Opetuksen juhlavuosi 2022–2023

Ajankohtaista opetuksesta
Miksi opetuksen juhlavuosi?

Koronapandemian seurauksena yliopistossa on eletty poikkeuksellista aikaa, joka on nostanut keskusteluun sekä läsnäolon ja yhteisöllisyyden merkityksen että laadukkaan etäopetuksen ja -opiskelun kysymykset. 

Tutkimukseen perustuva opetus on yksi yliopiston kolmesta perustehtävästä. Juuri nyt elämme pandemian vauhdittamaa opetuksen murrosaikaa. Juhlavuoden aikana nostetaan esiin lukuisissa tapahtumissa ja keskusteluissa keskeisiä pedagogisia innovaatiota ja pohditaan sitä, millaista opettajuutta ja opiskelukäytäntöjä nyt halutaan ja tarvitaan.

Strategiset valintamme juhlavuoden tukena

Juhlavuoden sisällöissä näkyvät Helsingin yliopiston strategiset valinnat, kuten tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Strategiakaudellamme 2021–2030 yksi keskeinen strateginen valintamme on se, että tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille. Keskeinen osa tätä valintaa on tutkimuksen ja opetuksen vahva yhteys – yliopiston toiminnan ja olemassaolon ydin.

Juhlavuoden teemat

Helsingin yliopistossa tutkimus ja opetus ovat vahvasti yhteydessä keskenään: opetus perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen ja tätä yhteyttä vahvistetaan kaikilla tasoilla. Tärkeä osa tutkimuksen ja opetuksen liittoa on tutkimusperustainen opetus.

Tutkimusperustainen opetus yhdistää syvällisellä tavalla yliopiston ydintehtävät – tutkimuksen ja opetuksen. Tutkimusperustainen opetus tarkoittaa, että opetuksen sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon ja opetuksessa hyödynnetään sellaisia opetusmenetelmiä ja käytäntöjä, joiden on todettu tutkimuksessa edistävän opiskelijoiden oppimista. Lisäksi tutkimusperustaisessa opetuksessa käytetään tutkivia työtapoja ja opiskelijat opiskelevat tutkimuksen tekemistä ja tutkimusmenetelmiä opinnoissaan.

Myös opetuksen kehittäminen on Helsingin yliopistossa tutkimusperustaista. Tutkimme monipuolisesti ja monin eri tavoin ja asetelmin, miten opiskelijat oppivat ja millaisia yhteyksiä on opiskelijoiden oppimisen ja oppimisympäristön moninaisten tekijöiden välillä.

Opetuksen juhlavuonna aihe on esillä muun muassa Perspectives on research-based learning and teaching -luentosarjassa.

Millaista on Helsingin yliopiston opetus ja oppiminen vuonna 2035? Hallitsevatko ylikansalliset yritykset oppimisen maailmaa vai luotetaanko tulevaisuudessa vielä vahvemmin tutkitun tiedon merkitykseen? Mikä on tutkintojen asema oppimisen kentällä vai painottuvatko pienemmät osaamiskokonaisuudet?

Opetuksen juhlavuoden kunniaksi Helsingin yliopistossa on käynnissä projekti Opetuksen tulevaisuus 2035, jossa rakennetaan erilaisten asiantuntijahaastattelujen sekä työpajojen kautta skenaarioita opetuksen ja oppimisen tulevaisuudesta. Skenaariotyöskentelyn tavoitteena on pohjustaa HY:n strategian ja opetusfilosofian päivitystä sekä tukea koulutusohjelmien pedagogisen tulevaisuuden pohdintaa.

Opetus ja oppiminen tulevaisuuden yliopistossa 2035 -skenaariot valmistuvat huhtikuun alussa. Opetuksen ja oppimisen skenaarioluonnoksia käsitellään myös Oppimisseikkailun symposiumissa 7. maaliskuuta.

Susanna Niinistö-Sivuranta ja Auli Toom keskustelivat Opiskelijoiden ohjaus yliopistossa -podcastissa yliopisto-opetuksen tulevaisuudesta. Millaista on tulevaisuuden yliopisto-opetus ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Podcastia juontaa Eric Carver.

On myös hyvä hetki tarkastella opetuksen tulevaisuutta: sitä, missä mennään nyt ja mitä sitten ehkä tulevaisuudessa on tulossa. Ja sen takia me valittiin myös yhdeksi teemaksi opetuksen juhlavuoteen tämmönen yliopisto-opetuksen tulevaisuuskeskustelu.

Korona-aikana yliopistoyhteisössä on kannettu erityistä huolta opiskelijoiden, opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilöstön hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä. Poikkeustila ja pitkä etäopiskelun aika vaikuttivat moniin negatiivisella tavalla. Kriisiaikana tehtiinkin paljon konkreettisia toimia hyvinvoinnin tukemiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.  

Opetuksen juhlavuoden aikana yliopistoyhteisön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia käsitellään laaja-alaisesti ja tulevaisuuteen katsoen. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin? Miten hyvinvointia voidaan tukea eri keinoin? Miten yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa?  

Lisäksi juhlavuoden tilaisuuksissa on pohdittu sitä, miten opetusta ja ohjausta kehittämällä voidaan vaikuttaa opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Miten opinnoista tehtäisiin vähemmän kuormittavia? Miten opiskelijoiden opiskelukykyä voitaisiin vahvistaa? Keskeistä on esimerkiksi ohjauksen suunnittelu opiskelijoiden tarpeista lähtien sekä tukipalveluiden kokonaisuuden selkiyttäminen. Lisäksi koulutuksen johtamisella voidaan parantaa sekä opiskelijoiden että opettajien hyvinvointia. 

Hyvinvointiteemaa on käsitelty vuoden aikana useissa yliopiston sisäisissä tilaisuuksissa.  

Miten tuemme opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia yliopisto-opetuksen muutoksen keskellä? -paneelikeskustelun (13.12.2022) tallenne on katsottavissa oheisen linkin kautta.

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään myös Oppimisseikkailussa
7.–8. maaliskuuta.

Opettajien akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien monitieteinen verkosto, joka jakaa osaamistaan sekä toimii aktiivisesti oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi yliopistossa. Akatemian tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä sekä mahdollistaa meritoituminen ja palkitseminen myös opetusansioiden perusteella. Panostamalla opettajiin panostetaan myös opiskelijoihin ja oppimisen laatuun.

Yliopisto-opettajuuden muutosta ja Opettajien akatemian kymmenvuotista historiaa käsiteltiin Opiskelijoiden ohjaus yliopistossa -podcastissa. Vieraina Opettajien akatemian ensimmäinen puheenjohtaja Kirsi Lonka sekä Tiina Airaksinen, joka toimii akatemian puheenjohtajana kaudella 2023-2024.

Juhlavuoden tapahtumia