HSSH Brown Bag Lunch

HSSH järjestää joka toinen tiistai Brown Bag Lunch–tapaamisia, joissa keskustellaan monitieteisyydestä humanistisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla. Tapaamisissa tutustutaan eri tieteenalojen ajankohtaiseen tutkimukseen ja käydään poikkitieteellistä keskustelua rennossa ilmapiirissä lounaan äärellä. Tuo oma lounas, me tuomme kiinnostavat lounaskeskustelut!

Brown Bag Lunch tunnuskuva, jossa lukee Brow Bag Lunch. Tausta on paperipussin näköinen. Somisteena kasveja oikeassa alareunassa.

Ohjelmassa on 20 minuutin alustus monialaisesta teemasta, minkä jälkeen on vapaata keskustelua 40-60 minuuttia. BB-lounaat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joten tapaamisiin toivotaan monialaista yleisöä laveasti keskustakampuksen eri tiedekunnista ja yksiköistä. Tapaamisten kieli voi olla suomi tai englanti.

Osallistumisen tärkein edellytys ei ole akateeminen ura, vaan se, että on kiinnostunut poikkitieteellisestä yhteistyöstä ja tutkimuksesta. Me Hessussa uskomme, että ihmiskunnan suurten haasteiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan laaja-alaista näkemystä!

Ensimmäinen Brown Bag Lunch 29.9. järjestetään kokonaan etänä. Jatkossa pyrimme kasvokkaisiin tapaamisiin, mikäli koronatilanne sallii.

Keskustelun kehtona on Hessun toimisto osoitteessa Vuorikatu 5, ja mukaan pääsee Zoomin kautta.

Join Zoom Meeting
https://helsinki.zoom.us/j/62294386517?pwd=TGhUZnRzSlNUVHFvYUhieG1yQzhjZz09

Meeting ID: 622 9438 6517
Passcode: 741924

Mikko Tolonen on digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Miten historiallista aineistoa voidaan tutkia ja hyödyntää digitaalisin menetelmin?

Digitalisaation ja tietokoneavusteisten menetelmien leviämisen myötä myös ihmistieteissä on alkanut muutos yksittäisten tutkijoiden tekemästä työstä kohti monitieteisiä tutkimusryhmiä. Yksi esimerkki tästä on laskennallisen historiantutkimuksen ryhmä, Helsinki Computational History Group, COMHIS. Tolosen englanninkielinen esitelmä käsittelee ryhmän toimintafilosofiaa sekä uusinta tutkimusta.

Esityksen tarkoituksena on pohtia, miten integroitu monitieteisyys voidaan toteuttaa SSH aloilla. Alustuksen kantavana ajatuksena on, että substanssiosaaminen tulee olla ankkuroitu ”perinteiseen” tutkimusperinteeseen ollakseen merkityksellistä ja vaikuttavaa. Tolosen tausta on historiantutkimuksessa, jota alustuksen käytännön esimerkit koskevat, mutta esityksen on tarkoitus koskea humanistis-yhteiskunnallista tutkimuskenttää yleisemmin.

Mikko Tolonen on digitaalisten ihmistieteiden edelläkävijä. Hänelle digitaaliset ihmistieteet tarkoittavat modernien tietojenkäsittelymenetelmien käyttöä humanistis-yhteiskunnallisten peruskysymysten tutkimuksessa laajojen digitaalisten aineistojen avulla. Hän uskoo vahvasti monitieteisyyden mahdollisuuksiin. Tolosta on uralla jopa turhauttanut, kuinka paljon loppujen lopuksi hyvinkin yksinkertaisten digitaalisten menetelmien käyttöönotto on jäljessä humanistisessa tutkimuksessa.

Tervetuloa HSSH BB-Zoomiin 29.9. klo 14.15.

Minna Ruckenstein työskentelee apulaisprofessina Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja HELDIGissä. @minruc

Mitä big datasta voi saada irti laadullisesti? - Verkon villien keskustelujen analyysi

Apulaisprofessori Minna Ruckenstein on tutkinut Suomi24-verkkokeskusteluja hyödyntämällä laajaa digitaalista aineistoa. Esitelmässään hän kertoo verkon villien keskustelujen analyysistä. Osa keskusteluista villiintyy aiheen puolesta, kun taas joitakin aiheita kannattelevat yksinpuhelijat. 

Ruckensteinin tutkimus on esimerkki siitä, kuinka digitaalisia aineistojälkiä voi käyttää myös epätavanomaisilla ja yllättävillä tavoilla, sovittamalla niitä laadullisen tutkimuksen tarpeisiin. Big dataa hyödyntävä tutkimus voi kiinnittää huomion vähän tutkittuihin verkkokeskusteluiden puoliin, kuten aiheiden järjestymiseen ja moderaattorien poistamiin viesteihin.

Tutustu jo etukäteen, miten Suomi24 aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kulutuksen, talouden rytmien ja rytmihäiriöiden tutkimuksessa. Artikkelissa Kansallisen tunnemaiseman rakentuminen: Pelon ja ilon rytmit verkkokeskusteluissa (pdf) Ruckenstein ja hänen tutkijakollegat seuloivat verkkokeskustelujen tunnesanastoa.

Apulaisprofessori Minna Ruckenstein tutkii digitalisaatiota/datafikaatiota arjen, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Meneillään olevissa projekteissa tutkitaan arjen algoritmikäsityksiä, ihmisen ja koneen työnjakoa sekä tekoälyn käytön eettis-poliittisia ulottuvuuksia. Lisäksi työn alla automaattisen päätöksenteon inhimillistämiseen liittyvä tutkimus.

Miten SSH-alojen tutkimuskulttuuria pitää uudistaa? 
"Koneoppimista hyödyntävät hankkeet houkuttavat sosiaalitieteilijöitä ja humanisteja oppimaan uutta ja käyttämään mielikuvistaan. Digitaalinen aineisto voi olla joko sosiaaliseen mediaan kirjoitettuja viestejä, ostostapahtumia tai arkistoituja kuvia. Laajojen aineistojen analyysityö tekee näkyväksi tiedon syntyprosessia. Tietoa louhitaan yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa, ja aineistolle esitetään yhä uusia kysymyksiä. Monitieteisen työn tueksi tarvitaan uudenlaista tutkimuskulttuuria. Siksi aloitteet sen tukemiseksi ovat tärkeitä."

Tervetuloa HSSH Brown Bag Lunch Zoomiin 6.10. klo 12.15!

Riikka Koulu on apulaisprofessori (tekoälyn sosiaaliset ja oikeudelliset vaikutukset) Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnissa.

Automaattinen päätöksenteko: Oikeusjärjestelmä algoritmien jäljillä

Koulu kertoo oikeusministeriön lainsäädäntöhankkeesta, jolla pyritään sääntelemään teknologian hyödyntämistä julkishallinnon päätöksenteossa. Hanke on kiinnostava esimerkki siitä, miten oikeusjärjestelmä pyrkii ottamaan haltuun digitalisaatiomurrokseen liittyviä toimintatapojen muutoksia.

Vuodesta 2016 lähtien Koulu johtanut monitieteistä Legal Tech Lab –tutkimuskeskusta, joka tutkii oikeuden, teknologian ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Hankkeessa selvitetään muun muassa uuden teknologian mahdollisuuksia juridisissa palveluissa. Tällä hetkellä Koulu tutkii esimerkiksi oikeudellista päätöksentekoa menettelyjen, datavetoisuuden ja automaation näkökulmista sekä laajemmin laskennallisen käänteen poliittis-oikeudellista käsitteellistämistä.

Miten SSH-alojen tutkimuskulttuuria pitää uudistaa?

"Mielestäni elinvoimainen monitieteinen tutkimuskulttuuri lähtee avoimesta dialogista ja halusta oppia toinen toisiltaan. Toisinaan on pelottavaa myöntää, että ei ymmärrä mistä toinen puhuu ja miksi se on tärkeää. Mutta kysymällä petollisen helppoja kysymyksiä, ja selittämällä kärsivällisesti päättelyn monimutkaisia taustoja, avaamme uusia ajattelun linjoja."

Tervetuloa Brown Bag Lunch tapaamiseen tiistaina 20.10. klo 12.15!

Pirjo Aunio on erityispedagogiikan professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. 

Pienten lasten oppimisen ja oppimisvaikeuksien monitieteinen tutkimus

Professori Aunio kertoo, kuinka hänen tutkimusryhmänsä on ottanut askeleita kohti todellista monitieteisyyttä. Hän johtaa Toimi ja opi -tutkimusprojektia, jossa työskentelee erityisopetuksen, psykologian ja liikuntatieteiden tutkijoita sekä laaser- ja anturiteknologian asiantuntijoita. Aunio kertoo myös muutamia ideoita, kuinka antureita ja muuta teknologiaa voidaan hyödyntää lasten oppimisympäristöön liittyvän oppimiskäyttäytymisen tutkimisessa.

Professori Aunio on erikoistunut matemaattisten taitojen kehityksen ja siinä ilmenevien oppimisvaikeuksien tutkimiseen. Hänen tavoitteena on löytää keinoja tunnistaa ja tukea sellaisia lapsia, joilla on vaikeuksia matemaattisten taitojen oppimisessa.

Tervetuloa monitieteisen Zoomin äärelle tiistaina 3.11. klo 12.15.

Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 622 9438 6517
Passcode: 741924

 

Jaakko Kuorikoski on käytännöllisen filosofian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.

Havaintoaineisto, näyttö ja monimenetelmällinen tutkimus

Vaikka monimenetelmällinen tutkimus onkin yhä suositumpaa eri yhteiskuntatieteissä, on sen tiedollinen arvo ja käytännön toteutettavuus myös asetettu kyseenalaisiksi: milloin ja miten erilaisiin tiedollisiin ja ontologisiin oletuksiin nojaavat menetelmät voisivat todella tukea toisiaan ja tuottaa näyttöä samasta ilmiöstä?

Pyrin selventämään monimenetelmällisen tutkimuksen perusteita toisaalta erottelemalla milloin moninaisesta havaintoaineistosta todella seuraa moninaisuus tieteellisessä näytössä, ja toisaalta erottelemalla kolme eri tapaa, jolla moninainen tieteellinen näyttö voi olla tiedollisesti hyödyllistä.

Kuorikosken erikoistumisalueita ovat taloustieteen filosofia ja yhteiskuntatieteiden filosofia. Hän on julkaissut laajasti tieteellisestä selittämisestä, mallintamisesta, simulaatiosta ja kausaalisesta selittämisestä. Aikaisemmin Kuorikoski on työskennellyt apulaisprofessorina Tampereen yliopiston New Social Research tutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena on luoda uudenlaista tieteidenvälistä yhteiskuntatutkimusta.

Miten SSH-alojen tutkimuskulttuuria tulisi uudistaa?

"Henkilökohtainen tavoitteeni on rakentaa ja opettaa menetelmiä selittävämmälle ja ratkaisukeskeisemmälle yhteiskuntatieteelle."

Tervetuloa Brown Bag Lunch tapaamiseen tiistaina 17.11. klo 12.15!

Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 622 9438 6517
Passcode: 741924

Katja Valaskivi työskentelee apulaisprofessorina työskentelee apulaisprofessorina Religion and the Digital World –hankkeessa, joka on osa Helsinki Centre for Digital Humanities verkostoa. Valaskivi on erikoistunut mediatutkimukseen sekä uskontojen ja yhteiskuntien yhteiskunnallisen muutoksen tutkimiseen. Tällä hetkellä hän tutkii terrorismia, salaliittoja ja ääriliikkeitä nykyisessä digitaalisessa mediaympäristössä. Kolmessa viimeisimmässä tutkimusprojektissaan hän on kehittänyt monimenetelmällisiä metodeja monitieteisten tutkimusryhmien kanssa.

Metodologiset haasteet väkivaltaisten mediatapahtumien tutkimuksessa

Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 622 9438 6517
Passcode: 741924

 

 

Niilo Kauppi on professorina Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa (Soc&Kom), joka keskittyy ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen. Hän työskentelee myös tutkimusprofessorina Ranskan kansallisessa tiedetutkimuskeskuksessa  (Centre national de la recherche scientifique, CNRS).

Kim Zilliacus työskentelee lehtorina Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Tietoyhteiskunnasta datafikaatioon - Poliittisten ja teknologisten muutosten käsitteellistäminen

Tervetuloa!

Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 622 9438 6517
Passcode: 741924