Aiemmat Studia Generalia -luentosarjat

Studia Generalia -luentosarjoja on järjestetty Helsingin yliopistossa aina 1950-luvulta saakka. Tältä sivulta löydät aiemmin järjestettyjen luentosarjojen ohjelmia ja linkit luentotallenteisiin. Ota hyvä asento ja nauti tiedosta!

Vapaus on yksi yliopiston keskeisistä arvoista: se on perusta autonomiallemme, luovuudellemme ja vastuullisuudellemme. Myös suomalainen yhteiskunta ja demokratian ihanne perustuvat pitkälti ajatukseen vapaudesta. Miten vapaus näkyy ja toteutuu arjessa? Miten vapautta määritellään? Missä menevät sen rajat?

6.11. Kasvun, kehittymisen ja ajattelun vapaus

Vapaudella on tärkeä rooli kasvun ja kehittymisen tukemisessa. Myös ajattelun kehittyminen vaatii tietynlaista vapautta. Miten vapaus ja vastuu yhdistyvät ihmisten välisissä kohtaamisissa? Miten varmistamme vapauden ja tasa-arvon toteutumisen kasvatuksessa? Miten vapaus edistää ajattelumme kehittymistä? Minkälaisia raameja vapaus luo kasvulle ja kehitykselle?

Luennoitsijat

yliopistonlehtori Harry Lunabba - Pojat läheltä katsoen, eväitä sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen

matematiikan opettaja Martina Aaltonen, Gymnasiet Lärkan - Från taluppfattningen till tallinjen / Lukukäsitteestä lukusuoraan 

kasvatustieteen tohtori Mikko Tujula - Kouludemokratia ja vapaus peruskoulussa 

21.11. Kestävä vapaus - mihin asti vapaus ulottuu?

Yhteiskunnat ovat kypsyneet, eliöt kehittyneet ja avaruuskin laajenee laajenemistaan. Siinä sivussa on syntynyt monenlaisia vapauksia. Evoluution ja kehityksen ansiosta olemme vapautuneet monista rajoituksistamme. Moni meistä ajattelee olevansa vapaa – mutta olemmeko oikeasti?

Olemmeko vapaita ajattelemaan, mitä haluamme? Miten ympäristömme rajaa vapauksiamme? Esimerkiksi tekniikan avulla olemme tehostaneet toimintaamme, mutta olemmeko samalla ylittäneet ajattelumme kestokyvyn? Haaveilemme myös avaruusmatkailusta ja maapallon kahleista vapautumisesta, mutta kuka päättää avaruuteen liittyvistä säännöistä, laeista ja toiminnasta?

Tule kuulemaan, mitä vastauksia Jälkikaronkan asiantuntijoilla on näihin kysymyksiin. 

Luennoitsijat

dosentti Jukka Häkkinen - Vapaus uskoa outoihin teorioihin – tuhoaako tietotulva ihmisen ajattelun? 

vanhempi yliopistonlehtori Mikael Niku - Onko ihminen vapaa? Alkumerestä Fermin paradoksiin

tähtitieteilijä Anne Liljeström, Ursan toiminta- ja tiedotussuunnittelija - Vain taivas rajana? Vapaus ja sen rajat avaruudessa 

28.11. Kuluttamisen vapaus – tuupata vai tukea?

Kuluttajan valinnanvapaus on tärkein markkinataloutta kuvaava piirre. Todellisuudessa valinnanvapaus toteutuu vain rajallisesti. Yhteiskunta rajoittaa haitalliseksi katsottuja valintoja mm. verotuksella ja lainsäädännöllisillä ohjauskeinoilla. 2000-luvulla on yleistynyt pehmeäksi paternalismiksi kutsutut keinot.

Niin sanotussa tuuppaamisessa (nudging) kuluttajan valintatilannetta muutetaan hienovaraisesti. Suostuttelukeinoina voidaan tarjota kotitalouksille vaikkapa omaa kulutusta kuvaavia sähkömittareita tai kalorimittareita. Myös ympäristötuotemerkinnöillä tai esimerkiksi ravintoloiden lautaskoon pienentämisellä uskotaan olevan vaikutus kulutukseen. Tilaisuudessa käydään läpi eri alojen valinnanvapauskeskustelua.

Taloustieteessä valinnanvapaus on ollut pitkään keskeinen periaate osana resurssien tehokasta kohdentamista. Visa Heinosen esitys "Vapaus ja sen rajat taloudessa" keskittyy tähän tematiikkaan.

Virve Koljonen tarkastelee kysymystä plastiikkakirurgian näkökulmasta: "Onko meillä vapaus näyttää miltä itse haluamme?".

Maijaliisa Erkkola pohtii ravitsemussuositusten ja valinnnanvapauden suhdetta: "Ovatko ruokasuositukset piilotettua maatalouspoliittista pakko-ohjausta, ideologispohjaista hörhöilyä vai tiedepohjaisia ja valinnanvapauksia tarjoavia?". Erkkola on itse osallistunut tuoreeseen hankkeeseen, jossa pohjoismaat ovat yhdessä laatineet kansalliset ravitsemussuositukset.

Tekoälyn ja digitalisaation monet muodot ovat tulleet osaksi jokapäivästä elämää. Tekoälyn ja digitalisaation moninaisuuden ymmärtäminen on nykyään olennainen kansalaistaito. Kuinka tekoälyä ja digitaalisia työkaluja voisi kehittää suuntaan, jossa ne tukevat entistä paremmin ihmisten kognitiota ja hyvinvointia?

Kevään 2023 Studia Generalia -luentosarja käsitteli tekoälyyn ja ihmismieleen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista. Luentosarjan suunnittelivat Helsingin yliopiston Mind and Matter -tutkimusalueen tutkijat.

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella

Miten digitalisaatio vaikuttaa kansalaisen turvallisuuteen ja luottamukseen julkishallintoa kohtaan? Mitä hankalakäyttöisistä tietojärjestelmistä seuraa? Miten digitaalisia työvälineitä korjataan ja kehitetään suuntaan, jossa ne auttavat rakentamaan hyvinvoivaa yhteiskuntaa? Tässä keskustelutilaisuudessa näitä kysymyksiä tarkasteltiin yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen näkökulmista keskittyen sosiaali- ja terveydenhuollon APOTTI-tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmään.

Keskustelijat:

professori Minna Ruckenstein (REPAIR)

ohjelmajohtaja Karoliina Snell (SHIELD)

oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Puheenjohtaja: apulaisprofessori Riikka Koulu

Yhteistyössä: Strategisen tutkimuksen ohjelma – Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) & Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR)

brAIn: Learning in humans and machines

Artificial Intelligence (AI) is becoming influential throughout technological society, from transport to healthcare, civil engineering to personal electronics. But, what kind of intelligence does our AI possess? 

AI pioneer Judea Pearl has said that the state of the art of modern AI is just very sophisticated fitting of curves to data. Can this give us the intelligent machines we would wish to have? Artificial cognitive systems that support human cognition, and extend thinking beyond human limitations – in short, human-compatible AI. In order to chart a course towards AI with true intelligence, an AI that is relatable and can be asked to understand us, its users, we must study humans and AI together. The talks in this seminar focused on the study of learning in humans and AI together, interacting in cooperation or competition.

Meaning and understanding in humans and machines

Benjamin Cowley, Associate Professor in AI in Learning and Education (High Performance Cognition Group)

Probabilistic machine and human learning under extreme resource constraints

Luigi Acerbi, Assistant Professor of Artificial and Human Intelligence (Machine and Human Intelligence research group)

Towards cooperative AI

Antti Keurulainen, Founder and research director at Bitville, Doctoral researcher at Aalto University

 

Chairperson: Professor Riikka Möttönen

Organised in collaboration with the Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI)

Mikä on ChatGPT?

OpenAI:n marraskuussa 2022 julkistamaa ChatGPT:tä on kutsuttu arvauskoneeksi, chattailevaksi tekoälyksi ja spleinausteknologiaksi. Mikä ChatGPT oikein on ja miten se toimii? Missä määrin ChatGPT:n kielitaito vastaa ihmisen kielitaitoa? Tietääkö se, mitä se sanoo, vai eikö se ymmärrä mitään? Ajatteleeko se vai tuottaako se vain merkityksetöntä hölynpölyä? Mitä ChatGPT:stä ylipäätään pitäisi ajatella ja miten siitä pitäisi puhua? Kognitiotieteen, filosofian, kieliteknologian ja tietojenkäsittelytieteen tutkijat keskustelivat ihmismielestä, kielestä ja tekoälystä.

Keskustelijat:

yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen (kognitiotiede, tekoälyn filosofia ja etiikka)

yliopistonlehtori Mathias Creutz (kieliteknologia)

professori Riikka Möttönen (kognitiotiede, psykolingvistiikka ja kognitiivinen neurotiede)

professori Hannu Toivonen (tietojenkäsittelytiede)

Sivistys on yksi Helsingin yliopiston neljästä kulmakiviarvosta yhdessä totuuden, vapauden ja yhteisöllisyyden kanssa. Sivistys näkyy sydämissä ja tavassa kohdella lähimmäisiä. Joskus se kumpuaa luonnostaan, toisinaan sitä täytyy opetella. Se on arkisia valintoja ja vaikuttavia tekoja.  Sivistys kuuluu juhlapuheissa, mutta kaihtaa tarkkoja määrittelyjä. Silti se on yksi yliopiston ja yhteiskunnan kulmakiviarvoista. Onhan yliopiston tärkein tuote omilla aivoillaan ajatteleva – sivistynyt – ihminen, joka astuu luentosaleista yhteiskuntaan ja kehittää sitä. 

Mitä sivistys pohjimmiltaan on? Yliopistolla uskomme, että se on ainakin tietoa – ja taitoa käyttää tietoa hyvään. Siksi Helsingin yliopiston Studia generalia -luentosarja pureutuu sivistykseen syksyllä 2022. Luennot järjestetään 11.10.-22.11.2022 yhteistyössä Kansallisteatterin kanssa Oodissa, Kansallisteatterissa, Tiedekulmassa ja verkossa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja ne voi katsoa myös tallenteina jälkikäteen.

11.10. SIVISTYS – LUKUTAIDON MONET MUODOT

Sivistyksen pohjaksi tarvitaan monenlaista lukutaitoa. Mitä on luonnonlukutaito ja miten siinä voi kehittyä? Tieteen lukutaito auttaa ymmärtämään tutkimukseen perustuvaa tietoa eri aloilla, mutta minkälaisia erityistaitoja se vaatii ja miten sitä voi opettaa? Entä millä tavalla taiteen lukutaito on osa sivistystä ja miten nuoret saadaan innostumaan siitä?  Kuulemme innostavia esimerkkejä kasvitieteen, kemian opetuksen ja äidinkielen ja kirjallisuuden kokeneilta asiantuntijoilta.

Luonnonlukutaito

professori Jouko Rikkinen

Tieteen lukutaito

yliopistonlehtori Johannes Pernaa

Taiteen lukutaito

lehtori ja tietokirjailija Helena Ruuska

Puheenjohtajana yliopistonlehtori Maaria Linko

 

25.10. SIVISTYS – KIELITAIDON MONET MUODOT

Kielitaito ja kyky vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa on olennainen osa sivistystä. Mutta miten ihmisaivot oikein mahdollistavat kielitaidon? Miksi lapset oppivat kieliä vaivattomammin kuin aikuiset? Tekeekö monikielisyys meistä fiksumpia? Millaista on monikielinen arki Suomessa ja Afrikassa? Mitä on hyvä kielitaito?  Miten voisimme paremmin tukea kielten oppimista ja monikielisyyttä? Helsingin yliopistossa tutkitaan kielitaidon perustaa ja moninaisuutta laajasti eri tieteenaloilla. 

 

Afrikan kielellinen monimuotoisuus 

professori Friederike Lüpke

Kielitaito, aivot ja kognitio 

professori Riikka Möttönen

Monikielisyyden tukeminen suomalaisessa yhteiskunnassa

yliopistonlehtori Heini Lehtonen

Puheenjohtajana professori Samuli Siltanen

 

1.11. SIVISTYS – TIEDE, TAIDE JA LUOVUUS

Millaista on tieteen ja taiteen luovuus, miten sitä voi ruokkia? Miten sivistys tukee luovuutta tieteessä ja taiteessa? Miten tieteestä tehdään taidetta ja taiteesta tiedettä?

Luovuus, laboratorio ja lääketutkimus 

professori Mikko Airavaara

Huomioita tutkimustyön ja luovan työn suhteesta Dosentit-näytelmän kirjoitusprosessissa 

Näytelmäkirjailija ja ohjaaja Juha Jokela

Säveltäjänaiset Suomen musiikin historiassa ja nykypäivässä: luovaa ja toiminnallista tutkimusta Helsingin kaupunginorkesterin kanssa  

apulaisprofessori Susanna Välimäki

Puheenjohtajana professori Hanna Korsberg

15.11. SIVISTYS – UUDEN/TOISEN KOHTAAMINEN

Miten kohdataan uusi ja itselle vieras. Mitä eettisiä kysymyksiä tähän sisältyy? Miten kohdataan inhimillinen ja  ei-inhimillinen, millaista on ihmisen ja koneen vuorovaikutus ja yhteistyö?

Vankilataidetta: kuka omistaa vankilassa valmistetun esityksen? 

Kansallisteatterin näyttelijä, ohjaaja Jussi Lehtonen

Katseen kohteena toinen - inhimillisiä ja ei-inhimillisiä kohtaamisia teatterissa

yliopistonlehtori Katri Tanskanen

Voiko tekoäly olla luova?

professori Hannu Toivonen

Puheenjohtajana professori Hanna Korsberg

22.11. SIVISTYS ON YHTEISTYÖTÄ

”Sydämen sivistyksellä” voidaan tarkoittaa sellaista sivistystä, joka ei välttämättä riipu tiedon määrästä. Osa laskee tähän mukaan esimerkiksi hyvät tavat ja toista kunnioittavan käytöksen. Yksi tapa lisätä sivistystämme on kuunnella muita ja oppia uusia toimintatapoja, ajatusmalleja tai näkökantoja. Mutta miten saisimme kaikkien osaamisen yhteiseen käyttöön? Mitä esimerkiksi nuoret voivat opettaa vanhemmille? Tai mitä he pitävät tärkeänä? Kuinka erilaiset ihmiset saadaan toimimaan yhdessä?

Yhteistyössä tässä Studia Generalian illassa ovat nuoret lukiolaiset ja opiskelijat, eduskunnan sivistysvaliokunta ja Helsingin yliopiston tutkijat Silja Kosola, Kirmo Wartiovaara, Minna Palmroth ja Tuomas Heikkilä.

Huomaathan, että tilaisuutta voi seurata ainoastaan paikan päällä.

 

Huomaathan, että tilaisuutta voi seurata ainoastaan paikan päällä.

Totuus on yksi Helsingin yliopiston neljästä arvosta. Tiede, tutkimus ja opetus pyrkivät totuuteen ja edistämään sen voittoa. Mutta kuka määrittelee, mikä on totta? Miten totuus muuttuu? Minkälaisia totuuksia menneisyyden esineet meille kertovat? Alansa huippututkijat pohtivat muuttuvaa ja näkymätöntä totuutta eri näkökulmista.

Luennot järjestettiin 30.9.-4.11.2021 yhteistyössä Kansallismuseon kanssa Kansallismuseossa, Tiedekulmassa ja verkossa.

Muuttuva totuus

Sara Norja (englantilainen filologia): Totuudenetsijöitä ja huijareita länsimaisen alkemian historiassa

Tuuli Heinonen (arkeologia): Laivureita ja lasipikareita - uusia näkökulmia keskiajan kylien arkielämään

Elina Salmela (populaatiogenetiikka): Arkeogeneetikko posliinikaupassa – miten totuus menneisyydestä muuttuu uusien tutkimusmenetelmien myötä?

Puheenjohtajina Tuomas Heikkilä ja Eero Ehanti

Näkymätön totuus

Tuuli Kasso (biokodikologia): Karjasta kirjoihin - pergamenttien biokodikologinen tutkimus

Katri Vuola (taidehistoria): Näkyvää ja kätkettyä - Nousiaisten tuntematon pyhimys -veistos tutkimuskohteena

Riikka Alvik (meriarkeologia): Esineiden kätketyt viestit: Mereen menetetyt nuuskarasiat

Puheenjohtajina Samuli Siltanen ja Eero Ehanti

Totuus ja maailmankuva

Maria Lasonen-Aarnio (filosofia): Riittääkö totuus?

Roosa Haimila (uskontotiede): Tieteellinen maailmankuva vai katsomus?

Petri Ylikoski (tieteen ja teknologian tutkimus): Teknologia ja ideologia

Markku Sainio (neurologia): Lääketieteellinen totuus ja uskomus

Puheenjohtajana Katja Valaskivi

Totuus ja yhteiskunta

Visa Heinonen (kuluttajaekonomia): Talouspolitiikka retoriikan kenttänä

Ulla Lehmijoki (kansantaloustiede): Populaatio, talous ja totuus

Jaakko Kuorikoski (tieteenfilosofia): Mallit, totuus ja päätöksenteko

Puheenjohtajana Mika Pantzar

Totuus ja luonnontieteet

Sabrina Maniscalco (kvanttifysiikka): The truth, the whole truth, and nothing but the truth on Quantum Computing

Åsa Hirvonen (matemaattinen logiikka): Matemaattinen totuus

Kai Kaila (neurobiologia): Epävarmuus ja vastuu tutkijan henkisenä ekosysteeminä

Puheenjohtajana Teemu Roos

Tiedon ja tieteen rajat

 • Aku Visala, systemaattinen teologia: Tiedolliset hyveet - kuinka ylittää oman tiedon rajat?
 • Aleksi Vuorinen, alkeishiukkasfysiikka ja astrofysiikka: Mitä tiedämme ja mitä emme - fyysikon näkökulma
 • Sonja Koski, biologinen antropologia: Ihmisyyden ydin - mitä apinat kertovat meistä?

Katso tallenteena: Tiedon ja tieteen rajat

Argumentaatio ja sen virheet

Katso tallenteena: Argumentaatio ja sen virheet

Tieteelliset mokat ja onnekkaat sattumat

 • Jaakko Hilppö, varhaiskasvatus: Moka on lahja: kasvatustieteellisiä näkökulmia epäonnistumiseen
 • Tytti Steel, etnologia: Kulttuurintutkimus Suomea ja suomalaisuutta rakentamassa
 • Mikko Niemi, farmakogenetiikka: Geenitkö syynä kun lääkkeen vaikutus yllättää?

Katso tallenteena: Tieteelliset mokat ja onnekkaat sattumat

Tutkimuksen tarinallisuus

 • Ella Lillqvist, liiketaloustiede ja viestintä: Silkkaa satua? Tunteet ja tarinat taloutta rakentamassa
 • Derek Fewster, historia: Rakennettu tarina Suomen kansasta
 • Jussi Valtonen, psykologia: Masennus, aivot ja Anton Tšehov

Katso tallenteena: Tutkimuksen tarinallisuus

Ratkaiseeko tiede maailman ongelmat?

 • Pirjo Hiidenmaa, tietokirjallisuus: Tiedon tie tarvitsijalle
 • Teemu Roos, tekoäly: Teknologia - Pandoran lipas vai runsaudensarvi?
 • Petteri Taalas, meteorologia ja Markku Kulmala, ilmakehätieteet: Ratkaiseeko tiede ilmastonmuutoksen?

Katso tallenteena: Ratkaiseeko tiede maailman ongelmat?

Pandemia historiassa: mitä voimme oppia Mustasta surmasta? 

 • Dosentti Jaakko Tahkokallio: Tauti, talous ja teknologia – Seurasiko Mustasta surmasta jotain hyvää? 
 • Yliopistonlehtori Virpi Mäkinen: Ars moriendi – kuolemisen taito – Itsensä ja omaisuutensa "vakuuttaminen" hädän keskellä ja sen varalta 
 • Dosentti Elina Räsänen: Tanssia luurankojen kanssa – Keskiajan kuvat kuolemaan valmistautumisen välineinä 
 • Dosentti Heikki S. Vuorinen: ”Suuri Kuolema saapuu” – lääketieteen näkökulma 
 • Puheenjohtaja: Professori Tuomas Heikkilä 

Katso tallenteena: Pandemia historiassa: mitä voimme oppia Mustasta surmasta?

Viraalit uskomukset 

Katso tallenteena: Viraalit uskomukset

Terveys, hygienia ja kulttuuri  

Katso tallenteena: Terveys, hygienia ja kulttuuri

Kriisi, talous ja kulutus 

 • Anu Raijas: Miten kuluttaja kuluttaa, kun taloudessa sakkaa? 
 • Professori Roope Uusitalo: Taloustieteilijät koronan vaikutuksia tutkimassa 
 • Professori Heikki Patomäki: Globaalin poliittisen talouden kolme kenttää: skenaarioita vuoteen 2040 
 • Puheenjohtaja: Professori Mika Pantzar 

Katso tallenteena: Kriisi. talous ja kulutus  

Ulos kriisistä 

 • Professori Juhana Aunesluoma: Koronapandemia globaalijärjestelmän kriisinä
 • Yliopistonlehtori Lotta Uusitalo: Hyvän havaitseminen, kun huonoa pukkaa. Asenneko ratkaisee?
 • Kari Raivio: ”Mennään terveys ja tiede edellä” – vai mennäänkö? 
 • Puheenjohtaja:  Professori Teemu Roos 

Katso tallenteena: Ulos kriisistä  

Nautinnosta addiktioon 

 • Tutkimusjohtaja Matilda Hellman: Nautinnon ja addiktioiden historiallinen suhde 
 • Professori Pekka Sulkunen: Nautinnon mielikuvat ja addiktio 
 • Professori Jari Lahti: Riippuvuuden monet kasvot ja hoidot 
 • Puheenjohtaja: Yliopistolehtori Maaria Linko 

Katso tallenteena: Nautinnosta addiktioon 

Rikollinen nautinto 

 • Professori Kimmo Nuotio: Rangaistavaa nautintoa – milloin nautinnon tavoittelu voisi olla rikollista? 
 • Yliopistonlehtori Alejandro J. Gómez del Moral: When Shopping is Sick: gender and social fears about consumption in 19th and 20th century Europe and the Americas.  
 • Puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola 

Katso tallenteena: Rikollinen nautinto 

Nautinnon tilat ja rajat 

 • Professori Laura Kolbe: Suklaat, leivokset ja muut urbaanit ilot - nautintojen ja ylellisyyden kulttuurihistoriaa 
 • Yliopistotutkija Jukka Kortti: Vaurastumismaltista kulutushedonismiin – suomalaisen kuluttajakuvan muutos 1900-luvun jälkipuoliskolla 
 • Puheenjohtaja: Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen  

Katso tallenteena: Nautinnon tilat ja rajat  

Liukkaalla pinnalla: kulutuksen mahdollisuus ja mahdottomuus 

 • Professori Thomas Wallgren: Ilmastovastuu ja kestävä nautinto 
 • Yliopistonlehtori Simo Kyllönen: Mistä kuluttaja kantaa vastuuta? Yksilön valinnat ja vastuu rakenteista 
 • Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa 

Katso tallenteena: Kulutuksen mahdollisuus ja mahdottomuus

 

Sairaan terve 

 • Yliopistotutkija Mikko Jauho: Terveen ja sairaan säröilevä raja 

 • Dosentti Jukka Palo: Suomen kaksi kansaa: Rajat geeneissä ja rajat kartalla 

 • Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa

Katso tallenteena: Sairaan terve 

Mies, nainen, muu

Katso tallenteena Mies, nainen, muu

 

Sähköaidat ja elintasomuurit 

 • Apulaisprofessori Lena Näre: Siirtolaisuuden rajat ja rajoja ylittävät kodit 
 • Yliopistotutkija Timo Miettinen: Onko liberaali demokratia kriisissä? 
 • Puheenjohtaja: Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen

Katso tallenteena Sähköaidat ja elintasomuurit 

Taiteen matematiikka 

Katso tallenteena Taiteen matematiikka

Vesi nousee

 

 • Intendentti Laura Arppe: Minimammutit maailman äärillä 
 • Emeritusprofessori Ilmo Massa: Maailmanjärjestelmän rajat 
 • Puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen

Katso tallenteena Vesi nousee

Pelon anatomia

Katso tallenteena Pelon anatomia

Kiehtova kauhu 

 • Tutkijatohtori Tuomas Aivelo: Kammottavat ja tarpeelliset suolistoloiset 
 • Professori Henry Bacon: Pelon ja kauhun kaipuu 
 • Puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Maaria Linko 

Katso tallenteena Kiehtova kauhu

 

Muuttuva pelko 

Katso tallenteena Muuttuva pelko

Pelon politiikka

Katso tallenteena Pelon politiikka

Kuka pelkää Minnaa?

Katso tallenteena Kuka pelkää Minnaa?

 

Näkymätöntä ja yllättävää 

 • Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen: Todellisuus hiukkasfyysikon silmin 
 • Dosentti Leena Suurpää: Syrjäytymistä koskevan tiedon monimielisyys 
 • Puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen 

Katso tallenteena Näkymätöntä ja yllättävää

 

Järki vai tunteet? Tiedon merkitys?

 

 • Dosentti Marjaana Lindeman: Miksi tieteellinen tieto jää arkipäivän menossa marginaaliin? 
 • Lääketieteen tohtori Hanna Nohynek: Mistä rokotevastaisuus sikiää? 
 • Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen 

Katso tallenteena Järki vai tunteet? – Tiedon merkitys?

Hevosmiesten tietotoimisto - salaliitot 

 • Tutkija, VTT Tuukka Ylä-Anttila: Kaiken takana on salaliitto? Tieto ja vastatieto verkossa 
 • Professori Kimmo Rentola: Voiko salaliittoihin uskoa? 
 • Puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen 

 Katso tallenteena Hevosmiesten tietotoimisto – Salaliitot 

Kertomukset - kielen valta ja kielellinen käänne

 

Katso tallenteena kertomukset – Kielen valta ja kielellinen käänne

Mallien rajat - ei ihan mallien mukaan

 • Dosentti Tarja Knuuttila: Taloustieteelliset mallit: Fiktioita vai käyttökelpoisia välineitä? 
 • Apulaisprofessori Jarno Vanhatalo: Miten tilastollinen mallintaminen edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä? 
 • Puheenjohtaja: Professori Samuli Siltanen 

 

Katso tallenteena Mallien rajat – Ei ihan mallien mukaan

Outoa ja kaunista 

Katso talleteena Outoa ja kaunista 

Metsä hengittää ja yskii  

Katso videotallenteena Metsä hengittää ja yskii

Monimuotoiset metsät 

Katso videotallenteena Monimuotoiset metsät 

Metsä hoitaa 

 • Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus: Metsä tekee hyvää 
 • Professori Raimo Tuominen: Metsä lääkitsee 
 • Puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen 

Katso videotallenteena Metsä hoitaa 

Puun elämä 

Katso talleteena Puun elämä 

Terveydeksi? 

 • Luentosarjan avaus: Professori Petri Ylikoski:  Miksi seurauksien ennakointi on vaikeaa? 
 • Professori Tari Haahtela: Puhdasta likaa – luontoaskel terveyteen 
 • Dosentti Petri Hyytiä: Lääkeriippuvuus: avusta addiktioon 
 • Illan puheenjohtaja: Annakaisa Tikkinen, Lukiolaisten liitto 

Katso tallenteena Terveydeksi?

Kulutuksen jäljet

 • Tutkija, FM Kirsi Silvennoinen, Luke: Ruokahävikki 
 • Tutkijatohtori, FT Nina Janasik-Honkela: Hormonihäiriköt – kemikaalit kehossamme ja ympäristössämme 
 • Illan puheenjohtaja: Dosentti Hannele Cantell

Tilaisuus oli osa Helsingin yliopiston Think Future - vastuullisuusviikon ohjelmaa. 

Katso tallenteena Kulutuksen jäljet

 

Kansallisuusaatteen voima

Katso tallenteena Kansallisuusaatteen voima

 

Miten data puhuu? 

 

 

Katso tallenteena Miten data puhuu?

Keko ja kerrostalo 

 • Dosentti Heikki Helanterä: Muurahaisten valtakunta 
 • Akatemiatutkija Hanna Wass: Voiko demokratiaa olla liikaa? 
 • Puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen 

Katso tallenteena Keko ja kerrostalo

 

Suomi - sata vai tuhat vuotta?

 • Professori emeritus Matti Klinge tarkastelee Suomen historiaa itsenäisyyttämme pidemmällä aikajänteellä ja haastaa käsityksemme satavuotiaasta Suomesta. 
 • Luentosarjan avaa yliopiston rehtori Jukka Kola. 
 • Illan puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa 

Katso tallenteena Suomi – sata vai tuhat vuotta?

Olen suomalainen 

 • Intendentti, dosentti Petri Halinen: Itä ja länsi, etelä ja pohjoinen - erilaiset jo kivikaudella 
 • Professori Aarno Palotie: Suomalaisten hankalat geenit 
 • Dosentti Lari Kotilainen: Muuttuva suomen kieli 
 • Illan puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Raisa Valve

Katso tallenteena Olen suomalainen

Muu maa mustikka

 • Professori Hanna Snellman: Suomalaisten matkassa 
 • Professori Antti Karisto: Suomalaiseläkeläiset etelässä 
 • Professori Inga Jasinskaja-Lahti: Suomen uudet suomalaiset 
 • Illan puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen 

Katso tallenteena Muu maa mustikka?

Kertomalla rakennettu

 • Professori Lotte Tarkka: Kenen Kalevala? Tarinoita suomalaisuudesta 
 • Dosentti Juhana Aunesluoma: Pienen kansan suuri historia. Menneisyys suomalaisuuden palveluksessa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola

Katso tallenteena Kertomalla rakennettu

Työtä ja toimeentuloa 

Katso tallenteena Työtä ja toimeentuloa

Sivistys-Suomi ja diginatiaiset

Katso tallenteena Sivistys-Suomi ja diginatiaiset

Mikä big data?

 

 • Professori Timo Honkela: Kylmä data kohtaa inhimillisen tulkinnan: koneoppiminen ihmistieteiden työkaluna 
 • Tutkija Salla Laaksonen: Digivaalit 2015: Mitä isot digitaaliset aineistot kertovat yhteiskunnasta ja vaikuttamisesta? 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa 

Katso tallenteena Mikä big data?

Ihmeelliset hoidot 

 

Katso tallenteena Ihmeelliset hoidot

Puhumalla paras

 

Katso tallenteena Puhumalla paras

 

Koiria ja ihmisiä

 

 • Professori Hannes Lohi: Terveydeksi: Koira tieteen palveluksessa 
 • Pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen: Laulua, puhetta ja kirjoitusta – SKS ja kansan ääni 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen

 Katso tallenteena Koiria ja ihmisiä

Huomisen ruoka 

 • Professori Juha Helenius: Globaalista lokaaliin - ruokaa kestävästi 
 • Teknologiajohtaja Reetta Kivelä, Gold&Green: Nyhtökauran tarina 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Hannele Cantell 

Katso tallenteena Huomisen ruoka

Hyvä kaupunki 

 

Katso tallenteena Hyvä kaupunki

Ihmiskunta liikkeessä 

 

 • Professori Tuula Sakaranaho: Uskonnot liikkeessä
 • Tutkimusjohtaja Leena Malkki: Ääriliikkeet ja terrorismi
 • Kommenttipuheenvuoro: Rauhanverkoston päällikkö Aaro Rytkönen, Kirkon Ulkomaanapu 
 • Puheenjohtaja: Professori Jaakko Hämeen-Anttila 

Katso tallenteena Ihmiskunta liikkeessä

 

Rahan mahti

 • Maailmanpolitiikan professori Juha A. Vuori, julkistalouden professori Markus Jäntti  ja tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen keskustelevat rahan vallasta maailmassa ja siitä, missä kulkevat taloustieteen rajat. Puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja Mika Pantzar. 

Katso tallenteena Rahan mahti

 

Kultaakin kalliimpi vesi 

 

 • Dosentti Anja Nygren: Vesi ja valta 
 • Professori Vesa Majamaa: Vesi ja oikeus 
 • Veden matka. Dokumenttielokuva ympäristömuutoksesta Taita-vuorilla Keniassa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen 

Katso tallenteena Kultaakin kalliimpi vesi

 

Kohtaamisia ja konflikteja

 

Katso tallenteena Kohtaamisia ja konflikteja

Tarttuuko se?

 • Professori Jussi Huttunen: Miten taudit leviävät, kukoistavat ja kuolevat? 
 • Tutkija Krista Lagus: Sosiaalisen median tarttuvat tunteet
 • Dosentti Minna Huotilainen: Tarttuuko stressi? 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola 

Katso tallenteena Tarttuuko se?

 

Jaakko Hämeen-Anttilan ilta 

Katso videotallenteena Jaakko Hämeen-Anttilan ilta

Ensimmäinen metri 

 

Katso tallenteena Ensimmäinen metri

 

Koulusta kouluun

Katso tallenteena Koulusta kouluun

 

Keittiössä 

 

Katso tallenteena Keittiössä

 

Talous ja tunteet 

 

 • Professori Uskali Mäki: Homo Economicus – aikamme ihmismuotti?
 • Dosentti Jukka Kortti: Arjen kaupallistuminen
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Kasvatustieteen ylioppilas Anna-Maija Riekkinen 

Katso tallenteena Talous ja tunteet

 

Arkea työtä päivää

 

 • Kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki: Muuttuva työ
 • Tutkimusjohtaja Mika Pantzar: Kuluttajakansalainen työelämässä
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa 

Katso tallenteena Arkea työtä päivää

 

Arjen valot ja varjot

Professori Kimmo Nuotio: Häirintä rikoksena
Dosentti Laura Visapää: Empatia, yhteisymmärrys ja kieli
Tilaisuuden puheenjohtaja: Johtaja Jaakko Kurhila, Avoin yliopisto 

Katso tallenteena Arjen valot ja varjot 

Kaiken alku 

Katso tallenteena Kaiken alku

 

Luonnon järjestys 

 

 Katso tallenteena Luonnon järjestys

 

Ihmisyyden alku 

 • Professori Kai Kaila: Milloin ihmisestä tulee yksilö? 
 • Dosentti Heta Gylling: Yksilön synty yhteiskunnassa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen 

Katso tallenteena Ihmisyyden alku

 

Koti, uskonto ja isänmaa

Katso tallenteena Koti, uskonto, isänmaa

Omistamisen oikeus

 Katso tallenteena Omistamisen oikeus

Mikä on normaalia?

 • Ylilääkäri Kaisla Joutsenniemi: Mitä sukupuolta olet? 
 • Dosentti Antti Häkkinen: Kuinka vanha olet? 
 • Professori Simo Vehmas: Oletko vammainen? 
 • Professori Salla Kurhila: Mikä on äidinkielesi? 
 • Yliopistonlehtori Raisa Valve: Mitä syöt? 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen 

Katso tallenteena Mikä on normaalia?

 

Kaiken maailman aistit 

 

 • Professori Kristian Donner: Aistien ABC 
 • Professori emeritus Simo Knuuttila: Aistien filosofiaa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Johtaja, dosentti Pirjo Hiidenmaa 

Katso tallenteena Kaiken maailman aistit

 

Näkö

 • Professori Tero Kivelä: Näön rajat rikkoutuvat 
 • Professori Henry Bacon: Visuaalinen lukutaito 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Raisa Valve 

Katso tallenteena Näkö

 

Tunto

 • Professori Eija Kalso: Kipu 
 • Professori Matti O. Huttunen: Mielihyvä ja mielen kipu 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jouko Rikkinen 

Katso tallenteena Tunto

 

Haju ja maku 

 

 • Professori Hely Tuorila: Mistä maku syntyy? 
 • Tutkijatohtori, dosentti Antti Knaapila: Aromien molekyylikieli 
 • Professori Hannu Salmi: Pyhyyden tuoksu ja Lontoon löyhkä. Hajujen kulttuurihistoriaa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Mika Pantzar 

 Katso tallenteena Haju ja maku

 

Kuulo 

 

Katso tallenteena Kuulo

Aistien rajoilla

Katso tallenteena Aistien rajoilla

Juuret 

 

Katso tallenteena Juuret

Perintö 

Katso tallenteena Perintö

Itä ja länsi 

Katso tallenteena Itä ja länsi

Valttikortit 

Katso tallenteena Valttikortit

Tiede, talous ja tulevaisuus 

 

 • Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, Suomen Pankki: Euroopan talous: riskejä ja mahdollisuuksia 
 • Professori Kari Enqvist: Tieteen ja teknologian Eurooppa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Sari Lindblom-Ylänne 

 Katso tallenteena tiede, talous ja tulevaisuus

Nousu, uho vai tuho? 

 

 • Euroopan tilanteesta keskustelemassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma sekä tutkijatohtori Timo Miettinen
 • Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) pääsihteeri, FM Katri Korolainen 

Katso tallenteena Nousu, uho vai tuho?

Ilmastohistoria ja asutus 

Katso tallenteena Ilmastohistoria ja asutus

Mallit ja ennustaminen

 • Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos: Ilmastonmuutoksen mallintaminen 
 • Johtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos: Sääennusteet ja niiden hyödyntäminen 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Maija Aksela 

Katso tallenteena Mallit ja ennustaminen 

 

Kasvit ja eläimet 

 

 • Professori Mar Cabeza: Muuttuvat eliölajistot 
 • Professori Jouko Rikkinen: Ilmastonmuutos ja metsäluonto 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Ilkka Hanski 

Katso tallenteena Kasvit ja eläimet

Maa, ilma, ihminen

 

Katso tallenteena Maa, ilma, ihminen

Uhat, epäilyt ja ratkaisut 

Katso tallenteena Uhat, epäilyt ja ratkaisut
Jatkokeskustelu-videotallenne 

Kansainväliset sopimukset 

 • Dosentti Kati Kulovesi: Sopimukset ja ilmastonmuutoksen hallinta 
 • VTT Antto Vihma: Ilmastonmuutos, kansainvälinen yhteistyö ja turvallisuus 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Teija Tiilikainen 

Katso tallenteena Kansainväliset sopimukset 

Oppia mikä kaikki?

 

Katso tallenteena Oppia mikä kaikki?

Äly hoi, älä jätä!

Katso tallenteena Äly hoi, älä jätä!

Kirjava lahjakkuus 

 • Professori Kirsi Tirri: Lahjakkuuden monet ulottuvuudet 
 • Lastenpsykiatri, dosentti Jari Sinkkonen: Ihmelapsen siunaus ja kirous 
 • Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen 

Katso tallenteena Kirjava lahjakkuus

Nokkelaa menoa 

 

Katso tallenteena Nokkelaa menoa

Oikeus oppia

 

Katso tallenteena Oikeus oppia

PISA-kisa 

 

Katso tallenteena PISA-kisa

Ravitsemuksen perusteet 

 • Dosentti Kirsi Pietiläinen: Aineenvaihdunnan ABC – kalorit, kilot ja karppaus 
 • Professori Marina Heinonen: Terveysvaikutteinen ruoka – lisää vitamiineja, antioksidantteja ja probiootteja? 
 • Puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula

Katso tallenteena Ravitsemuksen perusteet

 

Syömisen evoluutio 

 • Professori Ilkka Hanski: Mitä eläimet syövät? 
 • Professori Mikael Fogelholm: Pitäisikö meidän syödä kuin kivikaudella? 
 • Puheenjohtaja: Dosentti Antti Arjava 

Katso tallenteena Syömisen evoluutio

Keinotekoista vai luonnonmukaista? 

Katso tallenteena Keinotekoista vai luonnonmukaista?

Riittääkö ruoka, riittääkö vesi?

 

Katso tallenteena Riittääkö ruoka, riittääkö vesi?

Makuja ja arvoja

 • Dosentti Maiju Lehmijoki-Gardner: Pyhä ruoka 
 • Professori Hely Tuorila: Miksi, miltä ja kenelle ruoka maistuu? 
 • Puheenjohtaja: Dosentti Teija Tiilikainen 

Katso tallenteena Makuja ja arvoja

Ruoan monet merkitykset 

 Katso tallenteena Ruoan monet merkitykset

 

Kielen juuret ja versot 

Katso tallenteena Kielen juuret ja versot 

Henkisen ja maallisen risteyksissä 

Katso tallenteena Henkisen ja maallisen risteyksissä

Kansojen kohtaloita 

Katso tallenteena Kansojen kohtaloita

Vauraudesta horjuvaan talouteen 

 • Professori Timo Riiho: Espanjan kukoistusaika 
 • Professori Markku Kuisma: Suomi globalisaation vuoristoradalla 
 • Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen 

Katso tallenteena Vauraudesta horjuvaan talouteen

Kulttuurista toiseen, polvesta polveen 

 

 • Dosentti Anna Rotkirch: Suku, kulttuuri ja yhteiskunta 
 • Dosentti Mikko Salasuo: Nuorten elämä 
 • Puheenjohtaja: HuK Katri Korolainen-Virkajärvi 

Katso tallenteena Kulttuurista toiseen, polvesta polveen

 

Muuttaako vallankumous maailmaa?

Aiheesta keskustelevat professori Seppo Hentilä, professori Markku Kangaspuro sekä dosentti Katalin Miklossy. Puheenjohtajana toimii professori Laura Kolbe. 
 

Katso tallenteena Muuttaako vallankumous maailmaa? 
 

Aineen olemus 

 • Dosentti Syksy Räsänen: Maailmankaikkeuden ääriviivat 
 • Professori Paula Eerola: Alkeishiukkaset ja aineen syvin olemus 
 • Luentosarjan avaa ja tilaisuuden puheenjohtajana toimii vararehtori, professori Kimmo Kontula

Katso tallenteena Aineen olemus

 

Aineen monet mahdollisuudet 

Katso tallenteena Aineen monet mahdollisuudet

Aineesta elämää

Katso tallenteena Aineesta elämää

Aine, maa, ilma

 • Professori Hanna Vehkamäki: Savusumusta ilmastonmuutokseen – pienhiukkaset ilmakehässä 
 • Professori Timo Repo: Pelastaako vihreä kemia maapallon? 
 • Puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula 

Katso tallenteena Aine, maa, ilma

 

Aine kiertoon 

Katso tallenteena Aine kiertoon

Onko koko todellisuus ainetta?

Katso tallenteena Onko koko todellisuus ainetta?

Kun kello käy 

Katso tallenteena Kun kello käy 

Terveyttä työuran jälkeen 

 • Professori Pekka Martikainen: Terveyserot elämän loppuvaiheessa 
 • Professori Antti Karisto: Kolmas ikä – kun työ on takana mutta vanhuus edessä 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Sari Lindblom-Ylänne 

Katso tallenteena Terveyttä työuran jälkeen

Huoltoon, hoitoon, vaihtoon?

 • Professori Timo Erkinjuntti: Muistipulmia – huoltoon vai hoitoon? 
 • Professori Kimmo Kontula: Ihmisen varaosat 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Arkkiatri Risto Pelkonen 

Katso tallenteena Huoltoon, hoitoon vai vaihtoon?

Hormonit ja harmoniat 

 • Professori Aila Tiitinen: Nainen ja hormonit 
 • Professori Matti Huttunen: Miesnäkökulma hyvään ikääntymiseen 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula 

Katso tallenteena Hormonit ja harmoniat

Vaivaa vai viisautta 

 • Dosentti Harriet Finne-Soveri: Sairas vanhus järjestelmän viidakossa 
 • Professori Jaakko Hämeen-Anttila: Ikä ja arvostus Lähi-idän kulttuureissa 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Hum.kand. Katri Korolainen-Virkajärvi 

Katso tallenteena Vaivaa vai viisautta

Elämän rajalla 

 • Arkkiatri Risto Pelkonen: Hoidon rajat 
 • Professori Risto Saarinen: Kuolemisen taito 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Piispa emeritus Eero Huovinen 

 Katso tallenteena Elämän rajalla

 

Tieto, totuus ja viisaus 

 • Pääjohtaja, dosentti Jussi Nuorteva: Tietotulva, oikea ja väärä tieto 
 • Kansleri, professori Ilkka Niiniluoto: Miten tieto muuttuu viisaudeksi ja sivistykseksi? 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula 
 • Luentosarjan avaa yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson

Katso tallenteena Tieto, totuus ja viisaus

Tieto ja valta 

 Katso tallenteena Tieto ja valta

Tieto perimässä ja kulttuurissa 

 • Professori Anna-Elina Lehesjoki: Geenit ja tiedon käsittely 
 • Professori Laura Kolbe: Tieto sosiaalisena pääomana 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Ilkka Hanski 

Katso tallenteena Tieto perimässä ja kulttuurissa

Tieto ja tulevaisuus 

 • Tutkimusjohtaja, professori Henry Tirri: Tietotekniikan uudet ulottuvuudet 
 • Professori Kari Enqvist: Alkeishiukkaset ja maailmankuvan muutos 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen 

Katso tallenteena Tieto ja tulevaisuus

Tietoturva ja tietosota 

 • Tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen: Tietoverkot ja tietoturva 
 • Professori Aki-Mauri Huhtinen: Nykyaikainen informaatiosodankäynti 
 • Tilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Teija Tiilikainen 

Katso tallenteena Tietoturva ja tietosota

Kohti välittämisen yhteiskuntaa 

 • Professori Jouko Lönnqvist: Lama uudistaa arvot? 
 • Arkkipiispa Jukka Paarma: Arvot ja armo 

Katso tallenteena Kohti välittämisen yhteiskuntaa

Monimuotoinen elämä vai romahdus? 

 • Professori Ilkka Hanski: Hupeneva luonnon monimuotoisuus ihmisen pahin uhka 
 • Professori Tari Haahtela: Mustat kynnenaluset pelastavat sivilisaatiosairauksilta 

 Katso tallenteena Monimuotoinen elämä vai romahdus?

Vireänä loppuun saakka 

 

 Katso tallenteena Vireänä loppuun saakka

Aika on ainoa pääoma 

 

Katso tallenteena Aika on ainoa pääoma

Onnea ja mielenrauhaa 

 • Päätoimittaja Tapani Ruokanen: Hyvä elämä – suomalaisten mielestä 
 • Professori Juha Sihvola: Antiikin hyvä elämä 

Katso tallenteena Onnea ja mielenrauhaa -videotallenne 

Utelias ihminen pärjää aina

 • Professori Kirsti Lonka: Oppimisen uudet mahdollisuudet 
 • Professori Harri Westermarck: Sivistyksen voima 

Katso tallenteena Utelias ihminen pärjää aina -videotallenne 

Ajankohtainen Studia Generalia -luentosarja

Katso ajankohtaisen luentosarjan aiheet ja aikataulut.