Opiskelu

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma yhdistää biokemian, solubiologian, ravitsemustieteiden, genetiikan ja mikrobiologian perusteet monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Tutkinto tarjoaa sinulle vahvan pohjan jatkaa erilaisiin asiantuntijatehtäviin niin teollisuuden kuin tutkimuksenkin piirissä.
Miksi molekyylibiotieteiden kandiohjelma?

Laboratoriomenetelmien ja tietotekniikan kehittymisen myötä biologisen tiedon määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa vahvan pohjan tämän tiedon soveltamiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

Molekyylibiotieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ja rakentumista ohjaavat geneettiset, biokemialliset ja solubiologiset mekanismit
 • tunnet keskeisten ravintoaineiden vaikutukset ja ruokavalion yhteyden terveyteesi
 • sinulla on hyvät valmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
 • ymmärrät teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten välisen yhteyden mm. bio- ja elintarviketeknologiassa
 • ymmärrät tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonteen ja osaat hahmottaa ja kuvata biologisia ilmiöitä luonnontieteen käsittein ja termein
 • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja kvantitatiivisten tarkastelujen merkityksen biologiassa
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja tehdä ryhmä- ja projektitöitä
Tutustu molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan

Katso videolta mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Kokemuksia opiskelusta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan webinaaritallenteella opiskelijat kertovat muun muassa, mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

"Lukiossa olin kiinnostunut eniten biologiasta ja erityisesti solubiologian sekä biotekniikan kursseista. Suunnittelin pitkään hakevani lääketieteelliseen, mutta pääsykoelukemisen aikana havahduin, ettei se olekaan yhtään minun juttuni. - - Löysin sattumalta molekyylibiotieteet ja kiinnostuin heti. Täällä olen päässyt opiskelemaan juurikin genetiikkaa, mikä kiinnosti lukiossakin."

Emma Vaara, opiskelija

Kurssit ja opetus

Opetusta teoriasta käytäntöön

 • Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusteista (biokemia, genetiikka, solubiologia, mikrobiologia ja kasvi- ja eläinfysiologia).
 • Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka sisältävät mm. bioinformatiikkaa, biokemiaa, genetiikkaa, fysiologiaa ja ravitsemustieteitä ja solu- ja kehitysbiologiaa.
 • Opinnoissa on paljon laboratoriokursseja, jotka auttavat sitomaan teoriatietoa käytäntöön. Opintoihin kuuluu myös aineopintoja tukevia kemian ja menetelmätieteiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja.
 • Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti esimerkiksi toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi.
Tutkinnon rakenne ja sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto molekyylibiotieteissä koostuu seuraavista osista:

 • Molekyylibiotieteiden perusopinnot, 25 op
 • Molekyylibiotieteiden aineopinnot (sisältää kanditutkielman), 67 op
 • Molekyylibiotieteiden tukiaineet (kemia, tilastotiede, matematiikka, tietojenkäsittelytiede), 35 op
 • Muut tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot (työelämään orientoivat opinnot, kieli- ja viestintäopinnot, tieto- ja viestintätekniikan opinnot), 23 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 30 op

siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuK -tutkinnossa on vähintään 180 op.

Ai­neen­opet­ta­jak­si opis­ke­lu

Aineenopettajan opintosuunnassa tutkintorakenne poikkeaa hieman musta tutkintorakenteesta. Aineenopettajakoulutukseen valittu opiskelija suorittaa valinnaisina opintoina 60 op toisesta opetettavasta aineesta. Biologian opiskelijalla tämä on tavallisesti maantiede, mutta se voi olla myös kemia, fysiikka, matematiikka tai terveystieto. Opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) tulee sisältyä jo kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Opetuskieli

Opetuskieli

Kandidaatin tutkinnon opetuskielenä on pääasiassa suomi ja jossakin määrin englanti (luennot, harjoitustyöt, seminaarit). Suuri osa opetusmateriaalista on kuitenkin englanninkielistä (tenttikirjat, oheislukemisto). Useita opintojaksoja järjestetään myös ruotsiksi ja kaikki kurssit voi tenttiä suomen lisäksi myös ruotsin kielellä.

Kaksikielinen tutkinto

Koulutusohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden kouluttautua kielitaitoiseksi asiantuntijaksi suorittamalla kaksikielisen tutkinnon (Tvex), jonka tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot. Kaksikielinen tutkinto Helsingin yliopistosta tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. 

Tvex-opiskelijana suoritat käytännössä vähintään 60 opintopistettä 180 opintopisteen kandidaatintutkinnostasi suomeksi ja vähintään 60 opintopistettä ruotsiksi niin, että opetuskieli on sama kuin suorituskieli. Kielitaidon kehittämisen edistämiseksi Tvex-opiskelijoille tarjotaan tehostettua kielitukea. Jos suoritat Tvexin, saat tutkintotodistukseesi merkinnän siitä, että olet suorittanut kaksikielisen tutkinnon. Lisäksi saat todistuksen kielitestistä (CEFR/C1). Tvexin suorittaminen ei pidennä opiskeluaikaa.

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa laadit noin 20-sivuisen kandidaatintutkielman (6 opintopistettä) molekyylibiotieteisiin kuuluvasta aiheesta. Kandidaatintutkielman tehtyäsi osaat laatia tieteellisen, kirjallisen esityksen äidinkielelläsi ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoja. Osaat myös esittää tutkielmasi suullisesti ja perustella näkemyksesi.

Viikin kampus

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, johon molekyylibiotieteiden kandiohjelma kuuluu, sijaitsee Viikin kampuksella. Viikin kampus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kampuksesta. Viikin kampus on biotieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä. 

Monitieteinen Viikin kampus sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä, n.10 km päässä keskustasta. Alueelle on leimallista avarat pellot ja Vanhankaupunginlahti, joka on kaupunkilaisten suosittu ulkoilu- ja virkistysalue.

 


 

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Valittavissasi on monia tapoja kehittää osaamistasi:

 • Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteita ja -ohjelmia on lukuisia Euroopassa ja muualla maailmassa
 • Voit suorittaa työharjoittelun kansainvälisessä tutkimusryhmässä joko ulkomailla tai Suomessa
 • Voit osallistua Helsingin yliopiston englanninkieliseen opetukseen
 • Voit toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille
 • Voit toimia ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä
 • Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Vaihtoon lähteminen tai harjoittelun suorittaminen ulkomailla on hyvin suosittua. Sillä saat opiskeluusi uusia näkökulmia, taitoja ja kontakteja, joista voi olla paljon hyötyä opiskelussa ja myöhemminkin työelämään tai jatko-opintoihin siirryttyäsi.

Ver­kos­tot

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on Viikin kampuksen yhteinen koulutusohjelma. Sen toimintaan osallistuu monta tiedekuntaa ja yksikköä, mikä tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia kurssi- ja harjoittelumahdollisuuksia koko kampuksen alueelta. Kandidaatin tutkintoon voi myös sisällyttää valinnaisia opintoja esimerkiksi biologian, kemian, farmasian, ympäristötieteiden, elintarviketieteiden, liiketaloustieteiden, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssitarjonnasta.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opettajilla ja tutkijoilla on hyvät yhteydet myös

Tämä takaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet saada harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja myös Viikin kampuksen ulkopuolelta. Yhteistyötahot voivat olla myös tulevia työpaikkoja valmistuneille maistereille.