seminaari- ja menetelmäopetusta 2 kontaktiopetuspäivää

OPINTOJAKSOT 23-27. Dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämältään epävakaisen persoonallisuushäiriön ja impulssikontrollin ongelmien ja addiktioiden hoidossa.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää dialektisen filosofian teoriassa, epävakaisessa häiriössä ja terapiassa
 • hallitsee keskeiset dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) periaatteet, prioriteetit ja hoidon elementit
 • osaa dialektisen kommunikaation perusteet ja tyylivaihtelun, dialektisen altistuksen ja ristiriitojen
 • siedättämisen
 • osaa yhdistää taitovalmennusta validoivaan kommunikaatioon
 • pystyy käyttämään hoidon manuaaleja ja ohjaamaan potilaan työskentelyä
 • osaa käyttää riippuvuuksien tunnistamisen ja arvioimisen apuvälineitä
 • pystyy soveltamaan muutoksen vaihemallin mukaista lähestymistapaa addiktion hoitoon
 • ymmärtää addiktiivisen käyttäytymisen funktioanalyysin
 • hallitsee keskeiset kognitiiviset ja behavioraaliset työotteet riippuvuuksien hoidossa
 • hallitsee keskeiset mentalisaatioterapian periaatteet
 • osaa soveltaa retkahduksen ehkäisyn malleja

Toteutus: Luento- ja seminaariopiskelua kirjallisuuden pohjalta. Verkkotentti kirjallisuuden ja kontaktiopetuksen pohjalta. Ketjuanalyysin rakentaminen ongelmakäyttäytymisen pohjalta.Seminaari- ja menetelmäopetusta 5 kontaktiopetuspäivää.

Lukukausi VI 6 op
OPINTOJAKSO 28-29. Muiden vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoito: Deluusioiden, äänten kuulemisen, psykoottisten tilojen, syömishäiriöiden ja dysmorfisten häiriöiden kognitiivinen terapia.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee akuutin psykoottisen tilan ja psykoosialttiuden keskeiset psykologiset hoitoperiaatteet
 • osaa käsitellä kognitiivisesti yksittäisiä deluusionäärisiä uskomuksia
 • pystyy auttamaan potilasta kehittämään uudenlaista suhdetta häiritseviin mielen sisältöihin
 • kehittää taitoaan rakentaa hoitosuhdetta epäluuloisen tai vetäytyvän potilaan kanssa.
 • tuntee anoreksian, bulimian ja ylipainon ongelmia ylläpitäviä tekijöitä
 • tuntee dysmorfisen häiriön ominaispiirteet ja hoitovaihtoehdot
 • osaa etsiä tietoa syömishäiriöiden hoidosta ja soveltaa tutkittuja hoito-ohjelmia

Toteutus: Luento- ja teoriaseminaarit kirjallisuuden pohjalta, oppimispäiväkirja. Seminaari- ja menetelmäopetusta 2 kontaktiopetuspäivää.

OPINTOJAKSOT 30-33. Kolmannen aallon kognitiiviset terapiat.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suhdekehysteorian ja HOT -lähestymistavan perusteet
 • osaa hahmottaa kärsimystä kamppailuna sisäisten esteiden kanssa
 • pystyy perehdyttämään ja motivoimaan potilasta uudenlaiseen suhteessa oloon kärsimystä tuottavien asioiden kanssa
 • osaa käyttää arvotyöskentelyn erilaisia vaihtoehtoja
 • pystyy soveltamaan erilaisia defuusiota edistäviä väliintuloja
 • kykenee mallintamaan hyväksymisen harjoittelua
 • pystyy ohjaamaan potilaan toimintaa arvojen suuntaisiksi teoiksi
 • hyödyntää HOT-terapian periaatteita suhteessaoloon potilaaseen ja kärsimykseen.
 • pystyy käyttämään tietoisuustaitopohjaisia harjoitteita yksilö- ja ryhmäterapian osana masennus ja ahdistuneisuushäiriöpotilailla, impulssihäiriöissä ja stressireaktioiden hoidossa
 • osaa toteuttaa kokemuksellisia defuusioharjoitteita ja vahvistaa metakognitiivista havaitsijapositiota suhteessa sisäisiin tapahtumiin
 • osaa integroida kolmannen aallon työtapoja skeematerapiaan ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan

Toteutus: Luento- ja seminaariopiskelua kirjallisuuden pohjalta. Verkkotentti ja tapausesimerkki tietoisen, hyväksyvän läsnäolon liittämisestä terapian kontekstiin. Seminaari- ja menetelmäopetusta 4 kontaktiopetuspäivää

Lukukausi VII 4 op
OPINTOJAKSOT 34-35. Häpeän, syyllisyyden ja itsen mitätöinnin hoito myötätuntosuuntaisella kognitiivisella terapialla.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tunnejärjestelmien evoluution, myötätunto – ja suojavalmiuden
 • osaa rakentaa tapausjäsennyksen ja antaa edukaatiota
 • hallitsee erilaisia tunteiden aktivointitapoja ja turvajärjestelmän vahvistamiseen tähtääviä harjoitteita
 • osaa käyttää itsemyötätunnon arviointivälineitä
 • pystyy ohjaamaan mielikuvapohjaisia myötätuntoharjoitteita ja käyttämään myötätuntoista ABC-menetelmää

Toteutus: Luento- ja teoriaseminaarit kirjallisuuden pohjalta, oppimispäiväkirja. Seminaari- ja menetelmäopetusta 2 kontaktiopetuspäivää..

OPINTOJAKSOT 36-38. Terapiaprosessi, aikarajat ja tavoitteellisuus, muutoksen arviointi, terapian päättäminen. Koulutuksen kokoaminen ja arviointi.

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • oppii arvioimaan eri mittaisten psykoterapiajaksojen vaikutuksia, etuja ja haittoja
 • oppii ymmärtämään ydinprosesseja ajallisesti rajatuissa terapiaintervalleissa
 • terapian lopettamistapahtumaan liittyviä ilmiöitä, potilaan valmistamista jakson päättämiseen ja eettisiä
 • näkökohtia.
 • hahmottaa eri terapiasuuntien yhtäläisyyksiä, eroja ja integraatiomahdollisuuksia
 • saa lisätietoa psykoterapian integratiivisesta kehityksestä
 • arvioi omaa oppimistaan ja kehitystään psykoterapeutiksi
 • saa malleja palautteen keräämiseksi omasta toiminnastaan
 • arvioi tarvettaan jatkokoulutuksiin ja erilaisista kouluttautumisen vaihtoehdoista
 • antaa palautetta koulutusohjelmasta
 • saa käsityksen jakson aikana tehdyistä lopputöistä

Toteutus: Ennakkolukemisto, luento- ja teoriaseminaarit kirjallisuuden pohjalta, verkkotentti, opinnäytetöiden esitteleminen. Seminaari- ja menetelmäopetusta 3 kontaktiopetuspäivää.

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 12 op 

Osaamistavoitteet: Työnohjauksen avulla teoreettinen ja menetelmällinen opetus siirretään käytännön taidoiksi ja opiskelijan omaan työkulttuuriin.

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmämuotoisesti 4 osallistujan ryhmissä siten että jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan tasapuolisesti aikaa omien hoitotilanteiden ja potilastapausten esittämiseen. Työnohjaus toteutetaan 2-4 viikon välein lomakuukausia lukuun ottamatta. Työnohjaukseen valmistaudutaan etukäteen keräämällä tuntimuistiinpanoja ja/tai ääni- ja videotallenteita hoitotilanteista. Työnohjauksessa tarkastellaan hoidon työskentelykohteita, tapauksen jäsentämistä, potilaan muutoksen vaihetta ja motivointia, psykoterapian hoitosuunnitelmaa, hoitosuhteen vastavuoroisia ilmiöitä ja hoitosuhteen ongelmia, terapeutin omia vastatunteita ja menetelmien valintaan ja soveltamiseen liittyviä seikkoja. Koulutuksen aikana tulee toteuttaa vähintään kuuden potilaan psykoterapia siten, että näistä neljä on 15-20 käynnin mittaisia lyhytterapioita ja kaksi minimissään 40 käynnin mittaisia psykoterapioita.

Koulutuspsykoterapia 4 op

Omaa psykoterapeuttikoulutuksen aikaista koulutuspsykoterapiaa vaaditaan vähintään 80 tuntia, josta 40 tuntia toteutuu yksilömuotoisena koulutuspsykoterapiana ja 40 tuntia ryhmämuotoisesti. Koulutuspsykoterapiaa antavan psykoterapeutin tulee olla kouluttajapsykoterapeutti, jonka viitekehys on kognitiivinen, kognitiivisanalyyttinen tai kognitiivinen käyttäytymisterapia. Aikaisemmista oman psykoterapian jaksoista hyväksytään korkeintaan 40 tuntia, jos se on suoritettu korkeintaan 5 vuotta aikaisemmin ja terapian antaja on vähintään VET-psykoterapeutti ja aikaisemman oman psykoterapian viitekehys on kognitiivinen.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Tiedollisen ja teoreettisen osaamisen näyttö tapahtuu jokaiseen opintojaksoon sisältyvän esseen tai verkkotentin muodossa. Kliinisten taitojen näyttö tapahtuu keräämällä dokumentaatiota omasta psykoterapiatyöstä. Koulutuksen päättyessä suoritetaan näyttökoe. Näyttökoe sisältää kuuden koulutuspotilaan työnohjatusta terapiaprosessista laaditut dokumentit sekä kirjallisen opinnäytetyön.

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 14 050 euroa. Koulutusmaksu jakautuu seitsemälle lukukaudelle.

Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle

 • työnohjaus (120 h): 6 480 euroa
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (40 h): 1 520 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (40 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 4000 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 200 euroa