Tutkimus

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään maailmanluokan ympäristö- ja elämäntieteiden tutkimusta monitieteisesti. Laaja-alainen tutkimuksemme ulottuu elämän molekyylitason rakenteiden selvittämisestä aina suuriin ekosysteemitason kysymyksiin ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Alan tutkimus ratkoo ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin haasteita

Kansainväliset ja korkeatasoiset huippututkimusyksikkömme ja tutkimusryhmämme tekevät bio- ja ympäristöalan perustutkimusta, jonka tuloksia tarvitaan ja käytetään yhä kiihtyvällä tahdilla ratkottaessa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin haasteita. Laaja-alainen perustutkimuksemme tarjoaa rajattomat mahdollisuudet tulosten hyödyntämiseen yhteiskunnassa.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on tutkimuksen kansainvälisessä kärjessä seuraavilla aloilla:

 • ekologia ja evoluutiobiologia
 • genetiikka, genomiikka ja solubiologia
 • molekulaarinen kasvibiologia
 • rakennebiologia ja virologia
 • neurobiologia.

Tuemme ympäristömuutoksen ja kestävän kehityksen haasteisiin monipuolisesti vastaavaa tutkimusta: arktinen tutkimus, Itämeri-tutkimus ja kaupunkitutkimus.Tutustu alla bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmiin teemoittain.

Organismi- ja evoluutiobiologia

Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelmassa selvitetään kasvien ja eläinten kehityksen säätelyyn liittyviä tekijöitä, sopeutumista stressiin ja muuttuvaan ilmastoon. Tutkimustuloksia käytetään hyväksi, kun halutaan tietää esimerkiksi miten ilmastonmuutos vaikuttaa eliöiden levinneisyyteen, mitkä tekijät vaikuttavat lohien kasvuun tai miten yrttiviljelyssä vaikutetaan makuaineiden syntyyn.

Tutkimuksemme keskittyy organismi- tai populaatiotasoille, kohdistuen moniin eri lajeihin yksisoluisista selkärangattomiin ja kasveista selkärankaisiin. Tutkimusohjelman tutkimuksen lähestymistavat ovat monipuolisia ja vaihtelevat molekyylibiologiasta fysiologiaan ja evolutiiviseen genetiikkaan ja genomiikkaan, sekä teoreettiseen mallintamiseen ja bioinformatiikkaan. Tutkimuksessa luodaan ja käytetään hyödyksi suuren skaalan ekologisia, bioinformatiikan ja metabolomiikan eli solujen aineenvaihduntatuotteiden aineistoja.

Biologian kandiohjelman tieteenalat

 • Ekologia ja evoluutiobiologia
 • Kasvitiede
 • Perinnöllisyystiede
Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet

Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma (MIBS) tutkii biomolekyylejä, viruksia, mikrobeja, eläinsoluja, kudoksia, elinjärjestelmiä ja eliöitä. Ohjelma yhdistää kokeellisia biotieteiden aloja, kuten biokemiaa, genetiikkaa, rakennebiologiaa, solu- ja kehitysbiologiaa, virologiaa ja mikrobiologiaa sekä neurotiedettä ja fysiologiaa.

Tutkimuksemme tarkastelee muun muassa virusten ominaisuuksia ja immuunipuolustuksen mekanismeja, aineenvaihdunnan säätelyä ja kudosten välistä tasapainotilaa sekä hermoston kehitystä ja toimintaa. Elämän perusteiden ymmärtämisen lisäksi nämä tutkimusalueet ovat tärkeitä ihmisten terveydelle muun muassa tarttuvien tautien, aineenvaihduntahäiriöiden ja syövän sekä aivosairauksien ja mielenterveyden kannalta.

Biologian kandiohjelman tieteenalat

 • Fysiologia ja neurotiede
 • Perinnöllisyystiede
 • Mikrobiologia
 • Kasvitiede
Ekosysteemit ja ympäristö

Laaja-alainen ja monitieteinen Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä sekä vaikutusten yhteiskunnallisia heijasteita. Tutkijamme etsivät ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Ympäristötieteen tutkimustietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnassa hillitsemään ilmastonmuutosta, vaalimaan luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjä niin, että luonto ja ihminen voivat hyvin.

Tutkimuksen painopistealueet

 • arktiset alueet,
 • Itämeri ja sen valuma-alueet,
 • kaupungit.

Biologian kandiohjelman tieteenalat

 • Ekologia ja evoluutiobiologia
 • Kasvitiede
 • Mikrobiologia
Biologiset tutkimusasemat

Osa tutkimuksesta ja opetuksesta tapahtuu Helsingin yliopiston tutkimusasemilla. Tutkimusasemamme ovat Hangon Tvärminnessä, Hämeenlinnan Lammilla ja Enontekiön Kilpisjärvellä.

Tutkimusasemat mahdollistavat maailmanluokan monitieteisen luonnon tutkimisen. Asemat tarjoavat pääsyn luontoon, tutkimusinfrastruktuurien palveluihin sekä aineistoihin ja tietoon. Yhdistämällä tutkimus, opetus ja innovaatiot pystymme ymmärtämään ilmastonmuutosta, luontokatoa ja kestävää kehitystä. Asemat ovat yliopiston paikallinen linkki paikalliseen yhteiskuntaan, elinkeinoelämään ja kansalaisiin.

Biologian opetus

Ensimmäisen vuoden yhteinen biologian kenttäkurssi järjestetään Lammin biologisella tutkimusasemalla (suomenkielinen kurssi) ja Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla (ruotsinkielinen kurssi). Tutkimusasemilla on mahdollista tehdä lisäksi esimerkiksi kandiopintoihin kuuluva työelämä- tai tutkimusharjoittelu.

Asemilla järjestetään lisäksi maisterivaiheen kenttäkursseja. Maisterintutkielma on mahdollista tehdä asemilla toimivissa tutkimusryhmissä.