Erityisopettajan erilliset opinnot

Erityisopettajan erillisten opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opinnot ovat samansisältöiset tavoitekelpoisuudesta riippumatta. Kelpoisuus muodostuu pohjatutkinnon perusteella: esim. aineenopettaja saa laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden, luokanopettaja erityisluokanopettajan sekä laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden ja lastentarhanopettajat varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden.

Erilliset erityisopettajan opinnot voi suorittaa vain erillisinä opintoina korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja opinnoista ja opintoihin hakeutumisesta löydät lisää täältä.