Erityisopettajan erilliset opinnot

Erityisopettajan erillisten opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opinnot ovat samansisältöiset tavoitekelpoisuudesta riippumatta. Kelpoisuus muodostuu pohjatutkinnon perusteella: esim. aineenopettaja saa laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden, luokanopettaja erityisluokanopettajan sekä laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden ja lastentarhanopettajat varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden.

Erilliset erityisopettajan opinnot voi suorittaa vain erillisinä opintoina korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakuaika erillisiin erityisopettajan opintoihin oli tällä kertaa 12.12.2017–9.1.2018 ja on päättynyt tämän hakukierroksen osalta. Koulutukseen on kirjallinen valintakoe, joka järjestetään tiistaina 6.2.2018 Helsingissä. Lue lisää!

Jos erityispedagogiikan perusopinnoistasi on yli 10 vuotta, niin niitä ei tarvitse erikseen päivittää. Helmikuun kirjallinen koe opintoihin päivittää perusopintokokonaisuuden.

Opinnot alkavat tervetulotilaisuudella 4.9.2017 klo 10.15 auditoriossa 230, Aurora (os. Siltavuorenpenger 10). Alkuinfon diaesityksen löydät täältä.

Huom. Vastaavuuslausuntolaisten info harjoittelusta on 4.9 klo 16-18 tilassa 115, Kielikeskus (Fabianinkatu 26).  Aineopinnot suorittaneiden (erilliset EO-opiskelijat) harjoitteluinfo on 4.9. tilassa Aurora 225.

Halutessasi voit osallistua myös yliopiston tietojärjestelmäkoulutukseen, joka järjestetään keskiviikkona 23.8 klo 16.30-18.00 Metsätalolla, salissa 2. os. Unioninkatu 40. Otathan oman kannettavan tietokoneen mukaan.

Opetus järjestetään lähiviikkoina päiväsaikaan, jotka ovat seuraavat:

 • 4.-15.9.2017
 • 2.-13.10.2017
 • 30.10.-10.11.2017
 • 19.2.-2.3.2018

Lukuvuoden 2017–2018 opetusohjelma ilmestyy heinäkuun aikana WebOodiin www.helsinki.fi/weboodi (Hae kurssit opinto-oppaasta -> Kasvatustieteellinen tiedekunta -> Kasvatustieteiden osasto -> Erityispedagogiikan koulutus -> Erilliset erityisopettajan opinnot, 2017–2018). Opetustietojen selaamiseen Weboodissa ei tarvita yliopiston käyttäjätunnuksia.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.2017 ja jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa. Tarvitset ilmoittautumiseen tunnukset. Huom.! Ilmoittaudu aina oman valintaryhmäsi mukaiseen ryhmään jokaisella opintojaksolla niin, että myös ryhmän numero on koko ajan sama! (ELO1 tai ELO2, EO tai VEO1 ja VEO2). Ryhmäopetus järjestetään valintaryhmittäin.

Suoritettavat opinnot ja niiden suunniteltu aikataulu 4.-15.9.2017 2.-13.10.2017 30.10.-10.11.2017 19.2.-2.3.2018
Aistit ja kommunikaatio 5 op x x    
Käyttäytymisen haasteet 5 op x x    
Aivot ja oppiminen 5 op       x
Vaativa erityinen tuki 5 op     x x
Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op x x x  
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op   x x  
Tutkiva ja kehittävä opettajuus 10 op (sis. harjoittelun ja tutkielman) x x x x

Aistit ja kommunikaatio -opintojaksoon kuuluu suorituksena essee, jonka voi tehdä jo ennen ensimmäistä lähijaksoa.

Harjoittelu suoritetaan 8.1.–16.2.2018.

Harjoittelun periaatteet:

 • 20 h/vk sisältäen opetuksen seuraamista, omaa (ja parin kanssa tehtävää) opetusta ja oppilaitokseen tutustumista, ohjaushetkiä
 • Harjoittelu suoritetaan kahdessa eri paikassa (esim. ala- ja yläkoulu, 2 erilaista päiväkotia, lukio ja ammattioppilaitos), eli 3 viikkoa/paikka.
 • Ei tehdä omassa koulussa, oma paikkakunta käy hyvin, mieluiten parin kanssa.
 • Saat itse hakea paikan, autamme tarvittaessa.
 • Paikka on aina hyväksytettävä yliopistolla.
 • Paikka (tai sen puuttuminen) ilmoitettava 10.10.2017 mennessä.
 • Ohjaavalla opettajalla on oltava erityisopettajan tai varhaiserityisopettajan kelpoisuus.

Lopputyön periaatteet:

 • Tehdään mieluiten harjoitteluparin kanssa tieteellistä kirjoitustapaa käyttäen.
 • Lopputyö sisältää selvityksen harjoittelupaikoista ja kokeillun intervention kuvauksen.
 • Mukana on teoriaosuus, esim. aiheena lukemisen sujuvuuden interventio. Mitä lukemisen sujuvuus on, miten se yleensä kehittyy, miten sitä voidaan auttaa, mitä me teimme ja mitä havaitsimme. Suositeltavaa on tehdä strukturoitu tutkimus alku- ja loppumittauksen kera. Jos tämä ei ole mahdollista, laadullinen kuvaus, etnografia, havainnointi ym. käyvät myös.
 • Tärkeää on, että lopputyö sisältää tutkimusperustaisen väliintulon havaittuun ilmiöön.
 • Pituus on 15–20 sivua lähdeluetteloineen ja palautuspäivä on pian harjoittelun jälkeen.
 • Arviointi 0–5 (koko Tutkiva ja kehittävä opettajuus -opintojakson arvosana)

Jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopinnot, niin ne korvaavat opinnoista kaiken muun paitsi Tutkiva ja kehittävä opettajuus -opintojakson (10 op). Aineopinnot suorittaneille järjestetään mahdollisuus suorittaa tämä opintojakso syksyn aikana. Opintoja on 4.9. ja marraskuun lähijaksolla pari päivää. Aineopinnot suorittaneiden erillisten erityisopettajaopiskelijoiden harjoitteluinfo on 4.9 klo 14-16 tilassa 225, Aurora.

Kuuden viikon harjoittelu tulisi suorittaa aikavälillä 5.9.-27.10. Ilmoita harjoittelupaikkasi tai jos et ole sitä saanut maanantaina 8.8.2017 Elina Konnulle (050 318 2380).

Ilmoitathan osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi, jos olet suorittanut aineopinnot. Laita liitteeksi kopio aineopintojen todistuksesta tai rekisteriotteesta, otsikoksi erilliset erityisopettajan opinnot 2017–18.

Jos olet suorittanut yksittäisiä opintojaksoja, jotka mielestäsi vastaavat erillisten erityisopettajan opintojen opintojaksoja, voit hakea korvaavuutta opintojen alkaessa. Ohjeet korvaavuuksien hakemisesta päivittyvät tänne syyslukukauden alkaessa.

Helsingin avoimessa yliopistossa suoritetut opintojaksot näkyvät valmiiksi opintorekisterissä ja jos ne ovat samat kuin edellä mainitut opintojaksot, niin ne korvaavat opintojaksot automaattisesti ilman korvaavuuskäsittelyä.

Valmistuminen riippuu siitä, milloin viimeinen tentti on (normaali suoritustapa maaliskuussa). Tentin arviointiin menee enintään 1 kk.  Kun olet suorittanut kaikki opinnot ja ne näkyvät rekisterissä (WebOodissa), voit tehdä valmistumis- ja todistuspyynnön e-lomakkeella. Todistuspyynnön käsittelyyn menee noin neljä viikkoa ja todistuksen valmistumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Jos suorittaa opintoja normaaliin tahtiin, kelpoisuuden saa todennäköisesti huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

 

Opinto-oikeuden erillisiin erityisopettajan opintoihin saanut saa opinto-oikeuden myös erityispedagogiikan täydentäviin aineopintoihin. Eli jos et ole suorittanut erityispedagogiikan aineopintoja ja haluat ne suorittaa, niin se on mahdollista ja vapaaehtoista. Täydentävät aineopinnot suoritetaan avoimen yliopiston puolella.

Täydentävät opinnot ovat:

 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Seminaarityö 5 op

Nämä voi suorittaa kelpoisuusopintojen kanssa yhtä aikaa (jos se lukujärjestysteknisesti onnistuu) tai sitten seuraavana syksynä. Täydentävien aineopintojen suorittaminen ei vaikuta kelpoisuuden saamiseen, vaan näistä saa erikseen todistuksen.

Opinto-oikeus opintoihin on 31.07.2019 asti.