Tutkimus

Opetus yliopistolla perustuu uusimpaan tutkimustietoon.

Molekyylibiotieteiden opetus- ja tutkimusaiheet liittyvät ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin kuten ihmisen terveyteen, ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä bioenergian ja ravinnon tuotantoon. Molekyylibiotieteiden opiskelijana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tutkimusprojekteihin etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.

Esimerkkejä molekyylibiotieteisiin liittyvien maisteriohjelmien tutkimusaiheista:

Ge­ne­tiik­ka ja mo­le­ku­laa­ri­set bio­tie­teet

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden tutkimuksen avainsanoja:
genetiikka ja genomiikka, biokemia ja rakennebiologia, solu- ja kehitysbiologia, terveyden biotieteet

Lisätietoa Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelman tutkimussivuilla.
 

Mik­ro­bio­lo­gia ja mik­ro­bi­bio­tek­niik­ka

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan tutkimuksen avainsanoja:
bakteriologia, elintarvikemikrobiologia, virologia, ympäristömikrobiologia

Lisätietoa Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Ih­mi­sen ra­vit­se­mus ja ruo­ka­käyt­täy­ty­mi­nen (ih­mi­sen ra­vit­se­muk­sen opin­to­suun­ta)

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
ravitsemusfysiologia, ravinto ja terveys, kansanravitsemus, nutrigenomiikka

Lisätietoa Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Kas­vi­tie­de

Kasvitieteen molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
kasvibiotekniikka ja molekyylibiologia, kasvigenetiikka, kasvien fysiologia, kasvien kehitysbiologia, ekologia ja evoluutiobiologia, genomitutkimus

Lisätietoa Kasvitieteen maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Eko­lo­gia ja evo­luu­tio­bio­lo­gia

Ekologian ja evoluutiobiologian molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
evoluutiobiologia, evolutiivinen genetiikka, genomiikka, molekyyliekologia

Lisätietoa Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Elin­tar­vi­ke­tie­teet

Elintarviketieteiden molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
elintarviketiede, elintarvikekemia, elintarviketeknologia, ruoan turvallisuus

Lisätietoa Elintarviketieteiden maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Maa­ta­lous­tie­teet (kas­vin­tuo­tan­to­tie­tei­den ja ko­tie­läin­tie­teen opin­to­suun­nat)

Maataloustieteiden molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
kotieläinjalostus ja -biotekniikka, kasvinjalostus ja -biotekniikka, kasvipatologia, kasvi- ja eläingenomiikka

Lisätietoa Maataloustieteiden maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Met­sä­tie­teet (met­sien eko­lo­gian ja käy­tön opin­to­suun­ta)

Metsätieteiden molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
metsäbiotekniikka, metsäpatologia, genomiikka

Lisätietoa Metsätieteiden maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Neu­ro­tie­de

Neurotieteen molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
molekulaarinen neurotiede, neurobiologia ja –fysiikka

Lisätietoa Neurotieteen maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Life Science In­for­ma­tics

Life Science Informaticsin molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
bioinformatiikka, biomatematiikka, genetiikka, genomiikka, systeemibiologia, evoluutiobiologia

Lisätietoa Life Science Informatics maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö (ar­keo­lo­gian opin­to­suun­ta)

Kulttuuriperinnön molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
Luonnontieteellinen arkeologia

Lisätietoa Kulttuuriperinnön maisteriohjelman tutkimussivuilla.

Trans­la­tio­naa­li­nen lää­ke­tie­de

Translationaalisen lääketieteen molekyylibiotieteellisen tutkimuksen avainsanoja:
lääketieteellinen tutkimus perustieteistä kliiniseen tutkimukseen ja päinvastoin

Lisätietoa Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelman tutkimussivuilla.