Tutkimus

Kaupunkitutkimusinstituutin tutkimus keskittyy kolmeen tutkimusteemaan: ihmisiin (PEOPLE), paikkoihin (PLACES) ja politiikkaan (POLITICS).
Tutkimusteema I: Ihmiset

Kaupungissa asuvan väestön ominaisuudet vaikuttavat kaupunkien kestävyyteen ja kaupunkipoliittisten päätösten merkitykseen esimerkiksi rakentamisessa, liikenteessä ja sosiaalipalveluissa. PEOPLE-tutkimusteema tarkastelee asukkaiden ja kaupunkin niin fyysisten, sosiaalisten kuin alueellisten prosessien välistä vuorovaikutusta. Näiden monitasoisten prosessien tarkasteleminen tarjoaa todisteita kaupunkialueiden ja naapurustojen ominaisuuksien vaikutuksesta yksilöihin sekä yksilöiden valintojen valikutuksista kaupunkialueiden kehitykseen, kuten esimerkiksi naapurustojen eriytymiseen. 

Tutkimusteema II: Paikat

Kaupungistuminen, maailmantalouden muutokset sekä paikalliset erityispiirteet muokkaavat kaupunkirakenteita jatkuvasti, jolloin kaupunkikeskusten alueellinen hierarkia ja niiden toimijat sijoittuvat uudelleen. PLACES-tutkimusteema tarkastelee tätä alueellista murrosta mm. kaupunkien saavutettavuudessa, muuttoliikkeessä  ja sosiaalisen eritymisen prosesseissa. 

Tutkimusteema III: Politiikka

POLITICS-tutkimusteema pyrkii ymmärtämään kaupungistumisen toiminnallisia periaatteeita sekä kaupunkiympäristöjen ja -kokemusten tuottamisen politiikkaa. Teeman tutkijat keskittyvät tarkastelemaan sitä, miten kaupungistuminen rakentuu erilaisissa maantieteellisissä konteksteissa erityisesti Pohjois-Eurooppalaisesti näkökulmasta. Erilaisten kaupungistumisen prosessien ja mallien ymmärtämisen myötä voidaan tuottaa uusia näkemyksiä siitä, miten kaupungistumisen paikalliset ja transnationaaliset prosessit sekä niihin liittyvät ideat, toiminnat ja instituutiot yhdistyvät kaupunkiympäristöjen rakentumisessa. Tutkimusteema tarkastelee lisäksi kaupunkipolitiikan kipukohtia, erilaisia tiedon tuottamisen tapoja ja käyttöjä, pääoman kiertokulkua sekä poliittisten yhteenliittymien muodostumista.