Oppimisen tulevaisuus

Hyvä koulutus rakentaa kestävää ja tasa-arvoista maailmaa. Koulutettu väestö on yhteiskuntamme tärkein voimavara. Myös tulevaisuudessa huipputason opetus ja oppiminen ovat hyvinvoinnin perusta, Suomessa ja globaalisti. Helsingin yliopisto rakentaa tulevaisuuden oppimista ja koulutusta - maailman parhaaksi.

Onnistuaksemme tavoitteissamme tarvitsemme myös sinun apuasi.

Kouluttamalla oppimisen ja opettamisen asiantuntijoita edistämme tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja yhteiskuntien kehittymistä globaalisti. Suomalainen koulu on tutkitusti yksi maailman parhaista. Helsingin yliopiston opettajankoulutus yhdistää uniikilla tavalla tutkimusta ja opetusta. Opetusmetodiemme keskiössä ovat näkeminen ja kokeminen, joihin uudet teknologiat antavat lähes rajattomat mahdollisuudet. Tulevaisuudessa jatkuva oppiminen ja uusien asioiden omaksuminen on entistäkin tärkeämpää.

Onnistuaksemme tavoitteessamme tarvitsemme myös sinun apuasi. Tee lahjoitus tieteelle ja koko ihmiskunnalle.

Ai­nut­laa­tuis­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja op­pi­mi­sen tutkimusta

Ensin koulutimme maailman parhaat opettajat. Sitten kehitimme maailman parhaana pidetyn koulun, joissa elää luovuus ja aktiivinen toimijuus. Suomalainen koulutus on kansainvälinen menestystarina: oppilaidemme koulumenestys on tutkimusten mukaan omaa luokkaansa. Koulutusjärjestelmämme menestys perustuu tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen, joka on maailmanlaajuisesti huipputasoa. Helsingin yliopisto on ollut jo useita vuosia sadan parhaan tutkimusyliopiston joukossa kansainvälisessä THE World University -rankingissa – kasvatustieteet ovat alakohtaisissa arvioinneissa menestyneet jopa paremmin ja vuonna 2018 sijoituksemme oli kasvatustieteissä 35. 

Helsingin yliopisto perusti ensimmäisenä suomalaisena yliopistona oman tiedekunnan kasvatustieteille. Kehitämme koko koulutusjärjestelmää yhdistämällä uniikilla tavalla tutkimusta ja opetusta. Teemme uraauurtavaa tutkimusta oppimisen laadusta ja tuloksista hyödyntäen muun muassa aivotutkimusta ja datatiedettä. Monimuotoisuus ja monikielisyys oppimisessa ovat erityisosaamistamme. Kouluttamamme opettajat tarjoavat uudenlaista ajattelua koko opetusalalle ja Suomen PISA-tarinan jatkoksi.

Monet isoista tutkimushankkeistamme tehdään aidoissa oppimisympäristöissä, ja ne ovat samalla kehittämishankkeita. Fysiologiset mittaukset ja etnografinen tutkimus yleistyvät, ja niiden avulla saadaan monipuolista aineistoa oppimisesta siellä, missä oppiminen tapahtuu. 

Kaikki uudet hankkeemme ovat monitieteisiä. Esimerkiksi Growing Mind -hankkeen tutkijat keräävät kouluista pitkittäisaineistoa nuorten oppimisesta, motivaatiosta ja sosiodigitaalisesta osallistumisesta, ja kuvantavat aivoja analysoidakseen, miten digiteknologioiden käyttö vaikuttaa nuorten mieleen. Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden teknologisesti ja pedagogisesti korkeatasoisia älykouluja yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa.

Tulevaisuuden oppiminen toteutuu jo

Op­pi­mi­sen tai­dot ko­ros­tu­vat

Perinteisessä koulussa opettajat opettavat oppiaineita. Nyt oppiainekeskeisyys on vähentymässä, ja tulevaisuudessa opettajat opettavat oppiaineiden lisäksi laaja-alaisia oppimisen taitoja. Opetuksesta tulee yhä ongelmalähtöisempää ja ilmiöpohjaisempaa. Tämä tarkoittaa oppiainerajat ylittäviä, monimutkaisten ilmiöiden ympärille kietoutuvia projekteja, jotka kehittävät ongelmanratkaisukykyä ja ajattelutaitoja. Näiden taitojen oppiminen mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen.

Di­gi­ta­li­saa­tio de­mo­kra­ti­soi op­pi­mis­ta

Me näemme, että tulevaisuudessa opetus on kaikille avointa, yhteisöllistä ja opiskelijakeskeistä. Oppimisessa korostuvat ilmiöt ja oppimisen taitojen kehittäminen – koulussa ja työelämässä. Uusien opetusmetodien keskiössä ovat näkeminen ja kokeminen, joihin digitaalisuus antaa lähes rajattomat mahdollisuudet. Uudet teknologiat integroituvat osaksi opetusta, ja opetustiloja tuunataan tukemaan oppimista. Kaikille avoimet MOOC-kurssimme avaavat opetusta yli rajojen. Helsingin yliopisto on oppimisessa tiennäyttäjä ja rohkea kokeilija.

Uu­dis­tu­va opet­ta­jan­kou­lu­tus

Suomi on opettajankoulutuksessa maailman kärkimaita ja huipulla halutaan pysyä. Siksi opettajuutta on jatkuvasti kehitettävä.

Mitä opettajan on osattava nyt ja tulevaisuudessa? Vastaus löytyy tämän hetken koulusta ja sen todellisuudessa. Opettajien koulutuksen on vastattava siihen, mitä kouluissa tapahtuu juuri nyt. Helsingin yliopistosta johdetussa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa opettajankoulutuksen uudistamishankkeessa etsitään ratkaisuja ja tarjotaan koulutusta ja tukea nykyisille ja tuleville opettajille. Hankkeen tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen oppimisympäristöjä, vahvistaa opettajien ja opettajankouluttajien uutta luovaa osaamista sekä edistää pedagogisen johtajuuden kehittymistä.

Opettajankoulutuksen uudistaminen on myös yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Tavat opettaa muuttuvat. Nyt opiskelevat ja juuri valmistuneet opettajat opettavat vielä 30 vuoden kuluttua. On mietittävä, millaista osaamista ja mitä taitoja opettaja tarvitsee silloin.

Koulutus on muutosvoima

Paras keino torjua yhteiskunnan eriarvoistumista on tarjota kaikille mahdollisuus koulutukseen. Korkeatasoinen opetus ja koulutus nousevat tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja poliittisen vallan voimavaraksi.

Uudistamalla opettajankoulutusta jatkuvasti rakennamme kestävää Suomea ja olemme vaikuttava globaali toimija. Helsingin yliopistossa koulutetaan asiantuntijoita, joilla on valmiudet ja halu kantaa vastuuta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ihmisoikeus-, demokratia- ja kestävyyskasvatus ovat teemoja, joita haluamme tulevaisuudessa vahvistaa.

Ajatus siitä, että suomalaiset ovat ponnistaneet köyhyydestä rikkauteen, puhuttelee monia maailman valtiota. Monet maat kamppailevat yhä köyhyyden kanssa. Suomalaista koulutusjärjestelmää arvostetaan maailmalla valtavasti ja koulutuksellemme on kansainvälistä kysyntää. Sen sijaan, että veisimme maailmalle entisen peruskoulumme, voimme rakentaa tulevaisuuden oppimista uutta luovan pedagogisen ajattelun avulla - siinä olemme maailman kärjessä.