Millaista yliopisto-opiskelu on?

Mitä tutkintoja voit suorittaa Helsingin yliopistossa? Millä kielillä voit opiskella? Millaista tukea voit saada opintoihisi? Tällä sivulla tutustut opiskeluun Helsingin yliopistossa sekä koulutusohjelmiimme.
Yliopisto-opinnot pähkinänkuoressa

Yliopistossa opiskelu on lukioon verrattuna vapaampaa ja itseohjautuvampaa, mikä edellyttää opiskelijalta kykyä opintojensa aikatauluttamiseen. Opintojen edistyminen on omalla vastuulla, mutta yliopisto tarjoaa tätä varten monenlaista tukea, jotta opinnot edistyvät. Opiskelijoiden opintojen suoritustahti voi vaihdella koulutusohjelmasta ja yksilöstä riippuen.

Yliopistossa opetus ja opiskelu jakautuvat neljään opetusperiodiin, joista jokainen kestää seitsemän viikkoa. Jokaisen periodin jälkeen on tentti- ja lukuviikko, jolloin ei ole kontaktiopetusta eli esimerkiksi luentoja. Tuolloin voi suorittaa esimerkiksi tenttejä ja kurssien lopputyöt saattavat sijoittua kyseiselle viikolle. Lukuvuodessa on myös kolme intensiivijaksoa, jolloin tarjotaan ylimääräistä opetustarjontaa tiedekunnan ja opiskelijoiden tarpeen mukaan. 

Opintojaksoja eli kursseja voi suorittaa koulutusohjelmasta riippuen muun muassa seuraavilla tavoilla: luennot, seminaarit, pienryhmät, opintomatkat, lukupiirit, verkkokurssit, vierailut, esseet, tentit, oppimis- ja luentopäiväkirjat, ryhmätyöt, suulliset esitykset, kenttäkurssit, työharjoittelu, harjoitusryhmät, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely.  Yleensä yksi kurssi kestää yhden periodin, mutta voi ulottua myös useamman periodin ajalle.


Opintosuunnitelma

Tutkintoon kuuluu henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen. Opintosuunnitelmaan merkitset mitä opintoja aiot suorittaa missäkin vaiheessa tutkintoasi. Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä voi päivittää jatkuvasti opintojen edetessä. 

Joillain viiden pintopisteen kursseilla saattaa olla 30 tuntia luentoja, luentopäiväkirjan kirjoitus, ryhmä- tai parityö sekä vielä koe lopuksi. Toisilla taas on pelkästään luentoja ja ryhmätyö. Joskus on mahdollista suorittaa kurssi itsenäisesti ja tehdä tentti erillisessä tenttitilassa.
Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä. Kandiohjelma on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Maisteriohjelma on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Kandiohjelma suositellaan suoritettavan noin kolmessa vuodessa ja maisteriohjelma noin kahdessa vuodessa.

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden opintojen, eli 60 opintopisteen, suorittamiseen siis vaaditaan keskimäärin 1 600 tunnin työpanos. Yhdessä lukukauden aikana tulisi siis suorittaa 30 opintopistettä ja yhden periodin aikana noin 15 opintopistettä. 

Tiedekunnat ja kampukset

Helsingin yliopistossa on yhteensä 11 tiedekuntaa, joista kukin tarjoaa tieteenalojensa tutkimukseen liittyvää opetusta omissa kotimais- ja/tai englanninkielisissä koulutusohjelmissaan, joista valmistutaan kandidaateiksi (alempi korkeakoulututkinto) tai maistereiksi (ylempi korkeakoulututkinto).

Tiedekunnat sijaitsevat yhteensä neljällä eri kampuksella eli korkeakoulualueella

  • Keskustakampuksella voit opiskella teologiaa, oikeustiedettä, kasvatustiedettä, valtiotieteitä suomeksi ja ruotsiksi
  • Meilahden kampuksella opinnot sijoittuvat lääketieteellisessä tiedekuntaan
  • Kumpulan kampuksella opetetaan matemaattis-luonnontieteellisiä tieteitä 
  • Viikin kampukseen kuuluvat eläinlääketieteellinen, farmasia, bio- ja ympäristötieteellinen sekä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Mitä tutkintoja voit suorittaa Helsingin yliopistossa?
  • Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin tutkinnon
  • Ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon. 
  • Lisäksi voit suorittaa Helsingin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon.
  • Maisterin tutkinnon jälkeen voit halutessasi jatkaa opintoja tohtoriohjelmassa.

Yliopisto-opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan tieteellistä, kriittistä ajattelua sekä oman alan perustietojen syvällistä ymmärrystä.
 

"Parasta opinnoissa on ollut se, kun on päässyt valitsemaan opintoja oman mielenkiinnon mukaan!"
Monikielinen yliopisto

Helsingin yliopisto on yksi Suomen kolmesta kaksikielisestä yliopistosta, jossa voit opiskella sekä suomen- että ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa. Voit suorittaa tutkinnon myös englanniksi useassa maisteriohjelmassa sekä Bachelor's Programme in Science -kandiohjelmassa.

Pääosa Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmista on suomenkielisiä. Sen lisäksi osassa koulutusohjelmista voit suorittaa tutkinnon joko kokonaan tai osittain myös ruotsiksi. Kaksikielistä tutkintoa, jossa opetusta on sekä suomeksi että ruotsiksi, kutsutaan Tvexiksi.

Parasta opinnoissani on monipuolisuus. Pääsemme tutustumaan laajasti myös muihin opintosuuntiin, kuten taidehistoriaan, folkloristiikkaan ja arkeologiaan. Myös se, että sivuaineita on voinut valita täysin omien kiinnostuksen kohteiden mukaan on ollut vapauttavaa! Humanistisia aloja voi yhdistää vaikka mihin. Itse olen yhdistänyt mm. filosofian ja tietojenkäsittelytieteen opintoja. 

Emma, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma


Kandidaatintutkinnon voit opiskella kokonaan ruotsiksi filosofiassa, historiassa, kasvatustieteissä, pohjoismaisissa kielissä ja kirjallisuuksissa sekä yhteiskuntatieteissä.

Maisterin tutkinnon voit suorittaa ruotsiksi yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä, kasvatustieteissä ja humanistisissa tieteissä.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnasta ja politiikasta, kirjoittanut yhteiskuntaoppia lukiossa jne. Valtio-oppi tuntuu valtavan yleiseltä tieteenalalta ja sillä on paljon tekemistä politiikan kanssa, ja siksi valitsin sen.

Maija, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 

Helsingin yliopistossa voi tällä hetkellä suorittaa tutkinnon englanniksi yhdessä englanninkielisessä kandiohjelmassa, eli Bachelor’s Programme in Science -ohjelmassa. Lisäksi voit opiskella englanniksi kansainvälisissä maisteriohjelmissamme. Useissa näistä kansainvälisistä maisteriohjelmista ovat monikielisiä, eli voit suorittaa opintoja, saada ohjausta ja tehdä maisterintutkielmasi osittain tai kokonaan myös suomeksi ja ruotsiksi.

Tohtoriohjelmissa opetuskielenä on pääosin englanti.
 

Ajattelin, että ohjelma voisi olla täydellinen minulle, koska voisin ensin kokeilla sitä, millaista on opiskella luonnontieteitä yliopistossa ennen kuin minun on valittava opintosuuntani. Oli myös erittäin hyödyllistä, että ohjelma oli englanninkielinen, koska se on mielestäni hyvin tärkeä tulevaisuuden kannalta.

Amanda, Bachelor's programme in Science

Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja opiskelijavaihdossa lähes kaikissa koulutusohjelmissamme. Vaihtoon voit lähtea mahdollisuuksien mukaan niin kandi-, maisteri- kuin tohtoriopintojenkin aikana. Kohdemaassa opiskellaan joko englannin tai/ja kohdemaan kielellä.

Opinnoissani vaihtovuosi Roomassa on ollut ehdottomasti parasta, sillä siellä pääsi käyttämään jo kehittynyttä kielitaitoa ja vielä parantamaan sitä. Samalla oppi maan kulttuurista ja huomasin kasvavani itsekin ihmisenä.

Karin, kielten kandiohjelma

 

Opiskelijoiden kokemuksia opinnoista

Seuraa opiskelijoidemme takeovereita torstaisin ja muita opiskelijatarinoita Helsingin yliopiston Instagram-tilillä.

Helsingin yliopiston Utelias mieli -podcastissa haastatellaan kussakin jaksossa Helsingin yliopiston tutkijaa, joka kertoo oman alansa tämän hetken mielenkiintoisimmasta kysymyksestä. 

Opiskelijan ohjeet

Tutustu miten opiskelijoitamme ohjeistetaan opintojen aikana. Löydät Opiskelijan ohjeista myös tietoa kursseista, joita koulutusohjelmissa opiskellaan. 

Tiesitkö, että voit opiskella koulutusohjelmien tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen lisöksi opiskella kuuttatoista kieltä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa? Entä mietitkö jo tulevaa työelämää? Ei hätää, koska Helsingin yliopiston Urapalvelut tarjoavat opiskelijoille apua työnhakuun sekä oman osaamisen ja tulevan työuran hahmottamiseen. Näistä asioista voit luke lisää niin ikään Opiskelijan ohjeista.