Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2024-2027

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Luote Oy:n kanssa.

Koulutusohjelman laajuus: 70 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta).

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 20 tai 24 opiskelijaa.

 Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan pääasiassa Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Koulutusohjelma pohjautuu kognitiivisen terapian teoreettiseen viitekehykseen ja hyödyntää sen piirissä tehtyä kliinistä tutkimusta, erityisesti kehitysvaihespesifiä lasten ja nuorten ikäryhmissä. Kognitiivinen terapia sijoittuu psykoterapiasuuntauksena laajemman kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden teoreettisen sateenvarjon alle. Koulutusohjelma nojaa Aaron Beckin työhön pohjautuvan kognitiivisen terapian keskeisiin työtapoihin, soveltuvin osin myös laajemman kognitiivis-behavioraalisen viitekehyksen alle sijoittuviin muihin terapiamalleihin (esimerkiksi käyttäytymisterapia, kognitiivis-behavioraalinen terapia, ns. kolmannen aallon laajennetut terapiamallit, modulaariset ja matalan intensiteetin terapiamallit). Valikko heijastaa kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden terapiaperheen kehittymistä 1950-60 - luvulta nykypäivään asti. Muita sateenvarjon alle luettavia terapiamalleja esitetään erityisesti niissä häiriöryhmissä, joissa niistä on kertynyt vaikuttavuusnäyttöä lasten ja nuorten hoidossa. Koulutusohjelmassa painotetaan erilaisten kognitiivisten tiedonkäsittelyprosessien käsittelyä terapiatyöskentelyä.

Kognitiivisen psykoterapian teoreettisessa jäsennyksessä tarkastellaan kuinka käyttäytymistä edeltävät ennakoinnit, merkityksenanto sekä jatkuva kognitiivinen informaation prosessointi ja tunnetilat vaikuttavat tunnekokemuksiin ja sitä seuraavaan käyttäytymiseen ja sen muuttumiseen. Teoria ottaa huomioon kehitysspesifisti myös sosiaalisen informaation prosessoinnin kehittymisen, emotionaaliset ja vuorovaikutukselliset prosessit sekä vanhemmuuteen, perheeseen ja kehitysympäristöön liittyvät tekijät. Lasten ja nuorten kognitiivisessa psykoterapiassa on siten kyse kognitiivisen psykoterapian lähestymistavan ja sen työmenetelmien käytöstä lasten ja nuorten ikä- ja kehitystasoon sovitetusti. Lähestymistapa pitää tärkeänä ajatusten, mielikuvien, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä ja siinä pyritään vaikuttamaan niihin prosesseihin, joiden varassa lapsi tai nuori tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään sekä tulkitsee ja arvioi muita ihmisiä ja maailmaa ympärillään.

 • Minna Räihä, vastuukouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Koskinen, vastuukouluttaja; LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti VET
 • Outi Havia, vastuukouluttaja; PsM, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti VET, senior
 • Aleksi Jalava; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Irena Miettinen; TM, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Reetta Aalto-Setälä; PsM, psykoterapeutti VET
 • Anastasia Kozlovski; LL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Tiina Paju; sairaanhoitaja (AMK), kouluttajapsykoterapeutti
 • Jukka Honka; psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Katri Salo; LL, psykoterapeutti VET
 • Inkeri Eskonen; PsM, YTT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Helmi Arhinmäki; psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Toikka; PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Terhi Tammi; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Petri Mäntynen; PsL, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
 • Katja Myllyviita; PsM, kouluttapsykoterapeutti
 • Saku Ylä-Soininmäki; PsM, kouluttapsykoterapeutti
 • Laura Dellinger; PsM, kouluttapsykoterapeutti
 • Jochen Knoll; diplomi-psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sanna-Kaija Nuotio; PsM, kouluttapsykoterapeutti
 • Kaisa Pietilä; KM, kouluttajapsykoterapeutta
 • Anne Paulo-Tuovinen; PsM, psykoterapeutti VET

Koulutusohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 38 op 

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa. Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä lähiopetusta pienryhmissä on yhteensä 300 tuntia. Lähiopetus jakaantuu 20 kaksipäiväiseen seminaariin, minkä lisäksi siihen sisältyy 20 tuntia verkko-opetuksena toteutettavaa kirjallisuusryhmäopetusta.

Lukukausi I
Seminaari 1: Koulutukseen orientoituminen ja kognitiivinen psykoterapia (internaatti)

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustiedot kognitiivisesta psykoterapiasta (tiedollinen tavoite), opiskelija alkaa kokea itsensä yhdeksi koulutusryhmän jäseneksi ja tulevaksi psykoterapeutiksi (reflektiivinen tavoite). Opiskelija oppii lähtökohdat kognitiivisen psykoterapian perustyötapojen soveltamiseen (taidollinen tavoite)

Toteutus: seminaariopetus, demostraatiot ja simulaatiot, yhteiskeskustelut, pienryhmäkeskustelut; ennakkotehtävät ja –kirjallisuus

Seminaari 2: Lasten ja nuorten kognitiivinen terapia

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kuvan kognitiivisen terapiasuuntauksen soveltamisesta lasten ja nuorten psykoterapiassa (tiedollinen tavoite). Opiskelija syventää kokemusta itsestään koulutusryhmän jäsenenä ja saa tuntumaa omaan kehityshistoriaansa (reflektiivinen tavoite). Opiskelija laajentaa kokemustaan kognitiivisen psykoterapian perustyötavoista lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä (taidollinen tavoite).

Toteutus: seminaariopetus, ennakkotehtävät –ja -kirjallisuus, demonstraatiot, yhteiskeskustelut, pienryhmäkeskustelut, harjoitukset, opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaari 3: Kehityspsykologia ja kehityssensitiivisyys

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mielenterveyden häiriöiden kehityksellisen ja vuorovaikutuksellisen näkökulman ja sen merkityksen kognitiivisessa psykoterapiassa. Ymmärrys lasten ja nuorten psykoterapiassa kehityssensitiivisyydestä hahmottuu.

Toteutus: seminaariopetus, ennakkotehtävät, demonstraatiot, yhteiskeskustelut, pienryhmäkeskustelut, harjoitukset, opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Lukukausi II
Seminaari 4: Käsitteellistäminen, arviointi ja muut keskeiset työtavat kognitiivisessa psykoterapiassa

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää terapian aloittamista edeltävän lapsen/nuoren ja perheen arvioinnin merkityksen ja yhteyden käsitteellistämiseen ja tavoitteisiin. Opiskelija tuntee keskeisiä käytettyjä arviointimenetelmiä sekä käsitteellistämistapoja, sekä osaa käyttää arviointimenetelmiä terapian vaikuttavuuden arvioinnin tukena. Perehdytään myös muihin keskeisiin työtapoihin, kuten sokraattinen dialogi, tunteiden ja ajatusten tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen, altistaminen, toiminnan aktivoiminen, välitehtävien käyttö, mindfullness ja kehollisuusmenetelmät, sekä tunne- ja kokemuksellisuuspainotteisiin työtapoihin.

Toteutus: seminaariopetus, keskustelu, tapausnäytteet, demonstraatiot, pienryhmäharjoitukset, videot. Opiskelijan psykoterapiatapausseloste.

Kirjallisuuden verkkokurssi 1: Seminaarin kirjallisuutta käsitellään kirjallisuuskurssilla. Opiskelijan on ennakkotehtävillä ja keskustelussa osoitettava hallitsevansa seminaarin kirjallisuuden teorian ja kliiniset menetelmät. Ennakkotehtävät.

Seminaarii 5. Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöt (pakko-oireet I) ja kognitiivinen psykoterapia

Osaamistavoitteet: opiskelijat saavat keskeiset tiedot (tiedollinen tavoite) ja menetelmätaitoja (taidollinen tavoite) lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden arvioinnista ja hoidosta kognitiivisella terapialla ja kognitiivis-behavioraalisella terapialla. Opiskelijat saavat kokemusta itsestään ahdistuneisuushäiriöiden lapsen/nuoren psykoterapeuttina (reflektiivinen tavoite)

Toteutus: seminaariopetus, yhteiskeskustelut, demonstraatiot, pienryhmässä harjoittelu, videot. Opiskelijan psykoterapiatapausseloste.

Seminaari 6: Lasten ja nuorten masennus (itsetuhoisuus) ja kognitiivinen psykoterapia

Osaamistavoitteet: opiskelijat saavat perustiedot (tiedollinen tavoite) ja perustaitoja (taidollinen tavoite) lasten ja nuorten depression kognitiivisesta psykoterapiasta. Opiskelijat saavat kokemusta itsestään depressiivisen lapsen/nuoren psykoterapeuttina (reflektiivinen tavoite)

Toteutus: seminaariopetus, demonstraatiot, yhteiskeskustelut, pienryhmässä harjoittelu, videot, opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaari 7: Vanhempien kanssa työskentely ja vanhempainohjaus, sekä yhteistyö lapsen ja nuoren verkostojen kanssa

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat selkeän kuvan vanhempainohjauksen mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista eri tyyppisissä häiriöissä joko lapsen terapian tukena tai sen vaihtoehtona. Jokin vanhempainohjausmenetelmä tarkemmin esiteltynä, esim. Webster-Stratton: Ihmeelliset vuodet. Ymmärretään lapsen lähiympäristön ja verkoston kanssa työskentelyn merkitys.

Toteutus: seminaariopetus, yhteiskeskustelu, demonstraatiot, opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Kirjallisuuden verkkokurssi 2: Seminaarin kirjallisuutta käsitellään kirjallisuuskurssilla. Opiskelijan on ennakkotehtävillä ja keskustelussa osoitettava hallitsevansa seminaarin kirjallisuuden teorian ja kliiniset menetelmät. (vastuukouluttajat)

Lukukausi III
Seminaari 8: Nuorten kanssa työskentely kognitiivisessa psykoterapiassa ja DKT

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat keskeiset tiedot (tiedollinen tavoite) ja menetelmätaitoja (taidollinen tavoite) nuorten vakavammista depressioista ja alkavista persoonallisuushäiriöistä, niiden arvioinnista ja hoidosta kognitiivisella terapialla ja nuorten kehitysspesifillä dialektisella käyttäytymisterapialla (DKT-N). Opiskelijat saavat kokemusta itsestään vakavasta masennuksesta, itsetuhoisuudesta ja alkavista persoonallisuuden häiriöistä kärsivien nuorten psykoterapeuttina (reflektiivinen tavoite)

Toteutus: seminaariopetus, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Yksi opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaarii 9: Ulkoistuvat häiriöt (uhmakkuus- ja käytöshäiriö) ja kognitiivinen psykoterapia

Osaamistavoitteet: opiskelijat saavat selkeän kuvan ja kokemusta em. kognitiivisen psykoterapian käytöstä ja työtavoista ulkoistavien häiriöiden hoidossa

Toteutus: seminaariopetus, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Yksi opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaari 10: Kiintymyssuhde, terapiasuhde ja sen katkokset ja kognitiivinen psykoterapia

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat selkeän kuvan lasten ja nuorten ja myös aikuisten kiintymysmalleista (tiedollinen tavoita), niiden ilmenemisestä kognitiivisessa psykoterapiassa ja työskentelystä kiintymysmallien kanssa. Osaa tunnistaa terapiasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja havaita terapiasuhteessa ilmeneviä katkoksia sekä hallitsee niihin kohdistuvia työskentelymenetelmiä (taidollinen tavoita) sekä oppii ymmärtämään oman vuorovaikutustapansa vaikutuksen terapiasuhteen ilmiöihin (reflektiivinen tavoite)

Toteutus: seminaariopetus, videonäytteet, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Yksi opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Kirjallisuuden verkkokurssi 3: Seminaarin kirjallisuutta käsitellään kirjallisuusryhmässä. Opiskelijan on ennakkotehtävillä ja keskustelussa osoitettava, että hän tuntee seminaarin kirjallisuuden teorian ja kliiniset menetelmät

Lukukausi IV
Seminaari 11: Neuropsykiatriset ongelmat, ahdh ja autismispektrin erityistarpeet, sekä pakko-oireinen häiriö II

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat keskeiset tiedot (tiedollinen tavoite) ja menetelmätaitoja (taidollinen tavoite) neuropsykiatristen häiriöiden luonteesta ja kognitiivisen terapian käyttömahdollisuuksista niiden yhteydessä. Opiskelijat saavat kokemusta itsestään neuropsykiatrisista häiriöstä kärsivän lapsen/nuoren psykoterapeuttina (reflektiivinen tavoite).

Toteutus: seminaariopetus, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaari 12: Lasten ja nuorten syömishäiriöt ja kognitiivinen psykoterapia

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat selkeän kuvan lasten ja nuorten syömishäiriöiden kognitiivisen psykoterapian perusteista ja työtavoista.

Toteutus: seminaariopetus, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaari 13: Tunnetyöskentely lasten ja nuorten kognitiivisessa terapiassa

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, käsitteisiin ja työskentelytapoihin. Opiskelija hahmottaa mielikuvatyöskentelyn, mindfulnessin sekä kehollisten menetelmien käyttön osana kognitiivista psykoterapiaa

Toteutus: seminaariopetus, videonäytteet, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Opiskelijanpsykoterapiatapausseloste

Kirjallisuuden verkkokurssi 4: Seminaarin kirjallisuutta käsitellään verkkokurssilla. Opiskelijan on ennakkotehtävillä keskustelussa osoitettava hallitsevansa seminaarin kirjallisuuden teorian ja kliiniset menetelmät. Opiskelijan on tuolloin pystyttävä osoittamaan perehtyneisyyttään käsiteltäviin kysymyksiin.

Lukukausi V
Seminaari 14: Lasten ja nuorten traumojen kohtaaminen ja hoitaminen kognitiivisessa psykoterapiassa

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat keskeiset tiedot (tiedollinen tavoite) ja menetelmätaitoja (taidollinen tavoite) lasten ja nuorten posttraumaattisen stressihäiriön hoidosta kognitiivisella terapialla ja kognitiivis-behavioraalisella terapialla. Opiskelijat saavat kokemusta itsestään traumatisoituneen lapsen/nuoren psykoterapeuttina (reflektiivinen tavoite). Opiskelijat saavat kokemusta menetelmien käytöstä ja kuvaa terapeutin tarpeiden huomioon ottamisesta traumojen hoidossa.

Toteutus: seminaariopetus, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu, videot. Opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Seminaari 15. Ulkomainen kouluttaja, KV-seminaari
Seminaari 16: A. Lopputöiden käynnistäminen B. Psykoterapeutin jaksaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelijat hahmottavat omansa ja toisten opiskelijoiden lopputyön ja sen tekemisen yhteydessä koulutuksen kokonaisuuteen ja hahmottavat, miten edetä lopputyönsä tekemisessä. Opiskelija kykenee soveltamaan kognitiivisen terapian malleja oman jaksamisen tueksi.

Toteutus: Seminaariopetus, tapausselosteet, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Opiskelijan psykoterapiatapausseloste. Opiskelijat esittelevät alustavan suunnitelman lopputöistään, ryhmä- ja yleiskeskustelut.

Lukukausi VI
Seminaari 17: Nuorten seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden kohtaaminen psykoterapiassa

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden peruskäsitteistöä, sekä ilmiöistä. Oppii niistä psykoterapeuttisessa työskentelyssä erityishuomiointia vaativista ilmiöistä, jotka ovat läsnä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuutta edustavien nuorten psykoterapioissa. Lisäksi opiskelija oppii itsereflektion merkityksellisyydestä aihepiiriin parissa työskenneltäessä.

Toteutus: seminaariopetus, keskustelut, tematiikkaan eläytymiseksi mahdollisesti lyhytelokuvat. Ennakkotehtävät.

Seminaari 18: Lasten ja nuorten skeematerapia ja korjaava mielikuvatyöskentely kognitiivisessa psykoterapiassa

Osaamistavoitteet: Opiskelijat saavat kuvan ja kokemusta lasten ja nuorten skeematerapian käytöstä ja kokemusta sen työtavoista ja omaksuvat hoitomallille ominaisten kokemuksellisten menetelmien käyttämisen ja harjoittelun, (mm. korjaava mielikuvatyöskentely (ImRs), tuolityöskentelyn monet mahdollisuudet)

Toteutus: seminaariopetus, tapausselosteet, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu, harjoitukset. Yksi opiskelijan psykoterapiatapausseloste

Kirjallisuuden verkkokurssi 5: Seminaarin kirjallisuutta käsitellään verkkokurssilla. Opiskelijan on ennakkotehtävillä keskustelussa osoitettava hallitsevansa seminaarin kirjallisuuden teorian ja kliiniset menetelmät. Opiskelijan on tuolloin pystyttävä osoittamaan perehtyneisyyttään käsiteltäviin kysymyksiin.

Lukukausi VII
Seminaari 19: Lopputyöseminaari

Osaamistavoitteet: Valmiiden lopputöiden esittely, niiden suhteuttaminen lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian kokonaisuuteen ja meneillään olevaan teoreettiseen kehitykseen. Opiskelijat rakentavat itselleen kuvan oman opinnäytetyönsä ja toisten opiskelijoiden lopputöiden suhteesta kognitiiviseen psykoterapiaan.

Toteutus: Valmiiden lopputöiden esittäminen, yhteis- ja pienryhmäkeskustelut

Seminaari 20: Päätösseminaari (internaatti)

Osaamistavoitteet: Opiskelijat arvioivat omia tietojaan ja taitojaan sekä kehittymistään. Heille muodostuu käsitys psykoterapeutin ammatissa toimimisesta, omasta ammatillisesta kehittymisen tarpeesta, ammattieettisistä kysymyksistä ja omasta jaksamisesta huolehtimisesta.

Toteutus: seminaariopetus, demonstraatiot, yhteis- ja pienryhmäkeskustelu. Ennakkotehtävät.

 

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 13 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmätyönohjauksena neljän opiskelijan ryhmissä ja työnohjaus kestää yhteensä 140 tuntia. Opiskelija laatii työnohjauksen aikana yhteenvedot vähintään kahdesta pitkästä (yli vuosi) ja neljästä lyhyestä (alle vuosi) terapiasta.

Koulutuspsykoterapia 4 op

Opiskelijat käyvät läpi 40 psykoterapiatunnin mittaisen kognitiivisen yksilöpsykoterapian ja 40 psykoterapiatunnin mittaisen kognitiivisen ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian. Opiskelijat valitsevat psykoterapeuttinsa ja muodostavat ryhmäterapian ryhmän itsenäisesti, koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijoille tietoa käytettävissä olevista ryhmä- ja yksilöpsykoterapeuteista, ryhmäterapeutit nimetty koulutusohjelmaan valmiiksi. Mikäli opiskelijalla on ennen koulutuksen alkua kognitiivista yksilöpsykoterapiaa käytynä, korkeintaan 20 tuntia voidaan hyväksilukea kahden vuoden sisällä ennen koulutuksen alkua päättyneestä yksilöpsykoterapiasta. Terapeuttina tulee olla ollut kognitiivinen tai kognitiiviskäyttäytymisterapeuttinen kouluttajapsykoterapeutti. Yksilöpsykoterapiasta vähintään 20 t on käytävä meneillään olevan koulutuksen aikana.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Edistymisen seuraaminen ja osaamisen näytöllä osoittaminen tapahtuu koulutusohjelmassa seuraavasti.

Tietojen osalta: Kaikkiin seminaareihin kuuluu ennakkotehtäviä, jotka opiskelijan tulee suorittaa kirjallisesti. Ennakkotehtävät liittyvät sekä teoreettiseen kirjallisuuteen että terapiamenetelmien opetteluun. Kognitiivisen psykoterapian keskeinen kirjallisuus, johon sisältyvät tutkimusnäyttö, tärkeimmät teoriat ja kliiniset menetelmät käsitellään ohjatuissa kirjallisuuden verkkokursseilla. Opiskelijan on tuolloin pystyttävä osoittamaan perehtyneisyyttään käsiteltäviin kysymyksiin. Opinnäytetyön kirjoittamisessa noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa kykyä yhdistää teoreettinen tietämys kliiniseen sovellukseen. Jotta opiskelija voisi saada opinnäytetyönsä hyväksytyksi, hänen tulee todentaa myös taitonsa kriittiseen ja reflektiiviseen ajatteluun sekä hyvään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun mm. esitellessään työnsä suunnitelman ja valmiin työnsä muulle koulutusryhmälle opinnäytetyöseminaarissa

Taitojen osalta: Työnohjauksella on keskeinen merkitys taitojen osaamisen arvioinnissa ja näiden kehittämisessä. Opiskelijalta edellytetään kykyä käsitteellistää asiakastapaus ja tehdä adekvaatti hoitosuunnitelma. Edellisiin liittyen opiskelijan on osattava valita ja käyttää asianmukaisia menetelmiä sekä kyettävä pitämään yllä terapeuttista vuorovaikutussuhdetta hoitoprosessin aikana. Opiskelijalta edellytetään lisäksi reflektiivistä työotetta ja kykyä omaa toimintaansa ja osaamistaan koskevaan itsereflektioon. Edellä mainittujen oppimistavoitteiden saavuttamisen arvioimista varten opiskelijan on raportoitava työnohjaajalle koulutusasiakkaiden kanssa pidetyt istunnot kirjallisesti ja terapian päätyttyä tehtävä yhteenvetoraportti, jossa koulutettavan on myös reflektoitava omaa työskentelyään ja sitä, mitä on kyseisestä asiakastapauksesta oppinut. Tämän lisäksi jokaiselta opiskelijalta vaaditaan oman työskentelynsä dokumentointia ja työnohjausistunnoissa sen esittämistä joko ääni- tai kuvatallenteelta.

Arviointilomaketta Cognitive Therapy Rating Scale - Revised käytetään systemaattisesti työnohjaajien instrumenttina arvioitaessa kognitiivisen terapian taitojen ja kompetenssien kehittymistä koulutettavilla. Tämä toteutetaan itsearviointina. Seminaarien yhteydessä pidettävissä simulaatioharjoituksissa ja oman asiakastapauksen esittämisessä (jota kaikilta opiskelijoilta vaaditaan koulutusohjelman aikana) kouluttajat arvioivat ohjaavasti opiskelijan taitoja.

Itsereflektion kehittymisen osalta: Opiskelijat täyttävät itsearviointilomakkeita omista psykoterapeuttisista taidoistaan ja eritellysti myös niiden kehittämistarpeista. Tätä arviointia tapahtuu koulutuksen eri vaiheissa kaikille koulutettaville pakollisena tehtävänä. Koulutuksen alkuvaiheessa- ja puolivälissä opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Koulutuksen päätösseminaarin yhteydessä opiskelija tarkastelee HOPSinsa toteutumista. Opinnäytetyössä opiskelija esittää, miten hän osaa soveltaa teoreettista tietoa omaan potilastyöhönsä, ja myös oman arvionsa siitä, miten hän tässä on onnistunut. Arvostelu kaikissa kohdissa hyväksytty/hylätty. Opiskelijalle annetaan suullista palautetta oppimisen edistymisestä ja etenkin HOPSien ja henkilökohtaisten keskustelujen aikana. Työnohjaajan arvio on palautteessa keskeistä. 

 

 

 

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 16080 euroa. Koulutusmaksu jakautuu seitsemälle lukukaudelle.

 Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle

 • työnohjaus (140 h): 6 375 euroa
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (40 h): 1 700 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (40 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 4200 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 240 euroa