Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Haluatko tohtoriksi kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Kevään 2024 haku alkaa 3.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00.

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 6.6.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 19.6.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2024.

Syksyn 2024 hakuaika alkaa 4.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.9.2024 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 21.11.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 5.12.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2025.

Kevään 2025 hakuaika alkaa 2.4.2025 klo 9.00 ja päättyy 15.4.2025 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 19.6.2025 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 3.7.2025 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2025.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Hakemuksessa ilmoitettujen ohjausjärjestelyjen tulee täyttää ohjelman asettamat vähimmäisvaatimukset (ks. tarkemmin valintakriteerit). Hakemuksen tulee sisältää ohjaussopimus, jonka allekirjoittavat hakija, vastuuhenkilö sekä ohjaajat. Mikäli allekirjoituksien saaminen sopimukseen ei ole mahdollista, ohjaajat voivat vahvistaa suostumuksensa ohjaukseen edu-research@helsinki.fi -osoitteeseen. 
 • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli olet suorittanut kaikki opinnot mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee liittää hakemukseen vapaamuotoinen todistus, jossa vahvistetaan, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. tutkielma) on sekä arvosteltu että rekisteröity. Tällaisen vahvistuksen voi kirjoittaa tutkinnon myöntävän korkeakoulun virallinen edustaja, esimerkiksi opiskelijapalvelut. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa.

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan jotakin seuraavista tavoitetutkinnoista:

 • Kasvatustieteen tohtori
 • Filosofian tohtori (kasvatustieteellinen tiedekunta)
 • Filosofian tohtori (lääketieteellinen tiedekunta)
 • Filosofian tohtori (humanistinen tiedekunta)

Kasvatustieteen tohtorin tutkinnon voi suorittaa vain, mikäli on suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot.

Huomaathan, että ohjausjärjestelyjesi tulee sopia yhteen valitsemasi tavoitetutkinnon ja tiedekunnan kanssa. Vähintään yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa haet suorittamaan.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa.

Hakuvaiheessa hakijalta vaaditaan ohjaussopimus. Hakuvaiheessa laadittu ohjaussopimus ei ole sitova, vaan astuu voimaan siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus myönnetään.

Tohtoriohjelmassa ohjaavilla suositellut enimmäismäärät ohjattavia on professoreilla 12 päätoimista jatko-opiskelijaa sekä lehtoreilla, dosentilla, apulaisprofessoreilla ja vastaavilla 6 päätoimista jatko-opiskelijaa. Ohjattavien lukumäärässä otetaan huomioon ohjaajan päätoimisesti ja sivutoimisesti opiskelevat ohjattavat, ohjaajan tuloksellisuus ohjaajana sekä ohjaajan muut tutkimukselliset ja yliopistoyhteisölliset vastuut. 

Ohjaajien lisäksi jokaisella väitöskirjatutkijalla tulee olla vastuuhenkilö, joka on tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori tai dosentti, joka tuntee Helsingin yliopiston tohtorinkoulutuksen ja tohtorintutkintoa koskevat ohjeet. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilönä voi toimia myös apulaisprofessori, joka on vakinaistamispolun (tenure track) tasolla kaksi.

Tutkimussuunnitelman laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota

 • toteutettavuuteen
 • tieteelliseen merkitykseen
 • sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin
 • eettisiin näkökohtiin ja
 • liikkuvuuteen

Lisäksi tutkimussuunnitelmaa arvioidaan sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Opiskelijavalinnan kriteereinä käytetään aiempaa opintomenestystä, aiempien opintojen sisällöllistä soveltuvuutta haettuun tohtoriohjelmaan, opintosuunnitelmaa ja tutkimussuunnitelmaa (tohtoriohjelmien opiskelijavalintojen yleiset linjaukset, rehtorin päätös HY/588/2020).

Opintosuunnitelmaa arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Tutustu tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ennen opintosuunnitelmasi laatimista. Hakemuksissa esitettävät opintosuunnitelmat ovat alustavia, eikä niissä tarvitse listata esimerkiksi täsmällisiä kursseja. Olennaista on, että olet alustavasti hahmottanut millaiset opinnot tukisivat väitöskirjatyötäsi ja millaisessa aikataulussa aiot opintoja suorittaa.

Hakemuksen valmisteluun on syytä paneutua huolella, sillä haku on melko kilpailtu. Hakijamäärät vaihtelevat hakukierroksittain jonkin verran, mutta tyypillisellä hakukierroksella hakemuksista hyväksytään noin puolet.

Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden enimmäismäärä vuonna 2024 on 20.

Kuinka haen?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Tohtoriohjelman opiskelijavalinnoista päätetään noudattaen yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavia valintalinjauksia sekä tällä sivulla esiteltyjä ohjelmakohtaisia tarkentavia valintaperusteita.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.