Uudet koulutusohjelmat haussa vuonna 2024

Vuonna 2024 psykoterapeuttikoulutuksen haussa on kuusi koulutusohjelmaa, jotka edustavat monipuolisesti eri viitekehyksiä ja kohderyhmiä.

Hakuaika vuonna 2024 alkaviin koulutusohjelmiin on 25.1.-19.2.2024.

Hakulomakkeen löydät täältä

Tutustu vuoden 2024 valintaperusteisiin Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulla. 

Koulutusohjelma rakentuu kognitiivis-behavioraaliseen teorianmuodostukseen (engl. cognitive-behavioral therapy), jota täydennetään toisella integratiivisella lähestymistavalla, kognitiivis-analyyttisella psykoterapiasuuntauksella (engl. cognitive-analytic therapy) sekä uusimmilla, ns. kolmannen aallon terapiasuuntauksilla. Näissä kaikissa korostuu potilaan ja psykoterapeutin aktiiviseen yhteistyösuhteeseen, ongelmien ja oireiden jäsentämiseen ja työskentelyn kohdentamiseen ja tapauskohtaisesti valittuihin työmenetelmiin rakentuva muutos potilaan tavassa rakentaa kuvaa itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Teorioiden pohjalta johdetut menetelmät auttavat potilasta muuttamaan niitä kognitiivisia tiedonkäsittelyn prosesseja, joiden varassa hän tulkitsee, arvioi ja ohjaa omaa toimintaansa. Koulutusohjelma antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia aikuisten psykoterapeuttina ja toteuttaa eri mittaisia psykoterapiaprosesseja, joissa hyödynnetään kognitiivista ja siihen kytkeytyvää integratiivista lähestymistapaa, taustateorioita ja tutkimusnäyttöä.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa syyskuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta).

Koulutusohjelmaan valitaan: 20-28 opiskelijaa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön koulutuskeskus Integrum-instituutin kanssa.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita teoreettisia malleja ja niihin pohjautuvia kliinisiä sovelluksia. Kognitiivisen psykoterapian teoria pohjautuu tietoon siitä, kuinka ihminen käsittelee sisäistä ja ulkoista informaatiota ja luo sen pohjalta suhdetta itseensä ja maailmaan. Kognitiiviset, emotionaaliset, fysiologiset ja sosiaaliset prosessit mielletään toisiinsa tiiviisti vaikuttaviksi, ja ne kaikki ovat osa terapiatyöskentelyä. Kognitiivisen psykoterapian on osoitettu tehoavan moniin psyykkisiin ongelmiin. Toistaiseksi vakiintuneinta näyttö on masennuksen ja monien ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelmasta järjestetään suomen- ja ruotsinkielinen ryhmä. 

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta). 

Koulutusohjelmaan valitaan: Koulutusohjelman suomenkieliseen ryhmään valitaan 24 opiskelijaa. Koulutusohjelman ruotsinkieliseen ryhmään valitaan 12, 16 tai 20 opiskelijaa. 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykodynaamiseen teorianmuodostukseen ja sen pohjalta syntyneisiin nuoruusiän kehityksen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Koulutus sisältää kehitysvaihespesifiä opetusta nuoruuden suotuisasta kehityksestä ja sen haasteista, jotka vaikuttavat yksilön identiteetin ja hallinta- ja puolustusmekanismien vakiintumiseen. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykodynaamisen hoitomenetelmän syvällinen oppiminen, jossa hoidon kohteena oleva psykoterapeuttinen muutos tavoitetaan saattamalla tiedostamattomat osat tietoisen käsittelyn piiriin samalla, kun tietoisen minän vaikutus mielen toimintaan vahvistuu. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yksilöpsykoterapeuttina psykodynaamisen teorian pohjalta erityisesti nuorten (12-25-vuotiaat) potilaiden kanssa. Koulutusohjelma antaa valmiudet verkosto- ja perhetyöskentelyyn, joka on keskeistä nuorten kanssa toimiessa. 

Alkaminen ja kesto koulutusohjelman kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3 vuotta (6 lukukautta). 

Koulutusohjelmaan valitaan: 6-12 opiskelijaa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. 

Koulutusohjelma pohjautuu kognitiivisen terapian teoreettiseen viitekehykseen ja hyödyntää sen piirissä tehtyä kliinistä tutkimusta, erityisesti kehitysvaihespesifiä lasten ja nuorten ikäryhmissä. Kognitiivinen terapia sijoittuu psykoterapiasuuntauksena laajemman kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden teoreettisen sateenvarjon alle. Koulutusohjelma nojaa Aaron Beckin työhön pohjautuvan kognitiivisen terapian keskeisiin työtapoihin, soveltuvin osin myös laajemman kognitiivisbehavioraalisen viitekehyksen alle sijoittuviin muihin terapiamalleihin (esimerkiksi käyttäytymisterapia, kognitiivisbehavioraalinen terapia, ns. kolmannen aallon laajennetut terapiamallit, modulaariset ja matalan intensiteetin terapiamallit). Valikko heijastaa kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden terapiaperheen kehittymistä 1950-60 - luvulta nykypäivään asti. Muita sateenvarjon alle luettavia terapiamalleja esitetään erityisesti niissä häiriöryhmissä, joissa niistä on kertynyt vaikuttavuusnäyttöä lasten ja nuorten hoidossa. Koulutusohjelmassa painotetaan erilaisten kognitiivisten tiedonkäsittelyprosessien käsittelyä terapiatyöskentelyä.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta).

Koulutusohjelmaan valitaan: 20 tai 24 opiskelijaa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa.

Psykodynaamisen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Pitkäkestoisen intensiivisen psykoterapiatyöskentelyn lisäksi perehdytään lyhytpsykoterapeuttisiin fokusoituihin työskentelytapoihin eri ikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutus antaa valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta). 

Koulutusohjelmaan valitaan: 8-14 opiskelijaa

 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu ryhmäanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu psykoanalyyttinen, systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuusteorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen. Ryhmäanalyysia sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, samoin kuin organisaatioissa, koulutuksessa sekä työnohjauksessa.

Koulutusohjelman alkaminen ja  kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2024. Koulutusohjelman kesto on 3 vuotta (6 lukukautta). 

Koulutusohjelmaan valitaan: 6-20 opiskelijaa

 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa.