Biologian kandiohjelman tieteenalat
Biologian perus- ja aineopinnot sisältävät tieteenalojen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä laboratorio- ja kenttäkursseja.

Opetuksessa pyritään yhä enemmän opiskelijalähtöisyyteen, mikä korostaa opiskelijan omaa aktiivisuutta oppimisessa. Käytännössä se tarkoittaa perinteisten luentojen ja verkkokurssien lisäksi yhä enemmän kirjallisia raportteja, seminaariesityksiä ja ryhmätöitä. Ensimmäisen vuoden yhteisten perusopintojen aikana opiskelija valitsee ohjelman viidestä tieteenalasta mieleisensä, johon hän perehtyy syvällisemmin. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan kyseisestä tieteenalasta.

Tieteenalakohtaisen opintokokonaisuuden (30 op) suoritettuaan opiskelijalla on ainakin seuraavat valitsemansa tieteenalan valmiudet:

 • Ekologia ja evoluutiobiologia
 • Fysiologia ja neurotiede
 • Genetiikka
 • Kasvibiologia
 • Mikrobiologia
Ekologia ja evoluutiobiologia
 • tunnistaa Suomen keskeiset elinympäristöt sekä eläin- ja kasvilajit
 • osaa selittää omin sanoin mitä luonnonvalinta on ja miten evolutiivinen muutos tapahtuu
 • tuntee ekologista ja evolutiivistä teoriaa ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen
Fysiologia ja neurotiede
 • tuntee eläinten keskeisten elintoimintojen mekanismit
 • ymmärtää eri kudosten ja elinten rakenteen sekä toiminnan yhteyksiä, myös niiden evolutiivisen kehityshistorian näkökulmasta
 • ymmärtää miten molekyyli- ja solubiologiset mekanismit ohjaavat yksilön kehitystä, elintoimintoja, sopeutumista ja vuorovaikutuksia ympäristön kanssa
 • tuntee fysiologian ja neurotieteen keskeisimmät tutkimusmenetelmät
Genetiikka
 • ymmärtää miten ominaisuudet periytyvät
 • tuntee perinnöllisen muuntelun lainalaisuudet populaatiotasolla ja evolutiivisessa aikaskaalassa
 • tuntee miten perinnöllinen informaatio on rakentunut ja miten se toimii sekä geeni- että genomitasolla
 • ymmärtää miten geneettinen informaatio säätelee eliöiden kehitystä ja toimintaa
 • tuntee perinnöllisyystieteen bioteknisiä menetelmiä ja esimerkiksi lääketieteellisiä sovelluksia
Kasvibiologia
 • tunnistaa Suomen keskeiset elinympäristöt sekä eläin-, kasvi- ja sienilajit
 • osaa käyttää eliölajien määrityskaavoja ja pystyy inventoimaan luontokohteiden lajistoja esimerkiksi suojelusuunnittelun tai maankäytön tarpeisiin
 • tuntee kasvien fysiologian ja kehitysbiologian perusteet
 • osaa tarkastella kasvien rakenteita evolutiivisesta ja ekologisesta näkökulmasta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa ekologisen tutkimuksen
Mikrobiologia
 • tunnistaa mikrobien pääryhmät, niiden erityispiirteet sekä aseman eliökunnassa
 • ymmärtää mikrobien tärkeimpiä toimintamekanismeja sekä niiden vaikutuksia eliöiden ja erilaisten ekosysteemien toimintaan
 • osaa suunnitella ja toteuttaa mikrobiologisen tutkimuksen
 • tuntee mikrobien bioteknistä hyötykäyttöä